தமிழ் இலக்கியம்

திருக்குறள்
திருவள்ளுவர்
ஆத்திச்சூடி விளக்கத்துடன்
ஔவையார்
குயில் பாட்டு
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்