arrow_back

ஈசாப் நீதிக் கதைகள்: தொகுதி 1

ஈசாப் நீதிக் கதைகள்: தொகுதி 1

ஈசாப்


License: Creative Commons
Source: tamilsurangam.in

குழந்தைகளுக்கான சிறந்த நீதிகளை எளிய கதைகள் மூலம் சொல்வதில் 'பேரறிஞர் ஈசாப்' அவர்கள் மிகவும் தேர்ந்தவர். அவருடைய ஈசாப் கதைகள் சில எளிய தமிழில் இங்கு தொகுக்கப்படுகிறது.