Thirukkural

திருக்குறள்

திருக்குறள், சுருக்கமாகக் குறள் (ஆங்கிலம்: Tirukkuṟaḷ), ஒரு தொன்மையான தமிழ் மொழி இலக்கியமாகும். சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டில் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் இருக்கும் இந்நூல் குறள் வெண்பா என்னும் பாவகையினாலான 1,330 ஈரடிச் செய்யுள்களைக் கொண்டது. இந்நூல் முறையே அறம், பொருள், காமம் (அல்லது இன்பம்) ஆகிய மூன்று பகுப்புகளை அல்லது தொகுப்புகளைக் கொண்டது.

- திருவள்ளுவர்

Source: thirukkural.gokulnath.com
Licesne: Creative Commons

பொருளடக்கம்

**அறத்துப்பால்** / பாயிரவியல்

இல்லறவியல்

துறவறவியல்

ஊழியல்

**பொருட்பால்** / அரசியல்

அமைச்சியல்

அரணியல்

கூழியல்

படையியல்

நட்பியல்

குடியியல்

**காமத்துப்பால்** / களவியல்

கற்பியல்

கடவுள் வாழ்த்து
குறள் 1

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு

**மு.வ உரை**: எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன. அதுபோல உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தில் தொடங்குகின்றன; (அது போல) உலகம் கடவுளில் தொடங்குகிறது.

**கலைஞர் உரை**: அகரம் எழுத்துக்களுக்கு முதன்மை; ஆதிபகவன், உலகில் வாழும் உயிர்களுக்கு முதன்மை

**Couplet**: A, as its first of letters, every speech maintains; The "Primal Deity" is first through all the world's domains

**English Explanation**: As the letter A is the first of all letters, so the eternal God is first in the world

**Transliteration**: Akara Mudhala Ezhuththellaam Aadhi Pakavan Mudhatre Ulaku

கடவுள் வாழ்த்து
குறள் 2

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்

**மு.வ உரை**: தூய அறிவு வடிவாக விளங்கும் இறைவனுடைய நல்ல திருவடிகளை தொழாமல் இருப்பாரானால், அவர் கற்ற கல்வியினால் ஆகிய பயன் என்ன?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தூய அறிவு வடிவானவனின் திருவடிகளை வணங்காதவர், படித்ததனால் பெற்ற பயன்தான் என்ன?

**கலைஞர் உரை**: தன்னைவிட அறிவில் மூத்த பெருந்தகையாளரின் முன்னே வணங்கி நிற்கும் பண்பு இல்லாவிடில் என்னதான் ஒருவர் கற்றிருந்தாலும் அதனால் என்ன பயன்? ஒன்றுமில்லை

**Couplet**: No fruit have men of all their studied lore, Save they the 'Purely Wise One's' feet adore

**English Explanation**: What Profit have those derived from learning, who worship not the good feet of Him who is possessed of pure knowledge ?

**Transliteration**: Katradhanaal Aaya Payanenkol Vaalarivan Natraal Thozhaaar Enin

கடவுள் வாழ்த்து
குறள் 3

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

**மு.வ உரை**: அன்பரின் அகமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர், இன்ப உலகில் நிலைத்து வாழ்வார்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனமாகிய மலர்மீது சென்று இருப்பவனாகிய கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை எப்போதும் நினைப்பவர் இப்பூமியில் நெடுங்காலம் வாழ்வர்

**கலைஞர் உரை**: மலர் போன்ற மனத்தில் நிறைந்தவனைப் பின்பற்றுவோரின் புகழ்வாழ்வு, உலகில் நெடுங்காலம் நிலைத்து நிற்கும்

**Couplet**: His feet, 'Who o'er the full-blown flower hath past,' who gain In bliss long time shall dwell above this earthly plain

**English Explanation**: They who are united to the glorious feet of Him who passes swiftly over the flower of the mind, shall flourish long above all worlds

**Transliteration**: Malarmisai Ekinaan Maanati Serndhaar Nilamisai Neetuvaazh Vaar

கடவுள் வாழ்த்து
குறள் 4

வேண்டுதல்வேண் டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல

**மு.வ உரை**: விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர்க்கு எப்போதும் எவ்விடத்திலும் துன்பம் இல்லை

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எதிலும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை மனத்தால் எப்போதும் நினைப்பவருக்கு உலகத் துன்பம் ஒருபோதும் இல்லை

**கலைஞர் உரை**: விருப்பு வெறுப்பற்றுத் தன்னலமின்றித் திகழ்கின்றவரைப் பின்பற்றி நடப்பவர்களுக்கு எப்போதுமே துன்பம் ஏற்படுவதில்லை

**Couplet**: His foot, 'Whom want affects not, irks not grief,' who gain Shall not, through every time, of any woes complain

**English Explanation**: To those who meditate the feet of Him who is void of desire or aversion, evil shall never come

**Transliteration**: Ventudhal Ventaamai Ilaanati Serndhaarkku Yaantum Itumpai Ila

கடவுள் வாழ்த்து
குறள் 5

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு

**மு.வ உரை**: கடவுளின் உண்மைப் புகழை விரும்பி அன்பு செலுத்துகின்றவரிடம் அறியாமையால் விளையும் இருவகை வினையும் சேர்வதில்லை

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கடவுளின் மெய்மைப் புகழையே விரும்புபவரிடம் அறியாமை இருளால் வரும் நல்வினை, தீவினை என்னும் இரண்டும் சேருவதில்லை

**கலைஞர் உரை**: இறைவன் என்பதற்குரிய பொருளைப் புரிந்து கொண்டு புகழ் பெற விரும்புகிறவர்கள், நன்மை தீமைகளை ஒரே அளவில் எதிர் கொள்வார்கள்

**Couplet**: The men, who on the 'King's' true praised delight to dwell, Affects not them the fruit of deeds done ill or well

**English Explanation**: The two-fold deeds that spring from darkness shall not adhere to those who delight in the true praise of God

**Transliteration**: Irulser Iruvinaiyum Seraa Iraivan Porulser Pukazhpurindhaar Maattu

கடவுள் வாழ்த்து
குறள் 6

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்

**மு.வ உரை**: ஐம்பொறி வாயிலாக பிறக்கும் வேட்கைகளை அவித்த இறைவனுடைய பொய்யற்ற ஒழுக்க நெறியில் நின்றவர், நிலை பெற்ற நல்வாழ்க்கை வாழ்வர்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகிய ஐந்து பொறிகளின் வழிப் பிறக்கும் தீய ஆசைகளை அழித்து கடவுளின் பொய்யற்ற ஒழுக்க வழியிலே நின்றவர் நெடுங்காலம் வாழ்வார்

**கலைஞர் உரை**: மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி எனும் ஐம்பொறிகளையும் கட்டுப்படுத்திய தூயவனின் உண்மையான ஒழுக்கமுடைய நெறியைப் பின்பற்றி நிற்பவர்களின் புகழ்வாழ்வு நிலையானதாக அமையும்

**Couplet**: Long live they blest, who 've stood in path from falsehood freed; His, 'Who quenched lusts that from the sense-gates five proceed'

**English Explanation**: Those shall long proposer who abide in the faultless way of Him who has destroyed the five desires of the senses

**Transliteration**: Porivaayil Aindhaviththaan Poidheer Ozhukka Nerinindraar Neetuvaazh Vaar

கடவுள் வாழ்த்து
குறள் 7

தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது

**மு.வ உரை**: தனக்கு ஒப்புமை இல்லாத தலைவனுடைய திருவடிகளைப் பொருந்தி நினைக்கின்றவர் அல்லாமல், மற்றவர்க்கு மனக்கவலையை மாற்ற முடியாது

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தனக்கு இணையில்லாத கடவுளின் திருவடிகளைச் சேர்ந்தவர்க்கே அன்றி, மற்றவர்களுக்கு மனக்கவலையைப் போக்குவது கடினம்

**கலைஞர் உரை**: ஒப்பாரும் மிக்காருமில்லாதவனுடைய அடியொற்றி நடப்பவர்களைத் தவிர, மற்றவர்களின் மனக்கவலை தீர வழியேதுமில்லை

**Couplet**: Unless His foot, 'to Whom none can compare,' men gain, 'Tis hard for mind to find relief from anxious pain

**English Explanation**: Anxiety of mind cannot be removed, except from those who are united to the feet of Him who is incomparable

**Transliteration**: Thanakkuvamai Illaadhaan Thaalserndhaark Kallaal Manakkavalai Maatral Aridhu

கடவுள் வாழ்த்து
குறள் 8

அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது

**மு.வ உரை**: அறக்கடலாக விளங்கும் கடவுளின் திருவடிகளைப் பொருந்தி நினைக்கின்றவர் அல்லாமல், மற்றவர் பொருளும் இன்பமுமாகிய மற்ற கடல்களைக் கடக்க முடியாது

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறக்கடலான கடவுளின் திருவடிகளை சேர்ந்தவரே அல்லாமல் மற்றவர் பிறவியாக கடலை நீந்திக் கடப்பது கடினம்

**கலைஞர் உரை**: அந்தணர் என்பதற்குப் பொருள் சான்றோர் என்பதால், அறக்கடலாகவே விளங்கும் அந்தச் சான்றோரின் அடியொற்றி நடப்பவர்க்கேயன்றி, மற்றவர்களுக்குப் பிற துன்பக் கடல்களைக் கடப்பது என்பது எளிதான காரியமல்ல

**Couplet**: Unless His feet 'the Sea of Good, the Fair and Bountiful,' men gain, 'Tis hard the further bank of being's changeful sea to attain

**English Explanation**: None can swim the sea of vice, but those who are united to the feet of that gracious Being who is a sea of virtue

**Transliteration**: Aravaazhi Andhanan Thaalserndhaark Kallaal Piravaazhi Neendhal Aridhu

கடவுள் வாழ்த்து
குறள் 9

கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை

**மு.வ உரை**: கேட்காதசெவி, பார்க்காத கண் போன்ற எண் குணங்களை உடைய கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காதவரின் தலைகள் பயனற்றவைகளாம்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எண்ணும் நல்ல குணங்களுக்கு எல்லாம் இருப்பிடமான கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காத தலைகள், புலன்கள் இல்லாத பொறிகள்போல, இருந்தும் பயன் இல்லாதவையே

**கலைஞர் உரை**: உடல், கண், காது, மூக்கு, வாய் எனும் ஐம்பொறிகள் இருந்தும், அவைகள் இயங்காவிட்டால் என்ன நிலையோ அதே நிலைதான் ஈடற்ற ஆற்றலும் பண்பும் கொண்டவனை வணங்கி நடக்காதவனின் நிலையும் ஆகும்

**Couplet**: Before His foot, 'the Eight-fold Excellence,' with unbent head, Who stands, like palsied sense, is to all living functions dead

**English Explanation**: The head that worships not the feet of Him who is possessed of eight attributes, is as useless as a sense without the power of sensation

**Transliteration**: Kolil Poriyin Kunamilave Enkunaththaan Thaalai Vanangaath Thalai

கடவுள் வாழ்த்து
குறள் 10

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்

**மு.வ உரை**: இறைவனுடைய திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர் பிறவியாகிய பெரிய கடலைக் கடக்க முடியும். மற்றவர் கடக்க முடியாது

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கடவுளின் திருவடிகளைச் சேர்ந்தவர் பிறவியாகிய பெருங்கடலை நீந்திக் கடப்பர்; மற்றவர் நீந்தவும் மாட்டார்

**கலைஞர் உரை**: வாழ்க்கை எனும் பெருங்கடலை நீந்திக் கடக்க முனைவோர், தலையானவனாக இருப்பவனின் அடி தொடர்ந்து செல்லாவிடில் நீந்த முடியாமல் தவிக்க நேரிடும்

**Couplet**: They swim the sea of births, the 'Monarch's' foot who gain; None others reach the shore of being's mighty main

**English Explanation**: None can swim the great sea of births but those who are united to the feet of God

**Transliteration**: Piravip Perungatal Neendhuvar Neendhaar Iraivan Atiseraa Thaar

வான்சிறப்பு
குறள் 11

வானின் றுலகம் வழங்கி வருதலால்
தானமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று

**மு.வ உரை**: மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உரிய காலத்தில் இடைவிடாது மழை பெய்வதால்தான் உலகம் நிலைபெற்று வருகிறது; அதனால் மழையே அமிழ்தம் எனலாம்

**கலைஞர் உரை**: உலகத்தை வாழ வைப்பது மழையாக அமைந்திருப்பதால் அதுவே அமிழ்தம் எனப்படுகிறது

**Couplet**: The world its course maintains through life that rain unfailing gives; Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives

**English Explanation**: By the continuance of rain the world is preserved in existence; it is therefore worthy to be called ambrosia

**Transliteration**: Vaannindru Ulakam Vazhangi Varudhalaal Thaanamizhdham Endrunarar Paatru

வான்சிறப்பு
குறள் 12

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉ மழை

**மு.வ உரை**: உண்பவர்க்குத் தக்க உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத் தருவதோடு, பருகுவோர்க்குத் தானும் ஓர் உணவாக இருப்பது மழையாகும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நல்ல உணவுகளைச் சமைக்கவும், சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை உண்பவர்க்கு இன்னுமோர் உணவாகவும் பயன்படுவது மழையே

**கலைஞர் உரை**: யாருக்கு உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத்தர மழை பயன்படுகிறதோ, அவர்களுக்கே அந்த மழை அவர்கள் அருந்தும் உணவாகவும் ஆகி அரிய தியாகத்தைச் செய்கிறது

**Couplet**: The rain makes pleasant food for eaters rise; As food itself, thirst-quenching draught supplies

**English Explanation**: Rain produces good food, and is itself food

**Transliteration**: Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith Thuppaarkkuth Thuppaaya Thooum Mazhai

வான்சிறப்பு
குறள் 13

விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின் றுடற்றும் பசி

**மு.வ உரை**: மழை பெய்யாமல் பொய்படுமானால், கடல் சூழ்ந்த அகன்ற உலகமாக இருந்தும் பசி உள்ளே நிலைத்து நின்று உயிர்களை வருத்தும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உரிய காலத்தே மழை பெய்யாது பொய்க்குமானால், கடல் சூழ்ந்த இப்பேருலகத்தில் வாழும் உயிர்களைப் பசி வருத்தும்

**கலைஞர் உரை**: கடல்நீர் சூழ்ந்த உலகமாயினும், மழைநீர் பொய்த்து விட்டால் பசியின் கொடுமை வாட்டி வதைக்கும்

**Couplet**: If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain, Famine, sore torment, stalks o'er earth's vast ocean-girdled plain

**English Explanation**: If the cloud, withholding rain, deceive (our hopes) hunger will long distress the sea-girt spacious world

**Transliteration**: Vinindru Poippin Virineer Viyanulakaththu Ulnindru Utatrum Pasi

வான்சிறப்பு
குறள் 14

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்

**மு.வ உரை**: மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றி விட்டால், ( உணவுப் பொருள்களை உண்டாக்கும்) உழவரும் ஏர் கொண்டு உழமாட்டார்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மழை என்னும் வருவாய் தன் வளத்தில் குறைந்தால், உழவர் ஏரால் உழவு செய்யமாட்டார்

**கலைஞர் உரை**: மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றிவிட்டால், உழவுத் தொழில் குன்றி விடும்

**Couplet**: If clouds their wealth of waters fail on earth to pour, The ploughers plough with oxen's sturdy team no more

**English Explanation**: If the abundance of wealth imparting rain diminish, the labour of the plough must cease

**Transliteration**: Erin Uzhaaar Uzhavar Puyalennum Vaari Valangundrik Kaal

வான்சிறப்பு
குறள் 15

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை

**மு.வ உரை**: பெய்யாமல் வாழ்வைக் கெடுக்க வல்லதும் மழை; மழையில்லாமல் வளம் கெட்டு நொந்தவர்க்கும் துணையாய் அவ்வாறே காக்க வல்லதும் மழையாகும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பெய்யாமல் மக்களைக் கெடுப்பதும்; பெய்து கெட்டவரைத் திருத்துவதும் எல்லாமே மழைதான்

**கலைஞர் உரை**: பெய்யாமல் விடுத்து உயிர்களின் வாழ்வைக் கெடுக்கக் கூடியதும், பெய்வதன் காரணமாக உயிர்களின் நலிந்த வாழ்வுக்கு வளம் சேர்ப்பதும் மழையே ஆகும்

**Couplet**: 'Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies; As, in the happy days before, it bids the ruined rise

**English Explanation**: Rain by its absence ruins men; and by its existence restores them to fortune

**Transliteration**: Ketuppadhooum Kettaarkkuch Chaarvaaimar Raange Etuppadhooum Ellaam Mazhai

வான்சிறப்பு
குறள் 16

விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண் பரிது

**மு.வ உரை**: வானத்திலிருந்து மழைத்துளி வீழ்ந்தால் அல்லாமல், உலகத்தில் ஓரறிவுயிராகிய பசும்புல்லின் தலையையும் காண முடியாது

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மேகத்திலிருந்து மழைத்துளி விழாது போனால், பசும்புல்லின் நுனியைக்கூட இங்கே காண்பது அரிதாகிவிடும்

**கலைஞர் உரை**: விண்ணிலிருந்து மழைத்துளி விழுந்தாலன்றி மண்ணில் பசும்புல் தலை காண்பது அரிதான ஒன்றாகும்

**Couplet**: If from the clouds no drops of rain are shed 'Tis rare to see green herb lift up its head

**English Explanation**: 4 If no drop falls from the clouds, not even the green blade of grass will be seen

**Transliteration**: Visumpin Thuliveezhin Allaalmar Raange Pasumpul Thalaikaanpu Aridhu

வான்சிறப்பு
குறள் 17

நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
தான்நல்கா தாகி விடின்

**மு.வ உரை**: மேகம் கடலிலிருந்து நீரைக் கொண்டு அதனிடத்திலேயே பெய்யாமல் விடுமானால், பெரிய கடலும் தன் வளம் குன்றிப் போகும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பெய்யும் இயல்பிலிருந்து மாறி மேகம் பெய்யாது போனால், நீண்ட கடல் கூட வற்றிப் போகும்

**கலைஞர் உரை**: ஆவியான கடல்நீர் மேகமாகி அந்தக் கடலில் மழையாகப் பெய்தால்தான் கடல்கூட வற்றாமல் இருக்கும் மனித சமுதாயத்திலிருந்து புகழுடன் உயர்ந்தவர்களும் அந்தச் சமுதாயத்திற்கே பயன்பட்டால்தான் அந்தச் சமுதாயம் வாழும்

**Couplet**: If clouds restrain their gifts and grant no rain, The treasures fail in ocean's wide domain

**English Explanation**: Even the wealth of the wide sea will be diminished, if the cloud that has drawn (its waters) up gives them not back again (in rain)

**Transliteration**: Netungatalum Thanneermai Kundrum Thatindhezhili Thaannalkaa Thaaki Vitin

வான்சிறப்பு
குறள் 18

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு

**மு.வ உரை**: மழை பெய்யாமல் போகுமானால் இவ்வுலகத்தில் வானோர்க்காக நடைபெறும் திருவிழாவும் நடைபெறாது; நாள் வழிபாடும் நடைபெறாது

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மழை பொய்த்துப் போனால் தெய்வத்திற்குத் தினமும் நடக்கும் பூசனையும் நடக்காது; ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் திருவிழாவும் நடைபெறாது

**கலைஞர் உரை**: வானமே பொய்த்து விடும்போது, அதன்பின்னர் அந்த வானத்தில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படுகிறவர்களுக்கு விழாக்கள் ஏது? வழிபாடுதான் ஏது?

**Couplet**: If heaven grow dry, with feast and offering never more, Will men on earth the heavenly ones adore

**English Explanation**: If the heaven dry up, neither yearly festivals, nor daily worship will be offered in this world, to the celestials

**Transliteration**: Sirappotu Poosanai Sellaadhu Vaanam Varakkumel Vaanorkkum Eentu

வான்சிறப்பு
குறள் 19

தானம் தவமிரண்டும் தங்கா வியனுலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்

**மு.வ உரை**: மழை பெய்யவில்லையானால், இந்த பெரிய உலகத்தில் பிறர் பொருட்டு செய்யும் தானமும், தம் பொருட்டு செய்யும் தவமும் இல்லையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மழை பொய்த்துப் போனால், விரிந்த இவ்வுலகத்தில் பிறர்க்குத் தரும் தானம் இராது; தன்னை உயர்த்தும் தவமும் இராது.

**கலைஞர் உரை**: இப்பேருலகில் மழை பொய்த்து விடுமானால் அது, பிறர் பொருட்டுச் செய்யும் தானத்திற்கும், தன்பொருட்டு மேற்கொள்ளும் நோன்புக்கும் தடங்கலாகும்

**Couplet**: If heaven its watery treasures ceases to dispense, Through the wide world cease gifts, and deeds of 'penitence'

**English Explanation**: If rain fall not, penance and alms-deeds will not dwell within this spacious world

**Transliteration**: Thaanam Thavamirantum Thangaa Viyanulakam Vaanam Vazhangaa Thenin

வான்சிறப்பு
குறள் 20

நீரின் றமையா துலகெனின் யார்யார்க்கும்
வானின் றமையா தொழுக்கு

**மு.வ உரை**: எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலைபெறாமல் போகும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எத்தனை பெரியவரானாலும் நீர் இல்லாமல் வாழமுடியாது; அந்த நீரோ மழை இல்லாமல் கிடைக்காது

**கலைஞர் உரை**: உலகில் மழையே இல்லையென்றால் ஒழுக்கமே கெடக்கூடும் என்ற நிலை இருப்பதால், நீரின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்

**Couplet**: When water fails, functions of nature cease, you say; Thus when rain fails, no men can walk in 'duty's ordered way'

**English Explanation**: If it be said that the duties of life cannot be discharged by any person without water, so without rain there cannot be the flowing of water

**Transliteration**: Neerindru Amaiyaadhu Ulakenin Yaaryaarkkum Vaanindru Amaiyaadhu Ozhukku

நீத்தார் பெருமை
குறள் 21

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு

**மு.வ உரை**: ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து நின்று பற்று விட்டவர்களின் பெருமையைச் சிறந்ததாக போற்றி கூறுவதே நூல்களின் துணிவாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தமக்குரிய ஒழுக்கத்தில் வாழ்ந்து, ஆசைகளை அறுத்து, உயர்ந்த மேன்மக்களின் பெருமையே, சிறந்தனவற்றுள் சிறந்தது என்று நூல்கள் சொல்கின்றன.

**கலைஞர் உரை**: ஒழுக்கத்தில் உறுதியான துறவிகளின் பெருமை, சான்றோர் நூலில் விருப்பமுடனும், உயர்வாகவும் இடம் பெறும்

**Couplet**: The settled rule of every code requires, as highest good, Their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood

**English Explanation**: The end and aim of all treatise is to extol beyond all other excellence, the greatness of those who, while abiding in the rule of conduct peculiar to their state, have abandoned all desire

**Transliteration**: Ozhukkaththu Neeththaar Perumai Vizhuppaththu Ventum Panuval Thunivu

நீத்தார் பெருமை
குறள் 22

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று

**மு.வ உரை**: பற்றுக்களைத் துறந்தவர்களின் பெருமையை அளந்து கூறுதல், உலகத்தில் இதுவரை பிறந்து இறந்தவர்களை கணக்கிடுவதைப்போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆசைகளை விட்டு விலகியவரின் பெருமைக்கு, எண்ணிக்கையால் அளவு கூறுவது, இந்த உலகத்தில் இறந்து போனவர்களின் எண்ணிக்கையை எல்லாம் எண்ணுவது போலாகும்.

**கலைஞர் உரை**: உலகில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்று கூற முடியுமா? அதுபோலத்தான் உண்மையாகவே பற்றுகளைத் துறந்த உத்தமர்களின் பெருமையையும் அளவிடவே முடியாது

**Couplet**: As counting those that from the earth have passed away, 'Tis vain attempt the might of holy men to say

**English Explanation**: To describe the measure of the greatness of those who have forsaken the two-fold desires, is like counting the dead

**Transliteration**: Thurandhaar Perumai Thunaikkoorin Vaiyaththu Irandhaarai Ennikkon Tatru

நீத்தார் பெருமை
குறள் 23

இருமை வகைதெரிந் தீண்டறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற் றுலகு

**மு.வ உரை**: பிறப்பு வீடு என்பன போல் இரண்டிரண்டாக உள்ளவைகளின் கூறுபாடுகளை ஆராய்ந்தறிந்து அறத்தை மேற்கொண்டவரின் பெருமையே உலகத்தில் உயர்ந்தது

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இம்மையின் துன்பத்தையும் மறுமையின் இன்பத்தையும் அறிந்து, மெய் உணர்ந்து, ஆசைகள் அறுத்து எறியும் அறத்தைச்செய்தவரின் பெருமையே, இவ்வுலகில் உயர்ந்து விளங்குகிறது

**கலைஞர் உரை**: நன்மை எது, தீமை எது என்பதை ஆய்ந்தறிந்து நன்மைகளை மேற்கொள்பவர்களே உலகில் பெருமைக்குரியவர்களாவார்கள்

**Couplet**: Their greatness earth transcends, who, way of both worlds weighed, In this world take their stand, in virtue's robe arrayed

**English Explanation**: The greatness of those who have discovered the properties of both states of being, and renounced the world, shines forth on earth (beyond all others)

**Transliteration**: Irumai Vakaidherindhu Eentuaram Poontaar Perumai Pirangitru Ulaku

நீத்தார் பெருமை
குறள் 24

உரனென்னுந் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து

**மு.வ உரை**: அறிவு என்னும் கருவியினால் ஐம்பொறிகளாகிய யானைகளை அடக்கி காக்க வல்லவன், மேலான வீட்டிற்கு விதை போன்றவன்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மெய், வாய்,கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐந்து யானைகளும் தத்தம் புலன்கள் ஆகிய ஊறு, சுவை, ஒளி, நாற்றம், ஓசை ஆகியவற்றின் மேல் செல்லாமல், அவற்றை மன உறுதி என்னும் அங்குசத்தால் காப்பவன் எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகிய வீட்டுலகிற்கு ஒருவிதை ஆவான்

**கலைஞர் உரை**: உறுதியென்ற அங்குசம் கொண்டு, ஐம்பொறிகளையும் அடக்கிக் காப்பவன், துறவறம் எனும் நிலத்திற்கு ஏற்ற விதையாவான்

**Couplet**: He, who with firmness, curb the five restrains, Is seed for soil of yonder happy plains

**English Explanation**: He who guides his five senses by the hook of wisdom will be a seed in the world of heaven

**Transliteration**: Uranennum Thottiyaan Oraindhum Kaappaan Varanennum Vaippirkor Viththu

நீத்தார் பெருமை
குறள் 25

ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி

**மு.வ உரை**: ஐந்து புலன்களாலாகும் ஆசைகளை ஒழித்தவனுடைய வல்லமைக்கு, வானுலகத்தாரின் தலைவனாகிய இந்திரனே போதுமான சான்று ஆவான்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அகன்ற வானத்து வாழ்பவரின் இறைவனாகிய இந்திரனே, புலன்வழிப் பெருகும் ஆசை ஐந்தையும் அறுத்தவனின்வலிமைக்குத் தகுந்த சான்று ஆவான்

**கலைஞர் உரை**: புலன்களை அடக்க முடியாமல் வழிதவறிச் சென்றிடும் மனிதனுக்குச் சான்றாக இந்திரன் விளங்கி, ஐம்புலன்களால் ஏற்படும் ஆசைகளைக் கட்டுப்படுத்தியதால் வான்புகழ் கொண்டவர்களின் ஆற்றலை எடுத்துக் காட்டுகிறான்

**Couplet**: Their might who have destroyed 'the five', shall soothly tell Indra, the lord of those in heaven's wide realms that dwell

**English Explanation**: Indra, the king of the inhabitants of the spacious heaven, is himself, a sufficient proof of the strength of him who has subdued his five senses

**Transliteration**: Aindhaviththaan Aatral Akalvisumpu Laarkomaan Indhirane Saalung Kari

நீத்தார் பெருமை
குறள் 26

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார்

**மு.வ உரை**: செய்வதற்கு அருமையான செயல்களை செய்ய வல்லவரே பெரியோர். செய்வதற்கு அரிய செயல்களைச் செய்யமாட்டாதவர் சிறியோர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் செய்வதற்கு முடியாத செயல்களைச் செய்பவரே மேன்மக்கள்; செய்ய முடியாதவரோ சிறியவரே.

**கலைஞர் உரை**: பெருமை தரும் செயல்களைப் புரிவோரைப் பெரியோர் என்றும், சிறுமையான செயல்களையன்றிப் பெருமைக்குரிய செயல்களைச் செய்யாதவர்களைச் சிறியோர் என்றும் வரையறுத்துவிட முடியும்

**Couplet**: Things hard in the doing will great men do; Things hard in the doing the mean eschew

**English Explanation**: The great will do those things which is difficult to be done; but the mean cannot do them

**Transliteration**: Seyarkariya Seyvaar Periyar Siriyar Seyarkariya Seykalaa Thaar

நீத்தார் பெருமை
குறள் 27

சுவையொளி ஊறோசை நாற்றமென் றைந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு

**மு.வ உரை**: சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று சொல்லப்படும் ஐந்தின் வகைகளையும் ஆராய்ந்து அறிய வல்லவனுடைய அறிவில் உள்ளது உலகம்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று கூறப்படும் ஐந்து புலன்களின் வழிப் பிறக்கும் ஆசைகளை அறுத்து எறிபவனின் வசப்பட்டதே இவ்வுலகம்.

**கலைஞர் உரை**: ஐம்புலன்களின் இயல்பை உணர்ந்து அவற்றை அடக்கியாளும் திறன் கொண்டவனையே உலகம் போற்றும்

**Couplet**: Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way Of all the five,- the world submissive owns his sway

**English Explanation**: The world is within the knowledge of him who knows the properties of taste, sight, touch, hearing and smell

**Transliteration**: Suvaioli Ooruosai Naatramendru Aindhin Vakaidherivaan Katte Ulaku

நீத்தார் பெருமை
குறள் 28

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும்

**மு.வ உரை**: பயன் நிறைந்த மொழிகளில் வல்ல சான்றோரின் பெருமையை, உலகத்தில் அழியாமல் விளங்கும் அவர்களுடைய மறைமொழிகளே காட்டிவிடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நிறைவான வாக்குப் பெருமை உடைய மேன் மக்களின் உயர்வை, அவர்கள் இவ்வுலகில் சொன்ன மந்திரச் சொற்களே அடையாளம் காட்டிவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: சான்றோர்களின் பெருமையை, இந்த உலகில் அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் அவர்களது அறவழி நூல்களே எடுத்துக் காட்டும்

**Couplet**: The might of men whose word is never vain, The 'secret word' shall to the earth proclaim

**English Explanation**: The hidden words of the men whose words are full of effect, will shew their greatness to the world

**Transliteration**: Niraimozhi Maandhar Perumai Nilaththu Maraimozhi Kaatti Vitum

நீத்தார் பெருமை
குறள் 29

குணமென்னுங் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயுங் காத்தல் அரிது

**மு.வ உரை**: நல்ல பண்புகளாகிய மலையின்மேல் ஏறி நின்ற பெரியோர், ஒரு கணப்பொழுதே சினம் கொள்வார் ஆயினும் அதிலிருந்து ஒருவரைக் காத்தல் அரிதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நற்குணங்களாம் சிறுமலை மீது ஏறி நின்ற அம் மேன்மக்கள், தமக்குள் ஒரு கணப்பொழுதும் கோபத்தைக் கொண்டிருப்பது கடினம்.

**கலைஞர் உரை**: குணக்குன்றுகளான பெரியவர்கள் கோபம் கொண்டால் அந்தக் கோபம் அவர்கள் உள்ளத்தில் ஒரு கணம் கூட நிலைத்து நிற்காது

**Couplet**: The wrath 'tis hard e'en for an instant to endure, Of those who virtue's hill have scaled, and stand secure

**English Explanation**: The anger of those who have ascended the mountain of goodness, though it continue but for a moment, cannot be resisted

**Transliteration**: Kunamennum Kundreri Nindraar Vekuli Kanameyum Kaaththal Aridhu

நீத்தார் பெருமை
குறள் 30

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்

**மு.வ உரை**: எல்லா உயிர்களிடத்திலும் செம்மையான அருளை மேற்கொண்டு ஒழுகுவதால், அறவோரே அந்தணர் எனப்படுவோர் ஆவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எல்லா உயிர்களிடத்திலும் இரக்கம் கொண்டு வாழ்பவரே அறவோர்; அவரே அந்தணர்.

**கலைஞர் உரை**: அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் அன்புகொண்டு அருள் பொழியும் சான்றோர் எவராயினும் அவர் அந்தணர் எனப்படுவார்

**Couplet**: Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live; And thus to virtue's sons the name of 'Anthanar' men give

**English Explanation**: The virtuous are truly called Anthanar; because in their conduct towards all creatures they are clothed in kindness

**Transliteration**: Andhanar Enpor Aravormar Revvuyir Kkum Sendhanmai Poontozhuka Laan

அறன் வலியுறுத்தல்
குறள் 31

சிறப்பீனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு

**மு.வ உரை**: அறம் சிறப்பையும் அளிக்கும்: செல்வத்தையும் அளிக்கும்: ஆகையால் உயிர்க்கு அத்தகைய அறத்தை விட நன்மையானது வேறு யாது?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறம், நான்கு பேர் முன் நமக்கு மேன்மையைத் தரும்; நல்ல செல்வத்தையும் கொடுக்கும். இத்தகைய அறத்தைக் காட்டிலும் மேன்மையானது நமக்கு உண்டா?

**கலைஞர் உரை**: சிறப்பையும், செழிப்பையும் தரக்கூடிய அறவழி ஒன்றைத்தவிர ஆக்கமளிக்கக் கூடிய வழி வேறென்ன இருக்கிறது?

**Couplet**: It yields distinction, yields prosperity; what gain Greater than virtue can a living man obtain

**English Explanation**: Virtue will confer heaven and wealth; what greater source of happiness can man possess ?

**Transliteration**: Sirappu Eenum Selvamum Eenum Araththinooungu Aakkam Evano Uyirkku

அறன் வலியுறுத்தல்
குறள் 32

அறத்தினூஉங் காக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு

**மு.வ உரை**: ஒரு வருடைய வாழ்கைக்கு அறத்தை விட நன்மையானதும் இல்லை: அறத்தை போற்றாமல் மறப்பதை விடக்கொடியதும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறம் செய்வதை விட நன்மையும் இல்லை. அதைச் செய்ய மறப்பதைவிட கெடுதியும் இல்லை

**கலைஞர் உரை**: நன்மைகளின் விளைநிலமாக இருக்கும் அறத்தைப் போல் ஒருவருடைய வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக்கூடியது எதுவுமில்லை; அந்த அறத்தை மறப்பதை விடத் தீமையானதும் வேறில்லை

**Couplet**: No greater gain than virtue aught can cause; No greater loss than life oblivious of her laws

**English Explanation**: There can be no greater source of good than (the practice of) virtue; there can be no greater source of evil than the forgetfulness of it

**Transliteration**: Araththinooungu Aakkamum Illai Adhanai Maraththalin Oongillai Ketu

அறன் வலியுறுத்தல்
குறள் 33

ஒல்லும் வகையான அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்

**மு.வ உரை**: செய்யக்கூடிய வகையால், எக்காரணத்தாலும் விடாமல் செல்லுமிடமெல்லாம் அறச்செயலைப் போற்றிச் செய்ய வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இடைவிடாமல் இயன்ற மட்டும் எல்லா இடங்களிலும் அறச்செயலைச் செய்க.

**கலைஞர் உரை**: செய்யக்கூடிய செயல்கள் எவை ஆயினும், அவை எல்லா இடங்களிலும் தொய்வில்லாத அறவழியிலேயே செய்யப்பட வேண்டும்

**Couplet**: To finish virtue's work with ceaseless effort strive, What way thou may'st, where'er thou see'st the work may thrive

**English Explanation**: As much as possible, in every way, incessantly practise virtue

**Transliteration**: Ollum Vakaiyaan Aravinai Ovaadhe Sellumvaai Ellaanj Cheyal

அறன் வலியுறுத்தல்
குறள் 34

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற

**மு.வ உரை**: ஒருவன் தன்மனதில் குற்றம் இல்லாதவானாக இருக்க வேண்டும். அறம் அவ்வளவே: மனத்தூய்மை இல்லாத மற்றவை ஆரவாரத் தன்மை உடையவை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனத்து அளவில் குற்றம் இல்லாதவனாய் ஆகுக; அறம் என்பது அவ்வளவே; பிற வார்த்தை நடிப்பும், வாழ்க்கை வேடங்களுக்கும் மற்றவர் அறியச் செய்யப்படும் ஆடம்பரங்களே.

**கலைஞர் உரை**: மனம் தூய்மையாக இருப்பதே அறம்; மற்றவை ஆரவாரத்தைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை

**Couplet**: Spotless be thou in mind! This only merits virtue's name; All else, mere pomp of idle sound, no real worth can claim

**English Explanation**: Let him who does virtuous deeds be of spotless mind; to that extent is virtue; all else is vain show

**Transliteration**: Manaththukkan Maasilan Aadhal Anaiththu Aran Aakula Neera Pira

அறன் வலியுறுத்தல்
குறள் 35

அழுக்கா றவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்ற தறம்

**மு.வ உரை**: பொறாமை, ஆசை, சினம், கடுஞ்சொல் ஆகிய இந்த நான்கு குற்றங்களுக்கும் இடங்கொடுக்காமல் அவற்றைக் கடித்து ஒழுகுவதே அறமாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் மேன்மை கண்டு பொறாமை, புலன்கள் போகும் வழிச் செல்லும் ஆசை, இவை தடைபடும் போது வரும் கோபம், கோபத்தில் பிறக்கும் தீய சொல் எனும் இந்நான்கையும் விலக்கித் தொடர்ந்து செய்யப்படுவது அறம்.

**கலைஞர் உரை**: பொறாமை, பேராசை, பொங்கும் கோபம், புண்படுத்தும் சொல் ஆகிய இந்த நான்கும் அறவழிக்குப் பொருந்தாதவைகளாகும்

**Couplet**: 'Tis virtue when, his footsteps sliding not through envy, wrath, Lust, evil speech-these four, man onwards moves in ordered path

**English Explanation**: That conduct is virtue which is free from these four things, viz, malice, desire, anger and bitter speech

**Transliteration**: Azhukkaaru Avaavekuli Innaachchol Naankum Izhukkaa Iyandradhu Aram

அறன் வலியுறுத்தல்
குறள் 36

அன்றறிவாம் என்னா தறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை

**மு.வ உரை**: இளைஞராக உள்ளவர், பிற்காலத்தில் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணாமல் அறம் செய்ய வேண்டும். அதுவே உடல் அழியும் காலத்தில் அழியா துணையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முதுமையில் செய்யலாம் என எண்ணாமல் இப்போதே அறத்தைச் செய்க; அந்த அறம் நாம் அழியும் போது தான் அழியாமல் நமக்கு துணை ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: பிறகு பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்று நாள் கடத்தாமல் அறவழியை மேற்கொண்டால் அது ஒருவர் இறந்தபின் கூட அழியாப் புகழாய் நிலைத்துத் துணை நிற்கும்

**Couplet**: Do deeds of virtue now Say not, 'To-morrow we'll be wise'; Thus, when thou diest, shalt thou find a help that never dies

**English Explanation**: Defer not virtue to another day; receive her now; and at the dying hour she will be your undying friend

**Transliteration**: Andrarivaam Ennaadhu Aranjeyka Matradhu Pondrungaal Pondraath Thunai

அறன் வலியுறுத்தல்
குறள் 37

அறத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோ டூர்ந்தான் இடை

**மு.வ உரை**: பல்லக்கை சுமப்பவனும் அதன்மேலிருந்து ஊர்ந்து செல்லுவோனுமாகிய அவர்களிடையே அறத்தின் பயன் இஃது என்று கூறவேண்டா.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறத்தைச் செய்வதால் வரும் பயன் இது என்று நூல்களைக் கொண்டு மெய்ப்பிக்க வேண்டியது இல்லை. பல்லக்கைத் தூக்கிச் செல்பவனையும் அதில் பயணிப்பவனையும் கண்ட அளவில் பயனை அறியலாம்.

**கலைஞர் உரை**: அறவழியில் நடப்பவர்கள் பல்லக்கில் உட்கார்ந்து செல்பவர்களைப் போல வாழ்க்கையில் வரும் இன்ப துன்பங்கள் இரண்டையும் எளியவாகக் கருதி மகிழ்வுடன் பயணத்தை மேற்கொள்வார்கள் தீய வழிக்குத் தங்களை ஆட்படுத்திக் கொண்டவர்களோ பல்லக்கைத் தூக்கிச் சுமப்பவர்களைப் போல இன்பத்திலும் அமைதி கொள்ளாமல், துன்பத்தையும் தாங்கிக் கொள்ளும் மனப்பக்குவமின்றி வாழ்வையே பெரும் சுமையாகக் கருதுவார்கள்

**Couplet**: Needs not in words to dwell on virtue's fruits: compare The man in litter borne with them that toiling bear

**English Explanation**: The fruit of virtue need not be described in books; it may be inferred from seeing the bearer of a palanquin and the rider therein

**Transliteration**: Araththaaru Ithuvena Ventaa Sivikai Poruththaanotu Oorndhaan Itai

அறன் வலியுறுத்தல்
குறள் 38

வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் அறம் செய்ய தவறிய நாள் ஏற்படாதவாறு அறத்தை செய்வானானால் அதுவே அவன் உடலோடு வாழும் நாள் வரும் பிறவி வழியை அடைக்கும் கல்லாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறத்தை செய்யாது விட்ட நாள் இல்லை என்று சொல்லும்படி ஒருவன் அறம் செய்தால், அச்செயலே, அவன் திரும்பப் பிறக்கும் வழியை அடைக்கும் கல் ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: பயனற்றதாக ஒருநாள்கூடக் கழிந்து போகாமல், தொடர்ந்து நற்செயல்களில் ஈடுபடுபவருக்கு வாழ்க்கைப் பாதையைச் சீராக்கி அமைத்துத் தரும் கல்லாக அந்த நற்செயல்களே விளங்கும்

**Couplet**: If no day passing idly, good to do each day you toil, A stone it will be to block the way of future days of moil

**English Explanation**: If one allows no day to pass without some good being done, his conduct will be a stone to block up the passage to other births

**Transliteration**: Veezhnaal Pataaamai Nandraatrin Aqdhoruvan Vaazhnaal Vazhiyataikkum Kal

அறன் வலியுறுத்தல்
குறள் 39

அறத்தான் வருவதே இன்பமற் றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல

**மு.வ உரை**: அறநெறியில் வாழ்வதன் பயனாக வருவதே இன்பமாகும். அறத்தோடு பொருந்தாமல் வருவன எல்லாம் இன்பம் இல்லாதவை: புகழும் இல்லாதவை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறத்துடன் வருவதே இன்பம்; பிற வழிகளில் வருவன துன்பமே; புகழும் ஆகா

**கலைஞர் உரை**: தூய்மையான நெஞ்சுடன் நடத்தும் அறவழி வாழ்க்கையில் வருகின்ற புகழால் ஏற்படுவதே இன்பமாகும் அதற்கு மாறான வழியில் வருவது புகழும் ஆகாது; இன்பமும் ஆகாது

**Couplet**: What from virtue floweth, yieldeth dear delight; All else extern, is void of glory's light

**English Explanation**: Only that pleasure which flows from domestic virtue is pleasure; all else is not pleasure, and it is without praise

**Transliteration**: Araththaan Varuvadhe Inpam Mar Rellaam Puraththa Pukazhum Ila

அறன் வலியுறுத்தல்
குறள் 40

செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பால தோரும் பழி

**மு.வ உரை**: ஒருவன் வாழ்நாளில் முயற்சி மேற்கொண்டு செய்யத்தக்கது அறமே. செய்யாமல் காத்து கொள்ளத்தக்கது பழியே.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவன் செய்யத் தக்கது அறமே; விட்டுவிடத் தக்கவை தீய செயல்களே.

**கலைஞர் உரை**: பழிக்கத் தக்கவைகளைச் செய்யாமல் பாராட்டத்தக்க அறவழிச் செயல்களில் நாட்டம் கொள்வதே ஒருவர்க்குப் புகழ் சேர்க்கும்

**Couplet**: 'Virtue' sums the things that should be done; 'Vice' sums the things that man should shun

**English Explanation**: That is virtue which each ought to do, and that is vice which each should shun

**Transliteration**: Seyarpaala Thorum Arane Oruvarku Uyarpaala Thorum Pazhi

இல்வாழ்க்கை
குறள் 41

இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை

**மு.வ உரை**: இல்லறத்தில் வாழ்பவனாகச் சொல்லப்படுகிறவன் அறத்தின் இயல்பை உடைய மூவருக்கும் நல்வழியில் நிலை பெற்ற துணையாவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனைவியோடு வாழ்பவன்தான் பிள்ளைகள், பெற்றோர், உறவினர் என்னும் மூவர்க்கும் நல்ல வழியில் உதவுபவன்.

**கலைஞர் உரை**: பெற்றோர், வாழ்க்கைத் துணை, குழந்தைகள் என இயற்கையாக அமைந்திடும் மூவர்க்கும் துணையாக இருப்பது இல்லறம் நடத்துவோர் கடமையாகும்

**Couplet**: The men of household virtue, firm in way of good, sustain The other orders three that rule professed maintain

**English Explanation**: 7 He will be called a (true) householder, who is a firm support to the virtuous of the three orders in

**Transliteration**: Ilvaazhvaan Enpaan Iyalputaiya Moovarkkum Nallaatrin Nindra Thunai

இல்வாழ்க்கை
குறள் 42

துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை

**மு.வ உரை**: துறந்தவர்கும் வறியவர்க்கும் தன்னிடத்தே இறந்தவர்க்கும் இல்லறம் மேற்கொண்டு வாழ்கிறவன் துணையாவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனைவியோடு வாழ்பவன்தான் துறவியர், வறுமைப்பட்டவர், இறந்து போனவர் என்பவர்க்கும் உதவுபவன்

**கலைஞர் உரை**: பற்றற்ற துறவிகட்கும், பசியால் வாடுவோர்க்கும், பாதுகாப்பற்றவர்க்கும் இல்லற வாழ்வு நடத்துவோர் துணையாக இருத்தல் வேண்டும்

**Couplet**: To anchorites, to indigent, to those who've passed away, The man for household virtue famed is needful held and stay

**English Explanation**: He will be said to flourish in domestic virtue who aids the forsaken, the poor, and the dead

**Transliteration**: Thurandhaarkkum Thuvvaa Dhavarkkum Irandhaarkkum Ilvaazhvaan Enpaan Thunai

இல்வாழ்க்கை
குறள் 43

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு
ஐம்புலத்தா றோம்பல் தலை

**மு.வ உரை**: தென்புலத்தார், தெய்வம் விருந்தினர், சுற்றத்தார், தான் என்ற ஐவகையிடத்தும் அறநெறி தவறாமல் போற்றுதல் சிறந்த கடமையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இறந்து தென்திசையில் வாழ்பவர், தேவர்கள், விருந்தினர், சுற்றத்தார், தான் என்னும் ஐந்து பேருக்கும் செய்ய வேண்டிய அறத்தைத் தவறாமல் செய்வது சிறப்பு.

**கலைஞர் உரை**: வாழ்ந்து மறைந்தோரை நினைவுகூர்தல், வாழ்வாங்கு வாழ்வோரைப் போற்றுதல், விருந்தோம்பல், சுற்றம் பேணல் ஆகிய கடமைகளை நிறைவேற்றத் தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ளல் எனப்படும் ஐவகை அறநெறிகளும் இல்வாழ்வுக்குரியனவாம்

**Couplet**: The manes, God, guests kindred, self, in due degree, These five to cherish well is chiefest charity

**English Explanation**: The chief (duty of the householder) is to preserve the five-fold rule (of conduct) towards the manes, the Gods, his guests, his relations and himself

**Transliteration**: Thenpulaththaar Theyvam Virundhokkal Thaanendraangu Aimpulaththaaru Ompal Thalai

இல்வாழ்க்கை
குறள் 44

பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை
வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல

**மு.வ உரை**: பொருள் சேர்க்கும் பொது பழிக்கு அஞ்சிச் சேர்த்து, செலவு செய்யும் போது பகுந்து உண்பதை மேற்க்கொண்டால், அவ்வாழ்கையின் ஒழுங்கு எப்போதும் குறைவதில்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொருள் தேடும்போது பாவத்திற்குப் பயந்து தேடிய பொருளை உறவோடு பகிர்ந்து உண்ணும் இல்வாழ்பவனின் பரம்பரை ஒருகாலும் அழிவதில்லை.

**கலைஞர் உரை**: பழிக்கு அஞ்சாமல் சேர்த்த பொருள் கணக்கின்றி இருப்பினும் அதைவிட, பழிக்கு அஞ்சிச் சேர்த்த பொருளைப் பகுத்து உண்ணும் பண்பிலேதான் வாழ்க்கையின் ஒழுக்கமே இருக்கிறது

**Couplet**: Who shares his meal with other, while all guilt he shuns, His virtuous line unbroken though the ages runs

**English Explanation**: His descendants shall never fail who, living in the domestic state, fears vice (in the acquisition of property) and shares his food (with others)

**Transliteration**: Pazhiyanjip Paaththoon Utaiththaayin Vaazhkkai Vazhiyenjal Egngnaandrum Il

இல்வாழ்க்கை
குறள் 45

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது

**மு.வ உரை**: இல்வாழ்க்கையின் அன்பும் அறமும் உடையதாக விளங்குமானால், அந்த வாழக்கையின் பண்பும் பயனும் அதுவே ஆகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனைவி பிள்ளைகளிடத்தில் அன்பும், தேடிய பொருளை நட்பு சுற்றங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் அறமும் இருந்தால் இல்வாழ்க்கையின் பண்பும் அதுவே; பயனும் அதுவே.

**கலைஞர் உரை**: இல்வாழ்க்கை பண்புடையதாகவும் பயனுடையதாகவும் விளங்குவதற்கு அன்பான உள்ளமும் அதையொட்டிய நல்ல செயல்களும் தேவை

**Couplet**: If love and virtue in the household reign, This is of life the perfect grace and gain

**English Explanation**: If the married life possess love and virtue, these will be both its duty and reward

**Transliteration**: Anpum Aranum Utaiththaayin Ilvaazhkkai Panpum Payanum Adhu

இல்வாழ்க்கை
குறள் 46

அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில்
போஒய்ப் பெறுவ தெவன்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் அறநெறியில் இல்வாழ்க்கையைச் செலுத்தி வாழ்வானானால், அத்தகையவன் வேறு நெறியில் சென்று பெறத்தக்கது என்ன?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனைவியோடு கூடிய வாழ்க்கையை அதற்குரிய இயல்புகளோடு அறவழிகளில் நடத்தினால் இல்லறத்திற்கு மாறான பிற வழிகளில் போய்ப் பெறும் பயன்தான் என்ன?

**கலைஞர் உரை**: அறநெறியில் இல்வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டவர்கள் பெற்றிடும் பயனை, வேறு நெறியில் சென்று பெற்றிட இயலுமோ? இயலாது

**Couplet**: If man in active household life a virtuous soul retain, What fruit from other modes of virtue can he gain

**English Explanation**: What will he who lives virtuously in the domestic state gain by going into the other, (ascetic) state ?

**Transliteration**: Araththaatrin Ilvaazhkkai Aatrin Puraththaatril Pooip Peruva Thevan?

இல்வாழ்க்கை
குறள் 47

இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை

**மு.வ உரை**: அறத்தின் இயல்பொடு இல்வாழ்கை வாழ்கிறவன்- வாழ முயல்கிறவன் பல திறத்தாரிலும் மேம்பட்டு விளங்குகிறவன் ஆவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கடவுளை அறியவும், அடையவும் முயல்பவருள் மனைவியோடு கூடிய வாழ்க்கையை அதற்குரிய இயல்புகளோடு வாழ்பவனே முதன்மையானவன்.

**கலைஞர் உரை**: நல்வாழ்வுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வோரில் தலையானவராகத் திகழ்பவர், இல்வாழ்வின் இலக்கணமுணர்ந்து அதற்கேற்ப வாழ்பவர்தான்

**Couplet**: In nature's way who spends his calm domestic days, 'Mid all that strive for virtue's crown hath foremost place

**English Explanation**: Among all those who labour (for future happiness) he is greatest who lives well in the household state

**Transliteration**: Iyalpinaan Ilvaazhkkai Vaazhpavan Enpaan Muyalvaarul Ellaam Thalai

இல்வாழ்க்கை
குறள் 48

ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து

**மு.வ உரை**: மற்றவரை அறநெறியில் ஒழுகச்செய்து தானும்அறம் தவறாத இல்வாழ்க்கை , தவம் செய்வாரைவிட மிகச்சிறந்த வல்லமை உடைய வாழ்க்கையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மற்றவர்களை அவர்களின் வழியில் வாழச்செய்து, தானும் அறத்திலிருந்து விலகாமல், மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கை, துறவறத்தார் காட்டும் பொறுமையிலும் வலிமை மிக்கது.

**கலைஞர் உரை**: தானும் அறவழியில் நடந்து, பிறரையும் அவ்வழியில் நடக்கச் செய்திடுவோரின் இல்வாழ்க்கை, துறவிகள் கடைப்பிடிக்கும் நோன்பைவிடப் பெருமையுடையதாகும்

**Couplet**: Others it sets upon their way, itself from virtue ne'er declines; Than stern ascetics' pains such life domestic brighter shines

**English Explanation**: The householder who, not swerving from virtue, helps the ascetic in his way, endures more than those who endure penance

**Transliteration**: Aatrin Ozhukki Aranizhukkaa Ilvaazhkkai Norpaarin Nonmai Utaiththu

இல்வாழ்க்கை
குறள் 49

அறன்எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று

**மு.வ உரை**: அறம் என்று சிறப்பித்து சொல்லப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே ஆகும். அதுவும் மற்றவன் பழிக்கும் குற்றம் இல்லாமல் விளங்கினால் மேலும் நன்மையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறம் என்று சிறப்பிக்கப்பட்டது, மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையே; துறவற வாழ்க்கையும், பிறரால் பழிக்கப்படாமல் இருக்குமானால் நல்லது.

**கலைஞர் உரை**: பழிப்புக்கு இடமில்லாத இல்வாழ்க்கை இல்லறம் எனப் போற்றப்படும்

**Couplet**: The life domestic rightly bears true virtue's name; That other too, if blameless found, due praise may claim

**English Explanation**: The marriage state is truly called virtue The other state is also good, if others do not reproach it

**Transliteration**: Aran Enap Pattadhe Ilvaazhkkai Aqdhum Piranpazhippa Thillaayin Nandru

இல்வாழ்க்கை
குறள் 50

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உறையும்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்

**மு.வ உரை**: உலகத்தில் வாழவேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன், வானுலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் வைத்து மதிக்கப்படுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையைச் சிறப்பாக வாழ்பவன், பூமியில் வாழ்ந்தாலும், வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான்.

**கலைஞர் உரை**: தெய்வத்துக்கென எத்தனையோ அருங்குணங்கள் கூறப்படுகின்றன உலகில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படும் தெய்வத்துக்கு இணையாக வைத்து மதிக்கப்படுவான்

**Couplet**: Who shares domestic life, by household virtues graced, Shall, mid the Gods, in heaven who dwell, be placed

**English Explanation**: He who on earth has lived in the conjugal state as he should live, will be placed among the Gods who dwell in heaven

**Transliteration**: Vaiyaththul Vaazhvaangu Vaazhpavan Vaanu�ryum Theyvaththul Vaikkap Patum

வாழ்க்கைத் துணைநலம்
குறள் 51

மனைத்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை

**மு.வ உரை**: இல்வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற நற்பண்பு உடையவளாகித் தன்கணவனுடைய பொருள் வளத்துக்குத் தக்க வாழ்க்கை நடத்துகிறவளே வாழ்க்கைத்துணை ஆவாள்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறந்த, புகுந்த குடும்பங்களுக்கு ஏற்ற நல்ல குணம், நல்ல செயல்களை உடையவளாய்த், தன்னை மணந்தவனின் வருவாய்க்கு ஏற்ப வாழ்க்கையை அமைப்பவளே மனைவி.

**கலைஞர் உரை**: இல்லறத்திற்குரிய பண்புகளுடன், பொருள் வளத்துக்குத் தக்கவாறு குடும்பம் நடத்துபவள், கணவனின் வாழ்வுக்குப் பெருந்துணையாவாள்

**Couplet**: As doth the house beseem, she shows her wifely dignity; As doth her husband's wealth befit, she spends: help - meet is she

**English Explanation**: She who has the excellence of home virtues, and can expend within the means of her husband, is a help in the domestic state

**Transliteration**: Manaikdhakka Maanputaiyal Aakiththar Kontaan Valaththakkaal Vaazhkkaith Thunai

வாழ்க்கைத் துணைநலம்
குறள் 52

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல்

**மு.வ உரை**: இல்வாழ்க்கைக்கு தக்க நற்பண்பு மனைவியிடம் இல்லையானால், ஒருவனுடைய வாழ்க்கை வேறு எவ்வளவு சிறப்புடையதானாலும் பயன் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நல்ல குணமும் நல்ல செயல்களும் மனைவியிடம் இல்லாமற் போனால் அவ்வாழ்க்கை எத்தனை சிறப்புகளைப் பெற்றிருந்தாலும் பெறாததே.

**கலைஞர் உரை**: நற்பண்புள்ள மனைவி அமையாத இல்வாழ்க்கை எவ்வளவு சிறப்புடையதாக இருந்தாலும் அதற்குத் தனிச்சிறப்புக் கிடையாது

**Couplet**: If household excellence be wanting in the wife, Howe'er with splendour lived, all worthless is the life

**English Explanation**: If the wife be devoid of domestic excellence, whatever (other) greatness be possessed, the conjugal state, is nothing

**Transliteration**: Manaimaatchi Illaalkan Illaayin Vaazhkkai Enaimaatchith Thaayinum Il

வாழ்க்கைத் துணைநலம்
குறள் 53

இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை

**மு.வ உரை**: மனைவி நற்பண்பு உடையவளானால் வாழ்க்கையில் இல்லாதது என்ன? அவள் நற்பண்பு இல்லாதவளானால் வாழ்க்கையில் இருப்பது என்ன?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நல்ல குணமும் நல்ல செயல்களும் உடையவனாய் மனைவி அமைந்துவிட்டால் ஒருவனுக்கு இல்லாததுதான் என்ன? அமையாவிட்டால் அவனிடம் இருப்பதுதான் என்ன?

**கலைஞர் உரை**: நல்ல பண்புடைய மனைவி அமைந்த வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருக்கும் அப்படியொரு மனைவி அமையாத வாழ்க்கையில் எதுவுமே இருக்காது

**Couplet**: There is no lack within the house, where wife in worth excels, There is no luck within the house, where wife dishonoured dwells

**English Explanation**: If his wife be eminent (in virtue), what does (that man) not possess ? If she be without excellence, what does (he) possess ?

**Transliteration**: Illadhen Illaval Maanpaanaal Ulladhen Illaval Maanaak Katai?

வாழ்க்கைத் துணைநலம்
குறள் 54

பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்

**மு.வ உரை**: இல்வாழ்க்கையில் கற்பு என்னும் உறுதிநிலை இருக்கப் பெற்றால், பெண்ணைவிட பெருமையுடையவை வேறு என்ன இருக்கின்றன?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கற்பு எனப்படும் மன உறுதி மட்டும் பெண்ணிடம் இருக்குமானால் மனைவியைக் காட்டிலும் மேலானவை எவை?

**கலைஞர் உரை**: கற்பென்னும் திண்மை கொண்ட பெண்மையின் உறுதிப் பண்பைப் பெற்றுவிட்டால், அதைவிடப் பெருமைக்குரியது வேறு யாது?

**Couplet**: If woman might of chastity retain, What choicer treasure doth the world contain

**English Explanation**: What is more excellent than a wife, if she possess the stability of chastity ?

**Transliteration**: Pennin Perundhakka Yaavula Karpennum Thinmaiun Taakap Perin

வாழ்க்கைத் துணைநலம்
குறள் 55

தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநற் றொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை

**மு.வ உரை**: வேறு தெய்வம் தொழாதவளாய்த் தன் கணவனையே தெய்வமாகக் கொண்டு தொழுது துயிலெழுகின்றவள் பெய் என்றால் மழை பெய்யும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிற தெய்வங்களைத் தொழாமல் கணவனையே தெய்வமாகத் தொழுது வாழும் மனைவி, பெய் என்று சொன்னால் மழை பெய்யும்.

**கலைஞர் உரை**: கணவன் வாக்கினைக் கடவுள் வாக்கினை விட மேலானதாகக் கருதி அவனையே தொழுதிடும் மனைவி பெய் என ஆணையிட்டவுடன் அஞ்சி நடுங்கிப் பெய்கின்ற மழையைப் போலத் தன்னை அடிமையாக எண்ணிக் கொள்பவளாவாள்

**Couplet**: No God adoring, low she bends before her lord; Then rising, serves: the rain falls instant at her word

**English Explanation**: If she, who does not worship God, but who rising worships her husband, say, "let it rain," it will rain

**Transliteration**: Theyvam Thozhaaal Kozhunan Thozhudhezhuvaal Peyyenap Peyyum Mazhai

வாழ்க்கைத் துணைநலம்
குறள் 56

தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்

**மு.வ உரை**: கற்பு நெறியில் தன்னையும் காத்துக்கொண்டு, தன்கணவனையும் காப்பாற்றி, தகுதியமைந்த புகழையும் காத்து உறுதி தளராமல் வாழ்கின்றவளே பெண்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உடலாலும் உள்ளத்தாலும் தன்னைக் காத்து, தன் கணவனின் நலன்களில் கவனம் வைத்து, குடும்பத்திற்கு நலம் தரும் புகழைக் காத்து, அறத்தைக் கடைப்பிடிப்பதில் சோர்வடையாமல் இருப்பவளே மனைவி.

**கலைஞர் உரை**: கற்புநெறியில் தன்னையும் தன் கணவனையும் காத்துக் கொண்டு, தமக்குப் பெருமை சேர்க்கும் புகழையும் காப்பாற்றிக் கொள்வதில் உறுதி குலையாமல் இருப்பவள் பெண்

**Couplet**: Who guards herself, for husband's comfort cares, her household's fame, In perfect wise with sleepless soul preserves, -give her a woman's name

**English Explanation**: She is a wife who unweariedly guards herself, takes care of her husband, and preserves an unsullied fame

**Transliteration**: Tharkaaththuth Tharkontaar Penith Thakaisaandra Sorkaaththuch Chorvilaal Pen

வாழ்க்கைத் துணைநலம்
குறள் 57

சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை

**மு.வ உரை**: மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காக்கும் காப்பு முறை என்ன பயனை உண்டாக்கும்? அவர்கள் நிறை என்னும் பண்பால் தம்மைத் தான் காக்கும் கற்பே சிறிந்தது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இத்தனை குணங்களும் இருக்கும்படி பெண்ணைச் சிறை வைத்துக் காவல் காப்பதில் பயன் என்ன? பெண்கள் தங்களைத் தாங்களே மன அடக்கத்தால் காக்கும் காவலே முதன்மையானது.

**கலைஞர் உரை**: தம்மைத் தாமே காத்துக்கொண்டு சிறந்த பண்புடன் வாழும் மகளிரை அடிமைகளாக நடத்த எண்ணுவது அறியாமையாகும்

**Couplet**: Of what avail is watch and ward? Honour's woman's safest guard

**English Explanation**: What avails the guard of a prison ? The chief guard of a woman is her chastity

**Transliteration**: Siraikaakkum Kaappevan Seyyum Makalir Niraikaakkum Kaappe Thalai

வாழ்க்கைத் துணைநலம்
குறள் 58

பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு

**மு.வ உரை**: கணவனைப் போற்றிக் கடமையைச் செய்யப்பெற்றால் மகளிர் பெரிய சிறப்பை உடைய மேலுலகவாழ்வைப் பெறுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பெண்கள் இத்தனை சிறப்புகளையும் பெறுவார்கள் என்றால் தேவர்கள் வாழும் உலகில் மிகுந்த மேன்மையை அடைவார்கள்.

**கலைஞர் உரை**: நற்பண்பு பெற்றவனைக் கணவனாகப் பெற்றால், பெண்டிர்க்கு இல்வாழ்க்கையெனும் புதிய உலகம் பெருஞ் சிறப்பாக அமையும்

**Couplet**: If wife be wholly true to him who gained her as his bride, Great glory gains she in the world where gods bliss abide

**English Explanation**: If women shew reverence to their husbands, they will obtain great excellence in the world where the gods flourish

**Transliteration**: Petraar Perinperuvar Pentir Perunjirappup Puththelir Vaazhum Ulaku

வாழ்க்கைத் துணைநலம்
குறள் 59

புகழ்புரிந் தில்லிலோர்க் கில்லை இகழ்வார்முன்
ஏறுபோல் பீடு நடை

**மு.வ உரை**: புகழைக் காக்க விரும்பும் மனைவி இல்லாதவர்க்கு, இகழ்ந்து பேசும் பகைவர் முன் காளை போல் நடக்கும் பெருமித நடை இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: புகழை விரும்பிய மனைவியைப் பெறாதவர்க்கு அவர்களை ஏளனம் செய்வார் முன்னே ஆண் சிங்கமாய் நடக்கும் பெருமித நடை இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: புகழுக்குரிய இல்வாழ்க்கை அமையாதவர்கள், தம்மைப் பழித்துப் பேசுவோர் முன்பு தலைநிமிர்ந்து நடக்க முடியாமல் குன்றிப் போய் விடுவார்கள்

**Couplet**: Who have not spouses that in virtue's praise delight, They lion-like can never walk in scorner's sight

**English Explanation**: The man whose wife seeks not the praise (of chastity) cannot walk with lion-like stately step, before those who revile them

**Transliteration**: Pukazhpurindha Illilorkku Illai Ikazhvaarmun Erupol Peetu Natai

வாழ்க்கைத் துணைநலம்
குறள் 60

மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு

**மு.வ உரை**: மனைவியின் நற்பண்பே இல்வாழ்க்கைக்கு மங்கலம் என்று கூறுவர்: நல்ல மக்களைப் பெறுதலே அதற்கு நல்லணிகலம் என்று கூறுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவனுக்கு நற்குண நற்செயல்களை உடைய மனைவியே அழகு என்று அறிந்தோர் கூறுவர். அந்த அழகிற்கு ஏற்ற அணிகலன்கள் நல்ல பிள்ளைகளைப் பெறுவதே.

**கலைஞர் உரை**: குடும்பத்தின் பண்பாடுதான் இல்வாழ்க்கையின் சிறப்பு; அதற்கு மேலும் சிறப்பு நல்ல பிள்ளைகளைப் பெற்றிருப்பது

**Couplet**: The house's 'blessing', men pronounce the house-wife excellent; The gain of blessed children is its goodly ornament

**English Explanation**: The excellence of a wife is the good of her husband; and good children are the jewels of that goodness

**Transliteration**: Mangalam Enpa Manaimaatchi Matru Adhan Nankalam Nanmakkat Peru

மக்கட்பேறு
குறள் 61

பெறுமவற்றுள் யாமறிவ தில்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பே றல்ல பிற

**மு.வ உரை**: பெறத்தகுந்த பேறுகளில் அறிய வேண்டியவைகளை அறியும் நன்மக்களைப் பெறுவதைத் தவிர, மற்றப்பேறுகளை யாம் மதிப்பதில்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறியவேண்டுவனவற்றை அறியும் அறிவு படைத்த பிள்ளைச் செல்வத்தைத் தவிர மற்றவற்றை ஒருவன் பெறும் நன்மையாக நான் எண்ணுவதில்லை.

**கலைஞர் உரை**: அறிவில் சிறந்த நல்ல பிள்ளைகளைவிட இல்வாழ்க்கையில் சிறந்த பேறு வேறு எதுவுமில்லை

**Couplet**: Of all that men acquire, we know not any greater gain, Than that which by the birth of learned children men obtain

**English Explanation**: Among all the benefits that may be acquired, we know no greater benefit than the acquisition of intelligent children

**Transliteration**: Perumavatrul Yaamarivadhu Illai Arivarindha Makkatperu Alla Pira

மக்கட்பேறு
குறள் 62

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்

**மு.வ உரை**: பழி இல்லாத நல்ல பண்பு உடைய மக்களைப்பெற்றால் ஒருவனுக்கு ஏழு பிறவியிலும் தீவினைப் பயனாகிய துன்பங்கள் சென்று சேரா.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பழிக்கப்படாத நல்ல குணங்களை உடைய பிள்ளைகளைப் பெற்றால், பெற்றவளை அவனுடைய பிறவிகள்தோறும் துன்பங்கள் தொடமாட்டா.

**கலைஞர் உரை**: பெற்றெடுக்கும் மக்கள் பழிபடராத பண்புடையவர்களாக இருப்பின், ஏழேழு தலைமுறை எனும் அளவுக்குக் காலமெல்லாம் எந்தத் தீமையும் தீண்டாது

**Couplet**: Who children gain, that none reproach, of virtuous worth, No evils touch them, through the sev'n-fold maze of birth

**English Explanation**: The evils of the seven births shall not touch those who abtain children of a good disposition, free from vice

**Transliteration**: Ezhupirappum Theeyavai Theentaa Pazhipirangaap Panputai Makkat Perin

மக்கட்பேறு
குறள் 63

தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
தந்தம் வினையான் வரும்

**மு.வ உரை**: தம்மக்களே தம்முடைய பொருள்கள் என்று அறிஞர் கூறுவர். மக்களாகிய அவர்தம் பொருள்கள் அவரவருடைய வினையின் பயனால் வந்து சேரும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிள்ளைகளைத் தம் செல்வம் என்று அறிந்தோர் கூறுவர். அப்பிள்ளைகள் உள்ளபடியே செல்வமாவது அவரவர் செய்யும் நற்செயல்களால் அமையும்.

**கலைஞர் உரை**: தம் பொருள் என்பது தம்மக்களையேயாம் அம்மக்களின் பொருள்கள் அவரவர் செயல்களின் விளைவாக வரக்கூடியவை

**Couplet**: 'Man's children are his fortune,' say the wise; From each one's deeds his varied fortunes rise

**English Explanation**: Men will call their sons their wealth, because it flows to them through the deeds which they (sons) perform on their behalf

**Transliteration**: Thamporul Enpadham Makkal Avarporul Thamdham Vinaiyaan Varum

மக்கட்பேறு
குறள் 64

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளாவிய கூழ்

**மு.வ உரை**: தம்முடைய மக்களின் சிறு கைகளால் அளாவப்பெற்ற உணவு, பெற்றோர்க்கு அமிழ்தத்தை விட மிக்க இனிமை உடையதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தம் பிள்ளைகளின் சிறு கையால் பிசையப்பட்ட கூழ், அமிழ்தைக் காட்டிலும் மிக இனிது.

**கலைஞர் உரை**: சிறந்த பொருளை அமிழ்தம் எனக் குறிப்பிட்டாலுங்கூடத் தம்முடைய குழந்தைகளின் பிஞ்சுக்கரத்தால் அளாவப்பட்ட கூழ் அந்த அமிழ்தத்தைவிடச் சுவையானதாகிவிடுகிறது

**Couplet**: Than God's ambrosia sweeter far the food before men laid, In which the little hands of children of their own have play'd

**English Explanation**: The rice in which the little hand of their children has dabbled will be far sweeter (to the parent) than ambrosia

**Transliteration**: Amizhdhinum Aatra Inidhedham Makkal Sirukai Alaaviya Koozh

மக்கட்பேறு
குறள் 65

மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றவர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு

**மு.வ உரை**: மக்களின் உடம்பைத் தொடுதல் உடம்பிற்கு இன்பம் தருவதாகும்: அம் மக்களின் மழலைச் சொற்களைக் கேட்டால் செவிக்கு இன்பம் தருவதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பெற்ற பிள்ளைகளின் உடலைத் தழுவுவது உடலுக்கு இன்பம். அவர்களின் பேச்சைக் கேட்பது காதிற்கு இன்பம்

**கலைஞர் உரை**: தம் குழந்தைகளைத் தழுவி மகிழ்வது உடலுக்கு இன்பத்தையும், அந்தக் குழந்தைகளின் மழலை மொழி கேட்பது செவிக்கு இன்பத்தையும் வழங்கும்

**Couplet**: To patent sweet the touch of children dear; Their voice is sweetest music to his ear

**English Explanation**: The touch of children gives pleasure to the body, and the hearing of their words, pleasure to the ear

**Transliteration**: Makkalmey Theental Utarkinpam Matru Avar Sorkettal Inpam Sevikku

மக்கட்பேறு
குறள் 66

குழலினி தியாழினி தென்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளா தவர்

**மு.வ உரை**: தம் மக்களின் மழலைச் சொல்லைக் கேட்டு அதன் இனிமையை நுகராதவரே குழலின் இசை இனியது யாழின் இசை இனியது என்று கூறுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பெற்ற பிள்ளைகள் பேசும் பொருளற்ற மழலைச் சொல்லைக் கேட்காதவர்தாம், குழலும் யாழும் கேட்க இனியவை என்பர்.

**கலைஞர் உரை**: தங்கள் குழந்தைகளின் மழலைச் சொல்லைக் கேட்காதவர்கள்தான் குழலோசை, யாழோசை ஆகிய இரண்டும் இனிமையானவை என்று கூறுவார்கள்

**Couplet**: 'The pipe is sweet,' 'the lute is sweet,' by them't will be averred, Who music of their infants' lisping lips have never heard

**English Explanation**: "The pipe is sweet, the lute is sweet," say those who have not heard the prattle of their own children

**Transliteration**: Kuzhal Inidhu Yaazhinidhu Enpadham Makkal Mazhalaichchol Kelaa Thavar

மக்கட்பேறு
குறள் 67

தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்

**மு.வ உரை**: தந்தை தன் மகனுக்குச் செய்யத்தக்க நல்லுதவி, கற்றவர் கூட்டத்தில் தன் மகன் முந்தியிருக்கும்படியாக அவனைக் கல்வியில் மேம்படச் செய்தலாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தகப்பன் தன் பிள்ளைக்குச் செய்யும் நன்மை, கற்றவர் அவையில் முதன்மைப் பெறச் செய்வதே.

**கலைஞர் உரை**: தந்தை தன் மக்களுக்குச் செய்யவேண்டிய நல்லுதவி அவர்களை அறிஞர்கள் அவையில் புகழுடன் விளங்குமாறு ஆக்குதலே ஆகும்

**Couplet**: Sire greatest boon on son confers, who makes him meet, In councils of the wise to fill the highest seat

**English Explanation**: The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in the assembly of the learned

**Transliteration**: Thandhai Makarkaatrum Nandri Avaiyaththu Mundhi Iruppach Cheyal

மக்கட்பேறு
குறள் 68

தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது

**மு.வ உரை**: தம் மக்களின் அறிவுடைமை தமக்கு இன்பம் பயப்பதை விட உலகத்து உயிர்களுக்கேல்லாம் மிகுந்த இன்பம் பயப்பதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தம் பிள்ளைகள் அறிவு மிக்கவராக இருப்பது, தம்மைக் காட்டிலும், இப்பெரிய பூமியில் அழியாமல் தொடரும் உயிர்களுக்கு எல்லாம் இனிது.

**கலைஞர் உரை**: பெற்றோரைக் காட்டிலும் பிள்ளைகள் அறிவிற் சிறந்து விளங்கினால், அது பெற்றோருக்கு மட்டுமேயன்றி உலகில் வாழும் அனைவருக்கும் அக மகிழ்ச்சி தருவதாகும்

**Couplet**: Their children's wisdom greater than their own confessed, Through the wide world is sweet to every human breast

**English Explanation**: That their children should possess knowledge is more pleasing to all men of this great earth than to themselves

**Transliteration**: Thammindham Makkal Arivutaimai Maanilaththu Mannuyirk Kellaam Inidhu

மக்கட்பேறு
குறள் 69

ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்

**மு.வ உரை**: தன் மகனை நற்பண்பு நிறைந்தவன் என பிறர் சொல்லக் கேள்வியுற்ற தாய், தான் அவனை பெற்றக் காலத்தில் உற்ற மகிழ்ச்சியை விடப் பெரிதும் மகிழ்வாள்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தம் மகனைக் கல்வி ஒழுக்கங்களால் நிறைந்தவன் என்று அறிவுடையோர் கூற அதைக் கேட்ட தாய், அவனைப் பெற்ற பொழுதைக் காட்டிலும் மிகுதியாக மகிழ்வாள்.

**கலைஞர் உரை**: நல்ல மகனைப் பெற்றெடுத்தவள் என்று ஊரார் பாராட்டும் பொழுது அவனைப் பெற்றபொழுது அடைந்த மகிழ்ச்சியைவிட அதிக மகிழ்ச்சியை அந்தத் தாய் அடைவாள்

**Couplet**: When mother hears him named 'fulfill'd of wisdom's lore,' Far greater joy she feels, than when her son she bore

**English Explanation**: The mother who hears her son called "a wise man" will rejoice more than she did at his birth

**Transliteration**: Eendra Pozhudhin Peridhuvakkum Thanmakanaich Chaandron Enakketta Thaai

மக்கட்பேறு
குறள் 70

மகன் தந்தைக் காற்றும் உதவி இவன்தந்தை
என்நோற்றான் கொல்லெனும் சொல்

**மு.வ உரை**: மகன் தன் தந்தைக்குச் செய்யத் தக்க கைம்மாறு, இவன் தந்தை இவனை மகனாகப் பெற என்ன தவம் செய்தானோ என்று பிறர் புகழ்ந்து சொல்லும் சொல்லாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன்னைக் கல்வி அறிவு உடையவனாய் ஆளாக்கிய தந்தைக்கு மகன் செய்யும் கைம்மாறு, பிள்ளையின் ஒழுக்கத்தையும் அறிவையும் கண்டவர், இப்பிள்ளையைப் பெறுவதற்கு இவன் தகப்பன் என்ன தவம் செய்தானோ என்று சொல்லும் சொல்லைப் பெற்றுத் தருவதே.

**கலைஞர் உரை**: ``ஆகா! இவனைப் பிள்ளையாகப் பெற்றது இவன் தந்தை பெற்ற பெறும்பேறு'', என்று ஒரு மகன் புகழப்படுவதுதான், அவன் தன்னுடைய தந்தைக்குச் செய்யக்கூடிய கைம்மாறு எனப்படும்

**Couplet**: To sire, what best requital can by grateful child be done? To make men say, 'What merit gained the father such a son?'

**English Explanation**: (So to act) that it may be said "by what great penance did his father beget him," is the benefit which a son should render to his father

**Transliteration**: Makandhandhaikku Aatrum Udhavi Ivandhandhai Ennotraan Kol Enum Sol

அன்புடைமை
குறள் 71

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
புண்கணீர் பூசல் தரும்

**மு.வ உரை**: அன்புக்கும் அடைத்து வைக்கும் தாழ் உண்டோ? அன்புடையவரின் சிறு கண்ணீரே ( உள்ளே இருக்கும் அன்பைப் ) பலரும் அறிய வெளிப்படுத்திவிடும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அன்பிற்கும் கூடப் பிறர் அறியாமல் தன்னை மூடி வைக்கும் கதவு உண்டோ? இல்லை. தம்மால் அன்பு செய்யப்பட்டவரின் துன்பத்தைக் காணும்போது வடியும் கண்ணீரே அன்பு உள்ளத்தைக் காட்டிவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: உள்ளத்தில் இருக்கும் அன்பைத் தாழ்ப்பாள் போட்டு அடைத்து வைக்க முடியாது அன்புக்குரியவரின் துன்பங்காணுமிடத்து, கண்ணீர்த்துளி வாயிலாக அது வெளிப்பட்டுவிடும்

**Couplet**: And is there bar that can even love restrain? The tiny tear shall make the lover's secret plain

**English Explanation**: Is there any fastening that can shut in love ? Tears of the affectionate will publish the love that is within

**Transliteration**: Anpirkum Unto Ataikkundhaazh Aarvalar Punkaneer Poosal Tharum

அன்புடைமை
குறள் 72

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு

**மு.வ உரை**: அன்பு இல்லாதவர் எல்லாப்பொருள்களையும் தமக்கே உரிமையாகக் கொண்டு வாழ்வார்: அன்பு உடையவர் தம் உடமையும் பிறர்க்கு உரிமையாக்கி வாழ்வர்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அன்பு இல்லாதவர் எல்லாவற்றாலும் தமக்கே உரிமை உடையவராய் இருப்பர். அன்புள்ளவரோ பொருளால் மட்டும் அன்று; உடம்பாலும் பிறர்க்கு உரியவராய் இருப்பர்

**கலைஞர் உரை**: அன்பு இல்லாதவர், எல்லாம் தமக்கே என உரிமை கொண்டாடுவர்; அன்பு உடையவரோ தம் உடல், பொருள், ஆவி ஆகிய அனைத்தும் பிறருக்கென எண்ணிடுவர்

**Couplet**: The loveless to themselves belong alone; The loving men are others' to the very bone

**English Explanation**: Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but those who possess love consider even their bones to belong to others

**Transliteration**: Anpilaar Ellaam Thamakkuriyar Anputaiyaar Enpum Uriyar Pirarkku

அன்புடைமை
குறள் 73

அன்போ டியைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
என்போ டியைந்த தொடர்பு

**மு.வ உரை**: அருமையான உயிர்க்கு உடம்போடு பொருந்தி இருக்கின்ற உறவு, அன்போடு பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கையின் பயன்என்று கூறுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பெறுவதற்கு அரிய உயிருக்கு நம் உடம்போடு உண்டாகிய தொடர்பு, அன்போடு கொண்ட ஆசையின் பயனே என்று அறிந்தவர் கூறுவர்

**கலைஞர் உரை**: உயிரும் உடலும்போல் அன்பும் செயலும் இணைந்திருப்பதே உயர்ந்த பொருத்தமாகும்

**Couplet**: Of precious soul with body's flesh and bone, The union yields one fruit, the life of love alone

**English Explanation**: They say that the union of soul and body in man is the fruit of the union of love and virtue (in a former birth)

**Transliteration**: Anpotu Iyaindha Vazhakkenpa Aaruyirkku Enpotu Iyaindha Thotarpu

அன்புடைமை
குறள் 74

அன்பீனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு

**மு.வ உரை**: அன்பு பிறரிடம் விருப்பம் உடையவராக வாழும் தன்மையைத் தரும்: அஃது எல்லாரிடத்தும் நட்பு என்றுசொல்லப்படும் அளவற்ற சிறப்பைத் தரும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: குடும்பம், உறவு என்பாரிடத்துக் கொள்ளும் அன்பு, உலகத்தவரிடம் எல்லாம் உறவு கொள்ளும் விருப்பை உண்டாக்கும். அதுவே அனைவரையும் நட்பாக்கும் சிறப்பையும் உண்டாக்கும்

**கலைஞர் உரை**: அன்பு பிறரிடம் பற்றுள்ளம் கொள்ளச் செய்யும் அந்த உள்ளம், நட்பு எனும் பெருஞ்சிறப்பை உருவாக்கும்

**Couplet**: From love fond yearning springs for union sweet of minds; And that the bond of rare excelling friendship binds

**English Explanation**: Love begets desire: and that (desire) begets the immeasureable excellence of friendship

**Transliteration**: Anpu Eenum Aarvam Utaimai Adhueenum Nanpu Ennum Naataach Chirappu

அன்புடைமை
குறள் 75

அன்புற் றமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு

**மு.வ உரை**: உலகத்தில் இன்பம் உற்று வாழ்கின்றவர் அடையும் சிறப்பு, அன்பு உடையவராகிப் பொருந்தி வாழும் வாழ்கையின் பயன் என்று கூறுவர்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இவ்வுலகில் வாழ்ந்து இன்பம் அடைந்தவர் பெறும் சிறப்பே அன்பு கொண்டு இல்வாழ்க்கை நடத்தியதன் பயன்தான் என்று அறிந்தோர் கூறுவர்

**கலைஞர் உரை**: உலகில் இன்புற்று வாழ்கின்றவர்க்கு வாய்க்கும் சிறப்பு, அவர் அன்புள்ளம் கொண்டவராக விளங்குவதன் பயனே என்று கூறலாம்

**Couplet**: Sweetness on earth and rarest bliss above, These are the fruits of tranquil life of love

**English Explanation**: These are the fruits of tranquil life of love

**Transliteration**: Anputru Amarndha Vazhakkenpa Vaiyakaththu Inputraar Eydhum Sirappu

அன்புடைமை
குறள் 76

அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை

**மு.வ உரை**: அறியாதவர், அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணையாகும் என்று கூறுவர்:ஆராய்ந்து பார்த்தால் வீரத்திற்க்கும் அதுவே துணையாக நிற்கின்றது

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணையாகும் என்று கூறுவோர் அறியாதவரே; மறத்திற்கும் கூட அதுவே காரணம் ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: வீரச் செயல்களுக்கும் அன்பு துணையாகத் திகழ்கிறது என்பதை அறியாதவர்களே, அறச் செயல்களுக்கு மட்டுமே அன்பு துணையாக இருப்பதாகக் கூறுவார்கள்

**Couplet**: The unwise deem love virtue only can sustain, It also helps the man who evil would restrain

**English Explanation**: The ignorant say that love is an ally to virtue only, but it is also a help to get out of vice

**Transliteration**: Araththirke Anpusaar Penpa Ariyaar Maraththirkum Aqdhe Thunai

அன்புடைமை
குறள் 77

என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை அறம்

**மு.வ உரை**: எலும்பு இல்லாத உடம்போடு வாழும் புழுவை வெயில் காய்ந்து வருத்துவது போல் அன்பு இல்லாத உயிரை அறம் வருத்தும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எலும்பு இல்லாத புழுவை வெயில் காய்ந்து கொள்வது போல அன்பு இல்லாத உயிரை அறக்கடவுள் காய்ந்து கொல்லும்.

**கலைஞர் உரை**: அறம் எதுவென அறிந்தும் அதனைக் கடைப்பிடிக்காதவரை, அவரது மனச்சாட்சியே வாட்டி வதைக்கும் அது வெயிலின் வெம்மை புழுவை வாட்டுவதுபோல இருக்கும்

**Couplet**: As sun's fierce ray dries up the boneless things, So loveless beings virtue's power to nothing brings

**English Explanation**: Virtue will burn up the soul which is without love, even as the sun burns up the creature which is without bone, ie worms

**Transliteration**: Enpi Ladhanai Veyilpolak Kaayume Anpi Ladhanai Aram

அன்புடைமை
குறள் 78

அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று

**மு.வ உரை**: அகத்தில் அன்பு இல்லாமல் வாழும் உயிர் வாழக்கை வளமற்ற பாலைநிலத்தில் பட்டமரம் தளிர்த்தாற் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனத்தில் அன்பு இல்லாமல் குடும்பத்தோடு வாழும் வாழ்க்கை, வறண்ட பாலை நிலத்தில் காய்ந்து சுக்காகிப் போன மரம் மீண்டும் இலை விடுவது போலாம்.

**கலைஞர் உரை**: மனத்தில் அன்பு இல்லாதவருடைய வாழ்க்கை, பாலைவனத்தில் பட்டமரம் தளிர்த்தது போன்றது

**Couplet**: The loveless soul, the very joys of life may know, When flowers, in barren soil, on sapless trees, shall blow

**English Explanation**: The domestic state of that man whose mind is without love is like the flourishing of a withered tree upon the parched desert

**Transliteration**: Anpakath Thillaa Uyirvaazhkkai Vanpaarkan Vatral Marandhalirth Thatru

அன்புடைமை
குறள் 79

புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை
அகத்துறுப் பன்பி லவர்க்கு

**மு.வ உரை**: உடம்பின் அகத்து உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதவர்க்கு உடம்பின் புறத்து உறுப்புக்கள் எல்லாம் என்ன பயன் செய்யும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: குடும்பத்திற்கு அக உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாவதர்களுக்கு வெளி உறுப்பாக விளங்கும் இடம், பொருள், ஏவல் என்பன என்ன பயனைத் தரும்?

**கலைஞர் உரை**: அன்பு எனும் அகத்து உறுப்பு இல்லாதவர்க்குப் புறத்து உறுப்புகள் அழகாக இருந்து என்ன பயன்?

**Couplet**: Though every outward part complete, the body's fitly framed; What good, when soul within, of love devoid, lies halt and maimed

**English Explanation**: Of what avail are all the external members (of the body) to those who are destitute of love, the internal member

**Transliteration**: Puraththurup Pellaam Evanseyyum Yaakkai Akaththuruppu Anpi Lavarkku

அன்புடைமை
குறள் 80

அன்பின் வழிய துயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு

**மு.வ உரை**: அன்பின் வழியில் இயங்கும் உடம்பே உயிர்நின்ற உடம்பாகும்: அன்பு இல்லாதவர்க்கு உள்ள உடம்பு எலும்பைத் தோல்போர்த்த வெற்றுடம்பே ஆகும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அன்பை அடிப்படையாகக் கொண்டதே உயிர் நிறைந்த இந்த உடம்பு, அன்பு மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த உடம்பு வெறும் எலும்பின்மேல் தோலைப் போர்த்தியது போன்றது ஆகும்

**கலைஞர் உரை**: அன்புநெஞ்சத்தின் வழியில் இயங்குவதே உயிருள்ள உடலாகும்; இல்லையேல், அது எலும்பைத் தோல் போர்த்திய வெறும் உடலேயாகும்

**Couplet**: Bodies of loveless men are bony framework clad with skin; Then is the body seat of life, when love resides within

**English Explanation**: That body alone which is inspired with love contains a living soul: if void of it, (the body) is bone overlaid with skin

**Transliteration**: Anpin Vazhiyadhu Uyirnilai Aqdhilaarkku Enpudhol Porththa Utampu

விருந்தோம்பல்
குறள் 81

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு

**மு.வ உரை**: வீட்டில் இருந்து பொருள்களைக் காத்து இல்வாழ்க்கை நடத்துவதெல்லாம் விருந்தினரைப் போற்றி உதவி செய்யும் பொருட்டே ஆகும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வீட்டில் இருந்து, பொருள்களைச் சேர்த்தும் காத்தும் வாழ்வது எல்லாம், வந்த விருந்தினரைப் பேணி அவர்களுக்கு உதவுவதற்கே ஆம்.

**கலைஞர் உரை**: இல்லறத்தைப் போற்றி வாழ்வது, விருந்தினரை வரவேற்று, அவர்க்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்வதற்காகவே

**Couplet**: All household cares and course of daily life have this in view Guests to receive with courtesy, and kindly acts to do

**English Explanation**: The whole design of living in the domestic state and laying up (property) is (to be able) to exercise the benevolence of hospitality

**Transliteration**: Irundhompi Ilvaazhva Thellaam Virundhompi Velaanmai Seydhar Poruttu

விருந்தோம்பல்
குறள் 82

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று

**மு.வ உரை**: விருந்தினராக வந்தவர் வீட்டின் புறத்தே இருக்கத் தான் மட்டும் உண்பது சாவாமருந்தாகிய அமிழ்தமே ஆனாலும் அது விரும்பத்தக்கது அன்று

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: விருந்தினர் வீட்டிற்கு வெளியே இருக்கத் தான் மட்டும் தனித்து உண்பது, சாவைத் தடுக்கும் மருந்தே என்றாலும், விரும்பத் தக்கது அன்று

**கலைஞர் உரை**: விருந்தினராக வந்தவரை வெளியே விட்டுவிட்டுச் சாகாத மருந்தாக இருந்தாலும் அதனைத் தான் மட்டும் உண்பது விரும்பத் தக்க பண்பாடல்ல

**Couplet**: Though food of immortality should crown the board, Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred

**English Explanation**: It is not fit that one should wish his guests to be outside (his house) even though he were eating the food of immortality

**Transliteration**: Virundhu Puraththadhaath Thaanuntal Saavaa Marundheninum Ventarpaar Randru

விருந்தோம்பல்
குறள் 83

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று

**மு.வ உரை**: தன்னை நோக்கி வரும் விருந்தினரை நாள் தோறும் போற்றுகின்றவனுடைய வாழ்க்கை, துன்பத்தால் வருந்திக் கெட்டுப் போவதில்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நாளும் வரும் விருந்தினரைப் பேணுபவனின் வாழ்க்கை வறுமைப்பட்டுக் கெட்டுப் போவது இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: விருந்தினரை நாள்தோறும் வரவேற்று மகிழ்பவரின் வாழ்க்கை, அதன் காரணமாகத் துன்பமுற்றுக் கெட்டொழிவதில்லை

**Couplet**: Each day he tends the coming guest with kindly care; Painless, unfailing plenty shall his household share

**English Explanation**: The domestic life of the man that daily entertains the guests who come to him shall not be laid waste by poverty

**Transliteration**: Varuvirundhu Vaikalum Ompuvaan Vaazhkkai Paruvandhu Paazhpatudhal Indru

விருந்தோம்பல்
குறள் 84

அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து
நல்விருந் தோம்புவான் இல்

**மு.வ உரை**: நல்ல விருந்தினராய் வந்தவரை முகமலர்ச்சி கொண்டு போற்றுகின்றவனுடைய வீட்டில் மனமகிழ்ந்து திருமகள் வாழ்வாள்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இனிய முகத்தோடு தக்க விருந்தினரைப் பேணுபவரின் வீட்டில் திருமகள் மனம் மகிழ்ந்து குடி இருப்பாள்.

**கலைஞர் உரை**: மனமகிழ்ச்சியை முகமலர்ச்சியால் காட்டி விருந்தினரை வரவேற்பவர் வீட்டில் அமர்ந்து செல்வம் எனும் திருமகள் வாழ்வாள்

**Couplet**: With smiling face he entertains each virtuous guest, 'Fortune' with gladsome mind shall in his dwelling rest

**English Explanation**: Lakshmi with joyous mind shall dwell in the house of that man who, with cheerful countenance, entertains the good as guests

**Transliteration**: Akanamarndhu Seyyaal Uraiyum Mukanamarndhu Nalvirundhu Ompuvaan Il

விருந்தோம்பல்
குறள் 85

வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலம்

**மு.வ உரை**: விருந்தினரை முன்னே போற்றி உணவளித்து மிஞ்சிய உணவை உண்டு வாழ்கின்றவனுடைய நிலத்தில் விதையும் விதைக்க வேண்டுமோ?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: விருந்தினர் முதலில் உண்ண, மிஞ்சியவற்றையே உண்பவனின் நிலத்தில் விதைக்கவும் வேண்டுமா?

**கலைஞர் உரை**: விருந்தினர்க்கு முதலில் உணவளித்து மிஞ்சியதை உண்டு வாழும் பண்பாளன், தன் நிலத்திற்குரிய விதையைக்கூட விருந்தோம்பலுக்குப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பானா?

**Couplet**: Who first regales his guest, and then himself supplies, O'er all his fields, unsown, shall plenteous harvests rise

**English Explanation**: Is it necessary to sow the field of the man who, having feasted his guests, eats what may remain ?

**Transliteration**: Viththum Italventum Kollo Virundhompi Michchil Misaivaan Pulam

விருந்தோம்பல்
குறள் 86

செல்விருந் தோம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு

**மு.வ உரை**: வந்த விருந்தினரைப் போற்றி, இனிவரும் விருந்தினரை எதிர் பார்த்திருப்பவன், வானுலகத்தில் உள்ள தேவர்க்கும் நல்ல விருந்தினனாவான்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வந்த விருந்தினரைப் பேணி, வரும் விருந்தை எதிர்பார்த்து இருப்பவன் மறுமையில் வானத்தவர்க்கு நல்ல விருந்தினன் ஆவான்.

**கலைஞர் உரை**: வந்த விருந்தினரை உபசரித்து அவர்களை வழியனுப்பி வைக்கும்போதே, மேலும் வரக்கூடிய விருந்தினரை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி நிற்பவனை, புகழ்வானில் இருப்போர் நல்ல விருந்தினன் என்று வரவேற்றுப் போற்றுவர்

**Couplet**: The guest arrived he tends, the coming guest expects to see; To those in heavenly homes that dwell a welcome guest is he

**English Explanation**: He who, having entertained the guests that have come, looks out for others who may yet come, will be a welcome guest to the inhabitants of heaven

**Transliteration**: Selvirundhu Ompi Varuvirundhu Paarththiruppaan Nalvarundhu Vaanath Thavarkku

விருந்தோம்பல்
குறள் 87

இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
துணைத்துணை வேள்விப் பயன்

**மு.வ உரை**: விருந்தோம்புதலாகிய வேள்வியின் பயன் இவ்வளவு என்று அளவு படுத்தி கூறத்தக்கது அன்று, விருந்தினரின் தகுதிக்கு ஏற்ற அளவினதாகும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: விருந்தினரைப் பேணுவதும் ஒரு யாகமே. அதைச் செய்வதால் வரும் நன்மை இவ்வளவு என்று அளவிட முடியாது; வரும் விருந்தினரின் தகுதி அளவுதான் நன்மையின் அளவாகும்.

**கலைஞர் உரை**: விருந்தினராக வந்தவரின் சிறப்பை எண்ணிப் பார்த்து விருந்தோம்பலை ஒரு வேள்வியாகவே கருதலாம்

**Couplet**: To reckon up the fruit of kindly deeds were all in vain; Their worth is as the worth of guests you entertain

**English Explanation**: The advantages of benevolence cannot be measured; the measure (of the virtue) of the guests (entertained) is the only measure

**Transliteration**: Inaiththunaith Thenpadhon Rillai Virundhin Thunaiththunai Velvip Payan

விருந்தோம்பல்
குறள் 88

பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி
வேள்வி தலைப்படா தார்

**மு.வ உரை**: விருந்தினரை ஓம்பி அந்த வேள்வியில் ஈடுபடாதவர் பொருள்களை வருந்திக்காத்துப் (பின்பு இழந்து) பற்றுக்கொடு இழந்தோமே என்று இரங்குவர்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: விருந்தினரைப் பேணி, அந்த யாகத்தின் பயனைப் பெறும் பேறு அற்றவர். செல்வத்தைச் சிரமப்பட்டுக் காத்தும் அதனை இழக்கும் போது, இப்போது எந்தத் துணையும் இல்லாதவராய்ப் போனோமே என்று வருந்துவர்.

**கலைஞர் உரை**: செல்வத்தைச் சேர்த்துவைத்து அதனை இழக்கும்போது, விருந்தோம்பல் எனும் வேள்விக்கு அது பயன்படுத்தப்படாமற் போயிற்றே என வருந்துவார்கள்

**Couplet**: With pain they guard their stores, yet 'All forlorn are we,' they'll cry, Who cherish not their guests, nor kindly help supply

**English Explanation**: Those who have taken no part in the benevolence of hospitality shall (at length lament) saying, "we have laboured and laid up wealth and are now without support."

**Transliteration**: Parindhompip Patratrem Enpar Virundhompi Velvi Thalaippataa Thaar

விருந்தோம்பல்
குறள் 89

உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
மடமை மடவார்கண் உண்டு

**மு.வ உரை**: செல்வநிலையில் உள்ள வறுமை என்பது விருந்தோம்புதலைப் போற்றாத அறியாமையாகும்: அஃது அறிவிலிகளிடம் உள்ளதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செல்வம் இருந்தும் வறுமையாய் வாழ்வது விருந்தினரைப் பேணாமல் வாழும் மடமையே. இது மூடரிடம் மட்டுமே இருக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: விருந்தினரை வரவேற்றுப் போற்றத் தெரியாத அறிவற்றவர்கள் எவ்வளவு பணம் படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் தரித்திரம் பிடித்தவர்களாகவே கருதப்படுவார்கள்

**Couplet**: To turn from guests is penury, though worldly goods abound; 'Tis senseless folly, only with the senseless found

**English Explanation**: That stupidity which excercises no hospitality is poverty in the midst of wealth It is the property of the stupid

**Transliteration**: Utaimaiyul Inmai Virundhompal Ompaa Matamai Matavaarkan Untu

விருந்தோம்பல்
குறள் 90

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து

**மு.வ உரை**: அனிச்சப்பூ மோந்தவுடன் வாடிவிடும்: அதுபோல் முகம் மலராமல் வேறு பட்டு நோக்கியவுடன் விருந்தினர் வாடி நிற்பார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தொட்டு மோந்து பார்த்த அளவில் அனிச்சப்பூ வாடும்; நம் முகம் வேறுபட்டுப் பார்த்த அளவில் விருந்து வாடும்.

**கலைஞர் உரை**: அனிச்சம் எனப்படும் பூ, முகர்ந்தவுடன் வாடி விடக் கூடியது அதுபோல் சற்று முகங்கோணி வரவேற்றாலே விருந்தினர் வாடிவிடுவர்

**Couplet**: The flower of 'Anicha' withers away, If you do but its fragrance inhale; If the face of the host cold welcome convey, The guest's heart within him will fail

**English Explanation**: As the Anicham flower fades in smelling, so fades the guest when the face is turned away

**Transliteration**: Moppak Kuzhaiyum Anichcham Mukandhirindhu Nokkak Kuzhaiyum Virundhu

இனியவை கூறல்
குறள் 91

இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறிலவாம்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்

**மு.வ உரை**: அன்பு கலந்து வஞ்சம் அற்றவைகளாகிய சொற்கள், மெய்ப்பொருள் கண்டவர்களின் வாய்ச்சொற்கள் இன்சொற்களாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறம் அறிந்தவர் வாயிலிருந்து பிறந்து, அன்பு கலந்து உள்நோக்கம் இல்லாது வருவதே இனிய சொல்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவர் வாயிலிருந்து வரும் சொல் அன்பு கலந்ததாகவும், வஞ்சனையற்றதாகவும், வாய்மையுடையதாகவும் இருப்பின் அதுவே இன்சொல் எனப்படும்

**Couplet**: Pleasant words are words with all pervading love that burn; Words from his guileless mouth who can the very truth discern

**English Explanation**: Sweet words are those which imbued with love and free from deceit flow from the mouth of the virtuous

**Transliteration**: Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam Semporul Kantaarvaaich Chol

இனியவை கூறல்
குறள் 92

அகன்அமர்ந் தீதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
இன்சொலன் ஆகப் பெறின்

**மு.வ உரை**: முகம் மலர்ந்து இன்சொல் உடையவனாக இருக்கப்பெற்றால், மனம் மகிழ்ந்து பொருள் கொடுக்கும் ஈகையைவிட நல்லதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முகத்தால் விரும்பி, இனிய சொற்களைக் கூறுகிறவனாகவும் ஆகிவிட்டால், உள்ளம் மகிழ்ந்து பொருளைக் கொடுப்பதைக் காட்டிலும் அது நல்லது

**கலைஞர் உரை**: முகம் மலர்ந்து இனிமையாகப் பேசுவது, அகம் குளிர்ந்து ஒன்றைக் கொடுப்பதை விட மேலான பண்பாகும்

**Couplet**: A pleasant word with beaming smile's preferred, Even to gifts with liberal heart conferred

**English Explanation**: Sweet speech, with a cheerful countenance is better than a gift made with a joyous mind

**Transliteration**: Akanamarndhu Eedhalin Nandre Mukanamarndhu Insolan Aakap Perin

இனியவை கூறல்
குறள் 93

முகத்தான் அமர்ந்தின்து நோக்கி அகத்தானாம்
இன்சொ லினதே அறம்

**மு.வ உரை**: முகத்தால் விரும்பி- இனிமையுடன் நோக்கி- உள்ளம் கலந்து இன்சொற்களைக் கூறும் தன்மையில் உள்ளதே அறமாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறரைப் பார்க்கும்போது முகத்தால் விரும்பி, இனிமையாகப் பார்த்து, உள்ளத்துள் இருந்து வரும் இனிய சொற்களைச் சொல்வதே அறம் ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: முகம் மலர நோக்கி, அகம் மலர இனிய சொற்களைக் கூறுவதே அறவழியில் அமைந்த பண்பாகும்

**Couplet**: With brightly beaming smile, and kindly light of loving eye, And heart sincere, to utter pleasant words is charity

**English Explanation**: Sweet speech, flowing from the heart (uttered) with a cheerful countenance and a sweet look, is true virtue

**Transliteration**: Mukaththaan Amarndhuinidhu Nokki Akaththaanaam Inso Linadhe Aram

இனியவை கூறல்
குறள் 94

துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு

**மு.வ உரை**: யாரிடத்திலும் இன்புறத்தக்க இன்சொல் வழங்குவோர்க்குத் துன்பத்தை மிகுதிபடுத்தும் வறுமை என்பது இல்லையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எவரிடமும் இன்பம் தரும் இனிய சொற்களைப் பேசுபவர்க்குத் துன்பம் தரும் வறுமை வராது.

**கலைஞர் உரை**: இன்சொல் பேசி எல்லோரிடத்திலும் கனிவுடன் பழகுவோர்க்கு `நட்பில் வறுமை' எனும் துன்பமில்லை

**Couplet**: The men of pleasant speech that gladness breathe around, Through indigence shall never sorrow's prey be found

**English Explanation**: Sorrow-increasing poverty shall not come upon those who use towards all, pleasure-increasing sweetness of speech

**Transliteration**: Thunpurooum Thuvvaamai Illaakum Yaarmaattum Inpurooum Inso Lavarkku

இனியவை கூறல்
குறள் 95

பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற

**மு.வ உரை**: வணக்கம் உடையவனாகவும் இன்சொல் வழங்குவோனாகவும் ஆதலே ஒருவனுக்கு அணிகலனாகும் மற்றவை அணிகள் அல்ல.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தகுதிக்குக் குறைவானவரிடமும் பணிவுடன் இனிய சொற்களைச் சொல்பவனாக ஆவது ஒருவனுக்கு ஆபரணம் ஆகும்; பிற அணிகள் அணி ஆகா

**கலைஞர் உரை**: அடக்கமான பண்பும், இனிமையாகப் பேசும் இயல்பும் தவிர, ஒருவருக்குச் சிறந்த அணிகலன் வேறு இருக்க முடியாது

**Couplet**: Humility with pleasant speech to man on earth, Is choice adornment; all besides is nothing worth

**English Explanation**: Humility and sweetness of speech are the ornaments of man; all others are not (ornaments)

**Transliteration**: Panivutaiyan Insolan Aadhal Oruvarku Aniyalla Matrup Pira

இனியவை கூறல்
குறள் 96

அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்

**மு.வ உரை**: பிறர்க்கு நன்மையானவற்றை நாடி இனிமை உடையச் சொற்களைச் சொல்லின், பாவங்கள் தேய்ந்து குறைய அறம் வளர்ந்து பெருகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர்க்கு நன்மை தரும் இனிய சொற்களை மனத்தால் எண்ணிச் சொன்னால், அவனுள்ளும், நாட்டிலும் அறம் வளரும்; பாவங்கள் குறையும்.

**கலைஞர் உரை**: தீய செயல்களை அகற்றி அறநெறி தழைக்கச் செய்ய வேண்டுமானால், இனிய சொற்களைப் பயன்படுத்தி நல்வழி எதுவெனக் காட்ட வேண்டும்

**Couplet**: Who seeks out good, words from his lips of sweetness flow; In him the power of vice declines, and virtues grow

**English Explanation**: If a man, while seeking to speak usefully, speaks also sweetly, his sins will diminish and his virtue increase

**Transliteration**: Allavai Theya Aramperukum Nallavai Naati Iniya Solin

இனியவை கூறல்
குறள் 97

நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்

**மு.வ உரை**: பிறர்க்கு நன்மையான பயனைத் தந்து நல்ல பண்பிலிருந்து நீங்காத சொற்கள்,வழங்குவோனுக்கும் இன்பம் தந்து நன்மை பயக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர்க்கு நன்மையைத் தந்து, இனிய பண்பிலிருந்து விலகாத சொல், இம்மைக்கு உலகத்தாரோடு ஒற்றுமையையும், மறுமைக்கு அறத்தையும் கொடுக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: நன்மையான பயனைத் தரக்கூடிய நல்ல பண்பிலிருந்து விலகாத சொற்கள் அவற்றைக் கூறுவோருக்கும் இன்பத்தையும், நன்மையையும் உண்டாக்கக் கூடியவைகளாகும்

**Couplet**: The words of sterling sense, to rule of right that strict adhere, To virtuous action prompting, blessings yield in every sphere

**English Explanation**: That speech which, while imparting benefits ceases not to please, will yield righteousness (for this world) and merit (for the next world)

**Transliteration**: Nayan Eendru Nandri Payakkum Payaneendru Panpin Thalaippiriyaach Chol

இனியவை கூறல்
குறள் 98

சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பம் தரும்

**மு.வ உரை**: பிறர்க்குத் துன்பம் விளைக்கும் சிறுமையிலிருந்து நீங்கிய இனிய சொற்கள் மறுமைக்கும் இம்மைக்கும் வழங்குவோனுக்கு இன்பம் தரும் .

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர்க்கு மனத்துன்பம் தராத இனிய சொல் ஒருவனுக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் இன்பம் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: சிறுமைத்தனமற்ற இனியசொல் ஒருவனுக்கு அவன் வாழும் போதும், வாழ்ந்து மறைந்த பிறகும் புகழைத் தரக்கூடியதாகும்

**Couplet**: Sweet kindly words, from meanness free, delight of heart, In world to come and in this world impart

**English Explanation**: Sweet speech, free from harm to others, will give pleasure both in this world and in the next

**Transliteration**: Sirumaiyul Neengiya Insol Marumaiyum Immaiyum Inpam Tharum

இனியவை கூறல்
குறள் 99

இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது

**மு.வ உரை**: இனிய சொற்கள் இன்பம் பயத்தலைக் காண்கின்றவன், அவற்றிற்கு மாறான வன்சொற்களை வழங்குவது என்ன பயன் கருதியோ?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் சொல்லும் இனிய சொற்கள், இன்பம் தருவதை உணர்ந்தவன், பிறர்க்கும் தனக்கும் துன்பம் தரும் கடும் சொற்களைப் பேசுவது என்ன பயன் கருதியோ?

**கலைஞர் உரை**: இனிய சொற்கள் இன்பத்தை வழங்கும் என்பதை உணர்ந்தவர் அதற்கு மாறாக எதற்காகக் கடுஞ் சொற்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்?

**Couplet**: Who sees the pleasure kindly speech affords, Why makes he use of harsh, repellant words

**English Explanation**: Why does he use harsh words, who sees the pleasure which sweet speech yields ?

**Transliteration**: Insol Inidheendral Kaanpaan Evankolo Vansol Vazhangu Vadhu?

இனியவை கூறல்
குறள் 100

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று

**மு.வ உரை**: இனிய சொற்கள் இருக்கும் போது அவற்றை விட்டுக் கடுமையான சொற்களைக் கூறுதல் கனிகள் இருக்கும் போது அவற்றை விட்டு காய்களைப் பறித்துத் தின்பதைப் போன்றது .

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனத்திற்கு இன்பம் தரும் சொற்கள் இருக்க, அவற்றை விட்டுவிட்டுத் துன்பம் தரும் சொற்களைக் கூறுவது, நல்ல பழம் இருக்க நச்சுக்காயை உண்பது போலாகும்.

**கலைஞர் உரை**: இனிமையான சொற்கள் இருக்கும்போது அவற்றை விடுத்துக் கடுமையாகப் பேசுவது கனிகளை ஒதுக்கி விட்டுக் காய்களைப் பறித்துத் தின்பதற்குச் சமமாகும்

**Couplet**: When pleasant words are easy, bitter words to use, Is, leaving sweet ripe fruit, the sour unripe to choose

**English Explanation**: To say disagreeable things when agreeable are at hand is like eating unripe fruit when there is ripe

**Transliteration**: Iniya Ulavaaka Innaadha Kooral Kaniiruppak Kaaikavarn Thatru

செய்ந்நன்றியறிதல்
குறள் 101

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது

**மு.வ உரை**: தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருக்கப் பிறன் தனக்கு செய்த உதவிக்கு மண்ணுலகத்தையும் விண்ணுலகத்தையும் கைமாறாகக் கொடுத்தாலும் ஈடு ஆக முடியாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவருக்கு ஒரு நன்மையும் நாம் செய்யாத போதும், அவர் நமக்கு உதவினால், அதற்குக் கைம்மாறாக மண்ணுலகையும் விண்ணுலகயும் கொடுத்தாலும் சமம் ஆகாது

**கலைஞர் உரை**: ``வாராது வந்த மாமணி'' என்பதுபோல், ``செய்யாமற் செய்த உதவி'' என்று புகழத்தக்க அரிய உதவி வழங்கப்பட்டால், அதற்கு இந்த வானமும் பூமியும் கூட ஈடாக மாட்டா

**Couplet**: Assistance given by those who ne'er received our aid, Is debt by gift of heaven and earth but poorly paid

**English Explanation**: (The gift of) heaven and earth is not an equivalent for a benefit which is conferred where none had been received

**Transliteration**: Seyyaamal Seydha Udhavikku Vaiyakamum Vaanakamum Aatral Aridhu

செய்ந்நன்றியறிதல்
குறள் 102

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது

**மு.வ உரை**: உற்ற காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அதன் தன்மையை அறிந்தால் உலகைவிட மிகப் பெரிதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நமக்கு நெருக்கடியான நேரத்தில் ஒருவர் செய்த உதவி, அளவில் சிறியது என்றாலும், உதவிய நேரத்தை எண்ண அது இந்தப் பூமியை விட மிகப் பெரியதாகும்

**கலைஞர் உரை**: தேவைப்படும் காலத்தில் செய்யப்படும் உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அது உலகத்தைவிடப் பெரிதாக மதிக்கப்படும்

**Couplet**: A timely benefit, -though thing of little worth, The gift itself, -in excellence transcends the earth

**English Explanation**: A favour conferred in the time of need, though it be small (in itself), is (in value) much larger than the world

**Transliteration**: Kaalaththi Naarseydha Nandri Siridheninum Gnaalaththin Maanap Peridhu

செய்ந்நன்றியறிதல்
குறள் 103

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலின் பெரிது

**மு.வ உரை**: இன்ன பயன் கிடைக்கும் என்றுஆராயாமல் ஒருவன் செய்த உதவியின் அன்புடைமையை ஆராய்ந்தால் அதன் நன்மை கடலைவிட பெரியதாகும் .

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இவருக்கு உதவினால் பிறகு நமக்கு இது கிடைக்கும் என்று எண்ணாதவராய் ஒருவர் செய்த உதவியின் அன்பை ஆய்ந்து பார்த்தால், அவ்வுதவியின் நன்மை கடலைவிடப் பெரியது ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று எண்ணிப் பார்க்காமலே, அன்பின் காரணமாக ஒருவர் செய்த உதவியின் சிறப்பு கடலை விடப் பெரிது

**Couplet**: Kindness shown by those who weigh not what the return may be: When you ponder right its merit, 'Tis vaster than the sea

**English Explanation**: If we weigh the excellence of a benefit which is conferred without weighing the return, it is larger than the sea

**Transliteration**: Payandhookkaar Seydha Udhavi Nayandhookkin Nanmai Katalin Peridhu

செய்ந்நன்றியறிதல்
குறள் 104

தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன்தெரி வார்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் தினையளவாகிய உதவியைச் செய்த போதிலும் அதன் பயனை ஆராய்கின்றவர், அதனையே பனையளவாகக் கொண்டு போற்றுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தினை அளவாக மிகச் சிறிய உதவியே செய்யப்பெற்றிருந்தாலும் உதவியின் பயனை நன்கு அறிந்தவர் அதைப் பனை அளவு மிகப் பெரிய உதவியாய்க் கருதுவர்

**கலைஞர் உரை**: ஒருவர் செய்யும் தினையளவு நன்மையைக்கூட அதனால் பயன்பெறும் நன்றியுள்ளவர் பல்வேறு வகையில் பயன்படக்கூடிய பனையின் அளவாகக் கருதுவார்

**Couplet**: Each benefit to those of actions' fruit who rightly deem, Though small as millet-seed, as palm-tree vast will seem

**English Explanation**: Though the benefit conferred be as small as a millet seed, those who know its advantage will consider it as large as a palmyra fruit

**Transliteration**: Thinaiththunai Nandri Seyinum Panaiththunaiyaak Kolvar Payandheri Vaar

செய்ந்நன்றியறிதல்
குறள் 105

உதவி வரைத்தன் றுதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து

**மு.வ உரை**: கைமாறாகச் செய்யும் உதவி முன் செய்த உதவியின் அளவை உடையது அன்று, உதவி செய்யப்பட்டவற்றின் பண்புக்கு ஏற்ற அளவை உடையதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவர் நமக்குச் செய்த உதவிக்குத் திரும்ப நாம் செய்வது, அவர் செய்த உதவியின் காரணம், பொருள், காலம் பார்த்து அன்று; உதவியைப் பெற்ற நம் பண்பாட்டுத் தகுதியே அதற்கு அளவாகும்.

**கலைஞர் உரை**: உதவி என்பது, செய்யப்படும் அளவைப் பொருத்துச் சிறப்படைவதில்லை; அந்த உதவியைப் பெறுபவரின் பண்பைப் பொருத்தே அதன் அளவு மதிப்பிடப்படும்

**Couplet**: The kindly aid's extent is of its worth no measure true; Its worth is as the worth of him to whom the act you do

**English Explanation**: The benefit itself is not the measure of the benefit; the worth of those who have received it is its measure

**Transliteration**: Udhavi Varaiththandru Udhavi Udhavi Seyappattaar Saalpin Varaiththu

செய்ந்நன்றியறிதல்
குறள் 106

மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு

**மு.வ உரை**: குற்றமற்றவரின் உறவை எப்போதும் மறக்கலாகாது: துன்பம் வந்த காலத்தில் உறுதுணையாய் உதவியவர்களின் நட்பை எப்போதும் விடாலாகாது .

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உன் துன்பத்துள் துணையாக நின்றவரின் நட்பை விடாதே; அறிவு ஒழுக்கங்களில் குற்றம் இல்லாதவரின் நட்பை மறந்து விடாதே.

**கலைஞர் உரை**: மாசற்றவர்களின் உறவை மறக்கவும் கூடாது; துன்பத்தில் துணை நின்றவர் நட்பைத் துறக்கவும் கூடாது

**Couplet**: Kindness of men of stainless soul remember evermore Forsake thou never friends who were thy stay in sorrow sore

**English Explanation**: Forsake not the friendship of those who have been your staff in adversity Forget not be benevolence of the blameless

**Transliteration**: Maravarka Maasatraar Kenmai Thuravarka Thunpaththul Thuppaayaar Natpu

செய்ந்நன்றியறிதல்
குறள் 107

எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு

**மு.வ உரை**: தம்முடைய துன்பத்தைப் போக்கி உதவியவரின் நட்பைப் பல்வேறு வகையான பிறவியிலும் மறவாமல் போற்றுவர் பெரியோர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தம் துன்பத்தைப் போக்கியவரின் நட்பை ஏழேழு பிறப்பிலும் நல்லவர் எண்ணுவர்

**கலைஞர் உரை**: ஏழேழு தலைமுறைக்கு என்றும் ஏழேழு பிறவிக்கு என்றும் மிகைப்படுத்திச் சொல்வதுபோல, ஒருவருடைய துன்பத்தைப் போக்கியவரின் தூய்மையான நட்பை நினைத்துப் போற்றுவதற்குக் கால எல்லையே கிடையாது

**Couplet**: Through all seven worlds, in seven-fold birth, Remains in mem'ry of the wise Friendship of those who wiped on earth, The tears of sorrow from their eyes

**English Explanation**: (The wise) will remember throughout their seven-fold births the love of those who have wiped away their affliction

**Transliteration**: Ezhumai Ezhupirappum Ulluvar Thangan Vizhuman Thutaiththavar Natpu

செய்ந்நன்றியறிதல்
குறள் 108

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று

**மு.வ உரை**: ஒருவரர்முன்செய்த நன்மையை மறப்பது அறம் அன்று; அவர் செய்த தீமையைச் செய்த அப்‌பொழுதே மறந்து விடுவது அறம்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவன் நமக்குச் செய்த உதவியை மறப்பது அறம் அன்று; அவன் செய்த தீமையை அப்போதே மறப்பது அறம்

**கலைஞர் உரை**: ஒருவர் நமக்குச் செய்த நன்மையை மறப்பது நல்லதல்ல; அவர் தீமை செய்திருந்தால் அதை மட்டும் அக்கணமே மறந்து விடுவது நல்லது

**Couplet**: 'Tis never good to let the thought of good things done thee pass away; Of things not good, 'tis good to rid thy memory that very day

**English Explanation**: It is not good to forget a benefit; it is good to forget an injury even in the very moment (in which it is inflicted)

**Transliteration**: Nandri Marappadhu Nandrandru Nandralladhu Andre Marappadhu Nandru

செய்ந்நன்றியறிதல்
குறள் 109

கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
ஒன்றுநன் றுள்ளக் கெடும்

**மு.வ உரை**: முன் உதவி செய்தவர் பின்பு ‌கொன்றார் போன்ற துன்பத்தைச் செய்தாரானாலும், அவர் முன் செய்த ஒரு நன்மையை நினைத்தாலும் அந்தத் துன்பம் கெடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முன்பு நன்மை செய்தவரே பின்பு நம்மைக் கொலை செய்வது போன்ற தீமையைச் செய்தாலும் அவர் முன்பு செய்த ஒப்பற்ற நன்மையை நினைத்த அளவில் அத்தீமை மறையும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவர் செய்யும் மிகக் கொடுமையான தீமைகூட நமது உள்ளத்தைப் புண்படுத்தாமல் அகன்றுவிட வேண்டுமானால், அந்த ஒருவர் முன்னர் நமக்குச் செய்த நன்மையை மட்டும் நினைத்துப் பார்த்தாலே போதுமானது

**Couplet**: Effaced straightway is deadliest injury, By thought of one kind act in days gone by

**English Explanation**: Though one inflict an injury great as murder, it will perish before the thought of one benefit (formerly) conferred

**Transliteration**: Kondranna Innaa Seyinum Avarseydha Ondrunandru Ullak Ketum

செய்ந்நன்றியறிதல்
குறள் 110

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு

**மு.வ உரை**: எந்த அறத்தை அழித்தவர்க்கும் தப்பிப் பிழைக்க வழி உண்டாகும்; ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்து அழித்தவனுக்கு உய்வு இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எத்தனை பெரிய அறங்களை அழித்தவர்க்கும் பாவத்தைக் கழுவ வழிகள் உண்டு. ஆனால், ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்து தீமை செய்பவனுக்கு வழியே இல்லை

**கலைஞர் உரை**: எந்த அறத்தை மறந்தார்க்கும் வாழ்வு உண்டு; ஆனால் ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்தார்க்கு வாழ்வில்லை

**Couplet**: Who every good have killed, may yet destruction flee; Who 'benefit' has killed, that man shall ne'er 'scape free

**English Explanation**: He who has killed every virtue may yet escape; there is no escape for him who has killed a benefit

**Transliteration**: Ennandri Kondraarkkum Uyvuntaam Uyvillai Seynnandri Kondra Makarku

நடுவு நிலைமை
குறள் 111

தகுதி யெனவொன்று நன்றே பகுதியாற்
பாற்பட் டொழுகப் பெறின்

**மு.வ உரை**: அந்தந்தப் பகுதிதோறும் முறையோடு பொருந்தி ஒழுகப்பெற்றால், நடுவுநிலைமை என்று கூறப்படும் அறம் நன்மையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பகைவர், நண்பர், அயலார் என்னும் பிரிவினர் தோறும் நீதி தவறாது பின்பற்றப்படுமானால் நடுவுநிலைமை என்று சொல்லப்படும் ஓர் அறம் மட்டுமே வாழ்க்கைக்குப் போதும்.

**கலைஞர் உரை**: பகைவர், அயலோர், நண்பர் எனப்பகுத்துப் பார்த்து ஒருதலைச் சார்பாக நிற்காமல் இருத்தலே நன்மை தரக்கூடிய நடுவுநிலைமை எனும் தகுதியாகும்

**Couplet**: If justice, failing not, its quality maintain, Giving to each his due, -'tis man's one highest gain

**English Explanation**: That equity which consists in acting with equal regard to each of (the three) divisions of men [enemies, strangers and friends] is a pre-eminent virtue

**Transliteration**: Thakudhi Enavondru Nandre Pakudhiyaal Paarpattu Ozhukap Perin

நடுவு நிலைமை
குறள் 112

செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி
எச்சத்திற் கேமாப் புடைத்து

**மு.வ உரை**: நடுவுநிலைமை உடையவனின் செல்வவளம் அழிவில்லாமல் அவனுடைய வழியில் உள்ளார்க்கும் உறுதியான நன்மை தருவதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நீதியை உடையவனின் செல்வம் அழியாமல் அவன் வழியினர்க்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும்

**கலைஞர் உரை**: நடுவுநிலையாளனின் செல்வத்திற்கு அழிவில்லை; அது, வழிவழித் தலைமுறையினர்க்கும் பயன் அளிப்பதாகும்

**Couplet**: The just man's wealth unwasting shall endure, And to his race a lasting joy ensure

**English Explanation**: The wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness also to his posterity

**Transliteration**: Seppam Utaiyavan Aakkanj Chidhaivindri Echchaththir Kemaappu Utaiththu

நடுவு நிலைமை
குறள் 113

நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை
அன்றே யொழிய விடல்

**மு.வ உரை**: தீமை பயக்காமல் நன்மையே தருவதானாலும் நடுவு நி‌லைமை தவறி உண்டாகும் ஆக்கத்தை அப்போதே கைவிட வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நன்மையே தருவதாக இருந்தாலும் நீதியை விட்டு விலகுவதால் வரும் லாபத்தை, அப்பொழுதே விட்டு விடுக.

**கலைஞர் உரை**: நடுவுநிலை தவறுவதால் ஏற்படக்கூடிய பயன் நன்மையையே தரக் கூடியதாக இருந்தாலும், அந்தப் பயனைக் கைவிட்டு நடுவுநிலையைத்தான் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்

**Couplet**: Though only good it seem to give, yet gain By wrong acquired, not e'en one day retain

**English Explanation**: Forsake in the very moment (of acquisition) that gain which, though it should bring advantage, is without equity

**Transliteration**: Nandre Tharinum Natuvikandhaam Aakkaththai Andre Yozhiya Vital

நடுவு நிலைமை
குறள் 114

தக்கார் தகவிலர் என்ப தவரவர் 
எச்சத்தாற் காணப் படும்

**மு.வ உரை**: நடுவுநிலைமை உடையவர் நடுவுநிலை‌மை இல்லாதவர் என்பது அவரவர்க்குப் பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழாலும் பழியாலும் காணப்படும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இவர் நீதியாளர், இவர் நீதியற்றவர் என்ற வேறுபாட்டை அவரவர் தம் செல்வம், புகழ், பிள்ளைகளின் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றால் அறிந்து கொள்ளலாம்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவர் நேர்மையானவரா அல்லது நெறி தவறி, நீதி தவறி நடந்தவரா என்பது அவருக்குப் பின் எஞ்சி நிற்கப்போகும் புகழ்ச் சொல்லைக் கொண்டோ அல்லது பழிச் சொல்லைக் கொண்டோதான் நிர்ணயிக்கப்படும்

**Couplet**: Who just or unjust lived shall soon appear: By each one's offspring shall the truth be clear

**English Explanation**: The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of good offsprings

**Transliteration**: Thakkaar Thakavilar Enpadhu Avaravar Echchaththaar Kaanap Patum

நடுவு நிலைமை
குறள் 115

கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி

**மு.வ உரை**: கேடும் ஆக்கமும் வாழ்வில் இல்லாதவை அல்ல; ஆகையால் நெஞ்சில் நடுவுநிலைமை தவறாமல் இருத்தலே சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தீமையும் நன்மையும் எல்லார்க்கும் முன்பே குறிக்கப்பட்டு விட்டன; இதை அறிந்து நெஞ்சத்தால் நீதி தவறாது இருப்பது சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவர்க்கு வாழ்வும், தாழ்வும் உலக இயற்கை; அந்த இரு நிலைமையிலும் நடுவுநிலையாக இருந்து உறுதி காட்டுவதே பெரியோர்க்கு அழகாகும்

**Couplet**: The gain and loss in life are not mere accident; Just mind inflexible is sages' ornament

**English Explanation**: Loss and gain come not without cause; it is the ornament of the wise to preserve evenness of mind (under both)

**Transliteration**: Ketum Perukkamum Illalla Nenjaththuk Kotaamai Saandrork Kani

நடுவு நிலைமை
குறள் 116

கெடுவல்யான் என்ப தறிகதன் நெஞ்சம்
நடுவொரீஇ அல்ல செயின்

**மு.வ உரை**: தன் நெஞ்சம் நடுவுநிலை நீங்கித் தவறு செய்ய நினைக்குமாயின், நான் கெடப்போகின்றேன் என்று ஒருவன் அறிய வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன் நெஞ்சம் நீதியை விட்டுவிட்டு அநீதி செய்ய எண்ணி னால், அதுவே தான் கெடப் போவதற்கு உரிய அறிகுறி.

**கலைஞர் உரை**: நடுவுநிலைமை தவறிச் செயல்படலாம் என்று ஒரு நினைப்பு ஒருவனுக்கு வந்து விடுமானால் அவன் கெட்டொழியப் போகிறான் என்று அவனுக்கே தெரியவேண்டும்

**Couplet**: If, right deserting, heart to evil turn, Let man impending ruin's sign discern

**English Explanation**: Let him whose mind departing from equity commits sin well consider thus within himself, "I shall perish."

**Transliteration**: Ketuvalyaan Enpadhu Arikadhan Nenjam Natuvoreei Alla Seyin

நடுவு நிலைமை
குறள் 117

கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு

**மு.வ உரை**: நடுவுநிலைமை நின்று அறநெறியில் நிலைத்து வாழகின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையைக் கேடு என கொள்ளாது உலகு.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நீதி என்னும் அறவாழ்வு வாழ்ந்தும் ஒருவன் வறுமைப்பட்டுப் போவான் என்றால், அதை வறுமை என்று உயர்ந்தோர் எண்ணவேமாட்டார்.

**கலைஞர் உரை**: நடுவுநிலைமை தவறாமல் அறவழியில் வாழ்கிற ஒருவருக்கு அதன் காரணமாகச் செல்வம் குவியாமல் வறுமை நிலை ஏற்படுமேயானால் அவரை உலகம் போற்றுமே தவிரத் தாழ்வாகக் கருதாது

**Couplet**: The man who justly lives, tenacious of the right, In low estate is never low to wise man's sight

**English Explanation**: The great will not regard as poverty the low estate of that man who dwells in the virtue of equity

**Transliteration**: Ketuvaaka Vaiyaadhu Ulakam Natuvaaka Nandrikkan Thangiyaan Thaazhvu

நடுவு நிலைமை
குறள் 118

சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபாற்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி

**மு.வ உரை**: முன்னே தான் சமமாக இருந்து, பின்பு பொருளைச் சீர்தூக்கும் துலாக்கோல் போல் அமைந்து, ஒரு பக்கமாக சாயாமல் நடுவுநி‌லைமை போற்றுவது சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முதலில் சமமாக நின்று பிறகு தன்மீது வைக்கப்பட்ட பாரத்தை நிறுத்துக் காட்டும் தராசு போல, நீதிக்குரிய இலக்கணங்களால் அமைந்து ஓரம் சார்ந்து விடாமல் இருப்பது சான்றோராகிய நீதிபதிகளுக்கு அழகாம்.

**கலைஞர் உரை**: ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விடாமல் நாணயமான தாரசு முள் போல இருந்து நியாயம் கூறுவதுதான் உண்மையான நடுவுநிலைமை என்பதற்கு அழகாகும்

**Couplet**: To stand, like balance-rod that level hangs and rightly weighs, With calm unbiassed equity of soul, is sages' praise

**English Explanation**: To incline to neither side, but to rest impartial as the even-fixed scale is the ornament of the wise

**Transliteration**: Samanseydhu Seerdhookkung Kolpol Amaindhorupaal Kotaamai Saandrork Kani

நடுவு நிலைமை
குறள் 119

சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்

**மு.வ உரை**: உள்ளத்தில் கோணுதல் இல்லாத தன்மையை உறுதியாகப் பெற்றால், சொல்லிலும் கோணுதல் இல்லாதிருத்தல் நடுவுநிலைமையாம்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனம் ஓரஞ் சாராமல் சமமாக நிற்குமானால் சொல்லிலும் அநீதி பிறக்காது; அதுவே நீதி.

**கலைஞர் உரை**: நேர்மையும் நெஞ்சுறுதியும் ஒருவர்க்கு இருந்தால் அவரது சொல்லில் நீதியும் நியாயமும் இருக்கும் அதற்குப் பெயர்தான் நடுவுநிலைமை

**Couplet**: Inflexibility in word is righteousness, If men inflexibility of soul possess

**English Explanation**: Freedom from obliquity of speech is rectitude, if there be (corresponding) freedom from bias of mind

**Transliteration**: Sorkottam Illadhu Seppam Orudhalaiyaa Utkottam Inmai Perin

நடுவு நிலைமை
குறள் 120

வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமபோல் செயின்

**மு.வ உரை**: பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போல் போற்றிச் செய்தால், அதுவே வாணிகம் செய்வோர்க்கு உரி‌ய நல்ல வாணிக முறையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போலக் காத்து, வியாபாரம் செய்தால் வியாபாரிகளுக்கு நல்ல வியாபார முறை ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: பிறர் பொருளாக இருப்பினும் அதனைத் தன் பொருளைப் போலவே கருதி நேர்மையுடன் வாணிகம் செய்தலே வணிக நெறியெனப்படும்

**Couplet**: As thriving trader is the trader known, Who guards another's interests as his own

**English Explanation**: The true merchandize of merchants is to guard and do by the things of others as they do by their own

**Transliteration**: Vaanikam Seyvaarkku Vaanikam Penip Piravum Thamapol Seyin

அடக்கம் உடைமை
குறள் 121

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும்

**மு.வ உரை**: அடக்கம் ஒருவனை உயர்த்தித் தேவருள் சேர்க்கும்; அடக்கம் இல்லாதிருத்தல், பொல்லாத இருள் போன்ற தீய வாழ்க்கையில் செலுத்தி விடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடக்கம் ஒருவனைப் பிற்காலத்தில் தேவர் உலகிற்குக் கொண்டு சேர்க்கும்; அடங்காமல் வாழ்வதோ அவனை நிறைந்த இருளுக்குக் கொண்டு போகும்.

**கலைஞர் உரை**: அடக்கம் அழியாத புகழைக் கொடுக்கும் அடங்காமை வாழ்வையே இருளாக்கி விடும்

**Couplet**: Control of self does man conduct to bliss th' immortals share; Indulgence leads to deepest night, and leaves him there

**English Explanation**: Self-control will place (a man) among the Gods; the want of it will drive (him) into the thickest darkness (of hell)

**Transliteration**: Atakkam Amararul Uykkum Atangaamai Aarirul Uyththu Vitum

அடக்கம் உடைமை
குறள் 122

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு

**மு.வ உரை**: அடக்கத்தை உறுதிப் பொருளாகக் கொண்டு போற்றிக் ‌காக்க வேண்டும். அந்த அடக்கத்தைவிட மேம்பட்ட ஆக்கம் உயிர்க்கு இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடக்கத்தைச் செல்வமாக எண்ணிக் காக்க; அதைக் காட்டிலும் பெரிய செல்வம் வேறு இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: மிக்க உறுதியுடன் காக்கப்படவேண்டியது அடக்கமாகும் அடக்கத்தைவிட ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறொன்றும் இல்லை

**Couplet**: Guard thou as wealth the power of self-control; Than this no greater gain to living soul

**English Explanation**: Let self-control be guarded as a treasure; there is no greater source of good for man than that

**Transliteration**: Kaakka Porulaa Atakkaththai Aakkam Adhaninooung Killai Uyirkku

அடக்கம் உடைமை
குறள் 123

செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்
தாற்றின் அடங்கப் பெறின்

**மு.வ உரை**: அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து, நல்வழியில் அடங்கி ஒழுகப்பெற்றால், அந்த அடக்கம் நல்லோரால் அறியப்பட்டு மேன்மை பயக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடக்கத்துடன் வாழ்வதே அறிவுடைமை என்று அறிந்து, ஒருவன் அடக்கமாக வாழ்ந்தால் அவனது அடக்கம் நல்லவர்களால் அறியப்பட்டு அது அவனுக்குப் பெருமையைக் கொடுக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: அறிந்து கொள்ள வேண்டியவற்றை அறிந்து அதற்கேற்ப அடக்கத்துடன் நடந்து கொள்பவரின் பண்பை உணர்ந்து பாராட்டுகள் குவியும்

**Couplet**: If versed in wisdom's lore by virtue's law you self restrain Your self-repression known will yield you glory's gain

**English Explanation**: Knowing that self-control is knowledge, if a man should control himself, in the prescribed course, such self-control will bring him distinction among the wise

**Transliteration**: Serivarindhu Seermai Payakkum Arivarindhu Aatrin Atangap Perin

அடக்கம் உடைமை
குறள் 124

நிலையின் திரியா தடங்கியான் தோற்றம்
மலையினும் மாணப் பெரிது

**மு.வ உரை**: தன் நிலையிலிருந்து மாறுபடாமல் அடங்கி ஒழுகுவோனுடைய உயர்வு, மலையின் உயர்வை விட மிகவும் பெரிதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன் நேர்மையான வழியை விட்டு விலகாது, அடக்கத்துடன் வாழ்பவனைப் பற்றிய பிறர் மனத் தோற்றம் மலையைக் காட்டிலும் மிக உயரமானது.

**கலைஞர் உரை**: உறுதியான உள்ளமும், அத்துடன் ஆர்ப்பாட்டமற்ற அடக்க உணர்வும் கொண்டவரின் உயர்வு, மலையைவிடச் சிறந்தது எனப் போற்றப்படும்

**Couplet**: In his station, all unswerving, if man self subdue, Greater he than mountain proudly rising to the view

**English Explanation**: More lofty than a mountain will be the greatness of that man who without swerving from his domestic state, controls himself

**Transliteration**: Nilaiyin Thiriyaadhu Atangiyaan Thotram Malaiyinum Maanap Peridhu

அடக்கம் உடைமை
குறள் 125

எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து

**மு.வ உரை**: பணிவுடையவராக ஒழுகுதல்பொதுவாக எல்லோர்க்கும் நல்லதாகும்; அவர்களுள் சிறப்பாகச் செல்வர்க்கே மற்றொரு செல்வம் போன்றதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செருக்கு இல்லாமல் அடக்கமாக வாழ்வது எல்லார்க்குமே நல்லதுதான்; அவ் எல்லாருள்ளும் செல்வர்களுக்கு அது மேலும் ஒரு செல்வமாக விளங்கும்.

**கலைஞர் உரை**: பணிவு என்னும் பண்பு, எல்லார்க்கும் நலம் பயக்கும் ஏற்கனவே செல்வர்களாக இருப்பவர்களுக்கு அந்தப் பண்பு, மேலும் ஒரு செல்வமாகும்

**Couplet**: To all humility is goodly grace; but chief to them With fortune blessed, -'tis fortune's diadem

**English Explanation**: Humility is good in all; but especially in the rich it is (the excellence of) higher riches

**Transliteration**: Ellaarkkum Nandraam Panidhal Avarullum Selvarkke Selvam Thakaiththu

அடக்கம் உடைமை
குறள் 126

ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து

**மு.வ உரை**: ஒரு பிறப்பில், ஆமைபோல் ஐம்பொறிகளையும் அடக்கியாள வல்லவனானால், அஃது அவனுக்குப் பல பிறப்பிலும் காப்பாகும் சிறப்பு உடையது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆமை தன் நான்கு கால், ஒரு தலை ஆகிய ஐந்து உறுப்புகளையும் ஆபத்து வரும்போது ஓட்டுக்குள் மறைத்துக் கொள்வது போல, ஒருவன் தன் ஒரு பிறப்பில் மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகிய ஐந்து பொறிகளையும் அறத்திற்கு மாறான தீமை வரும்போது அடக்கும் ஆற்றல் பெறுவான் என்றால், அது அவனுக்குப் பிறவி தோறும் ஏழு பிறப்பிலும் - அரணாக இருந்து உதவும்.

**கலைஞர் உரை**: உறுப்புகளை ஓர் ஓட்டுக்குள் அடக்கிக் கொள்ளும் ஆமையைப் போல் ஐம்பொறிகளையும் அடக்கியாளும் உறுதி, காலமெல்லாம் வாழ்க்கைக்குக் காவல் அரணாக அமையும்

**Couplet**: Like tortoise, who the five restrains In one, through seven world bliss obtains

**English Explanation**: Should one throughout a single birth, like a tortoise keep in his five senses, the fruit of it will prove a safe-guard to him throughout the seven-fold births.

**Transliteration**: Orumaiyul Aamaipol Aindhatakkal Aatrin Ezhumaiyum Emaap Putaiththu

அடக்கம் உடைமை
குறள் 127

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்காற்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு

**மு.வ உரை**: காக்க வேண்டியவற்றுள் எவற்றைக் காக்கா விட்டாலும் நாவையாவது காக்க வேண்டு்ம்; காக்கத் தவறினால் சொற்குற்றத்தில் அகப்பட்டுத் துன்புறுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எதைக் காக்க முடியாதவரானாலும் நா ஒன்றையாவது காத்துக் கொள்ள வேண்டும். முடியாது போனால் சொல்குற்றத்தில் சிக்கித் துன்பப்படுவர்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவர் எதைக் காத்திட முடியாவிட்டாலும் நாவையாவது அடக்கிக் காத்திட வேண்டும் இல்லையேல் அவர் சொன்ன சொல்லே அவர் துன்பத்துக்குக் காரணமாகி விடும்

**Couplet**: Whate'er they fail to guard, o'er lips men guard should keep; If not, through fault of tongue, they bitter tears shall weep

**English Explanation**: Whatever besides you leave unguarded, guard your tongue; otherwise errors of speech and the consequent misery will ensue

**Transliteration**: Yaakaavaa Raayinum Naakaakka Kaavaakkaal Sokaappar Sollizhukkup Pattu

அடக்கம் உடைமை
குறள் 128

ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
நன்றாகா தாகி விடும்

**மு.வ உரை**: தீய ‌சொற்களின் பொருளால் விளையும் தீமை ஒன்றாயினும் ஒருவனிடம் உண்டானால், அதனால் மற்ற அறங்களாலும் நன்மை விளையாமல் போகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தீய சொற்களின் பொருளால் பிறர்க்கு வரும் துன்பம் சிறிதே என்றாலும் அந்தக் குறை ஒருவனிடம் இருந்தால் அவனுக்குப் பிற அறங்களால் வரும் நன்மையம் தீமையாகப் போய்விடும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒரு குடம் பாலில் துளி நஞ்சுபோல், பேசும் சொற்களில் ஒரு சொல் தீய சொல்லாக இருந்து துன்பம் விளைவிக்குமானாலும், அந்தப் பேச்சில் உள்ள நல்ல சொற்கள் அனைத்தும் தீயவாகிவிடும்

**Couplet**: Though some small gain of good it seem to bring, The evil word is parent still of evil thing

**English Explanation**: If a man's speech be productive of a single evil, all the good by him will be turned into evil

**Transliteration**: Ondraanun Theechchol Porutpayan Untaayin Nandraakaa Thaaki Vitum

அடக்கம் உடைமை
குறள் 129

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினாற் சுட்ட வடு

**மு.வ உரை**: தீயினால் சுட்ட புண் புறத்தே வடு இருந்தாலும் உள்ளே ஆறிவிடும்; ஆனால் நாவினால் தீய சொல் கூறிச் சுடும் வடு என்றும் ஆறாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவனை மற்றொருவன் தீயால் சுட்ட புண் உடம்பின்மேல் வடுவாக இருந்தாலும் உள்ளத்துக் காயம் காலத்தில் ஆறிப்போய்விடும். ஆனால் கொடிய வார்த்தைகளால் நெஞ்சைச் சுட்ட வடு அதில் புண்ணாகவே கிடந்து ஒரு நாளும் ஆறாது.

**கலைஞர் உரை**: நெருப்பு சுட்ட புண்கூட ஆறி விடும்; ஆனால் வெறுப்புக் கொண்டு திட்டிய சொற்கள் விளைத்த துன்பம் ஆறவே ஆறாது

**Couplet**: In flesh by fire inflamed, nature may thoroughly heal the sore; In soul by tongue inflamed, the ulcer healeth never more

**English Explanation**: The wound which has been burnt in by fire may heal, but a wound burnt in by the tongue will never heal

**Transliteration**: Theeyinaar Suttapun Ullaarum Aaraadhe Naavinaar Sutta Vatu

அடக்கம் உடைமை
குறள் 130

கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து

**மு.வ உரை**: சினம் தோன்றாமல் காத்து, கல்வி கற்று, அடக்கமுடையவனாக இருக்க வல்லவனுடைய செவ்வியை, அவனுடைய வழியில் சென்று அறம் பார்த்திருக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கல்வி கற்று மனத்துள் கோபம் பிறக்காமல் காத்து, அடக்கமாக வாழும் ஆற்றல் படைத்தவனை அடைவதற்கான நேரத்தை எதிர்பார்த்து அறம் அவன் வழியில் நுழைந்து காத்து இருக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: கற்பவை கற்றுச், சினம் காத்து, அடக்கமெனும் பண்பு கொண்டவரை அடைந்திட அறமானது வழிபார்த்துக் காத்திருக்கும்

**Couplet**: Who learns restraint, and guards his soul from wrath, Virtue, a timely aid, attends his path

**English Explanation**: Virtue, seeking for an opportunity, will come into the path of that man who, possessed of learning and self-control, guards himself against anger

**Transliteration**: Kadhangaaththuk Katratangal Aatruvaan Sevvi Arampaarkkum Aatrin Nuzhaindhu

ஒழுக்கம் உடைமை
குறள் 131

ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்

**மு.வ உரை**: ஒழுக்கமே எல்லார்க்கும் மேன்மையைத் தருவதாக இருப்பதால், அந்த ஒழுக்கமே உயிரை விடச் சிறந்ததாகப் போற்றப்படும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒழுக்கம், அதை உடையவர்க்குச் சிறப்பைத் தருவதால் உயிரைக் காட்டிலும் மேலானதாக அதைக் காக்க வேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவர்க்கு உயர்வு தரக் கூடியது ஒழுக்கம் என்பதால், அந்த ஒழுக்கமே உயிரைவிட மேலானதாகப் போற்றப்படுகிறது

**Couplet**: 'Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share

**English Explanation**: Propriety of conduct leads to eminence, it should therefore be preserved more carefully than life

**Transliteration**: Ozhukkam Vizhuppan Tharalaan Ozhukkam Uyirinum Ompap Patum

ஒழுக்கம் உடைமை
குறள் 132

பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கந் தெரிந்தோம்பித்
தேரினும் அஃதே துணை

**மு.வ உரை**: ஒழுக்கத்தை வருந்தியும் போற்றிக் காக்க வேண்டும்; பலவற்றையும் ஆராய்ந்து போற்றித் தெளிந்தாலும், அந்த ஒழுக்கமே வாழ்க்கையில் துணையாக விளங்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எதனாலும், அழிந்து போகாமல் ஒழுக்கத்தை விரும்பிக் காத்துக்கொள்க; அறங்கள் பலவற்றையும் ஆய்ந்து, இம்மை மறுமைக்குத் துணையாவது எது எனத் தேர்வு செய்தால் ஒழுக்கமே துணையாகும்.

**கலைஞர் உரை**: எந்தெந்த வழிகளில் ஆராய்ந்தாலும் வாழ்க்கையில் ஒழுக்கமே சிறந்த துணை என்பதால், எத்தகைய துன்பத்தை ஏற்றாவது அதைக் காக்க வேண்டும்

**Couplet**: Searching, duly watching, learning, 'decorum' still we find; Man's only aid; toiling, guard thou this with watchful mind

**English Explanation**: Let propriety of conduct be laboriously preserved and guarded; though one know and practise and excel in many virtues, that will be an eminent aid

**Transliteration**: Parindhompik Kaakka Ozhukkam Therindhompith Therinum Aqdhe Thunai

ஒழுக்கம் உடைமை
குறள் 133

ஒழுக்க முடைமை குடிமை இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும்

**மு.வ உரை**: ஒழுக்கம் உடையவராக வாழ்வதே உயர்ந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகும்; ஒழுக்கம் தவறுதல் இழிந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகி விடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தனி மனிதன் தான் வகிக்கும் பாத்திரத்திற்கு ஏற்ற ஒழுக்கம் உடையவனாக வாழ்வதே குடும்பப் பெருமை; அத்தகைய ஒழுக்கம் இல்லாது போனால் இழிந்த குடும்பத்தில் பிறந்தது ஆகிவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒழுக்கம் உடையவராக வாழ்வதுதான் உயர்ந்த குடிப்பிறப்புக்கு எடுத்துக் காட்டாகும் ஒழுக்கம் தவறுகிறவர்கள் யாராயினும் அவர்கள் இழிந்த குடியில் பிறந்தவர்களாகவே கருதப்படுவர்

**Couplet**: 'Decorum's' true nobility on earth; 'Indecorum's' issue is ignoble birth

**English Explanation**: Propriety of conduct is true greatness of birth, and impropriety will sink into a mean birth

**Transliteration**: Ozhukkam Utaimai Kutimai Izhukkam Izhindha Pirappaai Vitum

ஒழுக்கம் உடைமை
குறள் 134

மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்
பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்

**மு.வ உரை**: கற்ற மறைப் பொருளை மறந்தாலும் மீண்டும் அதனை ஓதிக் கற்றுக் கொள்ள முடியும்; ஆனால் மறை ஓதுவனுடைய குடிப்பிறப்பு, ஒழுக்கம் குன்றினால் கெடு்ம்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பார்ப்பான் தான் கற்ற வேதத்தை மறந்து போனாலும் பிறகு கற்றுக் கொள்ளலாம்; ஆனால், அவன் பிறந்த குலத்திற்கு ஏற்ற, மேலான ஒழுக்கத்திலிருந்து தாழ்ந்தால் அவன் குலத்தாலும் தாழ்வான்.

**கலைஞர் உரை**: பார்ப்பனன் ஒருவன் கற்றதை மறந்துவிட்டால் மீண்டும் படித்துக் கொள்ள முடியும்; ஆனால், பிறப்புக்குச் சிறப்பு சேர்க்கும் ஒழுக்கத்திலிருந்து அவன் தவறினால் இழிமகனே ஆவான்

**Couplet**: Though he forget, the Brahman may regain his Vedic lore; Failing in 'decorum due,' birthright's gone for evermore

**English Explanation**: A Brahman though he should forget the Vedas may recover it by reading; but, if he fail in propriety of conduct even his high birth will be destroyed

**Transliteration**: Marappinum Oththuk Kolalaakum Paarppaan Pirappozhukkang Kundrak Ketum

ஒழுக்கம் உடைமை
குறள் 135

அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன் றில்லை
ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு

**மு.வ உரை**: பொறாமை உடையவனிடத்தில் ஆக்கம் இல்லாதவாறு போல, ஒழுக்கம் இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வு இல்லையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொறாமை உள்ளவனுக்குச் செல்வம் இல்லை என்பது போல், ஒழுக்கம் இல்லாதவனுக்கு உயர்குலம் என்பதும் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: பொறாமையுடையவனுக்கும், நல்லொழுக்கமில்லாதவனுக்கும் அமையும் வாழ்வு, உயர்வான வாழ்வாகக் கருதப்பட மாட்டாது

**Couplet**: The envious soul in life no rich increase of blessing gains, So man of 'due decorum' void no dignity obtains

**English Explanation**: Just as the envious man will be without wealth, so will the man of destitute of propriety of conduct be without greatness

**Transliteration**: Azhukkaa Rutaiyaankan Aakkampondru Illai Ozhukka Milaankan Uyarvu

ஒழுக்கம் உடைமை
குறள் 136

ஒழுக்கத்தி னொல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து

**மு.வ உரை**: ஒழுக்கம் தவறுதலால் குற்றம் உண்டாவதை அறிந்து, மனவலிமை உடைய சான்றோர் ஒழுக்கத்தில் தவறாமல் காத்துக் கொள்வர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒழுக்கம் இழந்தால் தனக்குக் குலத்தாழ்வு உண்டாகும் என அறியும் மன உறுதி உடைய பெரியோர், கடினமே என்றாலும் ஒழுக்கத்திலிருந்து விலகமாட்டார்.

**கலைஞர் உரை**: மன உறுதி கொண்டவர்கள் ஒழுக்கம் தவறுவதால் ஏற்படும் இழிவை உணர்ந்திருப்பதால், நல்லொழுக்கம் குன்றிடுமளவிற்கு நடக்க மாட்டார்கள்

**Couplet**: The strong of soul no jot abate of 'strict decorum's' laws, Knowing that 'due decorum's' breach foulest disgrace will cause

**English Explanation**: Those firm in mind will not slacken in their observance of the proprieties of life, knowing, as they do, the misery that flows from the transgression from them

**Transliteration**: Ozhukkaththin Olkaar Uravor Izhukkaththin Edham Patupaak Karindhu

ஒழுக்கம் உடைமை
குறள் 137

ஒழுக்கத்தி னெய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
எய்துவ ரெய்தாப் பழி

**மு.வ உரை**: ஒழுக்கத்தால் எவரும் மேம்பாட்டை அடைவர்; ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறுதலால் அடையத் தகாத பெரும் பழியை அடைவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒழுக்கத்தினால் உயர்வை அடைவர்; ஒழுக்கம் இல்லாதவர் வேண்டாத பழியை அடைவர்.

**கலைஞர் உரை**: நல்ல நடத்தையினால் உயர்வு ஏற்படும்; இல்லையேல் இழிவான பழி வந்து சேரும்

**Couplet**: 'Tis source of dignity when 'true decorum' is preserved; Who break 'decorum's' rules endure e'en censures undeserved

**English Explanation**: From propriety of conduct men obtain greatness; from impropriety comes insufferable disgrace

**Transliteration**: Ozhukkaththin Eydhuvar Menmai Izhukkaththin Eydhuvar Eydhaap Pazhi

ஒழுக்கம் உடைமை
குறள் 138

நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கந் தீயொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும்

**மு.வ உரை**: நல்லொழுக்கம் இன்பமான நல்வாழ்க்கைக்குக் காரணமாக இருக்கும்; தீயொழுக்கம் எப்போதும் துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நல்லொழுக்கம், அறமாகிய நன்மைக்கு வித்தாக அமைந்து இம்மை மறுமையிலும் இன்பம் தரும்; தீயொழுக்கமோ துன்பமே தரும்.

**கலைஞர் உரை**: நல்லொழுக்கம், வாழ்க்கையில் நன்மைக்கு வித்தாக அமையும் தீயொழுக்கம், தீராத துன்பம் தரும்

**Couplet**: 'Decorum true' observed a seed of good will be; 'Decorum's breach' will sorrow yield eternally

**English Explanation**: Propriety of conduct is the seed of virtue; impropriety will ever cause sorrow

**Transliteration**: Nandrikku Viththaakum Nallozhukkam Theeyozhukkam Endrum Itumpai Tharum

ஒழுக்கம் உடைமை
குறள் 139

ஒழுக்க முடையவர்க் கொல்லாவே தீய
வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்

**மு.வ உரை**: தீய சொற்களைத் தவறியும் தம்முடைய வாயால் சொல்லும் குற்றம், ஒழுக்கம் உடையவர்க்குப் பொருந்தாததாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மறந்தும் தீய சொற்களைத் தம் வாயால் கூறுவது, ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு முடியாது.

**கலைஞர் உரை**: தவறியும்கூடத் தம் வாயால் தகாத சொற்களைச் சொல்வது ஒழுக்கம் உடையவர்களிடம் இல்லாத பண்பாகும்

**Couplet**: It cannot be that they who 'strict decorum's' law fulfil, E'en in forgetful mood, should utter words of ill

**English Explanation**: Those who study propriety of conduct will not speak evil, even forgetfully

**Transliteration**: Ozhukka Mutaiyavarkku Ollaave Theeya Vazhukkiyum Vaayaar Solal

ஒழுக்கம் உடைமை
குறள் 140

உலகத்தோ டொட்ட ஒழுகல் பலகற்றுங்
கல்லா ரறிவிலா தார்

**மு.வ உரை**: உலகத்து உயர்ந்தவரோடு பொருந்த ஒழுகும் முறையைக் கற்காதவர், பல நூல்களைக் கற்றிருந்த போதிலும் அறிவில்லாதவரே ஆவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முந்திய அறநூல்கள் கூறியவற்றுள் இன்றைக்குப் பொருந்தாதவற்றை விலக்கியும், கூறாதனவற்றுள் பொருந்துவனவற்றை ஏற்றும் வாழக் கல்லாதவர், பல்வேறு நூல்களைக் கற்றவரே என்றாலும் அறிவில்லாதவரே.

**கலைஞர் உரை**: உயர்ந்தோர் ஏற்றுக் கொண்ட ஒழுக்கம் எனும் பண்போடு வாழக் கற்காதவர்கள் பல நூல்களைப் படித்திருந்தும்கூட அறிவில்லாதவர்களே ஆவார்கள்

**Couplet**: Who know not with the world in harmony to dwell, May many things have learned, but nothing well

**English Explanation**: Those who know not how to act agreeably to the world, though they have learnt many things, are still ignorant

**Transliteration**: Ulakaththotu Otta Ozhukal Palakatrum Kallaar Arivilaa Thaar

பிறனில் விழையாமை
குறள் 141

பிறன்பொருளான் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்
தறம்பொருள் கண்டார்க ணில்

**மு.வ உரை**: பிறனுடைய உரிமையாகிய மனைவியை விரும்பி நடக்கும் அறியாமை, உலகத்தில் அறமும் பொருளும் ஆராய்ந்து கண்டவரிடம் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இவ்வுலகில் அறத்தையும், பொருளையும் கற்று அறிந்தவரிடம் அடுத்தவனின் உரிமை ஆகிய மனைவி மீது ஆசைப்பட்டு வாழும் அறியாமை இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: பிறன் மனைவியிடத்து விருப்பம் கொள்ளும் அறியாமை, உலகில் அறநூல்களையும் பொருள் நூல்களையும் ஆராய்ந்து உணர்ந்தவர்களிடம் இல்லை

**Couplet**: Who laws of virtue and possession's rights have known, Indulge no foolish love of her by right another's own

**English Explanation**: The folly of desiring her who is the property of another will not be found in those who know (the attributes of) virtue and (the rights of) property

**Transliteration**: Piranporulaal Pettozhukum Pedhaimai Gnaalaththu Aramporul Kantaarkan Il

பிறனில் விழையாமை
குறள் 142

அறன்கடை நின்றாரு ளெல்லாம் பிறன்கடை
நின்றாரிற் பேதையா ரில்

**மு.வ உரை**: அறத்தை விட்டுத் தீநெறியில் நின்றவர் எல்லாரிலும் பிறன் மனைவியை விரும்பி அவனுடைய வாயிலில் சென்று நின்றவரைப் போல் அறிவிலிகள் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பாவ வழியில் நடக்கும் மனிதருள் எல்லாம், அடுத்தவன் மனைவியை விரும்பி அவன் வாசலில் நிற்கும் மூடனைப் போன்ற கடை நிலை மனிதர் வேறு இல்லை

**கலைஞர் உரை**: பிறன் மனைவியை அடைவதற்குத் துணிந்தவர்கள் அறவழியை விடுத்துத் தீயவழியில் செல்லும் கடைநிலை மனிதர்களைக் காட்டிலும் கீழானவர்கள்

**Couplet**: No fools, of all that stand from virtue's pale shut out, Like those who longing lurk their neighbour's gate without

**English Explanation**: Among all those who stand on the outside of virtue, there are no greater fools than those who stand outside their neighbour's door

**Transliteration**: Arankatai Nindraarul Ellaam Pirankatai Nindraarin Pedhaiyaar Il

பிறனில் விழையாமை
குறள் 143

விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில்
தீமை புரிந்தொழுகு வார்

**மு.வ உரை**: ஐயமில்லாமல் தெளிந்து நம்பியவருடைய மனைவியிடத்தே விருப்பம் கொண்டு தீமையைச் செய்து நடப்பவர், செத்தவரை விட வேறுபட்டவர் அல்லர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன்னைச் சந்தேகப்படாதவரின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து, அடுத்தவரின் மனைவியுடன் தவறான தொடர்பு கொண்டு வாழ்பவன், இறந்து போனவனே அன்றி உயிருடன் வாழ்பவன் அல்லன்

**கலைஞர் உரை**: நம்பிக் பழகியவர் வீட்டில், அவரது மனைவியிடம் தகாத செயலில் ஈடுபட முனைகிறவன், உயிர் இருந்தும் பிணத்திற்கு ஒப்பானவனேயாவான்

**Couplet**: They're numbered with the dead, e'en while they live, -how otherwise? With wife of sure confiding friend who evil things devise

**English Explanation**: 19 Certainly they are no better than dead men who desire evil towards the wife of those who

**Transliteration**: Vilindhaarin Verallar Mandra Thelindhaaril Theemai Purindhu Ozhuku Vaar

பிறனில் விழையாமை
குறள் 144

எனைத்துணைய ராயினும் என்னாந் தினைத்துணையும்
தேரான் பிறனில் புகல்

**மு.வ உரை**: தினையளவும் ஆராய்ந்து பார்க்காமல் பிறனுடைய மனைவியிடம் செல்லுதல், எவ்வளவு பெருமையை உடையவராயினும் என்னவாக முடியும்?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்தவன் மனைவியை விரும்பித் தன் பிழையைச் சிறிதும் எணணாமல் அவ்வீட்டில் நுழைபவன் எத்தனைப் பெருமை உடையவனாய் இருந்துதான் என்ன?

**கலைஞர் உரை**: பிழை புரிகிறோம் என்பதைத் தினையளவுகூடச் சிந்தித்துப் பாராமல், பிறன் மனைவியிடம் விருப்பம் கொள்வது, எத்துணைப் பெருமையுடையவரையும் மதிப்பிழக்கச் செய்துவிடும்

**Couplet**: How great soe'er they be, what gain have they of life, Who, not a whit reflecting, seek a neighbour's wife

**English Explanation**: However great one may be, what does it avail if, without at all considering his guilt, he goes unto the wife of another ?

**Transliteration**: Enaiththunaiyar Aayinum Ennaam Thinaiththunaiyum Theraan Piranil Pukal

பிறனில் விழையாமை
குறள் 145

எளிதென இல்லிறப்பா னெய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி

**மு.வ உரை**: இச்செயல் எளியது என எண்ணிப் பிறனுடைய மனைவியிடம் நெறி தவறிச் செல்கின்றவன், ‌எப்போதும் அழியாமல் நிலைநிற்கும் பழியை அடைவான்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடைவது எளிது என எண்ணி அடுத்தவன் மனைவியுடன் தவறான தொடர்பு கொள்பவன், சாவாமல் எப்போதும் நிற்கும் பழியைப் பெறுவான்.

**கலைஞர் உரை**: எளிதாக அடையலாம் என எண்ணிப் பிறனுடைய மனைவியிடம் முறைகேடாக நடப்பவன் என்றும் அழியாத பழிக்கு ஆளாவான்

**Couplet**: 'Mere triflel' saying thus, invades the home, so he ensures A gain of guilt that deathless aye endures

**English Explanation**: He who thinks lightly of going into the wife of another acquires guilt that will abide with him imperishably and for ever

**Transliteration**: Elidhena Illirappaan Eydhumenj Gnaandrum Viliyaadhu Nirkum Pazhi

பிறனில் விழையாமை
குறள் 146

பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்

**மு.வ உரை**: பகை பாவம் அச்சம் பழி என்னும் இந்நான்கு குற்றங்களும் பிறன் மனைவியிடத்து நெறி தவறி நடப்பவனிடத்திலிருந்து நீங்காவாம்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்தவன் மனைவியிடம் வரம்பு கடந்து செல்பவனை விட்டுப் பகை, பாவம், பயம், பழி என்ற நான்கும் விலகமாட்டா.

**கலைஞர் உரை**: பிறன் மனைவியிடம் முறைகேடாக நடக்க நினைப்பவனிடமிருந்து பகை, தீமை, அச்சம், பழி ஆகிய நான்கும் நீங்குவதில்லை

**Couplet**: Who home ivades, from him pass nevermore, Hatred and sin, fear, foul disgrace; these four

**English Explanation**: Hatred, sin, fear, disgrace; these four will never leave him who goes in to his neighbour's wife

**Transliteration**: Pakaipaavam Achcham Pazhiyena Naankum Ikavaavaam Illirappaan Kan

பிறனில் விழையாமை
குறள் 147

அறனியலான் இல்வாழ்வா னென்பான் பிறனியலான்
பெண்மை நயவா தவன்

**மு.வ உரை**: அறத்தின் இயல்போடு பொருந்தி இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன், பிறனுக்கு உரிமையானவளின் பெண் தன்மையை விரும்பாதவனே

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்தவனுக்கு உரிமையானவனின் பெண்மையை விரும்பாதவன் அறத்துடன் குடும்பம் நடத்துபவன் எனப்படுவான்

**கலைஞர் உரை**: பிறன் மனைவியிடம் பெண்மை இன்பத்தை நாடிச் செல்லாதவனே அறவழியில் இல்வாழ்க்கை மேற்கொண்டவன் எனப்படுவான்

**Couplet**: Who sees the wife, another's own, with no desiring eye In sure domestic bliss he dwelleth ever virtuously

**English Explanation**: He who desires not the womanhood of her who should walk according to the will of another will be praised as a virtuous house-holder

**Transliteration**: Araniyalaan Ilvaazhvaan Enpaan Piraniyalaal Penmai Nayavaa Thavan

பிறனில் விழையாமை
குறள் 148

பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்
கறனென்றோ ஆன்ற வொழுக்கு

**மு.வ உரை**: பிறனுடைய மனைவியை விரும்பி நோக்காத ‌பெரிய ஆண்மை, சான்றோர்க்கு அறம் மட்டும் அன்று; நிறைந்த ஒழுக்கமுமாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்தவன் மனைவியை மனத்துள் எண்ணாத பேராண்மை அறம் மட்டும் அன்று; சான்றோர்க்கு நிறைவான ஒழுக்கமும் ஆகும்

**கலைஞர் உரை**: வெறொருவன் மனைவியைக் காம எண்ணத்துடன் நோக்காத பெருங்குணம் அறநெறி மட்டுமன்று; அது ஒழுக்கத்தின் சிகரமும் ஆகும்

**Couplet**: Manly excellence, that looks not on another's wife, Is not virtue merely, 'tis full 'propriety' of life

**English Explanation**: That noble manliness which looks not at the wife of another is the virtue and dignity of the great

**Transliteration**: Piranmanai Nokkaadha Peraanmai Saandrorkku Aranondro Aandra Vozhukku

பிறனில் விழையாமை
குறள் 149

நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
பிறற்குரியாள் தோள்தோயா தார்

**மு.வ உரை**: கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் நன்மைக்கு உரியவர் யார் என்றொல் பிறனுக்கு உரிமையானவளின் தோளைப் பொருந்தாதவரே ஆவர்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அச்சந்தரும் கடலால் சூழப்பட்ட இவ்வுலகில் எல்லா நன்மைகளும் அடைவதற்கு உரியவர் எவர் என்றால், அடுத்தவனுக்கு உரியவளின் தோளைச் சேராதவரே

**கலைஞர் உரை**: பிறன் மனைவியின் தோளைத் தீண்டாதவரே கடல் சூழ் இவ்வுலகின் பெருமைகளை அடைவதற்குத் தகுதியுடையவர்

**Couplet**: Who 're good indeed, on earth begirt by ocean's gruesome tide? The men who touch not her that is another's bride

**English Explanation**: Is it asked, "who are those who shall obtain good in this world surrounded by the terror-producing sea ?" Those who touch not the shoulder of her who belongs to another

**Transliteration**: Nalakkuriyaar Yaarenin Naamaneer Vaippin Pirarkkuriyaal Tholdhoyaa Thaar

பிறனில் விழையாமை
குறள் 150

அறன்வரையா னல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று

**மு.வ உரை**: ஒருவன் அறநெறியில் நிற்காமல் அறமில்லாதவைகளைச் செய்தாலும், பிறனுக்கு உரியவளின் பெண்மையை விரும்பாமல் வாழ்தல் நல்லது

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறம் செய்யாமல் பாவத்தையே செய்பவனாக இருந்தாலும் அடுத்தவனின் உரிமை ஆகிய மனைவிமேல் ஆசைப்படாமல் இருப்பது நல்லது.

**கலைஞர் உரை**: பிறன் மனைவியை விரும்பிச் செயல்படுவது அறவழியில் நடக்காதவர் செயலைவிடத் தீமையானதாகும்

**Couplet**: Though virtue's bounds he pass, and evil deeds hath wrought; At least, 'tis good if neighbour's wife he covet not

**English Explanation**: Though a man perform no virtuous deeds and commit (every) vice, it will be well if he desire not the womanhood of her who is within the limit (of the house) of another

**Transliteration**: Aranvaraiyaan Alla Seyinum Piranvaraiyaal Penmai Nayavaamai Nandru

பொறையுடைமை
குறள் 151

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை

**மு.வ உரை**: தன்னை வெட்டுவோரையும் விழாமல் தாங்குகின்ற நிலம் போல், தம்மை இகழ்வாரையும் பொறுப்பதே தலையான பண்பாகும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன்னையே தோண்டினாலும் தோண்டுபவர் விழுந்துவிடாதபடி தாங்கும் நிலம் போலத், தன்னை வார்த்தைகளால் அவமதிப்பவரையும் மதித்துப் பொறுப்பது முதன்மை அறம்

**கலைஞர் உரை**: தன்மீது குழி பறிப்போரையே தாங்குகின்ற பூமியைப் போல் தம்மை இகழ்ந்து பேசுகிறவர்களின் செயலையும் பொறுத்துக் கொள்வதே தலைசிறந்த பண்பாகும்

**Couplet**: As earth bears up the men who delve into her breast, To bear with scornful men of virtues is the best

**English Explanation**: To bear with those who revile us, just as the earth bears up those who dig it, is the first of virtues

**Transliteration**: Akazhvaaraith Thaangum Nilampolath Thammai Ikazhvaarp Poruththal Thalai

பொறையுடைமை
குறள் 152

பொறுத்த லிறப்பினை யென்றும் அதனை
மறத்த லதனினும் நன்று

**மு.வ உரை**: வரம்பு கடந்து பிறர் செய்யும் தீங்கை எப்போதும் பொறுக்க வேண்டும்; அத் தீங்கை நினைவிலும் கொள்ளாமல் மறந்து விடுதல் பொறுத்தலை விட நல்லது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தீமையைத் தண்டிக்க முடியும் என்றபோதும் பொறுத்துக் கொள்க; அந்தத் தீமையை மனத்துள் வைக்காமல் மறந்தே விடுவது பொறுத்தலையும் விட நல்லது.

**கலைஞர் உரை**: அளவுகடந்து செய்யப்பட்ட தீங்கைப் பொறுத்துக் கொள்வதைக் காட்டிலும், அந்தத் தீங்கை அறவே மறந்து விடுவதே சிறந்த பண்பாகும்

**Couplet**: Forgiving trespasses is good always; Forgetting them hath even higher praise;

**English Explanation**: Bear with reproach even when you can retaliate; but to forget it will be still better than that

**Transliteration**: Poruththal Irappinai Endrum Adhanai Maraththal Adhaninum Nandru

பொறையுடைமை
குறள் 153

இன்மையு ளின்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் பொறை

**மு.வ உரை**: வறுமையுள் வறுமை, விருந்தினரைப் போற்றாமல் நீக்குதல்; வல்லமையுள் வல்லமை என்பது அறிவிலார் தீங்கு செய்தலைப் பொறுத்தலாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வறுமையுள் வறுமை, வந்த விருந்தினரை உபசரிக்காதது; வலிமையுள் வலிமை அற்றவரின் ஆத்திர மூட்டல்களைப் பொறுத்துக் கொள்வது

**கலைஞர் உரை**: வறுமையிலும் கொடிய வறுமை, வந்த விருந்தினரை வரவேற்க முடியாதது அதைப் போல வலிமையிலேயே பெரிய வலிமை அறிவிலிகளின் செயலைப் பொறுத்துக் கொள்வது

**Couplet**: The sorest poverty is bidding guest unfed depart; The mightiest might to bear with men of foolish heart

**English Explanation**: To neglect hospitality is poverty of poverty To bear with the ignorant is might of might

**Transliteration**: Inmaiyul Inmai Virundhoraal Vanmaiyul Vanmai Matavaarp Porai

பொறையுடைமை
குறள் 154

நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை
போற்றி யொழுகப் படும்

**மு.வ உரை**: நிறை உடையவனாக இருக்கும் தன்மை தன்னை விட்டு நீங்காமல் இருக்க வேண்டினால், பொறுமையைப் போற்றி ஒழுக வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: சான்றாண்மை நம்மைவிட்டு விலகக்கூடாது என விரும்பினால் பொறுமையைப் பின்பற்றி வாழ வேண்டும்

**கலைஞர் உரை**: பொறுமையின் உறைவிடமாக இருப்பவரைத்தான் நிறைவான மனிதர் என்று உலகம் புகழும்

**Couplet**: Seek'st thou honour never tarnished to retain; So must thou patience, guarding evermore, maintain

**English Explanation**: If you desire that greatness should never leave, you preserve in your conduct the exercise of patience

**Transliteration**: Niraiyutaimai Neengaamai Ventin Poraiyutaimai Potri Yozhukap Patum

பொறையுடைமை
குறள் 155

ஒறுத்தாரை யொன்றாக வையாரே வைப்பர்
பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து

**மு.வ உரை**: ( தீங்கு செய்தவரைப்) பொறுக்காமல் வருத்தினவரை உலகத்தார் ஒரு பொருளாக மதியார்; ஆனால், பொறுத்தவரைப் பொன்போல் மனத்துள் வைத்து மதிப்பர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தனக்குத் தீமை செய்தவரைப் பொறுக்காமல் தண்டித்தவரைப் பெரியோர் ஒரு பொருட்டாக மதிக்கமாட்டார்; பொறுத்துக் கொண்டவரையோ பொன்னாகக் கருதி மதிப்பர்.

**கலைஞர் உரை**: தமக்கு இழைக்கப்படும் தீமையைப் பொறுத்துக் கொள்பவர்களை உலகத்தார் பொன்னாக மதித்துப் போற்றுவார்கள் பொறுத்துக் கொள்ளாமல் தண்டிப்பவர்களை அதற்கு ஒப்பாகக் கருத மாட்டார்கள்

**Couplet**: Who wreak their wrath as worthless are despised; Who patiently forbear as gold are prized

**English Explanation**: (The wise) will not at all esteem the resentful They will esteem the patient just as the gold which they lay up with care

**Transliteration**: Oruththaarai Ondraaka Vaiyaare Vaippar Poruththaaraip Ponpor Podhindhu

பொறையுடைமை
குறள் 156

ஒறுத்தார்க் கொருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்
பொன்றுந் துணையும் புகழ்

**மு.வ உரை**: தீங்கு செய்தவரைப் பொறுக்காமல் வருத்தினவர்க்கு ஒருநாள் இன்பமே; பொறுத்தவர்க்கு உலகம் அழியும் வரைக்கும் புகழ் உண்டு.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தமக்குத் தீங்கு செய்தவரைத் தண்டித்தவர்க்குத் தண்டித்த அன்று மட்டுமே இன்பம்; பொறுத்துக் கொண்டவர்க்கோ உலகம் அழியும் வரை புகழ் இருக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: தமக்குக் கேடு செய்தவரை மன்னித்திடாமல் தண்டிப்பவர்க்கு அந்த ஒரு நாள் மட்டுமே இன்பமாக அமையும் மறப்போம் மன்னிப்போம் எனப் பொறுமை கடைப் பிடிப்பபோருக்கோ, வாழ்நாள் முழுதும் புகழ்மிக்கதாக அமையும்

**Couplet**: Who wreak their wrath have pleasure for a day; Who bear have praise till earth shall pass away

**English Explanation**: The pleasure of the resentful continues for a day The praise of the patient will continue until (the final destruction of) the world

**Transliteration**: Oruththaarkku Orunaalai Inpam Poruththaarkkup Pondrun Thunaiyum Pukazh

பொறையுடைமை
குறள் 157

திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்
தறனல்ல செய்யாமை நன்று

**மு.வ உரை**: தகுதி அல்லாதவைகளைத் தனக்குப் பிறர் செய்த போதிலும், அதனால், அவர்க்கு வரும் துன்பத்திற்காக நொந்து, அறம் அல்லாதவைகளைச் செய்யாதிருத்தல் நல்லது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கொடியவற்றைப் பிறர் தனக்குச் செய்தாலும், பதிலுக்குத் தானும் செய்தால் அவர் வருந்துவாரே என வருந்தி, அறம் அல்லாதவற்றைச் செய்யாது இருப்பது நல்லது

**கலைஞர் உரை**: பிறர் செய்திடும் இழிவான காரியங்களுக்காகத் துன்பமுற்று வருந்தி, பதிலுக்கு அதே காரியங்களைச் செய்து பழி வாங்காமலிருப்பதுதான் சிறந்த பண்பாகும்

**Couplet**: Though others work thee ill, thus shalt thou blessing reap; Grieve for their sin, thyself from vicious action keep

**English Explanation**: Though others inflict injuries on you, yet compassionating the evil (that will come upon them) it will be well not to do them anything contrary to virtue

**Transliteration**: Thiranalla Tharpirar Seyyinum Nonondhu Aranalla Seyyaamai Nandru

பொறையுடைமை
குறள் 158

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தந்
தகுதியான் வென்று விடல்

**மு.வ உரை**: செருக்கினால் தீங்கானவற்றைச் செய்தவரைத் தாம் தம்முடைய பொறுமைப் பண்பினால் பொறுத்து வென்று விட வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனச் செருக்கால் தீமை செய்தவரைப் பொறுமையால் வென்றுவிடுக.

**கலைஞர் உரை**: ஆணவங் கொண்டு அநீதி விளைவிப்பவர்களை, நாம் நம் பொறுமைக் குணத்தால் வென்று விடலாம்

**Couplet**: With overweening pride when men with injuries assail, By thine own righteous dealing shalt thou mightily prevail

**English Explanation**: Let a man by patience overcome those who through pride commit excesses

**Transliteration**: Mikudhiyaan Mikkavai Seydhaaraith Thaandham Thakudhiyaan Vendru Vital

பொறையுடைமை
குறள் 159

துறந்தாரின் தூய்மை யுடையர் இறந்தார்வாய்
இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர்

**மு.வ உரை**: வரம்பு கடந்து நடப்பவரின் வாயில் பிறக்கும் கொடுஞ்சொற்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவர், துறந்தவரைப் போலத் தூய்மையானவர் ஆவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நெறி கடந்து தீய சொற்களால் திட்டுபவரையும் பொறுத்துக் கொள்பவர். இல்வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தாலும் துறவியைப் போலத் தூயரே.

**கலைஞர் உரை**: எல்லை கடந்து நடந்து கொள்பவர்களின் கொடிய சொற்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவர்கள் தூய்மையான துறவிகளைப் போன்றவர்கள்

**Couplet**: They who transgressors' evil words endure With patience, are as stern ascetics pure

**English Explanation**: Those who bear with the uncourteous speech of the insolent are as pure as the ascetics

**Transliteration**: Thurandhaarin Thooimai Utaiyar Irandhaarvaai Innaachchol Norkir Pavar

பொறையுடைமை
குறள் 160

உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னாச்சொ னோற்பாரிற் பின்

**மு.வ உரை**: உணவு உண்ணாமல் நோன்பு கிடப்பவர், பிறர் ‌சொல்லும் கொடுஞ் சொற்களைப் பொறுப்பவர்க்கு அடுத்த நிலையில்தான் பெரியவர் ஆவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் சொல்லும் தீய சொற்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவருக்கும் பின்புதான் விரதம் காரணமாக உணவைத் தவிர்த்து நோன்பு இருப்பவர் பெரியவர் ஆவார்.

**கலைஞர் உரை**: பசி பொறுத்து உண்ணாநோன்பு இருக்கும் உறுதி படைத்தவர்கள்கூடப் பிறர்கூறும் கொடுஞ்சொற்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவர்களுக்கு, அடுத்த நிலையில் தான் வைத்துப் போற்றப்படுவார்கள்

**Couplet**: Though 'great' we deem the men that fast and suffer pain, Who others' bitter words endure, the foremost place obtain

**English Explanation**: Those who endure abstinence from food are great, next to those who endure the uncourteous speech of others

**Transliteration**: Unnaadhu Norpaar Periyar Pirarsollum Innaachchol Norpaarin Pin

அழுக்காறாமை
குறள் 161

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்
தழுக்கா றிலாத இயல்பு

**மு.வ உரை**: ஒருவன் தன் நெஞ்சில் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் இயல்பைத் தனக்கு உரிய ஒழுக்க நெறியாகக் கொண்டு போற்ற வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உள்ளத்துள் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் குணத்தை, ஒருவன் தனக்கு உரிய ஒழுக்கமாகக் கொள்க.

**கலைஞர் உரை**: மனத்தில் பொறாமையில்லாமல் வாழும் இயல்பை ஒழுக்கத்திற்குரிய நெறியாகப் பெற்று விளங்கிட வேண்டும்

**Couplet**: As 'strict decorum's' laws, that all men bind, Let each regard unenvying grace of mind

**English Explanation**: Let a man esteem that disposition which is free from envy in the same manner as propriety of conduct

**Transliteration**: Ozhukkaaraak Kolka Oruvandhan Nenjaththu Azhukkaaru Ilaadha Iyalpu

அழுக்காறாமை
குறள் 162

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்ப தில்லையார் மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்

**மு.வ உரை**: யாரிடத்திலும் பொறாமை இல்லாதிருக்கப் பெற்றால், ஒருவன் பெறத்தக்க மேம்பாடான பேறுகளில் அதற்கு ஒப்பானது வேறொன்றும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எவர் இடத்தும் பொறாமை கொள்ளாதிருப்பதை ஒருவன் பெற்றால் சீரிய சிறப்புகளுள் அது போன்றது வேறு இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: யாரிடமும் பொறாமை கொள்ளாத பண்பு ஒருவர்க்கு வாய்க்கப் பெறுமேயானால் அதற்கு மேலான பேறு அவருக்கு வேறு எதுவுமில்லை

**Couplet**: If man can learn to envy none on earth, 'Tis richest gift, -beyond compare its worth

**English Explanation**: Amongst all attainable excellences there is none equal to that of being free from envy towords others

**Transliteration**: Vizhuppetrin Aqdhoppadhu Illaiyaar Maattum Azhukkaatrin Anmai Perin

அழுக்காறாமை
குறள் 163

அறனாக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம்
பேணா தழுக்கறுப் பான்

**மு.வ உரை**: தனக்கு அறமும் ஆக்கமும் விரும்பாதவன் என்று கருதத் தக்கவனே, பிறனுடைய ஆக்கத்தைக் கண்டு மகிழாமல் அதற்காகப் பொறாமைப்படுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் உயர்வு கண்டு மகிழாமல் பொறாமைப்படுபவன், அறத்தால் வரும் புண்ணியத்தை வேண்டா என மறுப்பவன் ஆவான்

**கலைஞர் உரை**: அறநெறியையும், ஆக்கத்தையும் விரும்பிப் போற்றாதவன்தான், பிறர் பெருமையைப் போற்றாமல் பொறாமைக் களஞ்சியமாக விளங்குவான்

**Couplet**: Nor wealth nor virtue does that man desire 'tis plain, Whom others' wealth delights not, feeling envious pain

**English Explanation**: Of him who instead of rejoicing in the wealth of others, envies it, it will be said "he neither desires virtue not wealth."

**Transliteration**: Aranaakkam Ventaadhaan Enpaan Piranaakkam Penaadhu Azhukkarup Paan

அழுக்காறாமை
குறள் 164

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து

**மு.வ உரை**: பொறாமைப்படுதலாகிய தவறான நெறியில் துன்பம் ஏற்படுத‌ை அறிந்து, பொறாமை காரணமாக அறமல்லாதவைகளைச் செய்யார் அறிவுடையோர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொறாமை கொண்டால் துன்பம் வரும் என்பதை அறிந்து அறிவுடையோர் பொறாமை காரணமாகத் தீமைகளைச் செய்யமாட்டார்

**கலைஞர் உரை**: தீய வழியில் சென்றால் துன்பம் ஏற்படுமென்பதை அறிந்தவர்கள் பொறாமையினால் தீச்செயல்களில் ஈடுபடமாட்டார்கள்

**Couplet**: The wise through envy break not virtue's laws, Knowing ill-deeds of foul disgrace the cause

**English Explanation**: (The wise) knowing the misery that comes from transgression will not through envy commit unrighteous deeds

**Transliteration**: Azhukkaatrin Allavai Seyyaar Izhukkaatrin Edham Patupaakku Arindhu

அழுக்காறாமை
குறள் 165

அழுக்கா றுடையார்க் கதுசாலும் ஒன்னார்
வழுக்கியுங் கேடீன் பது

**மு.வ உரை**: பொறாமை உடை‌யவர்க்கு வேறு பகை வேண்டா. அஃது ஒன்றே போதும், பகைவர் தீங்கு செய்யத் தவறினாலும் தவறாது கேட்டைத் தருவது அது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொறாமை உடையவர்க்குத் தீமை தரப் பகைவர் வேண்டியதில்லை; பொறாமையே போதும்

**கலைஞர் உரை**: பொறாமைக் குணம் கொண்டவர்களுக்கு அவர்களை வீழ்த்த வேறு பகையே வேண்டா அந்தக் குணமே அவர்களை வீழ்த்தி விடும்

**Couplet**: Envy they have within! Enough to seat their fate! Though foemen fail, envy can ruin consummate

**English Explanation**: To those who cherish envy that is enough Though free from enemies that (envy) will bring destruction

**Transliteration**: Azhukkaaru Utaiyaarkku Adhusaalum Onnaar Vazhukka�yum Keteen Padhu

அழுக்காறாமை
குறள் 166

கொடுப்ப தழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉ மின்றிக் கெடும்

**மு.வ உரை**: பிறர்க்கு உதவியாகக் கொடுக்கப்படும் பொருளைக் கண்டு பொறாமைப்படுகின்றவனுடைய சுற்றம், உடையும் உணவும் இல்லாமல் கெடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர்க்குக் கொடுப்பதைக் கண்டு பொறாமைப் படுகிறவனின் குடும்பம், உடுக்கவும், உண்ணவும் இல்லாமல் அலையும்.

**கலைஞர் உரை**: உதவியாக ஒருவருக்குக் கொடுக்கப்படுவதைப் பார்த்துப் பொறாமை கொண்டால் அந்தத் தீய குணம், அவனை மட்டுமின்றி அவனைச் சார்ந்திருப்போரையும் உணவுக்கும், உடைக்கும்கூட வழியில்லாமல் ஆக்கிவிடும்

**Couplet**: Who scans good gifts to others given with envious eye, His kin, with none to clothe or feed them, surely die

**English Explanation**: He who is envious at a gift (made to another) will with his relations utterly perish destitute of food and rainment

**Transliteration**: Kotuppadhu Azhukkaruppaan Sutram Utuppadhooum Unpadhooum Indrik Ketum

அழுக்காறாமை
குறள் 167

அவ்வித் தழுக்கா றுடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைக் காட்டி விடும்

**மு.வ உரை**: பொறாமை உடையவனைத் திருமகள் கண்டு பொறாமைப்பட்டுத் தன் தமக்கைக்கு அவனைக் காட்டி நீங்கி விடுவாள்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் உயர்வு கண்டு பொறாமைப்படுபவனைப் பார்க்கும் திருமகள் வெறுப்புக் கொண்டு தன் அக்காள் மூதேவிக்கு அவனை அடையாளம் காட்டிவிட்டு விலகிப் போய்விடுவாள்.

**கலைஞர் உரை**: செல்வத்தை இலக்குமி என்றும், வறுமையை அவளது அக்காள் மூதேவி என்றும் வர்ணிப்பதுண்டு பொறாமைக் குணம் கொண்டவனை அக்காளுக்கு அடையாளம் காட்டிவிட்டுத் தங்கை இலக்குமி அவனைவிட்டு அகன்று விடுவாள்

**Couplet**: From envious man good fortune's goddess turns away, Grudging him good, and points him out misfortune's prey

**English Explanation**: Lakshmi envying (the prosperity) of the envious man will depart and introduce him to her sister

**Transliteration**: Avviththu Azhukkaaru Utaiyaanaich Cheyyaval Thavvaiyaik Kaatti Vitum

அழுக்காறாமை
குறள் 168

அழுக்கா றெனவொரு பாவி திருச்செற்றுத்
தீயுழி உய்த்து விடும்

**மு.வ உரை**: பொறாமை என்று கூறப்படும் ஒப்பற்ற பாவி, ஒருவனுடைய செல்வத்தைக் கெடுத்துத் தீய வழியில் அவனைச் செலுத்தி விடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொறாமை எனப்படும் ஒப்பில்லாத பாவி எவனிடம் இருக்கிறதோ, அவனது செல்வத்தை அழிப்பதோடு, அவனை நரகத்திலும் அது சேர்க்கும்

**கலைஞர் உரை**: பொறாமை எனும் தீமை ஒருவனுடைய செல்வத்தையும் சிதைத்துத் தீய வழியிலும் அவனை விட்டுவிடும்

**Couplet**: Envy, embodied ill, incomparable bane, Good fortune slays, and soul consigns to fiery pain

**English Explanation**: Envy will destroy (a man's) wealth (in his world) and drive him into the pit of fire (in the world to come.)

**Transliteration**: Azhukkaaru Enaoru Paavi Thiruchchetruth Theeyuzhi Uyththu Vitum

அழுக்காறாமை
குறள் 169

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்
கேடும் நினைக்கப் படும்

**மு.வ உரை**: பொறாமை பொருந்திய நெஞ்சத்தானுடைய ஆக்கமும், பொறாமை இல்லாத நல்லவனுடைய கேடும் ஆராயத் தக்கவை

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொறாமை கொண்ட மனத்தவனின் உயர்வும், அது இல்லாத நல்லவனின் தாழ்வும் பற்றி ஆராய்க

**கலைஞர் உரை**: பொறாமைக் குணம் கொண்டவனின் வாழ்க்கை வளமாக இருப்பதும், பொறாமைக் குணம் இல்லாதவனின் வாழ்க்கை வேதனையாக இருப்பதும் வியப்புக்குரிய செய்தியாகும்

**Couplet**: To men of envious heart, when comes increase of joy, Or loss to blameless men, the 'why' will thoughtful hearts employ

**English Explanation**: The wealth of a man of envious mind and the poverty of the righteous will be pondered

**Transliteration**: Avviya Nenjaththaan Aakkamum Sevviyaan Ketum Ninaikkap Patum

அழுக்காறாமை
குறள் 170

அழுக்கற் றகன்றாரும் இல்லையஃ தில்லார்
பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரு மில்

**மு.வ உரை**: பொறாமைப்பட்டுப் பெருமையுற்றவரும் உலகத்தில் இல்லை; பொறாமை இல்லாதவராய் மேம்பாட்டிலிருந்து நீங்கியவரும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொறாமை கொண்டு உயர்ந்தவரும் இல்லை. அது இல்லாதபோது தாழ்ந்தவரும் இல்லை

**கலைஞர் உரை**: பொறாமை கொண்டதால் புகழ் பெற்று உயர்ந்தோரும் இல்லை; பொறாமை இல்லாத காரணத்தால் புகழ் மங்கி வீழ்ந்தோரும் இல்லை

**Couplet**: No envious men to large and full felicity attain; No men from envy free have failed a sure increase to gain

**English Explanation**: Never have the envious become great; never have those who are free from envy been without greatness

**Transliteration**: Azhukkatru Akandraarum Illai Aqdhuillaar Perukkaththil Theerndhaarum Il

வெஃகாமை
குறள் 171

நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகிற் குடிபொன்றிக்
குற்றமும் ஆங்கே தரும்

**மு.வ உரை**: நடுவுநிலைமை இல்லாமல் பிறர்க்குரிய நல்ல பொருளை ஒருவன் கவர விரும்பினால் அவனுடைய குடியும் கெட்டுக் குற்றமும் அப்போழுதே வந்து சேரும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர்க்குரிய பொருளை அநீதியாக விரும்பிக் கவர்ந்தால், கவர்ந்தவனின் குடும்பம் அழியும்; குற்றங்கள் பெருகும்.

**கலைஞர் உரை**: மனச்சான்றை ஒதுக்கிவிட்டுப் பிறர்க்குரிய அரும் பொருளைக் கவர்ந்துகொள்ள விரும்புகிறவரின் குடியும் கெட்டொழிந்து, பழியும் வந்து சேரும்

**Couplet**: With soul unjust to covet others' well-earned store, Brings ruin to the home, to evil opes the door

**English Explanation**: If a man departing from equity covet the property (of others), at that very time will his family be destroyed and guilt be incurred

**Transliteration**: Natuvindri Nanporul Veqkin Kutipondrik Kutramum Aange Tharum

வெஃகாமை
குறள் 172

படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
நடுவன்மை நாணு பவர்

**மு.வ உரை**: நடுவுநிலைமை அல்லாதவற்றைக் கண்டு நாணி ஒதுங்குகின்றவர், பிறர் பொருளைக் கவர்வதால் வரும் பயனை விரும்பிப் பழியான செயல்களைச் செய்யார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் பொருளைக் கவர்ந்து அனுபவிக்க எண்ணிப் பழி தரும் செயல்களை, நீதிக்கு அஞ்சுபவர் செய்ய மாட்டார்.

**கலைஞர் உரை**: நடுவுநிலை தவறுவது நாணித் தலைகுனியத் தக்கது என்று நினைப்பவர் தமக்கு ஒரு பயன் கிடைக்கும் என்பதற்காக, பழிக்கப்படும் செயலில் ஈடுபடமாட்டார்

**Couplet**: Through lust of gain, no deeds that retribution bring, Do they, who shrink with shame from every unjust thing

**English Explanation**: Those who blush at the want of equity will not commit disgraceful acts through desire of the profit that may be gained

**Transliteration**: Patupayan Veqkip Pazhippatuva Seyyaar Natuvanmai Naanu Pavar

வெஃகாமை
குறள் 173

சிற்றின்பம் வெஃகி யறனல்ல செய்யாரே
மற்றின்பம் வேண்டு பவர்

**மு.வ உரை**: அறநெறியால் பெறும் இன்பத்தை விரும்புகின்றவர், நிலையில்லாத சிறிய இன்பத்தை விரும்பி அறம் அல்லாதவற்றைச் செய்யார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறத்தால் வரும் நிலையான இன்பங்களை விரும்புவோர் நிலையில்லாத இன்பத்தை விரும்பிப் பிறர் பொருளைக் கவரும் அறம் இல்லாத செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்.

**கலைஞர் உரை**: அறவழியில் நிலையான பயனை விரும்புகிறவர் உடனடிப் பயன் கிடைக்கிறது என்பதற்காக அறவழி தவறி நடக்க மாட்டார்

**Couplet**: No deeds of ill, misled by base desire, Do they, whose souls to other joys aspire

**English Explanation**: Those who desire the higher pleasures (of heaven) will not act unjustly through desire of the trifling joy. (in this life.)

**Transliteration**: Sitrinpam Veqki Aranalla Seyyaare Matrinpam Ventu Pavar

வெஃகாமை
குறள் 174

இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற
புன்மையில் காட்சி யவர்

**மு.வ உரை**: ஐம்புலன்களையும் வென்ற குற்றமில்லாத அறிவை உடையவர், யாம் வறுமை அடைந்தோம் என்று எண்ணியும் பிறர் பொருளை விரும்பார்‌.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஏதும் இல்லாத ஏழையாய் இருக்கிறோமோ என எண்ணி, ஐம்புலன் ஆசைகளையும் வென்ற பேர் அறிஞர், பிறர் பொருளைக் கவரமாட்டார்.

**கலைஞர் உரை**: புலனடக்கம் வாய்ந்த தூயவர், வறுமையில் வாடும் நிலையிலேகூடப் பிறர் பொருளைக் கவர்ந்திட விரும்ப மாட்டார்

**Couplet**: Men who have conquered sense, with sight from sordid vision freed, Desire not other's goods, e'en in the hour of sorest need

**English Explanation**: The wise who have conquered their senses and are free from crime, will not covet (the things of others), with the thought "we are destitute."

**Transliteration**: Ilamendru Veqkudhal Seyyaar Pulamvendra Punmaiyil Kaatchi Yavar

வெஃகாமை
குறள் 175

அஃகி யகன்ற அறிவென்னாம் யார்மாட்டும்
வெஃகி வெறிய செயின்

**மு.வ உரை**: யாரிடத்திலும் பொருளைக் கவர விரும்பிப் பொருந்தாதவற்றைச் செய்தால், நுட்பமானதாய் விரிவுடையதாய் வளர்ந்த அறிவால் பயன் என்ன?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் பொருள் மீது, ஆசை கொண்டு எவரிடத்திலும் அறிவற்ற செயல்களைச் செய்தால் செய்பவரின் கூரிய, பல நூல் பயின்று பரந்த அறிவினால் அவருக்கு ஆகும் பயன்தான் என்ன?

**கலைஞர் உரை**: யாராயிருப்பினும் அவரது உடைமையை அறவழிக்குப் புறம்பாகக் கவர விரும்பினால் ஒருவருக்குப் பகுத்துணரும் நுண்ணிய அறிவு இருந்துதான் என்ன பயன்?

**Couplet**: What gain, though lore refined of amplest reach he learn, His acts towards all mankind if covetous desire to folly turn

**English Explanation**: What is the advantage of extensive and accurate knowledge if a man through covetousness act senselessly towards all ?

**Transliteration**: Aqki Akandra Arivennaam Yaarmaattum Veqki Veriya Seyin

வெஃகாமை
குறள் 176

அருள்வெஃகி யாற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப்
பொல்லாத சூழக் கெடும்

**மு.வ உரை**: அருளை விரும்பி அறநெறியில் நின்றவன், பிறனுடைய பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத குற்றங்களை எண்ணினால் கெடுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அருளை விரும்பிக் குடும்ப வாழ்வில் இருப்பவன், பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டுப் பொல்லாதது செய்தால், அவன் கெட்டுப் போவான்.

**கலைஞர் உரை**: அருளை விரும்பி அதனை அடைவதற்கான வழியில் செல்பவன் தவறிப்போய்ப் பிறர் பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத செயலில் ஈடுபட்டால் கெட்டொழிய நேரிடும்

**Couplet**: Though, grace desiring, he in virtue's way stand strong, He's lost who wealth desires, and ponders deeds of wrong

**English Explanation**: If he, who through desire of the virtue of kindness abides in the domestic state ie, the path in which it may be obtained, covet (the property of others) and think of evil methods (to obtain it), he will perish

**Transliteration**: Arulveqki Aatrinkan Nindraan Porulveqkip Pollaadha Soozhak Ketum

வெஃகாமை
குறள் 177

வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம் விளைவயின்
மாண்டற் கரிதாம் பயன்

**மு.வ உரை**: பிறர் பொருளைக் கவர விரும்புவதால் ஆகும் ஆக்கத்தை விரும்பாதிருக்க வேண்டும்; அது பயன் விளைவிக்கும்போது அப்பயன் நன்மையாவது அரிதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் பொருளை அவர் விரும்பாதிருக்க, நாம் விரும்பிப் பெற்று அனுபவிக்கும்போது அதன் பயன் நல்லதாக இல்லை என்று அறிவதால், பிறர் பொருளைக் கவர்வதற்கு விரும்ப வேண்டா.

**கலைஞர் உரை**: பிறர் பொருளைக் கவர்ந்து ஒருவன் வளம்பெற விரும்பினால் அந்த வளத்தின் பயன், நலம் தருவதாக இருக்காது

**Couplet**: Seek not increase by greed of gain acquired; That fruit matured yields never good desired

**English Explanation**: Desire not the gain of covetousness In the enjoyment of its fruits there is no glory

**Transliteration**: Ventarka Veqkiyaam Aakkam Vilaivayin Maantar Karidhaam Payan

வெஃகாமை
குறள் 178

அஃகாமை செல்வத்திற் கியாதெனின் வெஃகாமை 
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள்

**மு.வ உரை**: ஒருவனுடைய செல்வத்திற்குக் குறைவு நேராதிருக்க வழி எது என்றால், அவன் பிறனுடைய கைப்பொருளை விரும்பாதிருத்தலாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செல்வம் குறையாமல் இருக்க வழி என்ன என்றால், பிறனுக்கு உரிய பொருளை விரும்பாமல் இருப்பதே.

**கலைஞர் உரை**: தன்னுடைய செல்வச் செழிப்பு குறையாமலிருக்க வேண்டுமென்றால் பிறருடைய பொருளையும் தானே அடைய வேண்டுமென்று ஆசைப்படாமலிருக்க வேண்டும்

**Couplet**: What saves prosperity from swift decline? Absence of lust to make another's cherished riches thine

**English Explanation**: If it is weighed, "what is the indestructibility of wealth," it is freedom from covetousness

**Transliteration**: Aqkaamai Selvaththirku Yaadhenin Veqkaamai Ventum Pirankaip Porul

வெஃகாமை
குறள் 179

அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேருந்
திறனறிந் தாங்கே திரு

**மு.வ உரை**: அறம் இஃது என்று அறிந்து பிறர் பொருளை விரும்பாத அறிவுடையாரைத் திருமகள் தான் சேரும் திறன் அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு சேர்வாள்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படாதிருப்பதே அறம் என்னும் அறிவுடையோரின் பெருமையை அறிந்து, திருமகள் தானே அவரிடம் போய் இருப்பாள்.

**கலைஞர் உரை**: பிறர் பொருளைக் கவர விரும்பாத அறநெறி உணர்ந்த அறிஞர் பெருமக்களின் ஆற்றலுக்கேற்ப அவர்களிடம் செல்வம் சேரும்

**Couplet**: Good fortune draws anigh in helpful time of need, To him who, schooled in virtue, guards his soul from greed

**English Explanation**: Lakshmi, knowing the manner (in which she may approach) will immediately come to those wise men who, knowing that it is virtue, covet not the property of others

**Transliteration**: Aranarindhu Veqkaa Arivutaiyaarch Cherum Thiranarin Thaange Thiru

வெஃகாமை
குறள் 180

இறலீனும் எண்ணாது வெஃகின் விறலீனும்
வேண்டாமை யென்னுஞ் செருக்கு

**மு.வ உரை**: வி‌ளைவை எண்ணாமல் பிறர் பொருளை விரும்பினால் அஃது அழிவைத் தரும்; அப்பொருளை விரும்பாமல் வாழும் பெருமை வெற்றியைத் தரும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பின் வி‌ளைவை எண்ணாமல் அடுத்தவர் பொருளை விரும்பிக் கவர்ந்தால், அது நமக்கு அழிவைக் கொடுக்கும்; அதற்கு ஆசைப்படாத செல்வமோ வெற்றியைக் கொடுக்கும்‌.

**கலைஞர் உரை**: விளைவுகளைப் பற்றி நினைக்காமல் பிறர் பொருளைக் கவர்ந்துகொள்ள விரும்பினால் அழிவும், அத்தகைய விருப்பம் கொள்ளாதிருந்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றியும் கிட்டும்

**Couplet**: From thoughtless lust of other's goods springs fatal ill, Greatness of soul that covets not shall triumph still

**English Explanation**: To covet (the wealth of another) regardless of consequences will bring destruction That greatness (of mind) which covets not will give victory

**Transliteration**: Iraleenum Ennaadhu Veqkin Viraleenum Ventaamai Ennunj Cherukku

புறங்கூறாமை
குறள் 181

அறங்கூறா னல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறா னென்றல் இனிது

**மு.வ உரை**: ஒருவன் அறத்தைப் போற்றிக் கூறாதவனாய் அறமல்லாதவற்றைச் செய்தாலும், மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறாமல் இருக்கிறான் என்று சொல்லப்படுதல் நல்லது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவன் அறத்தைச் சொல்லாமல் பாவமே செய்தாலும், அடுத்தவரைப் பற்றிப் புறம் பேசமாட்டான் என்றால் அதுவே அவனுக்கு நல்லது

**கலைஞர் உரை**: அறநெறியைப் போற்றாமலும், அவ்வழியில் நடக்காமலும்கூட இருக்கின்ற சிலர் மற்றவர்களைப் பற்றிப் புறம் பேசாமல் இருந்தால், அது அவர்களுக்கு நல்லது

**Couplet**: Though virtuous words his lips speak not, and all his deeds are ill If neighbour he defame not, there's good within him still

**English Explanation**: Though one do not even speak of virtue and live in sin, it will be well if it be said of him "he does not backbite."

**Transliteration**: Arangooraan Alla Seyinum Oruvan Purangooraan Endral Inidhu

புறங்கூறாமை
குறள் 182

அறனழீஇ யல்லவை செய்தலின் தீதே
புறனழீஇப் பொய்த்து நகை

**மு.வ உரை**: அறத்தை அழித்துப் பேசி அறமல்லாதவைகளைச் செய்வதை விட, ஒருவன் இல்லாதவிடத்தில் அவனைப் பழித்துப் பேசி நேரில் பொய்யாக முகமலர்ந்து பேசுதல் தீமையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறம் என்பதே இல்லை என அடித்துப் பேசிப் பாவத்தைச் செய்வதைக் காட்டிலும் ஒருவனைக் காணாதபோது புறம்பேசிக் காணும்போது பொய்யாகச் சிரிப்பது பெருங்கேடு.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவரை நேரில் பார்க்கும் பொழுது பொய்யாகச் சிரித்துப் பேசிவிட்டு, அவர் இல்லாத இடத்தில் அவரைப் பற்றிப் பொல்லாங்கு பேசுவது அறவழியைப் புறக்கணித்து விட்டு, அதற்கு மாறான காரியங்களைச் செய்வதைவிடக் கொடுமையானது

**Couplet**: Than he who virtue scorns, and evil deeds performs, more vile, Is he that slanders friend, then meets him with false smile

**English Explanation**: To smile deceitfully (in another's presence) after having reviled him to his destruction (behind his back) is a greater evil than the commission of (every other) sin and the destruction of (every) virtue

**Transliteration**: Aranazheei Allavai Seydhalin Theedhe Puranazheeip Poiththu Nakai

புறங்கூறாமை
குறள் 183

புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலிற் சாதல்
அறங்கூறும் ஆக்கந் தரும்

**மு.வ உரை**: புறங்கூறிப் பொய்யாக நடந்து உயிர் வாழ்தலை விட, அவ்வாறு செய்யாமல் வறுமையுற்று இறந்து விடுதல், அறநூல்கள் சொல்லும் ஆக்கத்தைத் தரும்‌‌.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: காணாதபோது ஒருவனைப் பற்றிப் புறம்பேசிக், காணும்போது பொய்யாக அவனுடன் பேசி வாழ்வதைக் காட்டிலும் இறந்து போவது அற நூல்கள் கூறும் உயர்வைத் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: கண்ட இடத்தில் ஒன்றும், காணாத இடத்தில் வேறொன்றுமாகப் புறங்கூறிப் பொய்மையாக நடந்து உயிர் வாழ்வதைவிடச் சாவது நன்று

**Couplet**: 'Tis greater gain of virtuous good for man to die, Than live to slander absent friend, and falsely praise when nigh

**English Explanation**: Death rather than life will confer upon the deceitful backbiter the profit which (the treatises on) virtue point out

**Transliteration**: Purangoorip Poiththuyir Vaazhdhalin Saadhal Arangootrum Aakkath Tharum

புறங்கூறாமை
குறள் 184

கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினுஞ் சொல்லற்க
முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல்

**மு.வ உரை**: எதிரே நின்று கண்ணோ‌ட்டம் இல்லாமல் கடுமையாகச் சொன்னாலும் சொல்லலாம்; நேரில் இல்லாதபோது பின் விளைவை ஆராயாத சொல்லைச் சொல்லக்கூடாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவன் முகத்திற்கு எதிரே முகதாட்சணியம் இல்லாமல் பேசினாலும், அவன் எதிரில் இல்லாமல் இருக்கும்போது பின்விளைவை எண்ணாமல் அவனைப் பற்றிப் பேச வேண்டா.

**கலைஞர் உரை**: நேருக்கு நேராக ஒருவரது குறைகளைக் கடுமையாகச் சொன்னாலும் சொல்லலாம், ஆனால் பின் விளைவுகளை எண்ணிப் பார்க்காமல் நேரில் இல்லாத ஒருவரைப் பற்றிக் குறை கூறுவது தவறு

**Couplet**: In presence though unkindly words you speak, say not In absence words whose ill result exceeds your thought

**English Explanation**: Though you speak without kindness before another's face speak not in his absence words which regard not the evil subsequently resulting from it

**Transliteration**: Kannindru Kannarach Chollinum Sollarka Munnindru Pinnokkaach Chol

புறங்கூறாமை
குறள் 185

அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும்

**மு.வ உரை**: அறத்தை நல்லதென்று போற்றும் நெஞ்சம் இல்லாததன்மை, ஒருவன் மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறுகின்ற சிறுமையால் காணப்படும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறத்தைப் பெரிதாகப் பேசும் ஒருவன் மனத்தால் அறவோன் அல்லன் என்பதை அவன் புறம்பேசும் இழிவினைக் கொண்டு கண்டுகொள்ளலாம்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவன் பிறரைப்பற்றிப் புறம் பேசுகிற சிறுமைத்தன்மையைக்கொண்டே அவன் அறவழி நிற்பவன் அல்லன் என்பதை எளிதில் தெரிந்து கொள்ளலாம்

**Couplet**: The slanderous meanness that an absent friend defames, 'This man in words owns virtue, not in heart,' proclaims

**English Explanation**: The emptiness of that man's mind who (merely) praises virtue will be seen from the meanness of reviling another behind his back

**Transliteration**: Aranjollum Nenjaththaan Anmai Puranjollum Punmaiyaar Kaanap Patum

புறங்கூறாமை
குறள் 186

பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளுந்
திறன்தெரிந்து கூறப் படும்

**மு.வ உரை**: மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறுகின்றவன், அவனுடைய பழிகள் பலவற்றிலும் நோகத்தக்கவை ஆராய்ந்து கூறிப் பிறரால் பழிக்கப்படுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்தவன் குறையை அவன் இல்லாத போது எவன் கூறுகிறானோ, அவனது குறை அவன் இல்லாதபோது இன்னொருவனால் கூறப்படும்.

**கலைஞர் உரை**: பிறர்மீது ஒருவன் புறங்கூறித் திரிகிறான் என்றால் அவனது பழிச் செயல்களை ஆராய்ந்து அவற்றில் கொடுமையானவைகளை அவன் மீது கூற நேரிடும்

**Couplet**: Who on his neighbours' sins delights to dwell, The story of his sins, culled out with care, the world will tell

**English Explanation**: The character of the faults of that man who publishes abroad the faults of others will be sought out and published

**Transliteration**: Piranpazhi Kooruvaan Thanpazhi Yullum Thirandherindhu Koorap Patum

புறங்கூறாமை
குறள் 187

பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றா தவர்

**மு.வ உரை**: மகிழும்படியாகப் பேசி நட்புக் கொள்ளுதல் நன்மை என்று தெளியாதவர் தம்மை விட்டு நீங்கும்படியாகப் புறம் கூறி நண்பரையும் பிரித்து விடுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கூடி மகிழுமாறு இனியன பேசி நட்பை வளர்க்கத் தெரியாதவர், புறம்பேசி நண்பர்களையும் பிரித்து விடுவர்.

**கலைஞர் உரை**: இனிமையாகப் பழகி நட்புறவைத் தொடரத் தெரியாதவர்கள், நட்புக் கெடுமளவுக்குப் புறங்கூறி நண்பர்களை இழந்து விடுவார்கள்

**Couplet**: With friendly art who know not pleasant words to say, Speak words that sever hearts, and drive choice friends away

**English Explanation**: Those who know not to live in friendship with amusing conversation will by back-biting estrange even their relatives

**Transliteration**: Pakachchollik Kelirp Pirippar Nakachcholli Natpaatal Thetraa Thavar

புறங்கூறாமை
குறள் 188

துன்னியார் குற்றமுந் தூற்றும் மரபினர்
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு

**மு.வ உரை**: நெருங்கிப் பழகியவரின் குற்றத்தையும் புறங்கூறித் தூற்றும் இயல்புடையவர், பழகாத அயலாரிடத்து என்ன செய்வாரோ?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன்னோடு நெருக்கமானவர்களின் குற்றத்தையும் அவர் இல்லாத நேரம் பேசும் இயல்புடையவர்கள், அயலார் காரியத்தில் என்னதான் பேசமாட்டார்கள்!

**கலைஞர் உரை**: நெருங்கிப் பழகியவரின் குறையைக்கூடப் புறம் பேசித் தூற்றுகிற குணமுடையவர்கள் அப்படிப் பழகாத அயலாரைப் பற்றி என்னதான் பேச மாட்டார்கள்?

**Couplet**: Whose nature bids them faults of closest friends proclaim What mercy will they show to other men's good name

**English Explanation**: What will those not do to strangers whose nature leads them to publish abroad the faults of their intimate friends ?

**Transliteration**: Thunniyaar Kutramum Thootrum Marapinaar Ennaikol Edhilaar Maattu

புறங்கூறாமை
குறள் 189

அறனோக்கி யாற்றுங்கொல் வையம் புறனோக்கிப்
புன்சொ லுரைப்பான் பொறை

**மு.வ உரை**: ஒருவர் நேரில் இல்லாதது கண்டு பழிச்‌சொல் கூறுவோனுடைய உடல் பாரத்தை, இவனையும் சுமப்பதே எனக்கு அறம் என்று கருதி நிலம் சுமக்கின்றதோ?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் இல்லாதபோது அவரைப் பழிக்கும் இழிசொற்களைப் பேசுபவனின் உடல் பாரத்தை இவனையும் சுமப்பதே என் தருமம் என்றெண்ணி இப்பூமி சுமக்கிறது போலும்!

**கலைஞர் உரை**: ஒருவர் நேரில் இல்லாதபோது பழிச்சொல் கூறுவோனுடைய உடலை `இவனைச் சுமப்பதும் அறமே' என்று கருதித்தான் நிலம் சுமக்கிறது

**Couplet**: 'Tis charity, I ween, that makes the earth sustain their load Who, neighbours' absence watching, tales or slander tell abroad

**English Explanation**: The world through charity supports the weight of those who reproach others observing their absence

**Transliteration**: Arannokki Aatrungol Vaiyam Purannokkip Punsol Uraippaan Porai

புறங்கூறாமை
குறள் 190

ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னு முயிர்க்கு

**மு.வ உரை**: அயலாருடைய குற்றத்தைக் காண்பது போல் தம் குற்றத்தையும் காண வல்லவரானால், நிலைபெற்ற உயிர் வாழ்க்கைக்குத் துன்பம் உண்ட‌ோ?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: புறம்பேச அடுத்தவர் குற்றத்தைப் பார்ப்பவர், பேசும் தம் குற்றத்தையும் எண்ணினால், நிலைத்து இருக்கும் உயிர்க்குத் துன்பமும் வருமோ?

**கலைஞர் உரை**: பிறர் குற்றத்தைக் காண்பவர்கள் தமது குற்றத்தையும் எண்ணிப் பார்ப்பார்களேயானால் புறங்கூறும் பழக்கமும் போகும்; வாழ்க்கையும் நிம்மதியாக அமையும்

**Couplet**: If each his own, as neighbours' faults would scan, Could any evil hap to living man

**English Explanation**: If they observed their own faults as they observe the faults of others, would any evil happen to men ?

**Transliteration**: Edhilaar Kutrampol Thangutrang Kaankirpin Theedhunto Mannum Uyirkku

பயனில சொல்லாமை
குறள் 191

பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும்

**மு.வ உரை**: கேட்டவர் பலரும் வெறுக்கும் படியாகப் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுகின்றவன், எல்லாராலும் இகழப்படுவான்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பலரும் கேட்டு வெறுக்கப், பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லுபவன் எல்லாராலும் இகழப்படுவான்.

**கலைஞர் உரை**: பலரும் வெறுக்கும்படியான பயனற்ற சொற்களைப் பேசுபவரை எல்லோரும் இகழ்ந்துரைப்பார்கள்

**Couplet**: Words without sense, while chafe the wise, Who babbles, him will all despise

**English Explanation**: He who to the disgust of many speaks useless things will be despised by all

**Transliteration**: Pallaar Muniyap Payanila Solluvaan Ellaarum Ellap Patum

பயனில சொல்லாமை
குறள் 192

பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில
நட்டார்கட் செய்தலிற் றீது

**மு.வ உரை**: பலர் முன்னே பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுதல், நண்பரிடத்தில் அறம் இல்லா செயல்களைச் செய்தலை விடத் தீமையானதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவன் பலருக்கும் முன்னே பயனற்ற சொற்களைச் சொல்வது, நண்பர்களுக்குத் தீமை செய்வதைக் காட்டிலும் கொடியது.

**கலைஞர் உரை**: பலர்முன் பயனில்லாத சொற்களைக் கூறுவது, நட்புக்கு மாறாகச் செயல்படுவதைக் காட்டிலும் தீமையுடையதாகும்

**Couplet**: Words without sense, where many wise men hear, to pour Than deeds to friends ungracious done offendeth more

**English Explanation**: To speak useless things in the presence of many is a greater evil than to do unkind things towards friends

**Transliteration**: Payanila Pallaarmun Sollal Nayanila Nattaarkan Seydhalir Reedhu

பயனில சொல்லாமை
குறள் 193

நயனில னென்பது சொல்லும் பயனில
பாரித் துரைக்கும் உரை

**மு.வ உரை**: ஒருவன் பயனில்லா பொருள்களைப் பற்றி விரிவாகச் சொல்லும் சொற்கள், அவன் அறம் இல்லாதவன் என்பதை அறிவிக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பயனற்ற சொற்களை விரித்துப் பேசும் ஒருவன் பேச்சு அவன் நீதியற்றவன் என்பதைக் காட்டிவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: பயனற்றவைகளைப்பற்றி ஒருவன் விரிவாகப் பேசிக் கொண்டிருப்பதே அவனைப் பயனற்றவன் என்று உணர்த்தக் கூடியதாகும்

**Couplet**: Diffusive speech of useless words proclaims A man who never righteous wisdom gains

**English Explanation**: That conversation in which a man utters forth useless things will say of him "he is without virtue."

**Transliteration**: Nayanilan Enpadhu Sollum Payanila Paarith Thuraikkum Urai

பயனில சொல்லாமை
குறள் 194

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து

**மு.வ உரை**: பயனோடு பொருந்தாத பண்பு இல்லாத சொற்களைப் பலரிடத்தும் சொல்லுதல், அறத்தோடு பொருந்தாமல் நன்மையிலிருந்து நீங்கச் செய்யும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பயனற்ற, பண்பும் இல்லாத சொற்களை ஒருவன் பலரிடமும் சொன்னால் அச் சொற்களே அவனை நீதியுடன் சேராமல் நற்குணங்களிலிருந்து நீக்கிவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: பயனற்றதும், பண்பற்றதுமான சொற்களைப் பலர்முன் பகர்தல் மகிழ்ச்சியைக் குலைத்து, நன்மையை மாய்க்கும்

**Couplet**: Unmeaning, worthless words, said to the multitude, To none delight afford, and sever men from good

**English Explanation**: 25 The words devoid of profit or pleasure which a man speaks will, being inconsistent with virtue,

**Transliteration**: Nayansaaraa Nanmaiyin Neekkum Payansaaraap Panpilsol Pallaa Rakaththu

பயனில சொல்லாமை
குறள் 195

சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
நீர்மை யுடையார் சொலின்

**மு.வ உரை**: பயனில்லாத சொற்களை நல்ல பண்பு உடையவர் சொல்லுவாரானால், அவனுடைய மேம்பாடு அவர்க்குரிய மதிப்போடு நீங்கிவிடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இனிய குணத்தவர் பயனற்ற சொற்களைச் சொன்னால், அவர் பெருமையும், புகழும் அப்பொழுதே நீங்கிவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: நல்ல பண்புடையவர் பயனில்லாத சொற்களைக் கூறுவாரானால் அவருடைய மேம்பாடு அவர்க்குரிய மதிப்போடு நீங்கி விடும்

**Couplet**: Gone are both fame and boasted excellence, When men of worth speak of words devoid of sense

**English Explanation**: If the good speak vain words their eminence and excellence will leave them

**Transliteration**: Seermai Sirappotu Neengum Payanila Neermai Yutaiyaar Solin

பயனில சொல்லாமை
குறள் 196

பயனில்சொல் பாராட்டு வானை மகனெனல்
மக்கட் பதடி யெனல்

**மு.வ உரை**: பயனில்லாத சொற்களைப் பலமுறையும் சொல்லுகின்ற ஒருவனை மனிதன் என்று சொல்லக்கூடாது, மக்களுள் பதர் என்று சொல்லவேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பயனற்ற சொற்களையே பலகாலமும் சொல்பவனை மனிதன் என வேண்டா; மனிதருள் பதர் என்றே சொல்லுங்கள்.

**கலைஞர் உரை**: பயனற்றவைகளைச் சொல்லிப் பயன்பெற நினைப்பவனை, மனிதன் என்பதைவிட அவன் ஒரு பதர் என்பதே பொருத்தமானதாகும்

**Couplet**: Who makes display of idle words' inanity, Call him not man, -chaff of humanity

**English Explanation**: Call not him a man who parades forth his empty words Call him the chaff of men

**Transliteration**: Payanil Sol Paaraattu Vaanai Makanenal Makkat Padhati Yenal

பயனில சொல்லாமை
குறள் 197

நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில சொல்லாமை நன்று

**மு.வ உரை**: அறம் இல்லாதவற்றைச் சொன்னாலும் சொல்லலாம், சான்றோர் பயன் இல்லாத சொற்களைச் சொல்லாமல் இருத்தல் நன்மையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நீதியற்ற சொற்களைச் சொன்னாலும் பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லாமல் இருப்பது சான்றோர்க்கு நல்லது.

**கலைஞர் உரை**: பண்பாளர்கள், இனிமையல்லாத சொற்களைக்கூடச் சொல்லி விடலாம்; ஆனால் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாமல் இருப்பதே நல்லது

**Couplet**: Let those who list speak things that no delight afford, 'Tis good for men of worth to speak no idle word

**English Explanation**: Let the wise if they will, speak things without excellence; it will be well for them not to speak useless things

**Transliteration**: Nayanila Sollinunj Cholluka Saandror Payanila Sollaamai Nandru

பயனில சொல்லாமை
குறள் 198

அரும்பய னாயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பய னில்லாத சொல்

**மு.வ உரை**: அருமையான பயன்களை ஆராயவல்ல அறிவை உடைய அறிஞர், மிக்க பயன் இல்லாத சொற்களை ஒருபோதும் சொல்லமாட்டார்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அரிய பயன்களை ஆராயும் அறிவுடையோர், பெரும்பயன் இல்லாத சொற்களைச் சொல்லார்.

**கலைஞர் உரை**: அரும்பயன்களை ஆராய்ந்து அறியக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர், பெரும்பயன் விளைவிக்காத எந்தச் சொல்லையும் பயன்படுத்த மாட்டார்

**Couplet**: The wise who weigh the worth of every utterance, Speak none but words of deep significance

**English Explanation**: The wise who seek after rare pleasures will not speak words that have not much weight in them

**Transliteration**: Arumpayan Aayum Arivinaar Sollaar Perumpayan Illaadha Sol

பயனில சொல்லாமை
குறள் 199

பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசறு காட்சி யவர்

**மு.வ உரை**: மயக்கத்திலிருந்து தெளிந்த மாசற்ற அறிவை உடையவர், பயன் நீங்கிய சொற்களை ஒருகால் மறந்தும் சொல்லமாட்டார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மயக்கமற்ற தூய அறிவினை உடையவர், பொருளற்ற சொற்களை மறந்தும் சொல்லார்.

**கலைஞர் உரை**: மயக்கம் சிறிதுமில்லாத மாசற்ற அறிவுடையவர் மறந்தும்கூடப் பயனற்ற சொற்களைச் சொல்ல மாட்டார்

**Couplet**: The men of vision pure, from wildering folly free, Not e'en in thoughtless hour, speak words of vanity

**English Explanation**: Those wise men who are without faults and are freed from ignorance will not even forgetfully speak things that profit not

**Transliteration**: Poruldheerndha Pochchaandhunj Chollaar Maruldheerndha Maasaru Kaatchi Yavar

பயனில சொல்லாமை
குறள் 200

சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்

**மு.வ உரை**: சொற்களில் பயன் உடைய சொற்களை மட்டுமே சொல்லவேண்டும், பயன் இல்லாதவைகளாகிய சொற்களை சொல்லவே கூடாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: சொற்களில் அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய பயன்தரும் சொற்களையே சொல்லுக; பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லவேண்டா.

**கலைஞர் உரை**: பயனளிக்காத சொற்களை விடுத்து மனத்தில் பதிந்து பயனளிக்கக் கூடிய சொற்களையே கூற வேண்டும்

**Couplet**: If speak you will, speak words that fruit afford, If speak you will, speak never fruitless word

**English Explanation**: Speak what is useful, and speak not useless words

**Transliteration**: Solluka Sollir Payanutaiya Sollarka Sollir Payanilaach Chol

தீவினையச்சம்
குறள் 201

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை யென்னுஞ் செறுக்கு

**மு.வ உரை**: தீயவை செய்தலாகிய செருக்கைத் தீவினை உடைய பாவிகள் அஞ்சார், தீவினை இல்லாத மேலோர் மட்டுமே அஞ்சுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தீமை என்னும் மயக்கத்தைச் செய்ய, முன்னைத் தீவினை உடையவர் பயப்படமாட்டார்; பெரியவர்களோ பயப்படுவர்.

**கலைஞர் உரை**: தீயவர்கள் தீவினை செய்ய அஞ்சமாட்டார்கள்; தீவினையால் மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதாயினும் அதனைச் செய்திடச் சான்றோர் அஞ்சி நடுங்குவார்கள்

**Couplet**: With sinful act men cease to feel the dread of ill within, The excellent will dread the wanton pride of cherished sin

**English Explanation**: Those who have experience of evil deeds will not fear, but the excellent will fear the pride of sin

**Transliteration**: Theevinaiyaar Anjaar Vizhumiyaar Anjuvar Theevinai Ennum Serukku

தீவினையச்சம்
குறள் 202

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்

**மு.வ உரை**: தீயசெயல்கள் தீமையை விளைவிக்கும் தன்மை உடையனவாக இருத்தலால், அத் தீயச் செயல்கள் தீயைவிடக் கொடியனவாகக் கருதி அஞ்சப்படும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நமக்கு நன்மை என்று பிறருக்குச் செய்யும் தீமைகள், நமக்குத் தீமையே தருவதால், தீமைகளைத் தீயினும் கொடியனவாக எண்ணிச் செய்ய அஞ்ச வேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: தீய செயல்களால் தீமையே விளையும் என்பதால் அச்செயல்களைத் தீயை விடக் கொடுமையானவையாகக் கருதி அவற்றைச் செய்திட அஞ்சிட வேண்டும்

**Couplet**: Since evils new from evils ever grow, Evil than fire works out more dreaded woe

**English Explanation**: Because evil produces evil, therefore should evil be feared more than fire

**Transliteration**: Theeyavai Theeya Payaththalaal Theeyavai Theeyinum Anjap Patum

தீவினையச்சம்
குறள் 203

அறிவினு ளெல்லாந் தலையென்ப தீய
செறுவார்க்குஞ் செய்யா விடல்

**மு.வ உரை**: தம்மை வருத்துவோர்க்கும் தீய செயல்களைச் செய்யாமலிருத்தலை, அறிவு எல்லாவற்றிலும் தலையான அறிவு என்று கூறுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தனக்குத் தீமை செய்பவர்க்கும் தீமை செய்யாது இருப்பதே, அறிவில் எல்லாம் முதன்மை அறிவு என்று கூறுவர்.

**கலைஞர் உரை**: தீமை செய்தவர்க்கு அதையே திருப்பிச் செய்யாமலிருத்தலை, எல்லா அறிவிலும் முதன்மையான அறிவு என்று போற்றுவர்

**Couplet**: Even to those that hate make no return of ill; So shalt thou wisdom's highest law, 'tis said, fulfil

**English Explanation**: So shalt thou wisdom's highest law, 'tis said, fulfil

**Transliteration**: Arivinul Ellaan Thalaiyenpa Theeya Seruvaarkkum Seyyaa Vital

தீவினையச்சம்
குறள் 204

மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
அறஞ்சூழுஞ் சூழ்ந்தவன் கேடு

**மு.வ உரை**: பிறனுக்கு கேட்டைத் தரும் தீய செயல்களை ஒருவன் மறந்தும் கூட எண்ணக்கூடாது, எண்ணினால் எண்ணியவனுக்கு கேடு விளையுமாறு அறம் எண்ணும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மறந்தும் பிறர்க்குத் தீமை செய்ய எண்ணாதே; எண்ணினால் எண்ணியவனுக்கு அறக்கடவுளே தீமையைத் தர எண்ணும்.

**கலைஞர் உரை**: மறந்தும்கூட மற்றவர்க்குக் கேடு செய்ய நினைக்கக் கூடாது; அப்படி நினைத்தால் அவனுக்குக் கேடு உண்டாக்க அவனை அறம் முற்றுகையிட்டு விடும்

**Couplet**: Though good thy soul forget, plot not thy neighbour's fall, Thy plans shall 'virtue's Power' by ruin to thyself forestall

**English Explanation**: Even though forgetfulness meditate not the ruin of another Virtue will meditate the ruin of him who thus meditates

**Transliteration**: Marandhum Piranketu Soozharka Soozhin Aranjoozham Soozhndhavan Ketu

தீவினையச்சம்
குறள் 205

இலனென்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
இலனாகும் மற்றுப் பெயர்த்து

**மு.வ உரை**: யான் வறியவன் என்று நினைத்துத் தீய செயல்களைச் செய்யக்கூடாது, செய்தால் மீண்டும் வறியவன் ஆகி வருந்துவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன் ஏழ்மையைப் போக்கப் பிறர்க்குத் தீமை செய்யாதே, செய்தால் மேலும் ஏழை ஆவாய்.

**கலைஞர் உரை**: வறுமையின் காரணமாக ஒருவன் தீய செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது; அப்படி ஈடுபட்டால் மீண்டும் அவன் வறுமையிலேயே வாட வேண்டியிருக்கும்

**Couplet**: Make not thy poverty a plea for ill; Thy evil deeds will make thee poorer still

**English Explanation**: Commit not evil, saying, "I am poor": if you do, you will become poorer still

**Transliteration**: Ilan Endru Theeyavai Seyyarka Seyyin Ilanaakum Matrum Peyarththu

தீவினையச்சம்
குறள் 206

தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால
தன்னை அடல்வேண்டா தான்

**மு.வ உரை**: துன்பம் செய்யும் தீவினைகள் தன்னை வருத்துதலை விரும்பாதவன், தீயசெயல்களைத் தான் பிறருக்குச் செய்யாமலிருக்க வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: துன்பம் தருவன தன்னைச் சூழ்ந்து வருத்த விரும்பாதவன், பிறர்க்குத் தீமை செய்யக்கூடாது.

**கலைஞர் உரை**: வேதனை விளைவிக்கும் தீய செயல்கள் தன்னைத் தாக்கலாகாது என எண்ணுகிறவன் அவனும் அத்தீங்குகளைப் பிறருக்குச் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும்

**Couplet**: What ranks as evil spare to do, if thou would'st shun Affliction sore through ill to thee by others done

**English Explanation**: Let him not do evil to others who desires not that sorrows should pursue him

**Transliteration**: Theeppaala Thaanpirarkan Seyyarka Noippaala Thannai Atalventaa Thaan

தீவினையச்சம்
குறள் 207

எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை
வீயாது பின்சென் றடும்

**மு.வ உரை**: எவ்வளவு கொடிய பகை உடையவரும் தப்பி வாழ முடியும், ஆனால் தீயவை செய்தால் வரும் தீவினையாகிய பகை நீங்காமல் பின் சென்று வருத்தும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எவ்வளவு பெரிய பகையைப் பெற்றவரும் தப்பித்துக் கொள்வர்; ஆனால் தீமை செய்வதால் வரும் பகையோ, அழியாமல் நம் பின் வந்து, நம்மை அழிக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவர் நேரடியான பகைக்குத் தப்பி வாழ முடியும்; ஆனால், அவர் செய்யும் தீய வினைகள் பெரும் பகையாகி அவரைத் தொடர்ந்து வருத்திக்கொண்டே இருக்கும்

**Couplet**: From every enmity incurred there is to 'scape, a way; The wrath of evil deeds will dog men's steps, and slay

**English Explanation**: However great be the enmity men have incurred they may still live The enmity of sin will incessantly pursue and kill

**Transliteration**: Enaippakai Yutraarum Uyvar Vinaippakai Veeyaadhu Pinsendru Atum

தீவினையச்சம்
குறள் 208

தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
வீயா தடியுறைந் தற்று

**மு.வ உரை**: தீய செயல்களைச் செய்தவர் கேட்டை அடைதல், ஒருவனுடைய நிழல் அவனை விடாமல் வந்து அடியில் தங்கியிருத்தலைப் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர்க்குத் தீமை செய்தவர் அழிவது, அவரை அவரது நிழல் விடாது கால்களின் கீழே தங்கியிருப்பது போலாம்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவருடைய நிழல் அவருடனேயே ஒன்றியிருப்பதைப்போல், தீய செயல்களில் ஈடுபடுகிறவர்களை விட்டுத் தீமையும் விலகாமல், தொடர்ந்து ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும்

**Couplet**: Man's shadow dogs his steps where'er he wends; Destruction thus on sinful deeds attends

**English Explanation**: Destruction will dwell at the heels of those who commit evil even as their shadow that leaves them not

**Transliteration**: Theeyavai Seydhaar Ketudhal Nizhaldhannai Veeyaadhu Atiurain Thatru

தீவினையச்சம்
குறள் 209

தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றுந்
துன்னற்க தீவினைப் பால்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் தன்னைத் தான் விரும்பி வாழ்பவனாயின், தீய செயலாகிய பகுதியை எவ்வளவு சிறியதாயினும் பொருந்தாமல் நீங்க வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன்மீது அன்புள்ளவன், எவ்வளவு சிறிது என்றாலும் சரி, மற்றவர்க்குத் தீமை செயய வேண்டா.

**கலைஞர் உரை**: தனது நலத்தை விரும்புகிறவன் தீய செயல்களின் பக்கம் சிறிதளவுகூட நெருங்கலாகாது

**Couplet**: Beware, if to thyself thyself is dear, Lest thou to aught that ranks as ill draw near

**English Explanation**: If a man love himself, let him not commit any sin however small

**Transliteration**: Thannaiththaan Kaadhala Naayin Enaiththondrum Thunnarka Theevinaip Paal

தீவினையச்சம்
குறள் 210

அருங்கேடன் என்ப தறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் தவறான நெறியில் சென்று தீயசெயல் செய்யாதிருப்பானானால் அவன் கேடு இல்லாதவன் என்று அறியலாம்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தீய வழிகளில் பிறர்க்குத் தீமை செய்யாது வாழ்பவனே கேடு இல்லாதவன் என்று அறிக.

**கலைஞர் உரை**: வழிதவறிச் சென்று பிறர்க்குத் தீங்கு விளைவிக்காதவர்க்கு எந்தக் கேடும் ஏற்படாது என்பதை அறிந்து கொள்க

**Couplet**: The man, to devious way of sin that never turned aside, From ruin rests secure, whatever ills betide

**English Explanation**: Know ye that he is freed from destruction who commits no evil, going to neither side of the right path

**Transliteration**: Arungetan Enpadhu Arika Marungotith Theevinai Seyyaan Enin

ஒப்புரவறிதல்
குறள் 211

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்
டென்னாற்றுங் கொல்லோ உலகு

**மு.வ உரை**: இந்த உலகத்தார் மழைக்கு என்ன கைமாறு செய்கின்றனர்;, மழை போன்றவர் செய்யும் உதவிகளும் கைமாறு வேண்டாதவை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர்க்கு உதவுவது, அவ்வுதவியைப் பெற்றவர் திரும்பச் செய்வதை எதிர்பார்த்து அன்று; ஒருவர் செய்ததற்குத் திரும்பச் செய்துதான் ஆகவேண்டும் என்றால் மழை தரும் மேகங்களுக்கு இந்த உலகம் திரும்ப என்ன செய்துவிட முடியும்?

**கலைஞர் உரை**: கைம்மாறு கருதி மழை பொழிவதில்லை; அந்த மழையைப் போன்றவர்கள் கைம்மாறு கருதி எந்த உதவியும் செய்பவர்கள் அல்லர்

**Couplet**: Duty demands no recompense; to clouds of heaven, By men on earth, what answering gift is given

**English Explanation**: Benevolence seeks not a return. What does the world give back to the clouds ?

**Transliteration**: Kaimmaaru Ventaa Katappaatu Maarimaattu En Aatrung Kollo Ulaku

ஒப்புரவறிதல்
குறள் 212

தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாந் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு

**மு.வ உரை**: ஒப்புரவாளன் தன்னால் இயன்ற முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் எல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்கே ஆகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முயன்று சம்பாதித்த பொருள் எல்லாம், உழைக்க முடியாமல் பொருள் தேவைப்படுவோர்க்கு உதவுவதற்கே.

**கலைஞர் உரை**: தகுதியுடையோர் நலனுக்கு உதவிடும் பொருட்டே ஒருவன் முயன்று திரட்டிய பொருள் பயன்பட வேண்டும்

**Couplet**: The worthy say, when wealth rewards their toil-spent hours, For uses of beneficence alone 'tis ours

**English Explanation**: All the wealth acquired with perseverance by the worthy is for the exercise of benevolence

**Transliteration**: Thaalaatrith Thandha Porulellaam Thakkaarkku Velaanmai Seydhar Poruttu

ஒப்புரவறிதல்
குறள் 213

புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே
ஒப்புரவின் நல்ல பிற

**மு.வ உரை**: பிறர்க்கு உதவி செய்து வாழும் ஒப்புரவைப் போல நல்லனவாகிய வேறு அறப்பகுதிகளைத் தேவருலகத்திலும் இவ்வுலகத்திலும் பெறுதல் இயலாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தேவர்கள் உலகத்திலும் இப்பூவுலகிலும், உழைக்க முடியாதவர்க்கு உதவுவது போன்ற வேறு நல்ல செயல்களைப் பெறுவது கடினம்.

**கலைஞர் உரை**: பிறர்க்கு உதவிடும் பண்பாகிய ``ஒப்புரவு'' என்பதைவிடச் சிறந்த பண்பினை இன்றைய உலகிலும், இனிவரும் புதிய உலகிலும் காண்பது அரிது

**Couplet**: To 'due beneficence' no equal good we know, Amid the happy gods, or in this world below

**English Explanation**: It is difficult to obtain another good equal to benevolence either in this world or in that of the gods

**Transliteration**: Puththe Lulakaththum Eentum Peralaridhe Oppuravin Nalla Pira

ஒப்புரவறிதல்
குறள் 214

ஒத்த தறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் வைக்கப் படும்

**மு.வ உரை**: ஒப்புரவை அறிந்து போற்றிப் பிறர்க்கு உதவியாக வாழ்கின்றவன் உயிர்வாழ்கின்றவன் ஆவான், மற்றவன் செத்தவருள் சேர்த்துக் கருதப்படுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உழைக்கும் சக்தி அற்றவர்க்கு உதவுபவனே உயிரோடு வாழ்பவன். உதவாதவன் இருந்தாலும் இறந்தவனாகவே எண்ணப்படுவான்.

**கலைஞர் உரை**: ஒப்புரவை அறிந்து பிறருக்கு உதவியாகத் தன் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்பவனே உயிர்வாழ்பவன் எனக் கருதப்படுவான்; அதற்கு மாறானவன் இறந்தவனே ஆவான்

**Couplet**: Who knows what's human life's befitting grace, He lives; the rest 'mongst dead men have their place

**English Explanation**: He truly lives who knows (and discharges) the proper duties (of benevolence) He who knows them not will be reckoned among the dead

**Transliteration**: Oththa Tharavon Uyirvaazhvaan Matraiyaan Seththaarul Vaikkap Patum

ஒப்புரவறிதல்
குறள் 215

ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு

**மு.வ உரை**: ஒப்புரவினால் உலகம் வாழுமாறு விரும்பும் பேரறிவாளியின் செல்வம், ஊரார் நீருண்ணும் குளம் நீரால் நிறைந்தாற் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உலகின் வளர்ச்சிப் போக்கை அறிந்து செயற்படும் பேர் அறிவாளனின் செல்வம், நீர் நிறைந்த ஊருணி எல்லார்க்கும் பொதுவாவது போல் பொதுவாகும்.

**கலைஞர் உரை**: பொதுநல நோக்குடன் வாழ்கின்ற பேரறிவாளனின் செல்வமானது ஊர் மக்கள் அனைவருக்கும் பயன் தரும் நீர் நிறைந்த ஊருணியைப் போன்றதாகும்

**Couplet**: The wealth of men who love the 'fitting way,' the truly wise, Is as when water fills the lake that village needs supplies

**English Explanation**: The wealth of that man of eminent knowledge who desires to exercise the benevolence approved of by the world, is like the full waters of a city-tank

**Transliteration**: Ooruni Neernirain Thatre Ulakavaam Perari Vaalan Thiru

ஒப்புரவறிதல்
குறள் 216

பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் செல்வம்
நயனுடை யான்கண் படின்

**மு.வ உரை**: ஒப்புராவாகிய நற்பண்பு உடையவனிடம் செல்வம் சேர்ந்தால் அஃது ஊரின் நடுவே உள்ள பயன் மிகுந்த மரம் பழங்கள் பழுத்தாற் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறரால் விரும்பப்படுபவனிடம் சேரும் செல்வம், உண்ணத் தகும், கனிதரும் மரம் ஊருக்கு உள்ளே பழுத்திருப்பதைப் போல எல்லார்க்கும் பொதுவாகும்.

**கலைஞர் உரை**: ஈர நெஞ்சம் கொண்டவனிடம் செல்வம் சேருமேயானால் அது, ஊரின் நடுவே செழித்து வளர்ந்த மரம், பழுத்துக் குலுங்குவது போல எல்லோர்க்கும் பயன்படுவதாகும்

**Couplet**: A tree that fruits in th' hamlet's central mart, Is wealth that falls to men of liberal heart

**English Explanation**: The wealth of a man (possessed of the virtue) of benevolence is like the ripening of a fruitful tree in the midst of a town

**Transliteration**: Payanmaram Ulloorp Pazhuththatraal Selvam Nayanutai Yaankan Patin

ஒப்புரவறிதல்
குறள் 217

மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம்
பெருந்தகை யான்கண் படின்

**மு.வ உரை**: ஒப்புரவாகிய பெருந்தகைமை உடையவனிடத்து செல்வம் சேர்ந்தால் அஃது எல்லா உறுப்புகளுக்கும் மருந்தாகிப் பயன்படத் தவறாத மரம் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பெரும் பண்பாளனிடம் சேரும் செல்வம், எல்லா உறுப்புகளாலும் மருந்து ஆகிப் பயன்படுவதிலிருந்து தப்பாத மரம் போலப் பொதுவாகும்.

**கலைஞர் உரை**: பிறருக்கு உதவிடும் பெருந்தன்மையாம் ஒப்புரவு உடையவனிடம், செல்வம் சேர்ந்தால் அது ஒரு நல்ல மரத்தின் எல்லா உறுப்புகளும் மருந்தாகப் பயன்படுவது போன்றதாகும்

**Couplet**: Unfailing tree that healing balm distils from every part, Is ample wealth that falls to him of large and noble heart

**English Explanation**: If wealth be in the possession of a man who has the great excellence (of benevolence), it is like a tree which as a medicine is an infallible cure for disease

**Transliteration**: Marundhaakith Thappaa Maraththatraal Selvam Perundhakai Yaankan Patin

ஒப்புரவறிதல்
குறள் 218

இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற் கொல்கார்
கடனறி காட்சி யவர்

**மு.வ உரை**: ஒப்புரவு அறிந்து ஒழுதலாகியத் தன் கடமை அறிந்த அறிவை உடையவர், செல்வ வளம் இல்லாத காலத்திலும் ஒப்புரவுக்குத் தளர மாட்டார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செய்யவேண்டிய கடமையை அறிந்த அறிவாளிகள், தம்மிடம் கொடுக்க இடம் இல்லாக் காலத்திலும், உழைக்கும் சக்தி அற்றவர்க்கு உதவத் தயங்க மாட்டார்கள்.

**கலைஞர் உரை**: தம்மிடம் வளம் நீங்கி, வறுமை வந்துற்ற காலத்திலும், பிறர்க்கு உதவிடும் ஒப்புரவில் தளராதவர், கடமையுணர்ந்த தகைமையாளர்

**Couplet**: E'en when resources fall, they weary not of 'kindness due,'- They to whom Duty's self appears in vision true

**English Explanation**: The wise who know what is duty will not scant their benevolence even when they are without wealth

**Transliteration**: Itanil Paruvaththum Oppuravirku Olkaar Katanari Kaatchi Yavar

ஒப்புரவறிதல்
குறள் 219

நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல் செயும்நீர
செய்யா தமைகலா வாறு

**மு.வ உரை**: ஒப்புரவாகிய நற்பண்பு உடையவன் வறுமை உடையவனாதல், செய்யத்தக்க உதவிகளைச் செய்யாமல் வருந்துகின்ற தன்மையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உழைக்கும் சக்தி அற்றவர்க்கு உதவும் உள்ளம் உடையவன் வறியவன் ஆவது, செய்யக்கூடிய உதவிகளைப் பிறர்க்குச் செய்யமுடியாது வருந்தும் போதுதான்.

**கலைஞர் உரை**: பிறர்க்கு உதவி செய்வதையே கடமையாகக் கொண்ட பெருந்தகையாளன் ஒருவன், வறுமையடைந்து விட்டான் என்பதை உணர்த்துவது அவனால் பிறர்க்கு உதவிட முடியாமல் செயலிழந்து போகும் நிலைமைதான்

**Couplet**: The kindly-hearted man is poor in this alone, When power of doing deeds of goodness he finds none

**English Explanation**: The poverty of a benevolent man, is nothing but his inability to exercise the same

**Transliteration**: Nayanutaiyaan Nalkoorndhaa Naadhal Seyumneera Seyyaadhu Amaikalaa Vaaru

ஒப்புரவறிதல்
குறள் 220

ஒப்புரவி னால்வருங் கேடெனின் அஃதொருவன்
விற்றுக்கோள் தக்க துடைத்து

**மு.வ உரை**: ஒப்புரவால் கேடு வரும் என்றால் அக் கேடு ஒருவன் தன்னை விற்றாவது வாங்கிக்கொள்ளும் தகுதி உடையதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இருப்பதைப் பிறர்க்குக் கொடுத்துவிட்டால், நாளை நமக்குத் தீமை வருமே என்று சொன்னால், தன்னையே விலையாகக் கொடுத்து அந்தத் தீமை வாங்கத்தக்கதே.

**கலைஞர் உரை**: பிறருக்கு உதவுகின்ற சிறப்புடைய உலக ஒழுக்கம், கேடு விளைவிக்கக் கூடியதாக இருப்பின், அக்கேடு, ஒருவன் தன்னை விற்றாவது வாங்கிக் கொள்ளக் கூடிய மதிப்புடையதாகும்

**Couplet**: Though by 'beneficence,' the loss of all should come, 'Twere meet man sold himself, and bought it with the sum

**English Explanation**: If it be said that loss will result from benevolence, such loss is worth being procured even by the sale of one's self

**Transliteration**: Oppuravi Naalvarum Ketenin Aqdhoruvan Vitrukkol Thakka Thutaiththu

ஈ.கை
குறள் 221

வறியார்க்கொன் றீவதே ஈகைமற் றெல்லாங்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து

**மு.வ உரை**: வறியவர்க்கு ஒரு பொருளைக் கொடுப்பதே ஈகை எனப்படுவது, மற்றவர்க்குக் கொடுப்பதெல்லாம் பயன் எதிர்பார்த்து கொடுக்கும் தன்மை உடையது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஏதும் இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதே ஈகை; பிற எல்லாம் கொடுத்ததைத் திரும்பப் பெறும் நோக்கம் உடையதே.

**கலைஞர் உரை**: இல்லாதவர்க்கு வழங்குவதே ஈகைப் பண்பாகும் மற்றவர்களுக்கு வழங்குவது என்பது ஏதோ ஓர் ஆதாயத்தை எதிர்பார்த்து வழங்கப்படுவதாகும்

**Couplet**: Call that a gift to needy men thou dost dispense, All else is void of good, seeking for recompense

**English Explanation**: To give to the destitute is true charity All other gifts have the nature of (what is done for) a measured return

**Transliteration**: Variyaarkkondru Eevadhe Eekaimar Rellaam Kuriyedhirppai Neera Thutaiththu

ஈ.கை
குறள் 222

நல்லா றெனினுங் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று

**மு.வ உரை**: பிறரிடம் பொருள் பெற்றுக் கொள்ளுதல் நல்ல நெறி என்றாலும் கொள்ளல் தீமையானது, மேலுலகம் இல்லை என்றாலும் பிறக்குக் கொடுப்பதே சிறந்தது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நல்லதுதான் என்று எவரேனும் சொன்னாலும் பிறரிடம் ஒன்றைப் பெறுவது தீமை; ஏதும் இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதால் விண்ணுலகம் கிடைக்காது என்றாலும் கொடுப்பதே நல்லது.

**கலைஞர் உரை**: பிறரிடமிருந்து நல்வழியில் பொருளைப் பெற்றாலும் அது பெருமையல்ல; சிறுமையே ஆகும் கொடை வழங்குவதால் மேலுலகம் என்று சொல்லப்படுவது கிட்டிவிடப் போவதில்லை; எனினும் பிறர்க்குக் கொடுத்து வாழ்வதே சிறந்த வாழ்க்கையாகும்

**Couplet**: Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill; Though upper heaven were not, to give is virtue still

**English Explanation**: To beg is evil, even though it were said that it is a good path (to heaven) To give is good, even though it were said that those who do so cannot obtain heaven

**Transliteration**: Nallaaru Eninum Kolaldheedhu Melulakam Illeninum Eedhale Nandru

ஈ.கை
குறள் 223

இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலனுடையான் கண்ணே யுள

**மு.வ உரை**: யான் வறியவன் என்னும் துன்பச் சொல்லை ஒருவன் உரைப்பதற்கு முன் அவனுக்கு கொடுக்கும் தன்மை, நல்ல குடி பிறப்பு உடையவனிடம் உண்டு.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஏழை என்று மற்றவரிடம் சொல்லாதிருப்பதும்,, ஏதும் அற்றவர்க்குத் தருவதும் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவனிடம் மட்டுமே உண்டு.

**கலைஞர் உரை**: தமக்குள்ள வறுமைத் துன்பத்தைக் காட்டிக்கொள்ளாமல் பிறருக்கு ஈவது உயர்ந்த குடிப்பிறந்தவரின் பண்பாகும்

**Couplet**: 'I've nought' is ne'er the high-born man's reply; He gives to those who raise themselves that cry

**English Explanation**: (Even in a low state) not to adopt the mean expedient of saying "I have nothing," but to give, is the characteristic of the mad of noble birth

**Transliteration**: Ilanennum Evvam Uraiyaamai Eedhal Kulanutaiyaan Kanne Yula

ஈ.கை
குறள் 224

இன்னா திரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காணு மளவு

**மு.வ உரை**: பொருள் வேண்டும் என்ற இரந்தவரின் மகிழ்ந்த முகத்தைக் காணும் வரைக்கும் (இரத்தலைப் போலவே ) இரந்து கேட்கப்படுவதும் துன்பமானது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கொடுக்க இருப்பவரின் நிலைகூட தம்மிடம் வந்து யாசித்து நிற்பவரின் மலர்ந்த முகத்தைக் காணும் வரை கொடியதே.

**கலைஞர் உரை**: ஈதல் பண்புடையவர்க்குத் தம்மை நாடி வரும் இரவலரின் புன்னகை பூத்த முகத்தைக் கண்டு இன்புறும் வரையில், அவருக்காக இரக்கப்படுவதும் ஒரு துன்பமாகவே தோன்றும்

**Couplet**: The suppliants' cry for aid yields scant delight, Until you see his face with grateful gladness bright

**English Explanation**: To see men begging from us in disagreeable, until we see their pleasant countenance

**Transliteration**: Innaadhu Irakkap Patudhal Irandhavar Inmukang Kaanum Alavu

ஈ.கை
குறள் 225

ஆற்றுவா ராற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவா ராற்றலிற் பின்

**மு.வ உரை**: தவ வலிமை உடையவரின் வலிமை பசியை பொறுத்துக் கொள்ளலாகும், அதுவும் அப் பசியை உணவு கொடுத்து மாற்றுகின்றவரின் ஆற்றலுக்குப் பிற்பட்டதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வல்லவர்க்கு மேலும் வலிமை, தமது பசியைப் பொறுத்துக் கொள்வதே அந்த வலிமையும், பிறர் பசியைப் போக்குபவரின் வலிமைக்கு அடுத்துத்தான் வலிமையாய் அமையும்.

**கலைஞர் உரை**: பசியைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் நோன்பைக் கடைப்பிடிப்பதைவிடப் பசித்திருக்கும் ஒருவருக்கு உணவு அளிப்பதே சிறந்ததாகும்

**Couplet**: 'Mid devotees they're great who hunger's pangs sustain, Who hunger's pangs relieve a higher merit gain

**English Explanation**: The power of those who perform penance is the power of enduring hunger It is inferior to the power of those who remove the hunger (of others)

**Transliteration**: Aatruvaar Aatral Pasiaatral Appasiyai Maatruvaar Aatralin Pin

ஈ.கை
குறள் 226

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி

**மு.வ உரை**: வறியவரின் கடும்பசியைத் தீர்க்க வேண்டும் அதுவே பொருள் பெற்ற ஒருவன் அப் பொருளைத் தனக்குப் பிற்காலத்தில் உதவுமாறு சேர்த்து வைக்கும் இடமாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஏதும் இல்லாதவரின் கடும்பசியைத் தீர்த்து வையுங்கள். பொருளைப் பெற்றவன் சேமித்து வைக்கும் இடம் அதுவே.

**கலைஞர் உரை**: பட்டினி எனச் சொல்லி வந்தவரின் பசியைத் தீர்ப்பது வீண் போகாது அதுவே, தான் தேடிய பொருளைப் பிற்காலத்தில் உதவுவதற்கு ஏற்பச் சேமித்து வைக்கக்கூடிய கருவூலமாகும்

**Couplet**: Let man relieve the wasting hunger men endure; For treasure gained thus finds he treasure-house secure

**English Explanation**: The removal of the killing hunger of the poor is the place for one to lay up his wealth

**Transliteration**: Atraar Azhipasi Theerththal Aqdhoruvan Petraan Porulvaip Puzhi

ஈ.கை
குறள் 227

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னுந்
தீப்பிணி தீண்ட லரிது

**மு.வ உரை**: தான் பெற்ற உணவை பலரோடும் பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் உடையவனை பசி என்று கூறப்படும் தீயநோய் அணுகுதல் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பலருடனும் பகிர்ந்து உண்ணப் பழகியவனைப் பசி என்னும் கொடிய நோய் தொடுவதும் அரிது.

**கலைஞர் உரை**: பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் உடையவர்களைப் பசியென்னும் கொடிய நோய் அணுகுவதில்லை

**Couplet**: Whose soul delights with hungry men to share his meal, The hand of hunger's sickness sore shall never feel

**English Explanation**: The fiery disease of hunger shall never touch him who habitually distributes his food to others

**Transliteration**: Paaththoon Mareei Yavanaip Pasiyennum Theeppini Theental Aridhu

ஈ.கை
குறள் 228

ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்

**மு.வ உரை**: தாம் சேர்த்து வைத்துள்ள பொருளைப் பிறருக்குக் கொடுக்காமல் வைத்திருந்து பின் இழந்து விடும் வன் கண்மை உடையவர், பிறர்க்கு கொடுத்து மகிழும் மகிழ்ச்சியை அறியாரோ.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதால் கொடுப்பவரும் பெறுபவரும் முகத்தாலும் மனத்தாலும் மகிழ்ச்சி அடைவர். பிறர்க்குக் கொடுக்காமல் பொருளைச் சேமித்து வைத்துப் பிறகு அதை இழந்துவிடும் கொடியவர்கள் அம்மகிழ்சியை அறியார்களோ?

**கலைஞர் உரை**: ஏழை எளியோர்க்கு எதுவும் அளித்திடாமல் ஈ.ட்டிய பொருள் அனைத்தையும் இழந்திடும் ஈ.வு இரக்கமற்றோர், பிறர்க்கு வழங்கி மகிழ்வதில் ஏற்படும் இன்பத்தை அறியமாட்டாரோ?

**Couplet**: Delight of glad'ning human hearts with gifts do they not know. Men of unpitying eye, who hoard their wealth and lose it so

**English Explanation**: Do the hard-eyed who lay up and lose their possessions not know the happiness which springs from the pleasure of giving ?

**Transliteration**: Eeththuvakkum Inpam Ariyaarkol Thaamutaimai Vaiththizhakkum Vanka Navar

ஈ.கை
குறள் 229

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமிய ருணல்

**மு.வ உரை**: பொருளின் குறைபாட்டை நிரப்புவதற்க்காக உள்ளதைப் பிறர்க்கு ஈயாமல் தாமே தமியராய் உண்பது வறுமையால் இறப்பதை விடத் துன்பமானது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொருளைப் பெருக்க எண்ணி, எவருக்கும் தராமல், தானே தனித்து உண்பது, பிறரிடம் கை ஏந்துவதைவிடக் கொடியது.

**கலைஞர் உரை**: பிறர்க்கு ஈவதால் குறையக் கூடுமென்று, குவித்து வைத்துள்ளதைத் தாமே உண்ணுவது என்பது கையேந்தி இரந்து நிற்பதைக் காட்டிலும் கொடுமையானது

**Couplet**: They keep their garners full, for self alone the board they spread;- 'Tis greater pain, be sure, than begging daily bread

**English Explanation**: 29 Solitary and unshared eating for the sake of filling up one's own riches is certainly much more

**Transliteration**: Iraththalin Innaadhu Mandra Nirappiya Thaame Thamiyar Unal

ஈ.கை
குறள் 230

சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈத லியையாக் கடை

**மு.வ உரை**: சாவதை விடத் துன்பமானது வேறொன்றும் இல்லை, ஆனால் வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுக்க முடியாதநிலை வந்தபோது அச் சாதலும் இனியதே ஆகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: சாவதை விடத் துன்பமானது வேறொன்றும் இல்லை, ஆனால் வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுக்க முடியாதநிலை வந்தபோது அச் சாதலும் இனியதே ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: சாவு எனும் துன்பத்தைவிட வறியவர்க்கு எதுவும் வழங்க இயலாத மனத்துன்பம் பெரியது

**Couplet**: 'Tis bitter pain to die, 'Tis worse to live. For him who nothing finds to give

**English Explanation**: Nothing is more unpleasant than death: yet even that is pleasant where charity cannot be exercised

**Transliteration**: Saadhalin Innaadha Thillai Inidhadhooum Eedhal Iyaiyaak Katai

புகழ்
குறள் 231

ஈத லிசைபட வாழ்தல் அதுவல்ல
தூதிய மில்லை உயிர்க்கு

**மு.வ உரை**: வறியவர்க்கு ஈதல் வேண்டும் அதனால் புகழ் உண்டாக வாழ வேண்டும், அப் புகழ் அல்லாமல் உயிர்க்கு ஊதியமானது வேறொன்றும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஏழைகளுக்குக் கொடுப்பது; அதனால் புகழ் பெருக வாழ்வது; இப்புகழ் அன்றி மனிதர்க்குப் பயன் வேறு ஒன்றும் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: கொடைத் தன்மையும், குன்றாத புகழும்தவிர வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறெதுவும் இல்லை

**Couplet**: See that thy life the praise of generous gifts obtain; Save this for living man exists no real gain

**English Explanation**: Give to the poor and live with praise There is no greater profit to man than that

**Transliteration**: Eedhal Isaipata Vaazhdhal Adhuvalladhu Oodhiyam Illai Uyirkku

புகழ்
குறள் 232

உரைப்பா ருரைப்பவை யெல்லாம் இரப்பார்க்கொன்
றீவார்மேல் நிற்கும் புகழ்

**மு.வ உரை**: புகழ்ந்து சொல்கின்றவர் சொல்பவை எல்லாம் வறுமையால் இரப்பவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுத்து உதவுகின்றவரின் மேல் நிற்கின்ற புகழேயாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: சொல்வார் சொல்வன எல்லாம், இல்லை என்று வருபவர்க்குத் தருபவர்மேல் சொல்லப்படும் புகழே.

**கலைஞர் உரை**: போற்றுவோர் போற்றுவனவெல்லாம் இல்லாதவர்க்கு ஒன்று வழங்குவோரின் புகழைக் குறித்தே அமையும்

**Couplet**: The speech of all that speak agrees to crown The men that give to those that ask, with fair renown

**English Explanation**: Whatsoever is spoken in the world will abide as praise upon that man who gives alms to the poor

**Transliteration**: Uraippaar Uraippavai Ellaam Irappaarkkondru Eevaarmel Nirkum Pukazh

புகழ்
குறள் 233

ஒன்றா உலகத் துயர்ந்த புகழல்லாற்
பொன்றாது நிற்பதொன் றில்

**மு.வ உரை**: உயர்ந்த புகழ் அல்லாமல் உலகத்தில் ஒப்பற்ற ஒரு பொருளாக அழியாமல் நிலைநிற்க வல்லது வேறொன்றும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தனக்கு இணையில்லாததாய், உயர்ந்ததாய் விளங்கும் புகழே அன்றி, அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் வேறொன்றும் இவ்வுலகத்தில் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: ஒப்பற்றதாகவும், அழிவில்லாததாகவும் இந்த உலகத்தில் நிலைத்திருப்பது புகழைத் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை

**Couplet**: Save praise alone that soars on high, Nought lives on earth that shall not die

**English Explanation**: There is nothing that stands forth in the world imperishable, except fame, exalted in solitary greatness

**Transliteration**: Ondraa Ulakaththu Uyarndha Pukazhallaal Pondraadhu Nirpadhon Ril

புகழ்
குறள் 234

நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின் புலவரைப்
போற்றாது புத்தே ளுலகு

**மு.வ உரை**: நிலவுலகின் எல்லையில் நெடுங்காலம் நிற்கவல்ல புகழைச் செய்தால், வானுலகம் (அவ்வாறு புகழ் செய்தாரைப் போற்றுமே அல்லாமல்) தேவரைப் போற்றாது..

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன்னில் வாழும்அறிஞரைப் போற்றாமல், இந்த நில உலகில்நெடும்புகழ் பெற்று வாழந்தவரையே தேவர் உலகம் பேணும்‌.

**கலைஞர் உரை**: இனிவரும் புதிய உலகம்கூட இன்றைய உலகில் தன்னலம் துறந்து புகழ் ஈட்டிய பெருமக்களை விடுத்து, அறிவாற்றல் உடையவரை மட்டும் போற்றிக் கொண்டிராது

**Couplet**: If men do virtuous deeds by world-wide ample glory crowned, The heavens will cease to laud the sage for other gifts renowned

**English Explanation**: If one has acquired extensive fame within the limits of this earth, the world of the Gods will no longer praise those sages who have attained that world

**Transliteration**: Nilavarai Neelpukazh Aatrin Pulavaraip Potraadhu Puththel Ulaku

புகழ்
குறள் 235

நத்தம்போல் கேடும் உளதாகுஞ் சாக்காடும்
வித்தகர்க் கல்லால் அரிது

**மு.வ உரை**: புகழுடம்பு மேம்படுதலாகும் வாழ்வில் கேடும், புகழ் நிலை நிற்பதாகும் சாவும் அறிவில் சிறந்தவர்க்கு அல்லாமல் மற்றவர்க்கு இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பூத உடம்பின் வறுமையைப் புகழுடம்பின் செல்வமாக்குவதும், பூத உடம்பின் அழிவைப் புகழுடம்பின் அழியாத் தன்மை ஆக்குவதும், பிறர்க்கு ஈந்து, தாம் மெய் உணர்ந்து, அவா அறுத்த வித்தகர்க்கு ஆகுமே அன்றி மற்றவர்க்கு ஆவது கடினம்.

**கலைஞர் உரை**: துன்பங்களுக்கிடையேகூட அவற்றைத் தாங்கும் வலிமையால் தமது புகழை வளர்த்துக் கொள்வதும், தமது சாவிலும்கூடப் புகழை நிலை நாட்டுவதும் இயல்பான ஆற்றலுடையவருக்கே உரிய செயலாகும்

**Couplet**: Loss that is gain, and death of life's true bliss fulfilled, Are fruits which only wisdom rare can yield

**English Explanation**: Prosperity to the body of fame, resulting in poverty to the body of flesh and the stability to the former arising from the death of the latter, are achievable only by the wise

**Transliteration**: Naththampol Ketum Uladhaakum Saakkaatum Viththakark Kallaal Aridhu

புகழ்
குறள் 236

தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று

**மு.வ உரை**: ஒரு துறையில் முற்பட்டுத் தோன்றுவதானால் புகழோடு தோன்ற வேண்டும், அத்தகைய சிறப்பு இல்லாதவர் அங்குத் தோன்றுவதைவிடத் தோன்றாமலிருப்பதே நல்லது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் அறியுமாறு அறிமுகமானால் புகழ் மிக்கவராய் அறிமுகம் ஆகுக; புகழ் இல்லாதவர் உலகு காணக் காட்சி தருவதிலும், தராமல் இருப்‌பதே நல்லது.

**கலைஞர் உரை**: எந்தத் துறையில் ஈடுபட்டாலும் அதில் புகழுடன் விளங்கவேண்டும்; இயலாதவர்கள் அந்தத் துறையில் ஈடுபடாமல் இருப்பதே நல்லது

**Couplet**: If man you walk the stage, appear adorned with glory's grace; Save glorious you can shine, 'twere better hide your face

**English Explanation**: If you are born (in this world), be born with qualities conductive to fame From those who are destitute of them it will be better not to be born

**Transliteration**: Thondrin Pukazhotu Thondruka Aqdhilaar Thondralin Thondraamai Nandru

புகழ்
குறள் 237

புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவ தெவன்

**மு.வ உரை**: தமக்குப் புகழ் உண்டாகுமாறு வாழமுடியாதவர் தம்மைத் தாம் நொந்து கொள்ளாமல் தம்மை இகழ்கின்றவரை நொந்து கொள்ளக் காரணம் என்ன?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: புகழ் பெருகுமாறு வாழமுடியாதவர் அதற்குக் காரணர் தாமே என்று தம்மீது வருந்தாமல், தம்மை இகழ்வார் மீது வருத்தம் கொள்வது எதற்காக?

**கலைஞர் உரை**: உண்மையான புகழுடன் வாழ முடியாதவர்கள், அதற்காகத் தம்மை நொந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிரத் தமது செயல்களை இகழ்ந்து பேசுகிறவர்களை நொந்து கொள்வது எதற்காக?

**Couplet**: If you your days will spend devoid of goodly fame, When men despise, why blame them? You've yourself to blame

**English Explanation**: Why do those who cannot live with praise, grieve those who despise them, instead of grieving themselves for their own inability

**Transliteration**: Pukazhpata Vaazhaadhaar Thannovaar Thammai Ikazhvaarai Novadhu Evan?

புகழ்
குறள் 238

வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்னும்
எச்சம் பெறாஅ விடின்

**மு.வ உரை**: தமக்குப் பின் எஞ்சி நிற்பதாகியப் புகழைப் பெறாவிட்டால் உலகத்தார் எல்லார்க்கும் அத்தகைய வாழ்க்கை பழி என்று சொல்லுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: புகழ் என்னும் பெரும் செல்வத்தைப் பெறாது போனால், இந்த உலகத்தவர்க்கு அதுவே பழி என்று அறிந்தோர் கூறுவர்.

**கலைஞர் உரை**: தமக்குப் பிறகும் எஞ்சி நிற்கக் கூடிய புகழைப் பெறாவிட்டால், அது அந்த வாழ்க்கைக்கே வந்த பழியென்று வையம் கூறும்

**Couplet**: Fame is virtue's child, they say; if, then, You childless live, you live the scorn of men

**English Explanation**: Not to beget fame will be esteemed a disgrace by the wise in this world

**Transliteration**: Vasaiyenpa Vaiyaththaark Kellaam Isaiyennum Echcham Peraaa Vitin

புகழ்
குறள் 239

வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம்

**மு.வ உரை**: புகழ் பெறாமல் வாழ்வைக் கழித்தவருடைய உடம்பைச் சுமந்த நிலம், வசையற்ற வளமான பயனாகிய விளைவு இல்லாமல் குன்றிவிடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: புகழ் இல்லாத உடம்பைச் சுமந்த பூமி, தன் வளம் மிக்க விளைச்சலில் குறைவு படும்.

**கலைஞர் உரை**: புகழ் எனப்படும் உயிர் இல்லாத வெறும் மனித உடலைச் சுமந்தால், இந்தப்பூமி நல்ல விளைவில்லாத நிலமாகக் கருதப்படும்

**Couplet**: The blameless fruits of fields' increase will dwindle down, If earth the burthen bear of men without renown

**English Explanation**: The ground which supports a body without fame will diminish in its rich produce

**Transliteration**: Vasaiyilaa Vanpayan Kundrum Isaiyilaa Yaakkai Poruththa Nilam

புகழ்
குறள் 240

வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய
வாழ்வாரே வாழா தவர்

**மு.வ உரை**: தாம் வாழும் வாழ்க்கையில் பழி உண்டாகாமல் வாழ்கின்றவரே உயிர் வாழ்கின்றவர், புகழ் உண்டாகாமல் வாழ்கின்றவரே உயிர் வாழாதவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தம்மீது பழி இன்றிப் புகழோடு வாழ்பவரே உயிர‌ோடு வாழ்பவர்; புகழ் இன்றிப் பழியோடு வாழ்பவர் இருந்தும் இல்லாதவரே.

**கலைஞர் உரை**: பழி உண்டாகாமல் வாழ்வதே வாழ்க்கை எனப்படும், புகழ் இல்லாதவர் வாழ்வதும் வாழாததும் ஒன்றுதான்

**Couplet**: Who live without reproach, them living men we deem; Who live without renown, live not, though living men they seem

**English Explanation**: Those live who live without disgrace Those who live without fame live not

**Transliteration**: Vasaiyozhiya Vaazhvaare Vaazhvaar Isaiyozhiya Vaazhvaare Vaazhaa Thavar

அருளுடைமை
குறள் 241

அருட்செல்வஞ் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்ணு முள

**மு.வ உரை**: பொருள்களாகிய செல்வங்கள் இழிந்தவரிடத்திலும் உள்ளன; (உயர்ந்தவரிடத்தில் மட்டுமே உள்ள) அருளாகிய செல்வமே செல்வங்களில் சிறந்த செல்வமாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறந்தது அருள் என்னும் செல்வமே. பொருட்செல்வம் இழிந்த மனிதரிடமும் உண்டு.

**கலைஞர் உரை**: கொடிய உள்ளம் கொண்ட இழிமக்களிடம்கூடக் கோடிக்கணக்கில் செல்வம் குவிந்திருக்கலாம்; ஆனாலும் அந்தச் செல்வம் அருட் செல்வத்துக்கு ஈடாகாது

**Couplet**: Wealth 'mid wealth is wealth 'kindliness'; Wealth of goods the vilest too possess

**English Explanation**: The wealth of kindness is wealth of wealth, in as much as the wealth of property is possessed by the basest of men

**Transliteration**: Arutchelvam Selvaththul Selvam Porutchelvam Pooriyaar Kannum Ula

அருளுடைமை
குறள் 242

நல்லாற்றான் நாடி யருளாள்க பல்லாற்றால்
தேரினும் அஃதே துணை

**மு.வ உரை**: நல்ல வழியால் ஆராய்ந்து அருளுடையவர்களாக விளங்க வேண்டும்; பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருளே வாழ்க்கைக்குத் துணையாக இருக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நல்லநெறியில் வாழ்ந்து, நமக்கு உதவும் அறம் எது என ஆய்ந்து, அருளுடன் வாழ்க; எல்லாச் சமய நெறிகளால் ஆய்ந்தாலும் அருளே நமக்குத் துணையாகும்.

**கலைஞர் உரை**: பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருள் உடைமையே வாழ்க்கைக்குத் துணையாய் விளங்கும் நல்வழி எனக் கொள்ளல் வேண்டும்

**Couplet**: The law of 'grace' fulfil, by methods good due trial made, Though many systems you explore, this is your only aid

**English Explanation**: (Stand) in the good path, consider, and be kind. Even considering according to the conflicting tenets of the different sects, kindness will be your best aid, (in the acquisition of heavenly bliss.)

**Transliteration**: Nallaatraal Naati Arulaalka Pallaatraal Therinum Aqdhe Thunai

அருளுடைமை
குறள் 243

அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த
இன்னா உலகம் புகல்

**மு.வ உரை**: அறியாமையாகிய இருள் பொருந்திய துன்ப உலகில் இருந்து வாழும் வாழ்க்கை, அருள் பொருந்திய நெஞ்சம் உடையவர்களுக்கு இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அருள் நிறைந்த நெஞ்சத்தவர்க்கு, இருட்டான, துன்ப உலகமாகிய நரகம் புகும் நெருக்கடி இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: அருள் நிறைந்த மனம் படைத்தவர் அறியாமை எனும் இருள் சூழ்ந்த துன்ப உலகில் உழலமாட்டார்

**Couplet**: They in whose breast a 'gracious kindliness' resides, See not the gruesome world, where darkness drear abides

**English Explanation**: They will never enter the world of darkness and wretchedness whose minds are the abode of kindness

**Transliteration**: Arulserndha Nenjinaark Killai Irulserndha Innaa Ulakam Pukal

அருளுடைமை
குறள் 244

மன்னுயி ரோம்பி அருளாள்வாற் கில்லென்ப
தன்னுயி ரஞ்சும் வினை

**மு.வ உரை**: தன் உயிரின் பொருட்டு அஞ்சி வாழ்கின்ற தீவினை, உலகில் நிலைபெற்றுள்ள மற்ற உயிர்களைப் போற்றி அருளுடையவனாக இருப்பவனுக்கு இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நிலைத்து வரும் உயிர்களைக் காத்து அவற்றின் மீது அருள் உள்ளவனுக்குத் தன் உயிரைப் பற்றிய பயம் வராது.

**கலைஞர் உரை**: எல்லா உயிர்களிடத்தும் கருணைக்கொண்டு அவற்றைக் காத்திடுவதைக் கடமையாகக் கொண்ட சான்றோர்கள் தமது உயிரைப் பற்றிக் கவலை அடைய மாட்டார்கள்

**Couplet**: Who for undying souls of men provides with gracious zeal, In his own soul the dreaded guilt of sin shall never feel

**English Explanation**: (The wise) say that the evils, which his soul would dread, will never come upon the man who exercises kindness and protects the life (of other creatures)

**Transliteration**: Mannuyir Ompi Arulaalvaarkku Illenpa Thannuyir Anjum Vinai

அருளுடைமை
குறள் 245

அல்லல் அருளாள்வார்க் கில்லை வளிவழங்கு
மல்லன்மா ஞாலங் கரி

**மு.வ உரை**: அருளுடையவராக வாழ்கின்றவர்களுக்குத் துன்பம் இல்லை, காற்று இயங்குகின்ற வளம் பெரிய உலகத்தில் வாழ்வோரே இதற்குச் சான்று ஆவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அருள் உடையவர்க்கு இவ்வுலகில் துன்பம் வராது; இதற்குக் காற்று உலவும், வளம் மிக்க இந்தப் பேருலகமே சான்று.

**கலைஞர் உரை**: உள்ளத்தில் ஊறிடும் அருளின் இயக்கத்தினால் துன்பத்தை உணராமல் கடமையாற்றலாம் என்பதற்கு, காற்றின் இயக்கத்தினால் வலிமையுடன் திகழும் இந்தப் பெரிய உலகமே சான்று

**Couplet**: The teeming earth's vast realm, round which the wild winds blow, Is witness, men of 'grace' no woeful want shall know

**English Explanation**: This great rich earth over which the wind blows, is a witness that sorrow never comes upon the kindhearted

**Transliteration**: Allal Arulaalvaarkku Illai Valivazhangum Mallanmaa Gnaalang Kari

அருளுடைமை
குறள் 246

பொருள்நீங்கிப் பொச்சாந்தா ரென்பர் அருள்நீங்கி
அல்லவை செய்தொழுகு வார்

**மு.வ உரை**: அருள் இல்லாதவராய் அறமல்லாதவைகளைச் செய்து நடப்பவர்களை, உறுதிப்பொருளாகிய அறத்திலிருந்து நீங்கித் தம் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை மறந்தவர் என்பார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அருள் இல்லாமல் தீமைகளைச் செய்து வாழ்பவரைப் பொருளையும் இழந்து தாம் துன்பம் அடைந்ததையும் மறந்தவர் என்று அறிஞர் கூறுவர்.

**கலைஞர் உரை**: அருளற்றவர்களாய்த் தீமைகளைச் செய்து வாழ்பவர்கள், பொருளற்றவர்களாகவும், கடமை மறந்தவர்களாகவும் ஆவர்

**Couplet**: Gain of true wealth oblivious they eschew, Who 'grace' forsake, and graceless actions do

**English Explanation**: (The wise) say that those who neglect kindness and practise cruelties, neglected virtue (in their former birth), and forgot (the sorrows which they must suffer.)

**Transliteration**: Porulneengip Pochchaandhaar Enpar Arulneengi Allavai Seydhozhuku Vaar

அருளுடைமை
குறள் 247

அருளில்லார்க் கவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்
கிவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு

**மு.வ உரை**: பொருள் இல்லாதவர்க்கு இவ்வுலகத்து வாழ்க்கை இல்லாதவாறு போல உயிர்களிடத்தில் அருள் இல்லாதவர்க்கு அவ்வுலகத்து வாழ்க்கை இல்லையாம்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொருள் இல்லாதவர்க்கு இப்பூவுலக இன்பம் இல்லாதது போலவே, அருள் இல்லாதவர்க்கு மேல் உலக இன்பம் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: பொருள் இல்லாதவர்களுக்கு இல்லற வாழ்க்கை சிறப்பாக இராது அதுபோலவே கருணை உள்ளம் இல்லாதவர்களின் துறவற வாழ்க்கையும் சிறப்பாக அமையாது

**Couplet**: As to impoverished men this present world is not; The 'graceless' in you world have neither part nor lot

**English Explanation**: As this world is not for those who are without wealth, so that world is not for those who are without kindness

**Transliteration**: Arulillaarkku Avvulakam Illai Porulillaarkku Ivvulakam Illaaki Yaangu

அருளுடைமை
குறள் 248

பொருளற்றார் பூப்ப ரொருகால் அருளற்றார்
அற்றார்மற் றாதல் அரிது

**மு.வ உரை**: பொருள் இல்லாதவர் ஒரு காலத்தில் வளம் பெற்று விளங்குவர், அருள் இல்லாதவர் வாழ்க்கையின் பயம் அற்றவரே அவர் ஒரு காலத்திலும் சிறந்து விளங்குதல் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொருள் இல்லாமல் ஏழையாய்ப் போனவர் திரும்பவும் செல்வத்தால் பொலிவு பெறலாம்; அருள் இல்லாமல் போனவரோ, போனவர்தாம்; மீண்டும் அருள் உள்ளவராய் ஆவது கடினம்.

**கலைஞர் உரை**: பொருளை இழந்தவர் அதனை மீண்டும் தேடிப் பெறலாம் அருளை இழந்தால் இழந்ததுதான்; மீண்டும் பெற இயலாது

**Couplet**: Who lose the flower of wealth, when seasons change, again may bloom; Who lose 'benevolence', lose all; nothing can change their doom

**English Explanation**: Those who are without wealth may, at some future time, become prosperous; those who are destitute of kindness are utterly destitute; for them there is no change

**Transliteration**: Porulatraar Pooppar Orukaal Arulatraar Atraarmar Raadhal Aridhu

அருளுடைமை
குறள் 249

தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின்
அருளாதான் செய்யும் அறம்

**மு.வ உரை**: அருள் மேற்கொள்ளாதவன் செய்கின்ற அறச்செயலை ஆராய்ந்தால், அஃது அறிவு தெளியாதவன் ஒரு நூலின் உண்மைப் பொருளைக் கண்டாற் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனத்துள் அருள் இல்லாதவன் செய்யும் அறத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால், ஞானம் இல்லாதவன் மெய்ப்பொருளை உணர்ந்தது போல ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: அறிவுத் தெளிவு இல்லாதவன் ஒரு நூலின் உண்மைப் பொருளைக் கண்டறிய முடியுமா? அது போலத்தான் அருள் இல்லாதவன் செய்யும் அறச்செயலும் இருக்கும்

**Couplet**: When souls unwise true wisdom's mystic vision see, The 'graceless' man may work true works of charity

**English Explanation**: If you consider, the virtue of him who is without kindness is like the perception of the true being by him who is without wisdom

**Transliteration**: Therulaadhaan Meypporul Kantatraal Therin Arulaadhaan Seyyum Aram

அருளுடைமை
குறள் 250

வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
மெலியார்மேற் செல்லு மிடத்து

**மு.வ உரை**: (அருள் இல்லாதவன் ) தன்னை விட மெலிந்தவர் மேல் துன்புறுத்த செல்லும் போது, தன்னை விட வலியவரின் முன் தான் அஞ்சி நிற்கும் நிலைமையை நினைக்க வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அருள் இல்லாதவள், தன்னைவிட எளிய மனிதரைத் துன்புறுத்தச் செல்லும்போது, தன்னைவிட பலசாலி தன்னைத் துன்புறுத்த வந்தால் அவருக்கு முன் தான் அஞ்சி நிற்பதாக எண்ணிப் பார்க்க.

**கலைஞர் உரை**: தன்னைவிட மெலிந்தவர்களைத் துன்புறுத்த நினைக்கும் போது, தன்னைவிட வலியவர் முன்னால் அஞ்சி நிற்கும் நிலைமை தனக்கு இருப்பதை மறந்துவிடக் கூடாது

**Couplet**: When weaker men you front with threat'ning brow, Think how you felt in presence of some stronger foe

**English Explanation**: When a man is about to rush upon those who are weaker than himself, let him remember how he has stood (trembling) before those who are stronger than himself

**Transliteration**: Valiyaarmun Thannai Ninaikka Thaan Thannin Meliyaarmel Sellu Mitaththu

புலால் மறுத்தல்
குறள் 251

தன்னூன் பெருக்கற்குத் தான்பிறி தூனுண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள்

**மு.வ உரை**: தன் உடம்பைப் பெருக்கச் செய்வதற்காகத் தான் மற்றோர் உயிரின் உடம்பைத் தின்கின்றவன் எவ்வாறு அருளுடையவனாக இருக்க முடியும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன் உடம்பை வளர்ப்பதற்காக இன்னோர் உடம்பைத் தின்பவன் மனத்துள் இரக்கம் எப்படி இருக்கும்?

**கலைஞர் உரை**: தன் உடலை வளர்ப்பதற்காக வேறொரு உயிரின் உடலை உணவாக்கிக் கொள்பவர் எப்படிக் கருணையுள்ளம் கொண்டவராக இருக்க முடியும்

**Couplet**: How can the wont of 'kindly grace' to him be known, Who other creatures' flesh consumes to feed his own

**English Explanation**: How can he be possessed of kindness, who to increase his own flesh, eats the flesh of other creatures

**Transliteration**: Thannoon Perukkarkuth Thaanpiridhu Oonunpaan Engnganam Aalum Arul?

புலால் மறுத்தல்
குறள் 252

பொருளாட்சி போற்றாதார்க் கில்லை அருளாட்சி
ஆங்கில்லை ஊன்றின் பவர்க்கு

**மு.வ உரை**: பொருளுடையவராக இருக்கும் சிறப்பு அப்பொருளை வைத்துக் காப்பாற்றாதவர்க்கு இல்லை, அருளுடையவராக இருக்கும் சிறப்பு புலால் தின்பவர்க்கு இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொருளால் பயன் பெறுவது அதைப் பாதுகாக்காதவர்க்கு இல்லை; அது போல, இரக்கத்தால் பயன்பெறுவது இறைச்சி தின்பவர்க்கு இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: பொருளைப் பேணிக் காத்திடாதவர்க்குப் பொருள் உடையவர் என்னும் சிறப்பு இல்லை; புலால் உண்பவர்க்கும் அருள் உடையவர் என்னும் சிறப்பு இல்லை

**Couplet**: No use of wealth have they who guard not their estate; No use of grace have they with flesh who hunger sate

**English Explanation**: As those possess no property who do not take care of it, so those possess no kindness who feed on flesh

**Transliteration**: Porulaatchi Potraadhaarkku Illai Arulaatchi Aangillai Oondhin Pavarkku

புலால் மறுத்தல்
குறள் 253

படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்றூக்கா தொன்றன்
உடல்சுவை யுண்டார் மனம்

**மு.வ உரை**: ஓர் உயிரின் உடம்பைச் சுவையாக உண்டவரின் மனம் கொலைக்கருவியைக் கையில் கொண்டவரின் நெஞ்சம் போல் நன்மையாகி அருளைப் போற்றாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கத்தியைத் தன் கையில் பிடித்திருப்பவரின் மனம், இரக்கத்தை எண்ணிப் பாராதது போலப் பிறிதொரு உடலைச் சுவைத்து உண்டவரின் மனமும் இரக்கத்தை எணணாது.

**கலைஞர் உரை**: படைக் கருவியைப் பயன்படுத்துவோர் நெஞ்சமும், ஓர் உயிரின் உடலைச் சுவைத்து உண்பவர் நெஞ்சமும், அருளுடைமையைப் போற்றக் கூடியவைகள் அல்ல

**Couplet**: Like heart of them that murderous weapons bear, his mind, Who eats of savoury meat, no joy in good can find

**English Explanation**: Like the (murderous) mind of him who carries a weapon (in his hand), the mind of him who feasts with pleasure on the body of another (creature), has no regard for goodness

**Transliteration**: Pataikontaar Nenjampol Nannookkaadhu Ondran Utalsuvai Untaar Manam

புலால் மறுத்தல்
குறள் 254

அருளல்ல தியாதெனிற் கொல்லாமை கோறல்
பொருளல்ல தவ்வூன் தினல்

**மு.வ உரை**: அருள் எது என்றால் ஓர் உயிரையும் கொல்லாமலிருத்தல் அருளல்லாது எது என்றால் உயிர்களைக்கொள்ளுதல் அதன் உடம்பைத் தின்னுதல் அறம் அல்லாதது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இரக்கம் எது என்றால் கொலை செய்யாமல் இருப்பதே; இரக்கம் இல்லாதது எது என்றால் கொலை செய்வதே; பாவம் எது என்றால் இறைச்சியைத் தின்பதே

**கலைஞர் உரை**: கொல்லாமை அருளுடைமையாகும்; கொல்லுதல் அருளற்ற செயலாகும் எனவே ஊன் அருந்துதல் அறம் ஆகாது

**Couplet**: 'What's grace, or lack of grace'? 'To kill' is this, that 'not to kill'; To eat dead flesh can never worthy end fulfil

**English Explanation**: If it be asked what is kindness and what its opposite, the answer would be preservation and destruction of life; and therefore it is not right to feed on the flesh (obtained by taking away life)

**Transliteration**: Arulalladhu Yaadhenin Kollaamai Koral Porulalladhu Avvoon Thinal

புலால் மறுத்தல்
குறள் 255

உண்ணாமை யுள்ள துயிர்நிலை ஊனுண்ண
அண்ணாத்தல் செய்யா தளறு

**மு.வ உரை**: உயிர்கள் உடம்பு பெற்று வாழும் நிலைமை, ஊன் உண்ணாதிருத்தலை அடிப்படையாகக் கொண்டது ஊன் உண்டால் நரகம் அவனை வெளிவிடாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இறைச்சியைத் தின்னாது இருத்தல் என்னும் அறத்தின்மேல் உயிர்நிலை இருக்கிறது. இதை மீறித் தின்னும் உயிர்களை நரகம் விழுங்கும்; வெளியே விடவும் செய்யாது.

**கலைஞர் உரை**: உயிர்களை உணவாக்கிக் கொள்ளச் சகதிக்குழியும் வாய் திறவாது; புலால் உண்ணாதவர்கள் இருப்பதால், பல உயிர்கள் கொல்லப்படாமல் வாழ்கின்றன

**Couplet**: If flesh you eat not, life's abodes unharmed remain; Who eats, hell swallows him, and renders not again

**English Explanation**: Not to eat flesh contributes to the continuance of life; therefore if a man eat flesh, hell will not open its mouth (to let him escape out, after he has once fallen in)

**Transliteration**: Unnaamai Ulladhu Uyirnilai Oonunna Annaaththal Seyyaadhu Alaru

புலால் மறுத்தல்
குறள் 256

தினற்பொருட்டால் கொல்லா துலகெனின் யாரும்
விலைப்பொருட்டால் ஊன்றருவா ரில்

**மு.வ உரை**: புலால் தின்னும் பொருட்டு உலகத்தார் உயிர்களைக் கொல்லா திருப்பாரானால், விலையின் பொருட்டு ஊன் விற்பவர் இல்லாமல் போவார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தின்பதற்காகவே கொலை செய்பவர் இல்லை என்றால், இறைச்சியை விலைக்குத் தருபவரும் உலகில் எங்கும் இருக்கமாட்டார்.

**கலைஞர் உரை**: புலால் உண்பதற்காக உலகினர் உயிர்களைக் கொல்லாதிருப்பின், புலால் விற்பனை செய்யும் தொழிலை எவரும் மேற்கொள்ள மாட்டார்

**Couplet**: 'We eat the slain,' you say, by us no living creatures die; Who'd kill and sell, I pray, if none came there the flesh to buy

**English Explanation**: If the world does not destroy life for the purpose of eating, then no one would sell flesh for the sake of money

**Transliteration**: Thinarporuttaal Kollaadhu Ulakenin Yaarum Vilaipporuttaal Oondraruvaa Ril

புலால் மறுத்தல்
குறள் 257

உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிதொன்றன்
புண்ண துணர்வார்ப் பெறின்

**மு.வ உரை**: புலால் உண்ணாமலிருக்க வேண்டும், ஆராய்ந்து அறிவாரைப் பெற்றால், அப் புலால் வேறோர் உயிரின் புண் என்பதை உணரலாம்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இறைச்சி, இன்னோர் உடம்பின் புண்; அறிந்தவர் அதை உண்ணக்கூடாது.

**கலைஞர் உரை**: புலால் என்பது வேறோர் உயிரின் உடற்புண் என்பதை உணர்ந்தோர் அதனை உண்ணாமல் இருக்கவேண்டும்

**Couplet**: With other beings' ulcerous wounds their hunger they appease; If this they felt, desire to eat must surely cease

**English Explanation**: If men should come to know that flesh is nothing but the unclean ulcer of a body, let them abstain from eating it

**Transliteration**: Unnaamai Ventum Pulaaal Piridhondran Punnadhu Unarvaarp Perin

புலால் மறுத்தல்
குறள் 258

செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியா ருண்ணார்
உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன்

**மு.வ உரை**: குற்றத்திலிருந்து நீங்கிய அறிவை உடையவர், ஒர் உயிரினிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த ஊனை உண்ணமாட்டார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிழையற்ற அறிவினை உடையவர், உயிர் பிரிந்த இறைச்சியை உண்ணமாட்டார்.

**கலைஞர் உரை**: மாசற்ற மதியுடையோர், ஓர் உயிரைப் பிரித்து அதன் ஊனை உண்ண மாட்டார்கள்

**Couplet**: Whose souls the vision pure and passionless perceive, Eat not the bodies men of life bereave

**English Explanation**: The wise, who have freed themselves from mental delusion, will not eat the flesh which has been severed from an animal

**Transliteration**: Seyirin Thalaippirindha Kaatchiyaar Unnaar Uyirin Thalaippirindha Oon

புலால் மறுத்தல்
குறள் 259

அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
உயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று

**மு.வ உரை**: நெய் முதலியப் பொருள்களைத் தீயில் சொரிந்து ஆயிரம் வேள்விகள் செய்தலை விட ஒன்றன் உயிரைக்கொன்று உடம்பைத் தின்னாதிருத்தல் நல்லது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: (மந்திரம் சொல்லித் தேவர்களுக்கு இடும் உணவாகிய) அவிகளைத் தீயில் போட்டு ஆயிரம் வேள்வி செய்வதைக் காட்டிலும் ஓர் உயிரைப் போக்கி அதன் உடம்பை உண்ணாமல் இருப்பது நல்லது.

**கலைஞர் உரை**: நெய் போன்ற பொருள்களைத் தீயிலிட்டு ஆயிரம் வேள்விகளை நடத்துவதைவிட உண்பதற்காக ஓர் உயிரைப் போக்காமலிருப்பது நல்லது

**Couplet**: Than thousand rich oblations, with libations rare, Better the flesh of slaughtered beings not to share

**English Explanation**: Not to kill and eat (the flesh of) an animal, is better than the pouring forth of ghee etc, in a thousand sacrifices

**Transliteration**: Avisorin Thaayiram Vettalin Ondran Uyirsekuth Thunnaamai Nandru

புலால் மறுத்தல்
குறள் 260

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிருந் தொழும்

**மு.வ உரை**: ஓருயிரையும் கொல்லாமல் புலால் உண்ணாமல் வாழ்கின்றவனை உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் கைகூப்பி வணங்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எந்த உயிரையும் கொல்லாதவனாய், இறைச்சியைத் தின்ன மறுத்தவனாய் வாழ்பவனை எல்லா உயிர்களும் கை குவித்துத் தொழும்.

**கலைஞர் உரை**: புலால் உண்ணாதவர்களையும், அதற்காக உயிர்களைக் கொல்லாதவர்களையும் எல்லா உயிரினங்களும் வணங்கி வாழ்த்தும்

**Couplet**: Who slays nought,- flesh rejects- his feet before All living things with clasped hands adore

**English Explanation**: All creatures will join their hands together, and worship him who has never taken away life, nor eaten flesh

**Transliteration**: Kollaan Pulaalai Maruththaanaik Kaikooppi Ellaa Uyirun Thozhum

தவம்
குறள் 261

உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை
அற்றே தவத்திற் குரு

**மு.வ உரை**: தனக்கு உற்ற துன்பத்தை பொறுத்தலும் மற்ற உயிர்க்குத் துன்பம் செய்யாதிருத்தலும் ஆகிய அவ்வளவே தவத்திற்கு வடிவமாகும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறரால் தனக்குச் செய்யப்படும் துன்பங்களைப் பொறுத்துக் கொள்வது, துன்பம் செய்தவர்க்கும் துன்பம் செய்யாதிருப்பது என்னும் இவ்வளவுதான், தவம் என்பதன் இலக்கணம்.

**கலைஞர் உரை**: எதையும் தாங்கும் இதயத்தைப் பெற்றிருப்பதும், எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாமல் இருப்பதும்தான் ``தவம்'' என்று கூறப்படும்

**Couplet**: To bear due penitential pains, while no offence He causes others, is the type of 'penitence'

**English Explanation**: The nature of religious discipline consists, in the endurance (by the ascetic) of the sufferings which it brings on himself, and in abstaining from giving pain to others

**Transliteration**: Utranoi Nondral Uyirkkurukan Seyyaamai Atre Thavaththir Kuru

தவம்
குறள் 262

தவமுந் தவமுடையார்க் காகும் அவமதனை
அஃதிலார் மேற்கொள் வது

**மு.வ உரை**: தவக்கோலமும் தவஒழுக்கமும் உடையவர்க்கே பொருந்துவதாகும்; அக் கோலத்தை தவஒழுக்கம் இல்லாதவர் மேற்கொள்வது வீண்முயற்சியாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முற்பிறப்பில் தவ நோக்கம் பெற்றிருந்தவர்க்கே இப்பிறப்பில் தவம் செய்ய நேரும். அத்தகைய நோக்கம் இல்லாதவர், இப்போது தவத்தை மேற்கொள்வதும் வீண்தான்.

**கலைஞர் உரை**: உறுதிப்பாடும், மன அடக்கமும் உடையவருக்கே தவத்தின் பெருமை வாய்க்கும் எனவே கட்டுப்பாடான ஒழுக்கம் இல்லாதவர்கள், தவத்தை மேற்கொள்வது வீண் செயலேயாகும்

**Couplet**: To 'penitents' sincere avails their 'penitence'; Where that is not, 'tis but a vain pretence

**English Explanation**: Austerities can only be borne, and their benefits enjoyed, by those who have practised them (in a former birth); it will be useless for those who have not done so, to attempt to practise them (now)

**Transliteration**: Thavamum Thavamutaiyaarkku Aakum Adhanai Aqdhilaar Merkol Vadhu

தவம்
குறள் 263

துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொன்
மற்றை யவர்கள் தவம்

**மு.வ உரை**: துறந்தவர்க்கு உணவு முதலியனக் கொடுத்து உதவவேண்டும் என விரும்பி மற்றவர்கள் (இல்லறத்தினர்) தவம் செய்தலை மறந்தார்களோ

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: துறவு மேற்கொண்டவர்களுக்கு உதவ எண்ணி, மற்றவர்கள் தவம் செய்வதை மறந்து இருப்பார்கள் போலும்.

**கலைஞர் உரை**: துறவிகளுக்குத் துணை நிற்க விரும்புகிறோம் என்பதற்காகத் தாங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய தவ ஒழுக்கத்தை மற்றவர்கள் மறந்து விடக் கூடாது

**Couplet**: Have other men forgotten 'penitence' who strive To earn for penitents the things by which they live

**English Explanation**: It is to provide food etc, for the ascetics who have abandoned (the desire of earthly possessions) that other persons have forgotten (to practise) austerity ?

**Transliteration**: Thurandhaarkkuth Thuppuravu Venti Marandhaarkol Matrai Yavarkal Thavam

தவம்
குறள் 264

ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை யாக்கலும்
எண்ணின் தவத்தான் வரும்

**மு.வ உரை**: தீமை செய்யும் பகைவரை அடக்குதலும் நன்மை செய்யும் நண்பரை உயர்த்துதலும் நினைத்த அளவில் தவத்தின் வலிமையால் உண்டாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பகைவர்களை மாற்றவும், நண்பர்களைப் பெருக்கவும் எண்ணினால், தவத்தால் அதைச் செய்ய முடியும்.

**கலைஞர் உரை**: மன உறுதியும் கட்டுப்பாடும் கொண்டு தவமென்னும் நோன்பு வலிமையுடையதாக அமைந்தால்தான், எண்ணிய மாத்திரத்தில் பகைவரை வீழ்த்தவும் நண்பரைக் காக்கவும் முடியும்

**Couplet**: Destruction to his foes, to friends increase of joy The 'penitent' can cause, if this his thoughts employ

**English Explanation**: If (the ascetic) desire the destruction of his enemies, or the aggrandizement of his friends, it will be effected by (the power of) his austerities

**Transliteration**: Onnaarth Theralum Uvandhaarai Aakkalum Ennin Thavaththaan Varum

தவம்
குறள் 265

வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும்

**மு.வ உரை**: விரும்பிய பயன்களை விரும்பியவாறே அடைய முடியுமாகையால் செய்யத்தக்க தவம் இந்நிலையிலும் (இல்லற வாழ்க்கையிலும்) முயன்று செய்யப்படும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: விரும்பியவற்றை விரும்பியபடியே அடைய முடியுமாதலால் இப்பூமியில் தவம் முயன்று செய்யப்படும்.

**கலைஞர் உரை**: உறுதிமிக்க நோன்பினால் விரும்பியதை விரும்பியவாறு அடைய முடியுமாதலால், அது விரைந்து முயன்று செய்யப்படுவதாகும்

**Couplet**: That what they wish may, as they wish, be won, By men on earth are works of painful 'penance' done

**English Explanation**: Religious dislipline is practised in this world, because it secures the attainment of whatever one may wish to enjoy (in the world to come)

**Transliteration**: Ventiya Ventiyaang Keydhalaal Seydhavam Eentu Muyalap Patum

தவம்
குறள் 266

தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற் றல்லார்
அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு

**மு.வ உரை**: தவம் செய்கின்றவரே தமக்குரிய கடமையைச் செய்கின்றவர் ஆவர், அவர் அல்லாத மற்றவர் ஆசை வலையில் அகப்பட்டு வீண் முயற்சி செய்கின்றவரே.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தவத்தைச் செய்பவரே தமக்குரிய செயலைச் செய்தவர்; மற்றவர்களோ ஆசை வலைப்பட்டு வீணானவற்றைச் செய்தவர் ஆவர்.

**கலைஞர் உரை**: அடக்கமும், அன்பு நெறியும், துன்பங்களைத் தாங்கும் பொறுமையும் வாய்ந்த தவம் மேற்கொண்டவர்கள் மட்டுமே தமது கடமையைச் செய்பவர்கள்; அதற்கு மாறானவர்கள், ஆசையால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு வீணான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள்

**Couplet**: Who works of 'penance' do, their end attain, Others in passion's net enshared, toil but in vain

**English Explanation**: Those discharge their duty who perform austerities; all others accomplish their own destruction, through the entanglement of the desire (of riches and sensual pleasure)

**Transliteration**: Thavanj Cheyvaar Thangarumanj Cheyvaarmar Rallaar Avanjeyvaar Aasaiyut Pattu

தவம்
குறள் 267

சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடுந் துன்பஞ்
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு

**மு.வ உரை**: புடமிட்டு சுடச்சுட ஒளிவிடுகின்ற பொன்னைப் போல் தவம் செய்கின்றவரை துன்பம் வருத்த வருத்த மெய்யுணர்வு மிகும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நெருப்பு சுடச்சுடப் பொன்னின் ஒளி பெருகுவது போலத் துன்பம் வருத்த வருத்தத் தவம் செய்பவர்க்கு ஞானம் பெருகும்.

**கலைஞர் உரை**: தம்மைத் தாமே வருத்திக் கொண்டு ஒரு குறிக்கோளுக்காக நோன்பு நோற்பவர்களை எந்தத் துன்பங்கள் தாக்கினாலும் அவர்கள் சுடச்சுட ஒளிவிடும் பொன்னைப் போல் புகழ் பெற்றே உயர்வார்கள்

**Couplet**: The hotter glows the fining fire, the gold the brighter shines; The pain of penitence, like fire, the soul of man refines

**English Explanation**: Just as gold is purified as heated in the fire, will those shine, who have endured the burning of pain (in frequent austerities)

**Transliteration**: Sutachchutarum Ponpol Olivitum Thunpanjjch Utachchuta Norkir Pavarkku

தவம்
குறள் 268

தன்னுயிர் தானறப் பெற்றானை ஏனைய
மன்னுயி ரெல்லாந் தொழும்

**மு.வ உரை**: தவ வலிமையால் தன்னுடைய உயிர், தான் என்னும் பற்று நீங்கப் பெற்றவனை மற்ற உயிர்கள் எல்லாம் (அவனுடைய பெருமையை உணர்ந்து) தொழும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன் உயிர், தான் என்னும் எண்ணம் முற்றும் இல்லாதவனைப் பிற உயிர்கள் எல்லாம் தொழும்.

**கலைஞர் உரை**: ``தனது உயிர்'' என்கிற பற்றும், ``தான்'' என்கிற செருக்கும் கொள்ளாதவர்களை உலகம் புகழ்ந்து பாராட்டும்

**Couplet**: Who gains himself in utter self-control, Him worships every other living soul

**English Explanation**: All other creatures will worship him who has attained the control of his own soul

**Transliteration**: Thannuyir Thaanarap Petraanai Enaiya Mannuyi Rellaan Thozhum

தவம்
குறள் 269

கூற்றங் குதித்தலுங் கைகூடும் நோற்றலின்
ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்கு

**மு.வ உரை**: தவம் செய்வதால் பெறத்தக்க ஆற்றலைப் பெற்றவர்க்கு (ஓர் இடையூறும் இல்லையாகையால் ) எமனை வெல்லுதலும் கைகூடும்

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தவத்தால் வரும் வலிமையைப் பெற்றவரால் எமனையும் வெல்ல முடியும்.

**கலைஞர் உரை**: எத்தனைத் துன்பங்கள் வரினும் தாங்கிக் குறிக்கோளில் உறுதியாக நிற்கும் ஆற்றலுடையவர்கள் சாவையும் வென்று வாழ்வார்கள்

**Couplet**: E'en over death the victory he may gain, If power by penance won his soul obtain

**English Explanation**: Those who have attained the power which religious discipline confers, will be able also to pass the limit of Yama, (the God of death)

**Transliteration**: Kootram Kudhiththalum Kaikootum Notralin Aatral Thalaippat Tavarkkul

தவம்
குறள் 270

இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்
சிலர்பலர் நோலா தவர்

**மு.வ உரை**: ஆற்றல் இல்லாதவர் பலராக உலகில் இருப்பதற்குக் காரணம் தவம் செய்கின்றவர் சிலராகவும், செய்யாதவர் பலராகவும் இருப்பதே ஆகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறர் செய்யும்தீமைகளைப் பொறுத்துக் கொள்வதும், அவர்க்குத் தீமை செய்யாது இருப்பதும் ஆகிய தவத்தைச் செய்பவர் சிலர்; செய்யாதவர் பலர்; ஏதுமற்ற ஏழைகள் பலராக இருப்பதற்கு இதுவே காரணம்.

**கலைஞர் உரை**: ஆற்றலற்றவர்கள் பலராக இருப்பதற்குக் காரணம், மன உறுதி கொண்டவர் சிலராக இருப்பதும், உறுதியற்றவர் பலராக இருப்பதும் தான்

**Couplet**: The many all things lack! The cause is plain, The 'penitents' are few The many shun such pain

**English Explanation**: Because there are few who practise austerity and many who do not, there are many destitute and few rich in this world

**Transliteration**: Ilarpala Raakiya Kaaranam Norpaar Silarpalar Nolaa Thavar

கூடா ஒழுக்கம்
குறள் 271

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள்
ஐந்தும் அகத்தே நகும்

**மு.வ உரை**: வஞ்சமனம் உடையவனது பொய்யொழுக்கத்தை அவனுடைய உடம்பில் கலந்து நிற்க்கும் ஐந்து பூதங்களும் கண்டு தம்முள் சிரிக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வஞ்ச மனத்தவனின் திருட்டு நடத்தையைக் கண்டு அவன் உடம்போடு கலந்து இருக்கும் நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்னும் ஐந்து பூதங்களும் தமக்குள் சிரிக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒழுக்க சீலரைப் போல உலகத்தை ஏமாற்றும் வஞ்சகரைப் பார்த்து அவரது உடலில் கலந்துள்ள நிலம், நீர், தீ, காற்று, வெளி எனப்படும் பஞ்சபூதங்களும் தமக்குள் சிரித்துக் கொள்ளும்

**Couplet**: Who with deceitful mind in false way walks of covert sin, The five-fold elements his frame compose, decide within

**English Explanation**: The five elements (of his body) will laugh within him at the feigned conduct of the deceitful minded man

**Transliteration**: Vanja Manaththaan Patitrozhukkam Poodhangal Aindhum Akaththe Nakum

கூடா ஒழுக்கம்
குறள் 272

வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யுந் தன்நெஞ்சத்
தானறி குற்றப் படின்

**மு.வ உரை**: தன் மனம் தான் அறிந்த குற்றத்தில் தங்குமானால் வானத்தைப் போல் உயர்ந்துள்ள தவக்கோலம் ஒருவனுக்கு என்ன பயன் செய்யும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன் மீது தன் நெஞ்சமே குற்றம் சொல்லுமானால் மேலான நிலையினால் வரும் பலன்தான் என்ன?

**கலைஞர் உரை**: தன் மனத்திற்குக் குற்றம் என்று தெரிந்தும்கூட அதைச் செய்பவர், துறவுக்கோலம் பூண்டிருப்பதால் எந்தப் பயனும் இல்லை

**Couplet**: What gain, though virtue's semblance high as heaven his fame exalt, If heart dies down through sense of self-detected fault

**English Explanation**: What avails an appearance (of sanctity) high as heaven, if his mind suffers (the indulgence) of conscious sin

**Transliteration**: Vaanuyar Thotram Evanseyyum Thannenjam Thaanari Kutrap Patin

கூடா ஒழுக்கம்
குறள் 273

வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
புலியின்தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று

**மு.வ உரை**: மனத்தை அடக்கும் வல்லமை இல்லாதவன் மேற்கொண்ட வலிய தவக்கோலம், புலியின் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு பயிரை பசு மேய்ந்தாற் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கெட்டவன் நல்லவன் போல நடிப்பது, பசு புலியின் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு மேய்ந்தது போலாகும்.

**கலைஞர் உரை**: மனத்தை அடக்க முடியாதவர் துறவுக்கோலம் பூணுவது, பசு ஒன்று புலித்தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு பயிரை மேய்வது போன்றதாகும்

**Couplet**: As if a steer should graze wrapped round with tiger's skin, Is show of virtuous might when weakness lurks within

**English Explanation**: The assumed appearance of power, by a man who has no power (to restrain his senses and perform austerity), is like a cow feeding on grass covered with a tiger's skin

**Transliteration**: Valiyil Nilaimaiyaan Valluruvam Petram Puliyindhol Porththumeyn Thatru

கூடா ஒழுக்கம்
குறள் 274

தவமறைந் தல்லவை செய்தல் புதல்மறைந்து
வேட்டுவன் புள்சிமிழ்த் தற்று

**மு.வ உரை**: தவக்கோலத்தில் மறைந்து கொண்டு தவம் அல்லாத தீயச்செயல்களைச் செய்தல், புதரில் மறைந்து கொண்டு வேடன் பறவைகளை வலைவீசிப் பிடித்தலைப் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மேலான நிலையில் இருந்தும் கீழான செயல்களைச் செய்வது, வேட்டை ஆடுபவர் புதருக்குப் பின் மறைந்து நின்று பறவைகளைப் பிடிப்பது போலாம்.

**கலைஞர் உரை**: புதரில் மறைந்து கொண்டு வேடன் பறவைகளைக் கண்ணி வைத்துப் பிடிப்பதற்கும், தவக்கோலத்தில் இருப்பவர்கள் தகாத செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கும் வேறுபாடு இல்லை

**Couplet**: 'Tis as a fowler, silly birds to snare, in thicket lurks When, clad in stern ascetic garb, one secret evil works

**English Explanation**: He who hides himself under the mask of an ascetic and commits sins, like a sportsman who conceals himself in the thicket to catch birds

**Transliteration**: Thavamaraindhu Allavai Seydhal Pudhalmaraindhu Vettuvan Pulsimizhth Thatru

கூடா ஒழுக்கம்
குறள் 275

பற்றற்றேம் என்பார் படிற்றொழுக்கம் எற்றெற்றென்
றேதம் பலவுந் தரும்

**மு.வ உரை**: பற்றுக்களைத் துறந்தோம் என்று சொல்கின்றவரின் பொய்யொழுக்கம் என்ன செய்தோம் என்ன செய்தோம் என்று வருந்தும் படியான துன்பம் பலவும் தரும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எத்தகைய பற்றுகளும் இல்லாதவர் என்று வாயால் சொல்லிச் செயலால் தவறாக வாழ்பவரின் வாழ்க்கை, பிறகு ஏன் அப்படிச் செய்தோம் ஏன் அப்படிச் செய்தோம் என்று வருந்தும்படி பல துன்பங்களையும் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: எத்தகைய செயல் புரிந்துவிட்டோம் என்று தமக்குத் தாமே வருந்த வேண்டிய துன்பம், பற்றுகளை விட்டு விட்டதாகப் பொய்கூறி, உலகை ஏமாற்றுவோர்க்கு வந்து சேரும்

**Couplet**: 'Our souls are free,' who say, yet practise evil secretly, 'What folly have we wrought!' by many shames o'er-whelmed, shall cry

**English Explanation**: The false conduct of those who say they have renounced all desire will one day bring them sorrows that will make them cry out, "Oh! what have we done, what have we done."

**Transliteration**: Patratrem Enpaar Patitrozhukkam Etretrendru Edham Palavun Tharum

கூடா ஒழுக்கம்
குறள் 276

நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார்போல் வஞ்சித்து
வாழ்வாரின் வன்கணா ரில்

**மு.வ உரை**: மனத்தில் பற்றுக்களைத் துறக்காமல் துறந்தவரைப் போல் வஞ்சனைச் செய்து வாழ்கின்றவரைப் போல் இரக்கமற்றவர் எவரும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனத்துள் எதையும் வெறுக்காமல், வெளியே வெறுத்தவர் போல் ஏமாற்றி வாழும் மனிதரைக் காட்டிலும் கொடியவர், இவ்வுலகத்தில் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: உண்மையிலேயே மனதாரப் பற்றுகளைத் துறக்காமல் துறந்தவரைப் போல் வாழ்கின்ற வஞ்சகர்களைவிட இரக்கமற்றவர் யாருமில்லை

**Couplet**: In mind renouncing nought, in speech renouncing every tie, Who guileful live,- no men are found than these of 'harder eye'

**English Explanation**: Amongst living men there are none so hard-hearted as those who without to saking (desire) in their heart, falsely take the appearance of those who have forsaken (it)

**Transliteration**: Nenjin Thuravaar Thurandhaarpol Vanjiththu Vaazhvaarin Vankanaar Il

கூடா ஒழுக்கம்
குறள் 277

புறங்குன்றி கண்டனைய ரேனும் அகங்குன்றி
மூக்கிற் கரியா ருடைத்து

**மு.வ உரை**: புறத்தில் குன்றிமணிப்போல் செம்மையானவராய் காணப்பட்டாராயினும் அகத்தில் குன்றிமணியின் மூக்குப்போல் கருத்திருப்பவர் உலகில் உணடு.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: குன்றிமணியின் மேனியைப் போல் வெளித் தோற்றத்தில் நல்லவராயும், குன்றிமணியின் மூக்கு கறுத்து இருப்பதுபோல் மனத்தால் கரியவராகவும் வாழ்வோர் இவ்வுலகில் இருக்கவே செய்கின்றனர்.

**கலைஞர் உரை**: வெளித்தோற்றத்துக்குக் குன்றிமணி போல் சிவப்பாக இருந்தாலும், குன்றிமணியின் முனைபோலக் கறுத்த மனம் படைத்தவர்களும் உலகில் உண்டு

**Couplet**: Outward, they shine as 'kunri' berry's scarlet bright; Inward, like tip of 'kunri' bead, as black as night

**English Explanation**: (The world) contains persons whose outside appears (as fair) as the (red) berry of the Abrus, but whose inside is as black as the nose of that berry

**Transliteration**: Purangundri Kantanaiya Renum Akangundri Mukkir Kariyaar Utaiththu

கூடா ஒழுக்கம்
குறள் 278

மனத்தது மாசாக மாண்டார்நீ ராடி
மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர்

**மு.வ உரை**: மனத்தில் மாசு இருக்க, தவத்தால் மாண்பு பெற்றவரைப்போல், நீரில் மறைந்து நடக்கும் வஞ்சனை உடைய மாந்தர் உலகில் பலர் உள்ளனர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனம் முழுக்க இருட்டு; வெளியே தூய நீரில் குளித்து வருபவர்போல் போலி வெளிச்சம் - இப்படி வாழும் மனிதர் பலர் இருக்கின்றனர்.

**கலைஞர் உரை**: நீருக்குள் மூழ்கியோர் தம்மை மறைத்துக் கொள்வது போல, மாண்புடையோர் எனும் பெயருக்குள் தம்மை மறைத்துக்கொண்டு மனத்தில் மாசுடையோர் பலர் உலவுகின்றனர்

**Couplet**: Many wash in hollowed waters, living lives of hidden shame; Foul in heart, yet high upraised of men in virtuous fame

**English Explanation**: 35 There are many men of masked conduct, who perform their ablutions, and (make a show) of

**Transliteration**: Manaththadhu Maasaaka Maantaar Neeraati Maraindhozhuku Maandhar Palar

கூடா ஒழுக்கம்
குறள் 279

கணைகொடியது யாழ்கோடு செவ்விதாங் கனை
வினைபடு பாலாற் கொளல்

**மு.வ உரை**: நேராகத் தோன்றினும் அம்பு கொடியது; வளைவுடன் தோன்றினாலும் யாழின் கொம்பு நன்மையானது. மக்களின் பண்புகளையும் செயல்வகையால் உணர்ந்துகொள்ள வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வடிவால் நேரானது என்றாலும் செயலால் அம்பு கொடியது. கழுத்தால் வளைந்தது ஆயினும் செயலால் யாழ் இனிது. அதனால் தோற்றத்தால் அன்றிச் செயலால் மனிதரை எடை போடுக.

**கலைஞர் உரை**: நேராகத் தோன்றும் அம்பு, கொலைச் செயல் புரியும் வளைந்து தோன்றும் யாழ், இசை, இன்பம் பயக்கும் அது போலவே மக்களின் பண்புகளையும் அவர்களது செயலால் மட்டுமே உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்

**Couplet**: Cruel is the arrow straight, the crooked lute is sweet, Judge by their deeds the many forms of men you meet

**English Explanation**: As, in its use, the arrow is crooked, and the curved lute is straight, so by their deeds, (and not by their appearance) let (the uprightness or crookedness of) men be estimated

**Transliteration**: Kanaikotidhu Yaazhkotu Sevvidhuaang Kanna Vinaipatu Paalaal Kolal

கூடா ஒழுக்கம்
குறள் 280

மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம்
பழித்த தொழித்து விடின்

**மு.வ உரை**: உலகம் பழிக்கும் தீயொழுக்கத்தை விட்டு விட்டால் மொட்டை அடித்தலும் சடை வளர்த்தலுமாகிய புறக்கோலங்கள் வேண்டா.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உயர்ந்தோர் வெறுத்தவற்றை மனத்தால் ஒதுக்கிவிட்ட பின் தலைமுடியைச் சிரைத்தல், நீள வளர்த்தல் என்பன பற்றி எண்ண வேண்டா.

**கலைஞர் உரை**: உலகத்தாரின் பழிப்புக்கு உள்ளாகும் செயல்களைத் துறக்காமல் ஒரு துறவி, தனது தலையை மொட்டையடித்துக் கொண்டோ, சடாமுடி வளர்த்துக் கொண்டோ கோலத்தை மட்டும் மாற்றிக் கொள்வது ஒரு ஏமாற்று வித்தையே ஆகும்

**Couplet**: What's the worth of shaven head or tresses long, If you shun what all the world condemns as wrong

**English Explanation**: There is no need of a shaven crown, nor of tangled hair, if a man abstain from those deeds which the wise have condemned

**Transliteration**: Mazhiththalum Neettalum Ventaa Ulakam Pazhiththadhu Ozhiththu Vitin

கள்ளாமை
குறள் 281

எள்ளாமை வேண்டுவா னென்பான் எனைத்தொன்றுங்
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு

**மு.வ உரை**: பிறரால் இகழப்படால் வாழ விரும்புகிறவன், எத்தன்மையானப் பொருளையும் பிறரிடமிருந்து வஞ்சித்துக்கொள்ள எண்ணாதபடி தன் நெஞ்சைக் காக்க வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்தவர் நம்மை இகழக்கூடாது என்று எண்ணுபவன், அடுத்தவர்க்குரிய எந்தப் பொருளையும் மனத்தால்கூடத் திருட நினைக்கக்கூடாது.

**கலைஞர் உரை**: எந்தப் பொருளையும் களவாடும் நினைவு தன் நெஞ்சை அணுகாமல் பார்த்துக் (காத்துக்) கொள்பவனே இகழ்ச்சிக்கு ஆட்படாமல் வாழ முடியும்

**Couplet**: Who seeks heaven's joys, from impious levity secure, Let him from every fraud preserve his spirit pure

**English Explanation**: Let him, who desires not to be despised, keep his mind from (the desire of) defrauding another of the smallest thing

**Transliteration**: Ellaamai Ventuvaan Enpaan Enaiththondrum Kallaamai Kaakkadhan Nenju

கள்ளாமை
குறள் 282

உள்ளத்தால் உள்ளலுந் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கள்வே மெனல்

**மு.வ உரை**: குற்றமானதை உள்ளத்தால் எண்ணுவதும் குற்றமே, அதானால் பிறன் பொருளை அவன் அறியாதப் வகையால் வஞ்சித்துக்கொள்வோம் என்று எண்ணாதிருக்க வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்தவர் பொருளை அவருக்குத் தெரியாமல் திருடுவோம் என்று மனத்தால் நினைப்பதும் தீமையானது.

**கலைஞர் உரை**: பிறருக்குரிய பொருளைச் சூழ்ச்சியினால் கவர்ந்து கொள்ளலாமா என்று ஒருவன் நினைப்பதேகூடக் குற்றமாகும்

**Couplet**: 'Tis sin if in the mind man but thought conceive; 'By fraud I will my neighbour of his wealth bereave.'

**English Explanation**: Even the thought (of sin) is sin; think not then of crafiily stealing the property of another

**Transliteration**: Ullaththaal Ullalum Theedhe Piranporulaik Kallaththaal Kalvem Enal

கள்ளாமை
குறள் 283

களவினா லாகிய ஆக்கம் அளவிறந்
தாவது போலக் கெடும்

**மு.வ உரை**: களவு செய்து பொருள் கொள்வதால் உண்டாகிய ஆக்கம் பெருகுவது போல் தோன்றி இயல்பாக இருக்க வேண்டிய அளவையும் கடந்து கெட்டு விடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: திருடுவதால் வரும் செல்வம், பெருகுவது போலத் தோன்றி விரைவில் அழியும்.

**கலைஞர் உரை**: கொள்ளயடித்துப் பொருள் குவிப்பது, முதலில் பெரிதாகத் தோன்றினாலும், அந்தச் செயல் ஏற்கனவே இருந்த செல்வத்தையும் அடித்து கொண்டு போய்விடும்

**Couplet**: The gain that comes by fraud, although it seems to grow With limitless increase, to ruin swift shall go

**English Explanation**: The property, which is acquired by fraud, will entirely perish, even while it seems to increase

**Transliteration**: Kalavinaal Aakiya Aakkam Alavirandhu Aavadhu Polak Ketum

கள்ளாமை
குறள் 284

களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமந் தரும்

**மு.வ உரை**: களவு செய்து பிறர் பொருள் கொள்ளுதலில் ஒருவனுக்கு உள்ள மிகுந்த விருப்பம், பயன் விளையும் போது தொலையாதத் துன்பத்தைத் தரும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்தவர் பொருளைத் திருடும் ஆசை, நிறைவேறியபின் அழியாத துன்பத்தைத் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: களவு செய்வதில் ஒருவனுக்கு ஏற்படும் தணியாத தாகம், அதனால் உருவாகும் விளைவுகளால் தீராத துன்பத்தை உண்டாக்கும்

**Couplet**: The lust inveterate of fraudful gain, Yields as its fruit undying pain

**English Explanation**: The eager desire of defrauding others will, when it brings forth its fruit, produce undying sorrow

**Transliteration**: Kalavinkan Kandriya Kaadhal Vilaivinkan Veeyaa Vizhumam Tharum

கள்ளாமை
குறள் 285

அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்க ணில்

**மு.வ உரை**: அருளைப் பெரிதாகக்கருதி அன்பு உடையவராய் நடத்தல், பிறருடைய பொருளைக்கவர எண்ணி அவர் சோர்ந்திருக்கும் நிலையைப் பார்ப்பவரிடத்தில் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்தவர் பொருளைத் திருட எண்ணி, அவர் தளரும் நேரத்தை எதிர்பார்த்து இருப்போர், அருள் மீது பற்று உள்ளவராய் வாழ முடியாது.

**கலைஞர் உரை**: மறந்திருக்கும் நேரம் பார்த்துப் பிறர் பொருளைக் களவாட எண்ணுபவரிடத்தில், அருள் கருதி அன்பாக நடக்கும் பண்பு இருக்காது

**Couplet**: 'Grace' is not in their thoughts, nor know they kind affection's power, Who neighbour's goods desire, and watch for his unguarded hour

**English Explanation**: The study of kindness and the exercise of benevolence is not with those who watch for another's forgetfulness, though desire of his property

**Transliteration**: Arulkarudhi Anputaiya Raadhal Porulkarudhip Pochchaappup Paarppaarkan Il

கள்ளாமை
குறள் 286

அளவின்கண் நின்றொழுக லாற்றார் களவின்கண்
கன்றிய காத லவர்

**மு.வ உரை**: களவு செய்து பிறர் பொருள் கொள்ளுதலில் மிக்க விருப்பம் உடையவர், அளவு (சிக்கனம்) போற்றி வாழும் நெறியில் நின்று ஒழுக மாட்டார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உயிர்களை நேசிக்கும் ஆசை இல்லாதவரே அடுத்தவர் பொருளைத் திருடும் பேராசை உடையவர் ஆவர்.

**கலைஞர் உரை**: ஓர் எல்லைக்குட்பட்டு வாழ்வைச் செம்மையாக அமைத்துக் கொள்ளாதவர்கள், களவு செய்து பிறர் பொருளைக் கொள்வதில் நாட்டமுடையவராவார்கள்

**Couplet**: They cannot walk restrained in wisdom's measured bound, In whom inveterate lust of fraudful gain is found

**English Explanation**: They cannot walk steadfastly, according to rule, who eagerly desire to defraud others

**Transliteration**: Alavinkan Nindrozhukal Aatraar Kalavinkan Kandriya Kaadha Lavar

கள்ளாமை
குறள் 287

களவென்னுங் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
ஆற்றல் புரிந்தார்க ணில்

**மு.வ உரை**: களவு என்பதற்கு காரணமான மயங்கிய அறிவு உடையவராயிருத்தல், அளவு அறிந்து வாழ்தலாகிய ஆற்றலை விரும்பினவரிடத்தில் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உயிர்களை நேசிக்கும் ஆசை கொண்டவரிடம், அடுத்தவர் பொருளைத் திருடும் இருண்ட அறிவு இராது.

**கலைஞர் உரை**: அளவறிந்து வாழ்க்கை நடத்துகிற ஆற்றலுடையவர்களிடம், களவாடுதல் எனும் சூதுமதி கிடையாது

**Couplet**: Practice of fraud's dark cunning arts they shun, Who long for power by 'measured wisdom' won

**English Explanation**: That black-knowledge which is called fraud, is not in those who desire that greatness which is called rectitude

**Transliteration**: Kalavennum Kaarari Vaanmai Alavennum Aatral Purindhaarkanta Il

கள்ளாமை
குறள் 288

அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல நிற்குங்
களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு

**மு.வ உரை**: அளவறிந்து வாழ்கின்றவரின் நெஞ்சில் நிற்கும் அறம் போல் களவு செய்து பழகி அறிந்தவரின் நெஞ்சில் வஞ்சம் நிற்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உயிர்களை நேசிக்கும் உள்ளத்துள் அறம் நிலைத்து இருப்பது போல, அடுத்தவர் பொருளைத் திருட எண்ணுபவன் உள்ளத்துள் வஞ்சகம் இருக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: நேர்மையுள்ளவர் நெஞ்சம் அறவழியில் செல்லும்; கொள்ளையடிப்போர் நெஞ்சமோ குறுக்குவழியான வஞ்சக வழியில் செல்லும்

**Couplet**: As virtue dwells in heart that 'measured wisdom' gains; Deceit in hearts of fraudful men established reigns

**English Explanation**: Deceit dwells in the mind of those who are conversant with fraud, even as virtue in the minds of those who are conversant with rectitude

**Transliteration**: Alavarindhaar Nenjath Tharampola Nirkum Kalavarindhaar Nenjil Karavu

கள்ளாமை
குறள் 289

அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்றா தவர்

**மு.வ உரை**: களவு செய்தலைத் தவிர மற்ற நல்லவழிகளைத் நம்பித் தெளியாதவர் அளவு அல்லாத செயல்களைச் செய்து அப்போதே கெட்டழிவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்தவர் பொருளைத் திருடுவதைத் தவிர வேறொன்றும் தெரியாதவர் தகுதி அற்ற அந்தச் செயல்களாலேயே அழிந்து போவார்.

**கலைஞர் உரை**: அளவு என்பதைத் தவிர வேறு நல்வழிகளை நாடாதவர்கள், வரம்பு கடந்த செயல்களால் வாழ்விழந்து வீழ்வார்கள்

**Couplet**: Who have no lore save that which fraudful arts supply, Acts of unmeasured vice committing straightway die

**English Explanation**: Those, who are acquainted with nothing but fraud, will perish in the very commission of transgression

**Transliteration**: Alavalla Seydhaange Veevar Kalavalla Matraiya Thetraa Thavar

கள்ளாமை
குறள் 290

கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத் 
தள்ளாது புத்தே ளுலகு

**மு.வ உரை**: களவு செய்வார்க்கு உடலில் உயிர் வாழும் வாழ்வும் தவறிப் போகும், களவு செய்யாமல் வாழ்வோர்க்கு தேவருலகும் வாய்க்கத் தவறாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: திருடுபவரை அவரது உயிரும் வெறுக்கும்; திருடாதவரையோ தேவர் உலகமும் வெறுக்காது.

**கலைஞர் உரை**: களவாடுபவர்க்கு உயிர் வாழ்வதேகூடத் தவறிப்போகும்; களவை நினைத்தும் பார்க்காதவர்க்கோ, புகழுலக வாழ்க்கை தவறவே தவறாது

**Couplet**: The fraudful forfeit life and being here below; Who fraud eschew the bliss of heavenly beings know

**English Explanation**: Even their body will fail the fraudulent; but even the world of the gods will not fail those who are free from fraud

**Transliteration**: Kalvaarkkuth Thallum Uyirnilai Kalvaarkkuth Thallaadhu Puththe Lulaku

வாய்மை
குறள் 291

வாய்மை எனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றந்
தீமை யிலாத சொலல்

**மு.வ உரை**: வாய்மை என்று கூறப்படுவது எது என்றால், அது மற்றவர்க்கு ஒரு சிறிதும் தீங்கு இல்லாத சொற்களைக் சொல்லுதல் ஆகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உண்மை என்று சொல்லப்படுவது எது என்றால், எவர்க்கும் எத்தகைய தீங்கையும் தராத சொற்களைச் சொல்வதே ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: பிறருக்கு எள்முனையளவு தீமையும் ஏற்படாத ஒரு சொல்லைச் சொல்வதுதான் வாய்மை எனப்படும்

**Couplet**: You ask, in lips of men what 'truth' may be; 'Tis speech from every taint of evil free

**English Explanation**: Truth is the speaking of such words as are free from the least degree of evil (to others)

**Transliteration**: Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum Theemai Ilaadha Solal

வாய்மை
குறள் 292

பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கு மெனின்

**மு.வ உரை**: குற்றம் தீர்த்த நன்மையை விளைக்குமானால் பொய்யாச் சொற்களும் வாய்மை என்று கருதத் தக்க இடத்தைப் பெறும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: குற்றம் அற்ற நன்மையைத் தரும் என்றால் உண்மை சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் பொய்யும் சொல்லலாம்.

**கலைஞர் உரை**: குற்றமற்ற நன்மையை விளைவிக்கக் கூடுமானால் பொய்யான சொல்லும்கூட வாய்மை என்று கூறத்தக்க இடத்தைப் பெற்றுவிடும்

**Couplet**: Falsehood may take the place of truthful word, If blessing, free from fault, it can afford

**English Explanation**: Even falsehood has the nature of truth, if it confer a benefit that is free from fault

**Transliteration**: Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha Nanmai Payakkum Enin

வாய்மை
குறள் 293

தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் தன் நெஞ்சம் அறிவதாகிய ஒன்றைக்குறித்துப் பொய்ச் சொல்லக்கூடாது, பொய் சொன்னால் அதைக்குறித்துத் தன் நெஞ்சமே தன்னை வருத்தும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொய் என்று உள்ளம் உணர்த்துவதைச் சொல்ல வேண்டா. சொன்னால், அதைப் பொய் என்று உலகு அறிய நேரும்போது தன் மனமே தன்னைச் சுடும்.

**கலைஞர் உரை**: மனச்சாட்சிக்கு எதிராகப் பொய் சொல்லக்கூடாது; அப்படிச் சொன்னால், சொன்னவரின் மனமே அவரைத் தண்டிக்கும்

**Couplet**: Speak not a word which false thy own heart knows Self-kindled fire within the false one's spirit glows

**English Explanation**: Let not a man knowingly tell a lie; for after he has told the lie, his mind will burn him (with the memory of his guilt)

**Transliteration**: Thannenj Charivadhu Poiyarka Poiththapin Thannenje Thannaich Chutum

வாய்மை
குறள் 294

உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் தன் உள்ளம் அறியப் பொய் இல்லாமல் நடப்பானானால் அத்தகையவன் உலகத்தாரின் உள்ளங்களில் எல்லாம் இருப்பவனாவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உள்ளம் அறியப் பொய் சொல்லாமல் ஒருவன் வாழ்ந்தால் அவன் உயர்ந்தவர் உள்ளத்துள் எல்லாம் குடி இருப்பான்.

**கலைஞர் உரை**: மனத்தால்கூடப் பொய்யை நினைக்காமல் வாழ்பவர்கள், மக்கள் மனத்தில் நிலையான இடத்தைப் பெறுவார்கள்

**Couplet**: True to his inmost soul who lives,- enshrined He lives in souls of all mankind

**English Explanation**: He who, in his conduct, preserves a mind free from deceit, will dwell in the minds of all men

**Transliteration**: Ullaththaar Poiyaa Thozhukin Ulakaththaar Ullaththu Lellaam Ulan

வாய்மை
குறள் 295

மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
தானஞ்செய் வாரின் தலை

**மு.வ உரை**: ஒருவன் தன் மனதோடு பொருந்த உண்மை பேசுவானானால் அவன் தவத்தேடு தானமும் ஒருங்கே செய்வாரை விடச் சிறந்தவன்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உள்ளம் அறிய உண்மை பேசுபவன், தவமும் தானமும் செய்பவரைக் காட்டிலும் உயர்ந்தவன் ஆவான்.

**கலைஞர் உரை**: உதட்டளவில் இன்றி உளமார வாய்மை பேசுகிறவர்கள் தவமும், தானமும் செய்கின்றவர்களைவிட உயர்ந்தவர்களாவார்கள்

**Couplet**: Greater is he who speaks the truth with full consenting mind Than men whose lives have penitence and charity combined

**English Explanation**: He, who speaks truth with all his heart, is superior to those who make gifts and practise austerities

**Transliteration**: Manaththotu Vaaimai Mozhiyin Thavaththotu Thaananjey Vaarin Thalai

வாய்மை
குறள் 296

பொய்யாமை யன்ன புகழில்லை எய்யாமை
எல்லா அறமுந் தரும்

**மு.வ உரை**: ஒருவனுக்கு பொய் இல்லாமல் வாழ்தலை விடப் புகழ் நிலை வேறொன்றும் இல்லை, அஃது அவன் அறியாமலேயெ அவனுக்கு எல்லா அறமும் கொடுக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொய் சொல்லாமல் இருப்பது போலப் புகழ் தருவது இல்லை. அது அவன் அறியாமலேயே அவனுக்கு எல்லாப் புண்ணியங்களையும் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: பொய் இல்லாமல் வாழ்வது போன்ற புகழ் மிக்க வாழ்வு வேறு எதுவுமில்லை; என்றும் நீங்காத அறவழி நலன்களை அளிப்பது அந்த வாழ்வேயாகும்

**Couplet**: No praise like that of words from falsehood free; This every virtue yields spontaneously

**English Explanation**: There is no praise like the praise of never uttering a falsehood: without causing any suffering, it will lead to every virtue

**Transliteration**: Poiyaamai Anna Pukazhillai Eyyaamai Ellaa Aramun Tharum

வாய்மை
குறள் 297

பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று

**மு.வ உரை**: பொய்யாமை ஆகிய அறத்தை உண்மையாகவே போற்றி வாழ முடிந்தால் மற்ற அறங்களைச் செய்தலும் நல்லது ஆகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொய் சொல்லாமல் ஒருவன் வாழ்ந்தால் பிற அறங்களைச் செய்யாமல் இருப்பதுகூட, அவனுக்கு நல்லதாகிவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: செய்யக்கூடாததைச் செய்யாததால் விளையும் நன்மையைவிடப் பொய் கூறாத பண்பு பொய்த்துப் போகாமல் கடைப்பிடிக்கும் அறவழி நன்மை தருவதாகும்

**Couplet**: If all your life be utter truth, the truth alone, 'Tis well, though other virtuous acts be left undone

**English Explanation**: If a man has the power to abstain from falsehood, it will be well with him, even though he practise no other virtue

**Transliteration**: Poiyaamai Poiyaamai Aatrin Arampira Seyyaamai Seyyaamai Nandru

வாய்மை
குறள் 298

புறந்தூய்மை நீரா னமையும் அகந்தூய்மை
வாய்மையால் காணப் படும்

**மு.வ உரை**: புறத்தே தூய்மையாக விளங்குதல் நீரினால் ஏற்ப்படும், அதுபோல அகத்தே தூய்மையாக விளங்குதல் வாய்மையால் உண்டாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உடம்பு தண்ணீரால் சுத்தமாகும்; உள்ளம் உண்மையால் சுத்தமாகும்.

**கலைஞர் உரை**: நீரில் குளிப்பதால் உடலின் அழுக்கு மட்டுமே நீங்கும்; மனம் அழுக்குப்படாமல் தூய்மையுடன் விளங்கிட, சொல்லிலும் செயலிலும் வாய்மை வேண்டும்

**Couplet**: Outward purity the water will bestow; Inward purity from truth alone will flow

**English Explanation**: Purity of body is produced by water and purity of mind by truthfulness

**Transliteration**: Puraldhooimai Neeraan Amaiyum Akandhooimai Vaaimaiyaal Kaanap Patum

வாய்மை
குறள் 299

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
பொய்யா விளக்கே விளக்கு

**மு.வ உரை**: (புறத்தில் உள்ள இருளை நீக்கும்) விளக்குகள் எல்லாம் விளக்குகள் அல்ல, சான்றோர்க்கு (அகத்து இருள் நீக்கும்) பொய்யாமையாகிய விளக்கே விளக்கு ஆகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உலகத்து இருட்டைப் போக்கும் விளக்குகள், விளக்கு ஆகா; பொய் சொல்லாமை என்னும் விளக்கே சான்றோர்க்கு விளக்கு ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: புறத்தின் இருளைப் போக்கும் விளக்குகளைவிட அகத்தின் இருளைப் போக்கும் பொய்யாமை எனும் விளக்கே ஒருவனை உயர்ந்தோன் எனக் காட்டும் ஒளிமிக்க விளக்காகும்

**Couplet**: Every lamp is not a lamp in wise men's sight; That's the lamp with truth's pure radiance bright

**English Explanation**: All lamps of nature are not lamps; the lamp of truth is the lamp of the wise

**Transliteration**: Ellaa Vilakkum Vilakkalla Saandrorkkup Poiyaa Vilakke Vilakku

வாய்மை
குறள் 300

யாமெய்யாக் கண்டவற்று ளில்லை எனைத்தொன்றும்
வாய்மையின் நல்ல பிற

**மு.வ உரை**: யாம் உண்மையாக கண்ட பொருள்களுள் வாய்மைவிடத் எத்தன்மையாலும் சிறந்தவைகளாகச் சொல்லத்தக்கவை வேறு இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: சிறந்தவை என்று நான் கண்டு அறிந்த நூல்களுள் சொல்லப்பட்டவற்றுள், உண்மையைவிட, நல்லதாகச் சொல்லப்பட்ட அறம் வேறு ஒன்றும் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: வாய்மையைப் போல் சிறந்த பண்பு வேறொன்றுமே இல்லை என்பதுதான் ஆராய்ந்து உணரப்பட்ட உண்மையாகும்

**Couplet**: Of all good things we've scanned with studious care, There's nought that can with truthfulness compare

**English Explanation**: Amidst all that we have seen (described) as real (excellence), there is nothing so good as truthfulness

**Transliteration**: Yaameyyaak Kantavatrul Illai Enaiththondrum Vaaimaiyin Nalla Pira

வெகுளாமை
குறள் 301

செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக்
காக்கினென் காவாக்கா லென்

**மு.வ உரை**: பலிக்கும் இடத்தில் சினம் வராமல் காப்பவனே சினம் காப்பவன், பலிக்காத இடத்தில் காத்தால் என்ன, காக்கா விட்டால் என்ன?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எங்கே தன் கோபம் பலிக்குமோ அங்கே கோபம் கொள்ளாதவனே உண்மையாகவே கோபம் கொள்ளாதவன்; பலிக்காத இடத்தில் கோபத்தைத் தடுத்து என்ன? தடுக்காமல் விட்டுத்தான் என்ன?

**கலைஞர் உரை**: தன் சினம் பலிதமாகுமிடத்தில் சினம் கொள்ளாமல் இருப்பவனே சினங்காப்பவன்; பலிக்காத இடத்தில் சினத்தைக் காத்தால் என்ன? காக்காவிட்டால் என்ன?

**Couplet**: Where thou hast power thy angry will to work, thy wrath restrain; Where power is none, what matter if thou check or give it rein

**English Explanation**: He restrains his anger who restrains it when it can injure; when it cannot injure, what does it matter whether he restrain it, or not ?

**Transliteration**: Sellitaththuk Kaappaan Sinangaappaan Allitaththuk Kaakkinen Kaavaakkaal En?

வெகுளாமை
குறள் 302

செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்
இல்லதனின் தீய பிற

**மு.வ உரை**: பலிக்காத இடத்தில் (தன்னை விட வலியவரிடத்தில்) சினம் கொள்வது தீங்கு. பலிக்கும் இடத்திலும் (மெலியவரித்திலும்) சினத்தைவிடத் தீயவை வேறு இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பலிக்காத இடத்தில் கோபம் கொள்வது நமக்கே தீமை; பலிக்கும் இடத்தில் கோபம் கொண்டாலும் அதை விடத் தீமை வேறு இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: வலியோரிடம் சினம் கொண்டால், அதனால் கேடு விளையும் மெலியோரிடம் சினம் கொண்டாலும் அதைவிடக் கேடு வேறொன்றுமில்லை

**Couplet**: Where power is none to wreak thy wrath, wrath importent is ill; Where thou hast power thy will to work, 'tis greater, evil still

**English Explanation**: Anger is bad, even when it cannot injure; when it can injure; there is no greater evil

**Transliteration**: Sellaa Itaththuch Chinandheedhu Sellitaththum Iladhanin Theeya Pira

வெகுளாமை
குறள் 303

மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டுந் தீய
பிறத்தல் அதனான் வரும்

**மு.வ உரை**: யாரிடத்திலும் சினம் கொள்ளாமல் அதை மறந்து விட வேண்டும், தீமையான விளைவுகள் அச் சினத்தாலேயே ஏற்படும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தீமை வருவது எல்லாம் கோபத்தால்தான்; அதனால் எவரிடமானாலும் சரி, கோபம் கொள்வதை விட்டுவிடுக.

**கலைஞர் உரை**: யார்மீது சினம் கொண்டாலும் அதை மறந்துவிட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அந்தச் சினமே தீய விளைவுகளுக்குக் காரணமாகும்

**Couplet**: If any rouse thy wrath, the trespass straight forget; For wrath an endless train of evils will beget

**English Explanation**: Forget anger towards every one, as fountains of evil spring from it

**Transliteration**: Maraththal Vekuliyai Yaarmaattum Theeya Piraththal Adhanaan Varum

வெகுளாமை
குறள் 304

நகையும் உவகையுங் கொல்லுஞ் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற

**மு.வ உரை**: முகமலர்ச்சியும் அகமலர்ச்சியும் கொல்லுகின்ற சினத்தை விட ஒருவனுக்கு பகையானவை வேறு உள்ளனவோ?

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முகத்தில் சிரிப்பையும், மனத்துள் மகிழ்ச்சியையும் கொன்றுவிடும் கோபத்தை விட வேறு பகையும் உண்டோ?

**கலைஞர் உரை**: சினம் கொள்கிறவர்களுக்கு முகமலர்ச்சி மாத்திரமின்றி மனமகிழ்ச்சியும் மறைந்து போய் விடும்

**Couplet**: Wrath robs the face of smiles, the heart of joy, What other foe to man works such annoy

**English Explanation**: What other foe to man works such annoy?

**Transliteration**: Nakaiyum Uvakaiyum Kollum Sinaththin Pakaiyum Ulavo Pira

வெகுளாமை
குறள் 305

தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லுஞ் சினம்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் தன்னைத்தான் காத்துக் கொள்வதானால் சினம் வராமல் காத்துக் கொள்ள வேண்டும், காக்கா விட்டால் சினம் தன்னையே அழித்து விடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தனக்குத் துன்பம் வராமல் காக்க விரும்பினால் கோபம் கொள்ளாமல் காக்கவும், காக்க முடியாது போனால் உடையவரையே சினம் கொல்லும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவன் தன்னைத்தானே காத்துக் கொள்ள வேண்டுமானால், சினத்தைக் கைவிட வேண்டும் இல்லையேல் சினம், அவனை அழித்துவிடும்

**Couplet**: If thou would'st guard thyself, guard against wrath alway; 'Gainst wrath who guards not, him his wrath shall slay

**English Explanation**: If a man would guard himself, let him guard against anger; if he do not guard it, anger will kill him

**Transliteration**: Thannaiththaan Kaakkin Sinangaakka Kaavaakkaal Thannaiye Kollunj Chinam

வெகுளாமை
குறள் 306

சினமென்னுஞ் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும்
ஏமப் புணையைச் சுடும்

**மு.வ உரை**: சினம் என்னும் சேர்ந்தவரை அழிக்கும் நெருப்பு ஒருவனுக்கு இனம் இன்பத் தெப்பத்தையும் சுட்டழிக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: சேர்ந்தவரைக் கொல்லி எனப்படும் கோபம், சேர்ந்தவரை மட்டும் அன்று; சேர்ந்தவர்க்குத் துணையாக இருப்பவரையும் எரித்துவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: சினங்கொண்டவரை அழிக்கக் கூடியதாகச் சினமென்னும் தீயே இருப்பதால், அது அவரை மட்டுமின்றி, அவரைப் பாதுகாக்கும் தோணி போன்ற சுற்றத்தையும் அழித்துவிடும்

**Couplet**: Wrath, the fire that slayeth whose draweth near, Will burn the helpful 'raft' of kindred dear

**English Explanation**: The fire of anger will burn up even the pleasant raft of friendship

**Transliteration**: Sinamennum Serndhaaraik Kolli Inamennum Emap Punaiyaich Chutum

வெகுளாமை
குறள் 307

சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு
நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று

**மு.வ உரை**: (தன் வல்லமை புலப்படுத்தச்) சினத்தை பொருளென்று கொண்டவன் அழிதல், நிலத்தை அறைந்தவனுடைய கை தப்பாதது போல் ஆகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நிலத்தில் அடித்தவன் கை, வேதனையில் இருந்து தப்ப முடியாதது போலக், கோபத்தைக் குணமாகக் கொண்டவனும் வேதனை அனுபவத்திலிருந்து தப்ப முடியாது.

**கலைஞர் உரை**: நிலத்தைக் கையால் அறைந்தவனுக்கு அவன் கைதான் வலிக்கும் அது போலத்தான் சினத்தைப் பண்பாகக் கொண்டவன் நிலையும் ஆகும்

**Couplet**: The hand that smites the earth unfailing feels the sting; So perish they who nurse their wrath as noble thing

**English Explanation**: Destruction will come upon him who ragards anger as a good thing, as surely as the hand of him who strikes the ground will not fail

**Transliteration**: Sinaththaip Porulendru Kontavan Ketu Nilaththaraindhaan Kaipizhaiyaa Thatru

வெகுளாமை
குறள் 308

இணரெரி தோய்வன்ன இன்னா செயினும்
புணரின் வெகுளாமை நன்று

**மு.வ உரை**: பலச் சுடர்களை உடைய பெரு நெருப்பில் தோய்வது போன்ற துன்பத்தை ஒருவன் செய்த போதிலும் கூடுமானால் அவன் மேல் சினங் கொள்ளாதிருத்தல் நல்லது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பல சுடரை உடைய பெருநெருப்பு நம் மீது பட்டது போன்ற தீமையை ஒருவன் நமக்குச் செய்தாலும், நம்மால் கோபம் கொள்ளாதிருக்க முடியுமானால் அது நம் உடலுக்கும் நல்லது.

**கலைஞர் உரை**: தீயினால் சுட்டெரிப்பது போன்ற துன்பங்களை ஒருவன் தொடர்ந்து செய்தாலும் அதற்காக வருந்தி அவன் உறவு கொள்ள வரும் போது சினங்கொள்ளாமல் இருப்பதே நல்லது

**Couplet**: Though men should work thee woe, like touch of tongues of fire 'Tis well if thou canst save thy soul from burning ire

**English Explanation**: Though one commit things against you as painful (to bear) as if a bundle of fire had been thrust upon you, it will be well, to refrain, if possible, from anger

**Transliteration**: Inareri Thoivanna Innaa Seyinum Punarin Vekulaamai Nandru

வெகுளாமை
குறள் 309

உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி யெனின்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் தன் மனதால் சினத்தை எண்ணாதிருப்பானானால் நினைத்த நன்மைகளை எல்லாம் அவன் ஒருங்கே பெறுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உள்ளத்துள் கோபம் கொள்ள ஒருபோதும் எண்ணாதவன், தான் நினைத்ததை எல்லாம் உடனே அடைவான்.

**கலைஞர் உரை**: உள்ளத்தால் சினங்கொள்ளாதவனாக இருந்தால் எண்ணியவற்றையெல்லாம் உடனடியாகப் பெற முடியும்

**Couplet**: If man his soul preserve from wrathful fires, He gains with that whate'er his soul desires

**English Explanation**: If a man never indulges anger in his heart, he will at once obtain whatever he has thought of

**Transliteration**: Ulliya Thellaam Utaneydhum Ullaththaal Ullaan Vekuli Enin

வெகுளாமை
குறள் 310

இறந்தார் இறந்தா ரனையர் சினத்தைத்
துறந்தார் துறந்தார் துணை

**மு.வ உரை**: சினத்தில் அளவு கடந்து சென்றவர் இறந்தவரைப் போன்றவர், சினத்தை அடியோடு துறந்தவர் துறந்தவர்க்கு ஒப்பாவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பெருங்கோபம் கொண்டவர் இருந்தாலும் இறந்தவரைப் போன்றவரே; கோபத்தை விட்டுவிட்டவர். இறக்க வேண்டியவரே என்றாலும் சாவைத் தவிர்த்தவர் போன்றவரே.

**கலைஞர் உரை**: எல்லையற்ற சினம் கொள்வார் இறந்தவர்க்கு ஒப்பாவார் சினத்தை அறவே துறந்தவர் துறவிக்கு ஒப்பாவார்

**Couplet**: Men of surpassing wrath are like the men who've passed away; Who wrath renounce, equals of all-renouncing sages they

**English Explanation**: Those, who give way to excessive anger, are no better than dead men; but those, who are freed from it, are equal to those who are freed (from death)

**Transliteration**: Irandhaar Irandhaar Anaiyar Sinaththaith Thurandhaar Thurandhaar Thunai

இன்னா செய்யாமை
குறள் 311

சிறப்பீனுஞ் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கின்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்

**மு.வ உரை**: சிறப்பைத்தருகின்ற பெருஞ் செல்வத்தைப் பெறுவதாக இருந்தாலும், பிறர்க்குத் துன்பம் செய்யாதிருத்தலே மாசற்றவரின் கொள்கையாம்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: சிறப்பைத் தரும் செல்வத்தைப் பெறுவதாக இருந்தாலும்கூட அடுத்தவர்க்குத் தீமை செய்யாதிருப்பது குற்றமற்றவரின் கொள்கை.

**கலைஞர் உரை**: மிகுந்த செழிப்பைத் தருகின்ற செல்வத்தைப் பெறக் கூடுமென்றாலும் அதன் பொருட்டுப் பிறருக்குப் கேடு செய்யாமலிருப்பதே மாசற்றவர்களின் கொள்கையாகும்

**Couplet**: Though ill to neighbour wrought should glorious pride of wealth secure, No ill to do is fixed decree of men in spirit pure

**English Explanation**: It is the determination of the spotless not to cause sorrow to others, although they could (by so causing) obtain the wealth which confers greatness

**Transliteration**: Sirappeenum Selvam Perinum Pirarkku Innaa Seyyaamai Maasatraar Kol

இன்னா செய்யாமை
குறள் 312

கறுத்தின்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்தின்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் கறுவுகொண்டு துன்பம் செய்த போதிலும் அவனுக்கு திரும்ப துன்பம் செய்யாதிருத்தலே மாசற்றவரின் கொள்கையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நம்மீது கோபம் கொண்டு தீமை செய்தாலும், பதிலுக்குத் தீமை செய்யாதிருப்பது குற்றமற்றவரின் கொள்கை.

**கலைஞர் உரை**: சினங்கொண்டு சொல்லாலோ செயலாலோ ஒருவன் துன்பம் தரும்போது அந்தத் துன்பத்தை அவனுக்குத் திரும்பச் செய்யாமல் தாங்கிக் கொள்வதே சிறந்த மனிதரின் கொள்கையாகும்

**Couplet**: Though malice work its worst, planning no ill return, to endure, And work no ill, is fixed decree of men in spirit pure

**English Explanation**: It is the determination of the spotless not to do evil, even in return, to those who have cherished enmity and done them evil

**Transliteration**: Karuththuinnaa Seydhavak Kannum Maruththinnaa Seyyaamai Maasatraar Kol

இன்னா செய்யாமை
குறள் 313

செய்யாமற் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின்
உய்யா விழுமந் தரும்

**மு.வ உரை**: தான் ஒன்றும் செய்யாதிருக்கத் தனக்குத் தீங்கு செய்தவர்க்கும் துன்பமானாவற்றைச் செய்தால் செய்தபிறகு தப்பமுடியாத துன்பத்தையே கொடுக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நாம் ஒரு தீமையும் செய்யாதிருக்க, கோபம் கொண்டு நமக்குத் தீமை செய்தவர்க்கு, நாம் தீமை செய்தால், தப்பிக்க முடியாத அளவு துன்பத்தை அது நமக்குத் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: யாருக்கும் கேடு செய்யாமல் இருப்பவருக்குப் பகைவர் கேடு செய்துவிட்டால் அதற்குப் பதிலாக அவருக்கு வரும் கேடு மீளாத் துன்பம் தரக் கூடியதாகும்

**Couplet**: Though unprovoked thy soul malicious foes should sting, Retaliation wrought inevitable woes will bring

**English Explanation**: In an ascetic inflict suffering even on those who hate him, when he has not done them any evil, it will afterwards give him irretrievable sorrow

**Transliteration**: Seyyaamal Setraarkkum Innaadha Seydhapin Uyyaa Vizhuman Tharum

இன்னா செய்யாமை
குறள் 314

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயஞ் செய்து விடல்

**மு.வ உரை**: இன்னா செய்தவரைத் தண்டித்தல் அவரே நாணும் படியாக அவருக்கு நல்லுதவி செய்து அவருடைய தீமையையும் நன்மையையும் மறந்து விடுதலாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நமக்குத் தீமை செய்தவரைத் தண்டிக்கும் வழி, அவர் வெட்கப்படும்படி அவருக்கு நன்மையைச் செய்து அவர் செய்த தீமையையும், நாம் செய்த நன்மையையும் மறந்துவிடுவதே.

**கலைஞர் உரை**: நமக்குத் தீங்கு செய்தவரைத் தண்டிப்பதற்குச் சரியான வழி, அவர் வெட்கித் தலைகுனியும்படியாக அவருக்கு நன்மை செய்வதுதான்

**Couplet**: To punish wrong, with kindly benefits the doers ply; Thus shame their souls; but pass the ill unheeded by

**English Explanation**: The (proper) punishment to those who have done evil (to you), is to put them to shame by showing them kindness, in return and to forget both the evil and the good done on both sides

**Transliteration**: Innaasey Thaarai Oruththal Avarnaana Nannayanj Cheydhu Vital

இன்னா செய்யாமை
குறள் 315

அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின்நோய்
தந்நோய்போற் போற்றாக் கடை

**மு.வ உரை**: மற்ற உயிரின் துன்பத்தை தன் துன்பம் போல் கருதிக் காப்பாற்றா விட்டால் பெற்றுள்ள அறிவினால் ஆகும் பயன் உண்டோ.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்த உயிர்க்கு வரும் துன்பத்தைத் தமக்கு வந்ததாக எண்ணாவிட்டால், அறிவைப் பெற்றதால் ஆகும் பயன்தான் என்ன?

**கலைஞர் உரை**: பிற உயிர்களுக்கு வரும் துன்பத்தைத் தம் துன்பம் போலக் கருதிக் காப்பாற்ற முனையாதவர்களுக்கு அறிவு இருந்தும் அதனால் எந்தப் பயனுமில்லை

**Couplet**: From wisdom's vaunted lore what doth the learner gain, If as his own he guard not others' souls from pain

**English Explanation**: What benefit has he derived from his knowledge, who does not endeavour to keep off pain from another as much as from himself ?

**Transliteration**: Arivinaan Aakuva Thunto Piridhinnoi Thannoipol Potraak Katai

இன்னா செய்யாமை
குறள் 316

இன்னா எனத்தா னுணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கட் செயல்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் துன்பமானவை என்று தன் வாழ்க்கையில் கண்டு உணர்ந்தவைகளை மற்றவனிடத்தில் செய்யாமல் தவிர்க்க வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தீமை எனத் தான் அறிந்தவற்றை அடுத்தவர்க்குச் செய்யாது இருக்க வேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் துன்பமானவை என்று அனுபவித்து அறிந்தவற்றை, மற்றவர்க்குச் செய்யாமலிருக்க வேண்டும்

**Couplet**: What his own soul has felt as bitter pain, From making others feel should man abstain

**English Explanation**: Let not a man consent to do those things to another which, he knows, will cause sorrow

**Transliteration**: Innaa Enaththaan Unarndhavai Thunnaamai Ventum Pirankan Seyal

இன்னா செய்யாமை
குறள் 317

எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யாமை தலை

**மு.வ உரை**: எவ்வளவு சிறியதாயினும் எக்காலத்திலும் எவரிடத்திலும் மனதால் எண்ணி உண்டாகின்ற துன்பச்செயலைச் செய்யாதிருத்தலே நல்லது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எவ்வளவு சிறிதாயினும், எவருக்கு என்றாலும், எப்பொழுது ஆனாலும் சரி, மனத்தால் கூடத் தீமையைச் செய்யா திருப்பதே உயர்ந்தது.

**கலைஞர் உரை**: எவ்வளவிலும், எப்பொழுதும், எவரையும் இழிவுபடுத்தும் செயலை மனத்தால்கூட நினைக்காமல் இருப்பதே முதன்மையான சிறப்பாகும்

**Couplet**: To work no wilful woe, in any wise, through all the days, To any living soul, is virtue's highest praise

**English Explanation**: It is the chief of all virtues not knowingly to do any person evil, even in the lowest degree, and at any time

**Transliteration**: Enaiththaanum Egngnaandrum Yaarkkum Manaththaanaam Maanaasey Yaamai Thalai

இன்னா செய்யாமை
குறள் 318

தன்னுயிர்க் கின்னாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க் கின்னா செயல்

**மு.வ உரை**: தன் உயிருக்குத் துன்பமானவை இவை என்று உணர்ந்தவன், அத் துன்பத்தை மற்ற உயிருக்குச் செய்தல் என்ன காரணத்தாலோ.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்தவர் செய்த தீமை தனக்குத் துன்பமானதை அனுபவித்து அறிந்தவன், அடுத்த உயிர்களுக்குத் தீமை செய்ய எண்ணுவது என்ன காரணத்தால்?

**கலைஞர் உரை**: பிறர் தரும் துன்பத்தால் தனக்கேற்படும் துன்பத்தை உணர்ந்தவன் அந்தத் துன்பத்தைப் பிற உயிர்களுக்குத் தரவும் கூடாதல்லவா?

**Couplet**: Whose soul has felt the bitter smart of wrong, how can He wrongs inflict on ever-living soul of man

**English Explanation**: Why does a man inflict upon other creatures those sufferings, which he has found by experience are sufferings to himself ?

**Transliteration**: Thannuyirkaku Ennaamai Thaanarivaan Enkolo Mannuyirkku Innaa Seyal

இன்னா செய்யாமை
குறள் 319

பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா
பிற்பகல் தாமே வரும்

**மு.வ உரை**: முற்பகலில் மற்றவருக்கு துன்பமானவற்றைச் செய்தால் அவ்வாறு செய்தவர்க்கே பிற்பகலில் துன்பங்கள் தாமாக வந்து சேரும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடுத்தவர்க்குத் தீமையைக் காலையில் செய்தால், நமக்குத் தீமை நம்மைத் தேடி மாலையில் தானாக வரும்.

**கலைஞர் உரை**: பிறருக்குத் தீங்கு விளைவித்துவிட்டோம் என்று ஒருவர் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போதே, அதேபோன்ற தீங்கு அவரையே தாக்கும்

**Couplet**: If, ere the noontide, you to others evil do, Before the eventide will evil visit you

**English Explanation**: If a man inflict sorrow upon others in the morning, it will come upon him unsought in the very evening

**Transliteration**: Pirarkkinnaa Murpakal Seyyin Thamakku Innaa Pirpakal Thaame Varum

இன்னா செய்யாமை
குறள் 320

நோயெல்லா நோய்செய்தார் மேலவா நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்

**மு.வ உரை**: துன்பம் எல்லாம் துன்பம் செய்தவரையேச் சார்வன, ஆகையால் துன்பம் இல்லாமல் வாழ்தலை விரும்புகின்றவர் பிறர்க்கு துன்பம் செய்யார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செய்யும் தீமை எல்லாம் செய்தவர்க்கே, அதனால் நமக்குத் தீமை வேண்டா என்பவர், அடுத்தவர்க்குத் தீமை செய்யமாட்டார்.

**கலைஞர் உரை**: தீங்கு செய்தவருக்கே தீங்குகள் வந்து சேரும்; எனவே தீங்கற்ற வாழ்வை விரும்புகிறவர்கள், பிறருக்குத் தீங்கிழைத்தல் கூடாது

**Couplet**: O'er every evil-doer evil broodeth still; He evil shuns who freedom seeks from ill

**English Explanation**: Sorrow will come upon those who cause pain to others; therfore those, who desire to be free from sorrow, give no pain to others

**Transliteration**: Noyellaam Noiseydhaar Melavaam Noiseyyaar Noyinmai Ventu Pavar

கொல்லாமை
குறள் 321

அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோறல்
பிறவினை எல்லாந் தரும்

**மு.வ உரை**: அறமாகிய செயல் எது என்றால் ஒரு உயிரையும் கொல்லாமையாகும், கொல்லுதல் அறமல்லாத செயல்கள் எல்லாவற்றையும் விளைக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறச்செயல் எது என்றால், பிற உயிர்களைக் கொலை செய்யாது இருப்பதே; கொல்வது அனைத்துப் பாவங்களையும் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: எந்த உயிரையும் கொல்லாதிருப்பதே அறச்செயலாகும் கொலை செய்தல் தீயவினைகள் அனைத்தையும் விளைவிக்கும்

**Couplet**: What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill

**English Explanation**: Never to destroy life is the sum of all virtuous conduct The destruction of life leads to every evil

**Transliteration**: Aravinai Yaadhenin Kollaamai Koral Piravinai Ellaan Tharum

கொல்லாமை
குறள் 322

பகுத்துணடு பல்லுயி ரோம்புதல் நூலோர்
தொகுத்தவற்று ளெல்லாந் தலை

**மு.வ உரை**: கிடைத்ததைப் பகுந்து கொடுத்துத் தானும் உண்டு பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் அறநூலார் தொகுத்த அறங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையான அறமாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இருப்பதைப் பகிர்ந்து உண்டு, பல உயிர்களையும் பாதுகாப்பது, நூல் எழுதியவர்கள் தொகுத்த அறங்களுள் எல்லாம் முதன்மையான அறமாகும்.

**கலைஞர் உரை**: இருப்போர் இல்லாதோர் என்றில்லாமல், கிடைத்ததைப் பகிர்ந்துகொண்டு, எல்லா உயிர்களும் வாழ வேண்டும் என்ற சமநிலைக் கொள்கைக்கு ஈடானது வேறு எதுவுமே இல்லை

**Couplet**: Let those that need partake your meal; guard every-thing that lives; This the chief and sum of lore that hoarded wisdom gives

**English Explanation**: The chief of all (the virtues) which authors have summed up, is the partaking of food that has been shared with others, and the preservation of the mainfold life of other creatures

**Transliteration**: Pakuththuntu Palluyir Ompudhal Noolor Thokuththavatrul Ellaan Thalai

கொல்லாமை
குறள் 323

ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றதன்
பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று

**மு.வ உரை**: இணையில்லாத ஓர் அறமாகக் கொல்லாமை நல்லது, அதற்கு அடுத்த நிலையில் கூறத்தக்கதாகப் பொய்யாமை நல்லது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உயிர்களைக் கொல்லாத செயல், அறங்களுள் எல்லாம் சிறந்த தனி அறமாம். அதற்கு அடுத்துச் சிறந்த அறம் பொய்யாமை.

**கலைஞர் உரை**: அறங்களின் வரிசையில் முதலில் கொல்லாமையும் அதற்கடுத்துப் பொய்யாமையும் இடம் பெறுகின்றன

**Couplet**: Alone, first of goods things, is 'not to slay'; The second is, no untrue word to say

**English Explanation**: Not to destroy life is an incomparably (great) good next to it in goodness ranks freedom from falsehood

**Transliteration**: Ondraaka Nalladhu Kollaamai Matradhan Pinsaarap Poiyaamai Nandru

கொல்லாமை
குறள் 324

நல்லா றெனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றுங் 
கொல்லாமை சூழும் நெறி

**மு.வ உரை**: நல்ல வழி என்று அறநூல்களால் சொல்லப்படுவது எது என்றால், எந்த உயிரையும் கொல்லாத அறத்தைப் போற்றும் நெறியாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நல்ல வழி எது என்றால், எந்த உயிரையும் கொலை செய்யாமல் அறம் காக்கும் வழிதான்.

**கலைஞர் உரை**: எந்த உயிரையும் கொல்லக் கூடாது எனும் நெறி காப்பதுதான் நல்லற வழி எனப்படும்

**Couplet**: You ask, What is the good and perfect way? 'Tis path of him who studies nought to slay

**English Explanation**: Good path is that which considers how it may avoid killing any creature

**Transliteration**: Nallaaru Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum Kollaamai Soozhum Neri

கொல்லாமை
குறள் 325

நிலையஞ்சி நீத்தாரு ளெல்லாங் கொலையஞ்சிக்
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை

**மு.வ உரை**: வாழ்க்கையின் தன்மையைக்கண்டு அஞ்சித் துறந்தவர்கள் எல்லாரிலும், கொலைசெய்வதற்க்கு அஞ்சிக் கொல்லாத அறத்தைப் போற்றுகின்றவன் உயர்ந்தவன்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வாழ்க்கை நிலைக்கு அஞ்சி மனத் துறவு கொண்டவருள் எல்லாம் கொலை செய்வதால் வரும் பாவத்திற்கு அஞ்சி வாழ்பவன் உயர்ந்தவன் ஆவான்.

**கலைஞர் உரை**: உலகியல் நிலையை வெறுத்துத் துறவு பூண்டவர் எல்லோரையும்விடக் கொலையை வெறுத்துக் கொல்லாமையைக் கடைப்பிடிப்பவரே சிறந்தவராவார்

**Couplet**: Of those who 'being' dread, and all renounce, the chief are they, Who dreading crime of slaughter, study nought to slay

**English Explanation**: Of all those who, fearing the permanence of earthly births, have abandoned desire, he is the chief who, fearing (the guilt of) murder, considers how he may avoid the destruction of life

**Transliteration**: Nilaianji Neeththaarul Ellaam Kolaianjik Kollaamai Soozhvaan Thalai

கொல்லாமை
குறள் 326

கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவான் வாழ்நாள்மேல்
செல்லா துயிருண்ணுங் கூற்று

**மு.வ உரை**: கொல்லாத அறத்தை மேற்கொண்டு நடக்கின்றவனுடைய வாழ்நாளின் மேல், உயிரைக்கொண்டு செல்லும் கூற்றுவனும் செல்லமாட்டான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கொலை செய்யாமல் வாழ்வதைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டு வாழ்பவனின் வாழ்நாளின்மேல் உயிர் உண்ணும் கூற்று குறுக்கிடாது.

**கலைஞர் உரை**: கொலை செய்யாமையை வாழ்வில் அறநெறியாகக் கொண்டவரின் பெருமையை வியந்து, சாவுகூட அவர் உயிரைப் பறிக்கத் தயங்கி நிற்கும்

**Couplet**: Ev'n death that life devours, their happy days shall spare, Who law, 'Thou shall not kill', uphold with reverent care

**English Explanation**: Yama, the destroyer of life, will not attack the life of him, who acts under the determination of never destroying life

**Transliteration**: Kollaamai Merkon Tozhukuvaan Vaazhnaalmel Sellaadhu Uyirunnung Kootru

கொல்லாமை
குறள் 327

தன்னுயிர் நீப்பினுஞ் செய்யற்க தான்பிறி
தின்னுயிர் நீக்கும் வினை

**மு.வ உரை**: தன் உயிர் உடம்பிலிருந்து நீங்கிச் செல்வதாக இருந்தாலும், அதைத் தடுப்பதற்காகத் தான் வேறோர் உயிரை நீக்கும் செயலைச் செய்யக்கூடாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன் உயிரையே இழக்க நேர்ந்தாலும், பிற இன்னுயிரை அதன் உடம்பிலிருந்து போக்கும் செயலைச் செய்யவேண்டா.

**கலைஞர் உரை**: தன்னுயிரே போவதாக இருப்பினும்கூட அதற்காக இன்னொரு உயிரைப் போக்கும் செயலில் ஈடுபடக்கூடாது

**Couplet**: Though thine own life for that spared life the price must pay, Take not from aught that lives gift of sweet life away

**English Explanation**: Let no one do that which would destroy the life of another, although he should by so doing, lose his own life

**Transliteration**: Thannuyir Neeppinum Seyyarka Thaanpiridhu Innuyir Neekkum Vinai

கொல்லாமை
குறள் 328

நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினுஞ் சான்றோர்க்குக்
கொன்றாகும் ஆக்கங் கடை

**மு.வ உரை**: கொலையால் நன்மையாக விளையும் ஆக்கம் பெரிதாக இருந்தாலும், சான்றோர்க்குக் கொலையால் வரும் ஆக்கம் மிக இழிவானதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வேள்விகளில் கொலை செய்வதால் நன்மை வரும், செல்வம் பெருகும் என்றாலும், பிற உயிரைக் கொல்வதால் வரும் செல்வத்தைச் சான்றோர் இழிவானதாகவே எண்ணுவர்.

**கலைஞர் உரை**: பெரிதாக நன்மை தரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கொலை பயன்படக் கூடுமெனினும், நல்ல பண்புடைய மக்கள், அந்த நன்மையை இழிவானதாகவே கருதுவார்கள்

**Couplet**: Though great the gain of good should seem, the wise Will any gain by staughter won despise

**English Explanation**: The advantage which might flow from destroying life in sacrifice, is dishonourable to the wise (who renounced the world), even although it should be said to be productive of great good

**Transliteration**: Nandraakum Aakkam Peridheninum Saandrorkkuk Kondraakum Aakkang Katai

கொல்லாமை
குறள் 329

கொலைவினைய ராகிய மாக்கள் புலைவினையர்
புன்மை தெரிவா ரகத்து

**மு.வ உரை**: கொலைத்தொழிலினராகிய மக்கள் அதன் இழிவை ஆராய்ந்தவரிடத்தில் புலைத்தொழிலுடையவராய்த் தாழ்ந்து தோன்றுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கொலை செய்வதைத் தொழிலாகக் கொண்டு வாழும் மக்கள், அத்தொழிலின் தீமையை அறியாதவர் என்றாலும், அறிந்த பெரியோர் மனத்துள் அவர்கள் கீழான செயல் செய்பவராய் எண்ணப்படுவார்.

**கலைஞர் உரை**: பகுத்தறிவை இழந்து செயல்படும் கொலைகாரர்களைச் சான்றோர் உள்ளம், இழிதகைப் பிறவிகளாகவே கருதும்

**Couplet**: Whose trade is 'killing', always vile they show, To minds of them who what is vileness know

**English Explanation**: To minds of them who what is vileness know

**Transliteration**: Kolaivinaiya Raakiya Maakkal Pulaivinaiyar Punmai Therivaa Rakaththu

கொல்லாமை
குறள் 330

உயிருடம்பின் நீக்கியா ரென்ப செயிருடம்பின்
செல்லாத்தீ வாழ்க்கை யவர்

**மு.வ உரை**: நோய் மிகுந்த உடம்புடன் வறுமையான தீய வாழ்க்கை உடையவர், முன்பு கொலை பல செய்து உயிர்களை உடம்புகளில் இருந்து நீக்கினவர் என்று அறிஞர் கூறுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நோய் நிறைந்த உடம்புடன், வறுமையால், இழிந்த வாழ்க்கையை இன்று வாழ்பவர்கள், முற்பிறப்பில் பிற உயிர்களை உடம்பிலிருந்து நீக்கிக் கொலை செய்தவர் என்று அறிந்தோர் கூறுவர்.

**கலைஞர் உரை**: வறுமையும் நோயும் மிகுந்த தீய வாழ்க்கையில் உழல்வோர், ஏற்கனவே கொலைகள் பல செய்தவராக இருப்பர் என்று முன்னோர் கூறுவர்

**Couplet**: Who lead a loathed life in bodies sorely pained, Are men, the wise declare, by guilt of slaughter stained

**English Explanation**: (The wise) will say that men of diseased bodies, who live in degradation and in poverty, are those who separated the life from the body of animals (in a former birth)

**Transliteration**: Uyir Utampin Neekkiyaar Enpa Seyir Utampin Sellaaththee Vaazhkkai Yavar

நிலையாமை
குறள் 331

நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை

**மு.வ உரை**: நிலையில்லாதவைகளை நிலையானவை என்று மயங்கி உணரும் புல்லறிவு உடையவராக இருத்தல் வாழ்க்கையில் இழிந்த நிலையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நிலை இல்லாத பொருள்களை நிலையானவை என்று எண்ணும் அற்ப அழிவு இழிவானது.

**கலைஞர் உரை**: நிலையற்றவைகளை நிலையானவை என நம்புகின்ற அறியாமை மிக இழிவானதாகும்

**Couplet**: Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure

**English Explanation**: That ignorance which considers those things to be stable which are not so, is dishonourable (to the wise)

**Transliteration**: Nillaadha Vatrai Nilaiyina Endrunarum Pullari Vaanmai Katai

நிலையாமை
குறள் 332

கூத்தாட் டவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்
போக்கும் அருவிளிந் தற்று

**மு.வ உரை**: பெரிய செல்வம் வந்து சேர்தல், கூத்தாடும் இடத்தில் கூட்டம் சேர்வதைப் போன்றது, அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நாடக அரங்கிற்கு கூட்டம் வருவது போல் சிறுகச் சிறுக செல்வம் சேரும். நாடகம் முடிந்ததும கூட்டம் கலைவது போல் மொத்தமாய்ப் போய்விடும்.

**கலைஞர் உரை**: சேர்த்து வைத்த பணமும் சொத்தும் ஒருவரை விட்டுப் போவது, கூத்து முடிந்ததும் மக்கள் அரங்கத்தை விட்டுக் கலைந்து செல்வதைப் போன்றதாகும்

**Couplet**: As crowds round dancers fill the hall, is wealth's increase; Its loss, as throngs dispersing, when the dances cease

**English Explanation**: The acquisition of wealth is like the gathering together of an assembly for a theatre; its expenditure is like the breaking up of that assembly

**Transliteration**: Kooththaattu Avaik Kuzhaath Thatre Perunjelvam Pokkum Adhuvilin Thatru

நிலையாமை
குறள் 333

அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றால்
அற்குப ஆங்கே செயல்

**மு.வ உரை**: செல்வம் நிலைக்காத இயல்பை உடையது, அத்தகைய செல்வத்தைப்பெற்றால், பெற்ற அப்போதே நிலையான அறங்களைச் செய்ய வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நிலையாத இயல்பினை உடையது செல்வம்; அது கிடைத்தால் நிலையான அறங்களைச் செய்க.

**கலைஞர் உரை**: நம்மை வந்தடையும் செல்வம் நிலையற்றது என்பதை உணர்ந்து அதைக் கொண்டு அப்பொழுதே நிலையான நற்செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும்

**Couplet**: Unenduring is all wealth; if you wealth enjoy, Enduring works in working wealth straightway employ

**English Explanation**: Wealth is perishable; let those who obtain it immediately practise those (virtues) which are imperishable

**Transliteration**: Arkaa Iyalpitruch Chelvam Adhupetraal Arkupa Aange Seyal

நிலையாமை
குறள் 334

நாளென ஒன்றுபோற் காட்டி உயிரீரும்
வாள துணர்வார்ப் பெறின்

**மு.வ உரை**: வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து உணர்வாரைப் பெற்றால் நாள் என்பது ஒரு கால அளவுகோல்காட்டி, உயிரை உடம்பிலிருந்து பிரித்து அறுக்கும் வாளாக உள்ளது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நாள் என நமக்குத் தோன்றும் காலம், நம் உயிரைப் பிளந்து செல்லும் வாளே; அறிஞர்க்குத்தான் இது விளங்கும்.

**கலைஞர் உரை**: வாழ்க்கையைப் பற்றி உணர்ந்தவர்கள், நாள் என்பது ஒருவரின் ஆயுளை அறுத்துக் குறைத்துக் கொண்டேயிருக்கும் வாள் என்று அறிவார்கள்

**Couplet**: As 'day' it vaunts itself; well understood, 'tis knife', That daily cuts away a portion from thy life

**English Explanation**: Time, which shows itself (to the ignorant) as if it were something (real) is in the estimation of the wise (only) a saw which cuts down life

**Transliteration**: Naalena Ondrupor Kaatti Uyir Eerum Vaaladhu Unarvaarp Perin

நிலையாமை
குறள் 335

நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன் நல்வினை
மேற்சென்று செய்யாப் படும்

**மு.வ உரை**: நாவை அடக்கி விக்கல் மேலெழுவதற்கு முன்னே (இறப்பு நெருங்குவதற்கு முன்) நல்ல அறச்செயலை விரைந்து செய்யத்தக்கதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நாவை அடைத்து விக்கல் வருவதற்கு முன், நல்ல செயல்களை விரைந்து செய்ய வேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: வாழ்க்கையின் நிலையாமையை உணர்ந்து நம் உயிர் இருக்கும் போதே உயர்ந்த நற்பணிகளை ஆற்றிட முனைய வேண்டும்

**Couplet**: Before the tongue lie powerless, 'mid the gasp of gurgling breath, Arouse thyself, and do good deeds beyond the power of death

**English Explanation**: Let virtuous deeds be done quickly, before the hiccup comes making the tongue silent

**Transliteration**: Naachchetru Vikkulmel Vaaraamun Nalvinai Mersendru Seyyap Patum

நிலையாமை
குறள் 336

நெருந லுளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு

**மு.வ உரை**: நேற்று இருந்தவன் ஒருவன் இன்று இல்லாமல் இறந்து போனான் என்று சொல்லப்படும் நிலையாமைஆகிய பெருமை உடையது இவ்வுலகம்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நேற்று இருந்த ஒருவன் இன்று இல்லை என்று சொல்லும்படி நிலையாமையை உடையது இவ்வுலகம்.

**கலைஞர் உரை**: இந்த உலகமானது, நேற்று உயிருடன் இருந்தவரை இன்று இல்லாமல் செய்து விட்டோம் என்ற அகந்தையைப் பெருமையாகப் கொண்டதாகும்

**Couplet**: Existing yesterday, today to nothing hurled!- Such greatness owns this transitory world

**English Explanation**: This world possesses the greatness that one who yesterday was is not today

**Transliteration**: Nerunal Ulanoruvan Indrillai Ennum Perumai Utaiththuiv Vulaku

நிலையாமை
குறள் 337

ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார் கருதுப
கோடியு மல்ல பல

**மு.வ உரை**: அறிவில்லாதவர் ஒரு வேளையாவது வாழ்க்கையின் தன்மையை ஆராய்ந்து அறிவதில்லை.ஆனால் வீணீல் எண்ணுவனவோ ஒரு கோடியும் அல்ல, மிகப்பல எண்ணங்கள்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உயிரும் உடம்பும் இணைந்திருந்தும் உ‌டம்பின் நிலையற்ற தன்மையை ஒரு கணப்பொழுதும் அறிய இயலாதவர் கோடிக்கும் மேலான நினைவுகளை எண்ணி நிற்பர்.

**கலைஞர் உரை**: ஒரு பொழுதுகூட வாழ்க்கையைப் பற்றி உண்மையைச் சிந்தித்து அறியாதவர்களே, ஆசைக்கோர் அளவின்றி மனக் கோட்டைகள் கட்டுவார்கள்

**Couplet**: Who know not if their happy lives shall last the day, In fancies infinite beguile the hours away

**English Explanation**: Innumerable are the thoughts which occupy the mind of (the unwise), who know not that they shall live another moment

**Transliteration**: Orupozhudhum Vaazhvadhu Ariyaar Karudhupa Kotiyum Alla Pala

நிலையாமை
குறள் 338

குடம்பை தனித்தொழியப் புள்பறந் தற்றே
உடம்போ டுயிரிடை நட்பு

**மு.வ உரை**: உடம்போடு உயிர்க்கு உள்ள உறவு, தான் இருந்த கூடு தனியே இருக்க அதை விட்டு வேறிடத்திற்குப் பறவை பறந்தாற் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உடம்பிற்கும் உயிருக்கும் இடையேயான உறவு, முட்டை தனித்துக் கிடக்கப் பறவை பறந்து விடுவது போன்றதே.

**கலைஞர் உரை**: உடலுக்கும் உயிருக்கும் உள்ள உறவு முட்டைக்கும் பறவைக் குஞ்சுக்கும் உண்டான உறவு போன்றதுதான்

**Couplet**: Birds fly away, and leave the nest deserted bare; Such is the short-lived friendship soul and body share

**English Explanation**: The love of the soul to the body is like (the love of) a bird to its egg which it flies away from and leaves empty

**Transliteration**: Kutampai Thaniththu Ozhiyap Pulparan Thatre Utampotu Uyiritai Natpu

நிலையாமை
குறள் 339

உறங்குவது போலுஞ் சாக்கா டுறங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு

**மு.வ உரை**: இறப்பு எனப்படுவது ஒருவனுக்குஉறக்கம் வருதலைப் போன்றது, பிறப்பு எனப்படுவது உறக்கம் நீங்கி விழித்துக் கொள்வதைப் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உறங்குவது போன்றது சாவு; உறங்கி விழிப்பது போன்றது பிறப்பு.

**கலைஞர் உரை**: நிலையற்ற வாழ்க்கையில், உறக்கத்திற்குப் பிறகு விழிப்பதைப் போன்றது பிறப்பு; திரும்ப விழிக்க முடியாத மீளா உறக்கம் கொள்வதே இறப்பு

**Couplet**: Death is sinking into slumbers deep; Birth again is waking out of sleep

**English Explanation**: Death is like sleep; birth is like awaking from it

**Transliteration**: Urangu Vadhupolunj Chaakkaatu Urangi Vizhippadhu Polum Pirappu

நிலையாமை
குறள் 340

புக்கி லமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள்
துச்சி லிருந்த உயிர்க்கு

**மு.வ உரை**: (நோய்களுக்கு இடமாகிய) உடம்பில் ஒரு மூலையில் குடியிருந்த உயிர்க்கு, நிலையாகப் புகுந்திருக்கும் வீடு இதுவரையில் அமையவில்லையோ.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உடம்பிற்குள் ஒதுங்கி இருந்த உயிருக்கு நிலையான இருப்பிடம் இன்னும் அமையவில்லை போலும்!

**கலைஞர் உரை**: உடலுடன் தங்கியுள்ள உயிருக்கு அதனைப் பிரிந்தால் வேறு புகலிடம் கிடையாது

**Couplet**: The soul in fragile shed as lodger courts repose:- Is it because no home's conclusive rest it knows

**English Explanation**: It seems as if the soul, which takes a temporary shelter in a body, had not attained a home

**Transliteration**: Pukkil Amaindhindru Kollo Utampinul Thuchchil Irundha Uyirkku

துறவு
குறள் 341

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் அலன்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் எந்தப் பொருளிலிருந்து, எந்தப் பொருளிலிருந்து பற்று நீங்கியவனாக இருக்கின்றானோ, அந்தந்தப் பொருளால் அவன் துன்பம் அடைவதில்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எந்த எந்தப் பொருள்களின் மேல் விருப்பம் இல்லாதவனாய் விலகுகிறானோ அவன் அந்த அந்த பொருள்களால் துன்பப்படமாட்டான்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவன் பல வகையான பற்றுகளில் எந்த ஒன்றை விட்டு விட்டாலும், குறிப்பிட்ட அந்தப் பற்று காரணமாக வரும் துன்பம், அவனை அணுகுவதில்லை

**Couplet**: From whatever, aye, whatever, man gets free, From what, aye, from that, no more of pain hath he

**English Explanation**: Whatever thing, a man has renounced, by that thing; he cannot suffer pain

**Transliteration**: Yaadhanin Yaadhanin Neengiyaan Nodhal Adhanin Adhanin Ilan

துறவு
குறள் 342

வேண்டினுண் டாகத் துறக்க துறந்தபின்
ஈண்டியற் பால பல

**மு.வ உரை**: துன்பமில்லாத நிலைமை வேண்டுமானால் எல்லாப் பொருள்களும் உள்ள காலத்திலேயெ துறக்க வேண்டும்,துறந்த பின் இங்குப் பெறக்கூடும் இன்பங்கள் பல.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொருள்களின் மீதுள்ள பற்றைத் துறந்தபின் வந்து சேரும் இன்பங்கள் பல; இன்பங்களை விரும்பினால் துறவு கொள்க.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவனைத் துன்பம் துளைத்தெடுக்காமல் இருக்க எல்லாம் இருக்கும் போதே அவற்றைக் துறந்து விடுவானேயானால், அவன் உலகில் பெறக்கூடிய இன்பங்கள் பலவாகும்

**Couplet**: 'Renunciation' made- ev'n here true pleasures men acquire; 'Renounce' while time is yet, if to those pleasures you aspire

**English Explanation**: After a man has renounced (all things), there will still be many things in this world (which he may enjoy); if he should desire them, let him, while it is time abandon (the world)

**Transliteration**: Ventin Un Taakath Thurakka Thurandhapin Eentuiyar Paala Pala

துறவு
குறள் 343

அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
வேண்டிய வெல்லாம் ஒருங்கு

**மு.வ உரை**: ஐம்பொறிகளுக்கும் உரிய ஐந்து புலன்களின் ஆசையையும் வெல்லுதல் வேண்டும், அவற்றிற்கு வேண்டிய பொருள்களை எல்லாம் ஒரு சேர விட வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆசைகளைப் பிறப்பிக்கும் ஐந்து புலன்களையும் அடக்க வேண்டும்; அவற்றை அடக்குவதற்குத் தனக்குரிய அனைத்தையும் விட்டு விட வேண்டு்ம்.

**கலைஞர் உரை**: ஐம் புலன்களையும் அடக்கி வெல்வதும், அப்புலன்கள் விரும்புகின்றவற்றையெல்லாம் விட்டுவிடுவதும் துறவுக்கு இலக்கணமாகும்

**Couplet**: 'Perceptions of the five' must all expire;- Relinquished in its order each desire

**English Explanation**: Let the five senses be destroyed; and at the same time, let everything be abandoned that (the ascetic) has (formerly) desired

**Transliteration**: Atalventum Aindhan Pulaththai Vitalventum Ventiya Vellaam Orungu

துறவு
குறள் 344

இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன் றின்மை உடைமை
மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து

**மு.வ உரை**: தவம் செய்தவற்கு ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தல் இயல்பாகும், பற்று உடையவராக இருத்தல் மீண்டும் மயங்குவதற்கு வழியாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உடைமை ஏதும் இல்லாதிருப்பது துறவின் இயல்பு. உடைமைகளை வைத்திருப்பதோ ஆசை என்னும் மயக்கத்தை மறுபடியும் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தலே துறவுக்கு ஏற்றதாகும் ஓன்றன் மேல் பற்று வைப்பினும், அது மேன்மேலும் பற்றுகளைப் பெருக்கி மயங்கச் செய்துவிடும்

**Couplet**: 'Privation absolute' is penance true; 'Possession' brings bewilderment anew

**English Explanation**: To be altogether destitute is the proper condition of those who perform austerities; if they possess anything, it will change (their resolution) and bring them back to their confused state

**Transliteration**: Iyalpaakum Nonpirkondru Inmai Utaimai Mayalaakum Matrum Peyarththu

துறவு
குறள் 345

மற்றுந் தொடர்ப்பா டெவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
உற்றார்க் குடம்பும் மிகை

**மு.வ உரை**: பிறவித் துன்பத்தைப் போக்க முயல்கின்றவர்க்கு உடம்பும் மிகையான பொருள் ஆகையால் அதற்கு மேல் வேறு தொடர்பு கொள்வது ஏனோ.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இனியும் பிறப்பது கூடாது என்று பிறப்பை‌யே அறுக்க முயன்றவர்க்கு அவரது உடம்பே அதிகம்; நிலைமை இப்படி இருக்க, உடம்பிற்கும் மேலான சுமை எதற்கு?

**கலைஞர் உரை**: பிறந்ததால் ஏற்படும் துன்பத்தைப் போக்க முயல்கின்ற துறவிகளுக்கு அவர்களின் உடம்பே மிகையான ஒன்றாக இருக்கும்போது, அதற்கு மேலும் வேறு தொடர்பு எதற்காக?

**Couplet**: To those who sev'rance seek from being's varied strife, Flesh is burthen sore; what then other bonds of life

**English Explanation**: What means the addition of other things those who are attempting to cut off (future) births, when even their body is too much (for them)

**Transliteration**: Matrum Thotarppaatu Evankol Pirapparukkal Utraarkku Utampum Mikai

துறவு
குறள் 346

யானென தென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வானோர்க்
குயர்ந்த உலகம் புகும்

**மு.வ உரை**: உடம்பை யான் எனக் கருதலும் தொடர்பு இல்லாத பொருளை எனது எனக்கருதலுமாகிய மயக்கத்தை போக்குகின்றவன், தேவர்க்கும் எட்டாத உயர்ந்த நிலை அடைவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உடல் பற்றி நான் என்றும், பொருள் பற்றி எனது என்றும் வரும் செருக்கை மனத்துள் இருந்து அறுத்து விட்டவன், வானவர்க்கும் மேலான வீட்டுலகத்தை அடைவான்.

**கலைஞர் உரை**: யான், எனது என்கின்ற ஆணவத்தை அறவே விலக்கி விட்டவன், வான்புகழையும் மிஞ்சுகின்ற உலகப் புகழுக்கு உரியவனாவான்

**Couplet**: Who kills conceit that utters 'I' and 'mine', Shall enter realms above the powers divine

**English Explanation**: Shall enter realms above the powers divine

**Transliteration**: Yaan Enadhu Ennum Serukku Aruppaan Vaanorkku Uyarndha Ulakam Pukum

துறவு
குறள் 347

பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு

**மு.வ உரை**: யான் எனது என்னும் இருவகைப் பற்றுக்களையும் பற்றிக் கொண்டுவிடாத வரை, துன்பங்களும் விடாமல் பற்றிக்கொள்கின்றன.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆசைகளைப் பற்றிக்கொண்டு விட முடியாமல் இருப்பவரைத் துன்பங்கள் பற்றிக் கொண்டு விடமாட்டா.

**கலைஞர் உரை**: பற்றுகளைப் பற்றிக்கொண்டு விடாதவர்களைத் துன்பங்களும் விடாமல் பற்றிக் கொள்கின்றன

**Couplet**: Who cling to things that cling and eager clasp, Griefs cling to them with unrelaxing grasp

**English Explanation**: Sorrows will never let go their hold of those who give not up their hold of desire

**Transliteration**: Patri Vitaaa Itumpaikal Patrinaip Patri Vitaaa Thavarkku

துறவு
குறள் 348

தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றை யவர்

**மு.வ உரை**: முற்றத் துறந்தவறே உயர்ந்த நிலையினர் ஆவர், அவ்வாறு துறக்காத மற்றவர் அறியாமையாகிய வலையில் அகப்பட்டவர் ஆவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆசைகளை முழுவதுமாக விட்டு விட்டவரே நல்வாழ்விற்கு முயன்றவர். விடாதவரோ மயங்கி, பிறவி வலைக்குள் அகப்பட்டவரே.

**கலைஞர் உரை**: அரைகுறையாக இல்லாமல் அனைத்தும் துறந்தவர்களே உயர்ந்த நிலையை அடைவார்கள் அவ்வாறு துறவாதவர்கள் அறியாமையென்னும் வலையில் சிக்கியவர்களாவார்கள்

**Couplet**: Who thoroughly 'renounce' on highest height are set; The rest bewildered, lie entangled in the net

**English Explanation**: Those who have entirely renounced (all things and all desire) have obtained (absorption into God); all others wander in confusion, entangled in the net of (many) births

**Transliteration**: Thalaippattaar Theerath Thurandhaar Mayangi Valaippattaar Matrai Yavar

துறவு
குறள் 349

பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
நிலையாமை காணப் படும்

**மு.வ உரை**: இருவகைப் பற்றும் அற்றபொழுதே அந்நிலை பிறவித் துன்பத்தை ஒழிக்கும், இல்லையானால் (பிறவித்துன்பம் மாறி மாறி வந்து) நிலையாமைக் காணப்படும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆசைகளை முழுவதுமாக விட்டபோதுதான் பிறப்பு என்னும் கட்டு அறுபடும்; விடவில்லை என்றால், பிறப்பு மறுபடியும் தொடரும்.

**கலைஞர் உரை**: பற்றுகளைத் துறந்துவிட்டால், பிறப்பில் ஏற்படும் இன்ப துன்பங்கள் வருவதில்லை இல்லையேல், அந்த இன்ப துன்பங்கள் மாறிமாறி வரக்கூடிய நிலையாமை தோன்றும்

**Couplet**: When that which clings falls off, severed is being's tie; All else will then be seen as instability

**English Explanation**: At the moment in which desire has been abandoned, (other) births will be cut off; when that has not been done, instability will be seen

**Transliteration**: Patratra Kanne Pirapparukkum Matru Nilaiyaamai Kaanap Patum

துறவு
குறள் 350

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு

**மு.வ உரை**: பற்றில்லாதவனாகிய கடவுளுடைய பற்றை மட்டும் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும், உள்ள பற்றுக்களை விட்டொழிப்பதற்கே அப் பற்றைப் பற்ற வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆசை ஏதும் இல்லாதவனாகிய இறைவன் மீது ஆசை கொள்க; அவன் மீது ஆசை கொள்வது நம் ஆசைகளை விடுவதற்கே.

**கலைஞர் உரை**: எதிலும் பற்றில்லாதவராக யார் இருக்கிறாரோ அவரிடம் மட்டும் பற்றுக் கொள்ள வேண்டும் துறவறத்தினர் தம் பற்றுகளை விட்டொழிப்பதற்கு அத்தகையோரிடம் கொள்ளும் பற்றுதான் துணை நிற்கும்

**Couplet**: Cling thou to that which He, to Whom nought clings, hath bid thee cling, Cling to that bond, to get thee free from every clinging thing

**English Explanation**: Desire the desire of Him who is without desire; in order to renounce desire, desire that desire

**Transliteration**: Patruka Patratraan Patrinai Appatraip Patruka Patru Vitarku

மெய்யுணர்தல்
குறள் 351

பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு

**மு.வ உரை**: மெய்ப்பொருள் அல்லாதவைகளை மெய்ப்பொருள் என்று தவறாக உணர்கின்ற மயக்க உணர்வால் சிறப்பில்லாத துன்பப் பிறவி உண்டாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொய்யானவற்றை மெய் என்று எண்ணும் மயக்கத்தால் இழிவான பிறப்பு வரும்.

**கலைஞர் உரை**: பொய்யான ஒரு பொருளை மெய்ப்பொருள் என்று மயங்கி நம்புகிறவனின் வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையாது

**Couplet**: Of things devoid of truth as real things men deem;- Cause of degraded birth the fond delusive dream

**English Explanation**: Inglorious births are produced by the confusion (of mind) which considers those things to be real which are not real

**Transliteration**: Porulalla Vatraip Porulendru Unarum Marulaanaam Maanaap Pirappu

மெய்யுணர்தல்
குறள் 352

இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள்நீங்கி
மாசறு காட்சி யவர்க்கு

**மு.வ உரை**: மயக்கம் நீங்கிக் குற்றம் அற்ற மெய்யுணர்வை உடையவர்க்கு, அம் மெய்யுணர்வு அறியாமையை நீக்கி இன்ப நிலையைக்கொடுக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மயக்கத்திலிருந்து விலகிக் குற்றமற்ற மெய்‌யை உணரும் நிலையை அடைந்தவர்க்கு, அந்நிலை துன்ப இருளை விலக்கும்; இன்ப நிலையைக் கொடுக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: மயக்கம் தெளிந்து மாசற்ற உண்மையை உணர்ந்தால் அறியாமை அகன்று நலம் தோன்றும்

**Couplet**: Darkness departs, and rapture springs to men who see, The mystic vision pure, from all delusion free

**English Explanation**: A clear, undimmed vision of things will deliver its possessors from the darkness of future births, and confer the felicity (of heaven)

**Transliteration**: Irulneengi Inpam Payakkum Marulneengi Maasaru Kaatchi Yavarkku

மெய்யுணர்தல்
குறள் 353

ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின் 
வான நணிய துடைத்து

**மு.வ உரை**: ஐயத்திலிருந்து நீங்கி மெய்யுணர்வு பெற்றவர்க்கு அடைந்துள்ள இவ்வுலகை விட அடைய வேண்டிய மேலுலகம் அண்மையில் உள்ளதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: சந்தேகத்திலிருந்து விலகி மெய்ப்பொருளைத் தெளிவாக உணர்ந்தவருக்கு, அவர் வாழும் பூமியை விட, விரும்பும் வான உலகம் மிக அருகில் இருப்பதாகும்.

**கலைஞர் உரை**: ஐயப்பாடுகளைத் தெளிந்த ஆராய்ச்சி வாயிலாகத் தீர்த்துக் கொண்டவர்களுக்குப் பூமியைவிட வானம் மிக அருகில் இருப்பதாகக் கருதுகின்ற ஊக்கம் ஏற்படும்

**Couplet**: When doubts disperse, and mists of error roll Away, nearer is heav'n than earth to sage's soul

**English Explanation**: Heaven is nearer than earth to those men of purified minds who are freed from from doubt

**Transliteration**: Aiyaththin Neengith Thelindhaarkku Vaiyaththin Vaanam Naniya Thutaiththu

மெய்யுணர்தல்
குறள் 354

ஐயுணர் வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
மெய்யுணர் வில்லா தவர்க்கு

**மு.வ உரை**: மெய்யுணர்வு இல்லாதவர்க்கு ஐந்து புலன்களின் வேறுபாட்டால் வளர்ந்த ஐந்து வகை உணர்வும் முற்றப்பெற்ற போதிலும் பயன் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனம் அடங்கக் கற்றவர் என்றாலும், உண்மையை உணரும் உணர்வு இல்லாதவர்க்கு ஒரு பயனும் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: உண்மையைக் கண்டறிந்து தெளிவடையாதவர்கள், தமது ஐம்புலன்களையும் அடக்கி வெற்றி கண்டிருந்தாலும் கூட அதனால் அவர்களுக்கு எந்தப் பயனும் இல்லை

**Couplet**: Five-fold perception gained, what benefits accrue To them whose spirits lack perception of the true

**English Explanation**: Even those who have all the knowledge which can be attained by the five senses, will derive no benefit from it, if they are without a knowledge of the true nature of things

**Transliteration**: Aiyunarvu Eydhiyak Kannum Payamindre Meyyunarvu Illaa Thavarkku

மெய்யுணர்தல்
குறள் 355

எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு

**மு.வ உரை**: எப்பொருள் எத்தன்மையதாய்த் தோன்றினாலும் (அத்தோற்றத்தை மட்டும் கண்டுமங்காமல்) அப் பொருளின் உண்மையான இயல்பை அறிவதே மெய்யுணர்வு.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எந்தப் பொருளானாலும், அது எப்படிக் காட்சி தந்தாலும், அப்பொருளின் வெளித்தோற்றத்தைக் காணாமல், உள்ளடக்கமாகிய உண்மைப் பொருளைக் காண்பதே மெய்யுணர்தல்.

**கலைஞர் உரை**: வெளித்தோற்றத்தைப் பார்த்து ஏமாந்து விடாமல், அதுபற்றிய உண்மையை உணர்வதுதான் அறிவுடைமையாகும்

**Couplet**: Whatever thing, of whatsoever kind it be, 'Tis wisdom's part in each the very thing to see

**English Explanation**: (True) knowledge is the perception concerning every thing of whatever kind, that that thing is the true thing

**Transliteration**: Epporul Eththanmaith Thaayinum Apporul Meypporul Kaanpadhu Arivu

மெய்யுணர்தல்
குறள் 356

கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றீண்டு வாரா நெறி

**மு.வ உரை**: கற்க வேண்டிய வற்றைக் கற்று இங்கு மெய்ப் பொருளை உணர்ந்தவர் , மீண்டும் இப்பிறப்பிற்கு வராத வழியை அடைவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பெரியவர்களிடம் கற்று, மெய்ப்பொருளை இவ்வுலகில் உணர்ந்தவர்கள் திரும்பவும் பிறக்காமல் இருக்கும் வழியில் செயல்படுவர்.

**கலைஞர் உரை**: துறவற வாழ்வுக்குத் தகுதியுடையவராகச் செய்திடும் அனைத்தையும் கற்று, உண்மைப் பொருள் உணர்ந்து அதன்படி ஒழுகுபவர், மீண்டும் இல்லற வாழ்க்கையை விரும்ப மாட்டார்கள்

**Couplet**: Who learn, and here the knowledge of the true obtain, Shall find the path that hither cometh not again

**English Explanation**: They, who in this birth have learned to know the True Being, enter the road which returns not into this world

**Transliteration**: Katreentu Meypporul Kantaar Thalaippatuvar Matreentu Vaaraa Neri

மெய்யுணர்தல்
குறள் 357

ஓர்த்துள்ளம் உள்ள துணரின் ஒருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு

**மு.வ உரை**: ஒருவனுடைய உள்ளம் உண்மைப் பொருளை ஆராய்ந்து உறுதியாக உணர்ந்தால், அவனுக்கு மீண்டும் பிறப்பு உள்ள தென எண்ண வேண்டா.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பெரியவர்களிடம் கேட்டவற்றை மனத்துள் முழுமையாகக் கொண்டு, இடைவிடாமல் மெய்ப்பொருளை உணர்பவருக்குத் ‌திரும்பவும் ஒரு பிறவி இருக்கும் என்று எண்ண வேண்டா.

**கலைஞர் உரை**: உண்மையை ஆராய்ந்து உறுதியாக உணர்பவர்கள் மீண்டும் பிறப்பு உண்டு எனக் கருத மாட்டார்கள்

**Couplet**: The mind that knows with certitude what is, and ponders well, Its thoughts on birth again to other life need not to dwell

**English Explanation**: Let it not be thought that there is another birth for him whose mind having thoroughly considered (all it has been taught) has known the True Being

**Transliteration**: Orththullam Ulladhu Unarin Orudhalaiyaap Perththulla Ventaa Pirappu

மெய்யுணர்தல்
குறள் 358

பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னுஞ்
செம்பொருள் காண்ப தறிவு

**மு.வ உரை**: பிறவித்துன்பத்திற்கு காரணமான அறியாமை நீங்குமாறு முக்தி எனும் சிறந்த நிலைக்குக் காரணமான செம் பொருளைக் காண்பதே மெய்யுணர்வு.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறவி என்னும் அறியாமையிலிருந்து விலகப் பிறவாமை என்னும் செவ்விய பொருளைக் காண்பதே மெய்யுணர்தல்.

**கலைஞர் உரை**: அடுத்த பிறப்பு எனக் கூறப்படும் அறியாமையைப் போக்கித் தெளிந்த உண்மையை நிலைநாட்டுவதுதான் அறிவுடைமையாகும்

**Couplet**: When folly, cause of births, departs; and soul can view The truth of things, man's dignity- 'tis wisdom true

**English Explanation**: True knowledge consists in the removal of ignorance; which is (the cause of) births, and the perception of the True Being who is (the bestower of) heaven

**Transliteration**: Pirappennum Pedhaimai Neengach Chirappennum Semporul Kaanpadhu Arivu

மெய்யுணர்தல்
குறள் 359

சார்புணர்ந்து சார்பு கெடவொழுகின் மற்றழித்துச்
சார்தரா சார்தரு நோய்

**மு.வ உரை**: எல்லாப் பொருளுக்கும் சார்பான செம்பொருளை உணர்ந்து பற்றுக் கெடுமாறு ஒழுகினால், சார்வதற்க்கு உரிய துன்பங்கள் திரும்ப வந்து அடையா.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எல்லாப் பொருள்களுக்கும் இடமாகிய மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து பற்றின்றி வாழ்ந்தால், பற்ற வரும் துன்பங்கள் ஒழுக்க உணர்வை அழி்த்துப் பற்ற மாட்டா.

**கலைஞர் உரை**: துன்பங்கள் நம்மைச் சாராமல் இருக்க வேண்டுமானால், அத்துன்பங்களுக்குக் காரணமானவற்றை உணர்ந்து அவற்றின் மீதுள்ள பற்றை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும்

**Couplet**: The true 'support' who knows- rejects 'supports' he sought before- Sorrow that clings all destroys, shall cling to him no more

**English Explanation**: He who so lives as to know Him who is the support of all things and abandon all desire, will be freed from the evils which would otherwise cleave to him and destroy (his efforts after absorption)

**Transliteration**: Saarpunarndhu Saarpu Ketaozhukin Matrazhiththuch Chaardharaa Saardharu Noi

மெய்யுணர்தல்
குறள் 360

காமம் வெகுளி மயக்கம் இவைமூன்றன்
நாமங் கெடக்கெடு நோய்

**மு.வ உரை**: விருப்பு, வெறுப்பு, அறியாமை ஆகிய இக் குற்றங்கள் மூன்றனுடைய பெயரும் கெடுமாறு ஒழுகினால் துன்பங்கள் வராமற் கெடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: விருப்பு, வெறுப்பு, மயக்கம் என்னும் இம்மூன்றன் பெயருங்கூட உள்ளத்திற்குள் இல்லாது போனால், அவற்றால் வரும் துன்பங்களும் இல்லாமல் போகும்.

**கலைஞர் உரை**: விருப்பு, வெறுப்பு, அறியாமை இவற்றுக்கு இடம் தராதவர்களை நெருங்குகிற துன்பம் அழிந்துவிடும்

**Couplet**: When lust and wrath and error's triple tyranny is o'er, Their very names for aye extinct, then pain shall be no more

**English Explanation**: If the very names of these three things, desire, anger, and confusion of mind, be destroyed, then will also perish evils (which flow from them)

**Transliteration**: Kaamam Vekuli Mayakkam Ivaimundran Naamam Ketakketum Noi

அவா அறுத்தல்
குறள் 361

அவாவென்ப எல்லா உயிர்க்குமெஞ் ஞான்றுந்
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து

**மு.வ உரை**: எல்லா உயிர்களுக்கும் எக்காலத்திலும் ஒழியாமல் வருகின்ற பிறவித்துன்பத்தை உண்டாக்கும் வித்து அவா என்றுக் கூறுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எல்லா உயிர்களுக்கும், எந்தக் காலத்திலும் அழியாமல் வரும் பிறப்பை உண்டாக்கும் விதைதான் ஆசை என்று பெரியோர் கூறுவர்.

**கலைஞர் உரை**: ஆசையை, எல்லா உயிர்களிடமும், எல்லாக் காலத்திலும் தவறாமல் தோன்றி முளைக்கும் விதை என்று கூறலாம்

**Couplet**: The wise declare, through all the days, to every living thing That ceaseless round of birth from seed of strong desire doth spring

**English Explanation**: (The wise) say that the seed, which produces unceasing births, at all times, to all creatures, is desire

**Transliteration**: Avaaenpa Ellaa Uyirkkum Enj Gnaandrum Thavaaap Pirappeenum Viththu

அவா அறுத்தல்
குறள் 362

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது
வேண்டாமை வேண்ட வரும்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் ஒன்றை விரும்புவதனால் பிறவா நிலைமையை விரும்ப வேண்டும், அது அவா அற்ற நிலையை விரும்பினால் உண்டாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறவாமையை எப்போது விரும்புகிறோமோ அப்போது அந்த நிலை நமக்கு வர வேண்டும். ஆசையற்று இருப்பதை விரும்பும்போதுதான் அந்த நிலை நமக்கு உண்டாகும்.

**கலைஞர் உரை**: விரும்புவதானால் பிறக்காமலே இருந்திருக்கவேண்டும் என்று ஒருவன் எண்ணுகிற அளவுக்கு ஏற்படுகிற துன்ப நிலை, ஆசைகளை ஒழிக்காவிடில் வரும்

**Couplet**: If desire you feel, freedom from changing birth require! 'I' will come, if you desire to 'scape, set free from all desire

**English Explanation**: If anything be desired, freedom from births should be desired; that (freedom from births) will be attained by desiring to be without desire

**Transliteration**: Ventungaal Ventum Piravaamai Matradhu Ventaamai Venta Varum

அவா அறுத்தல்
குறள் 363

வேண்டாமை யன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை
ஆண்டும் அஃதொப்ப தில்

**மு.வ உரை**: அவா அற்ற நிலைமை போன்ற சிறந்த செல்வம் இவ்வுலகில் இல்லை, வேறு எங்கும் அதற்க்கு நிகரான ஒன்று இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எந்தப் பொருளையும் விரும்பாமல் இருப்பது போன்ற சிறந்த செல்வம் இப்பூமியில் வேறு ஒன்று இல்லை; வான் உலகத்திலும் இதற்கு ஒப்பானது இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: தீமை விளைவிக்கும் ஆசைகளை வேண்டாம் என்று புறக்கணிப்பதைப் போன்ற செல்வம் இங்கு எதுவுமில்லை; வேறு எங்கும் கூட அத்தகைய ஒப்பற்ற செல்வம் இல்லையென்றே கூறலாம்

**Couplet**: No glorious wealth is here like freedom from desire; To bliss like this not even there can soul aspire

**English Explanation**: There is in this world no excellence equal to freedom from desire; and even in that world, there is nothing like it

**Transliteration**: Ventaamai Anna Vizhuchchelvam Eentillai Aantum Aqdhoppadhu Il

அவா அறுத்தல்
குறள் 364

தூஉய்மை யென்ப தவாவின்மை மற்றது
வாஅய்மை வேண்ட வரும்

**மு.வ உரை**: தூயநிலை என்றுக் கூறப்படுவது அவா இல்லா திருத்தலே யாகும், அவா அற்ற அத்தன்மை மெய்ப்பொருளை விரும்புவதால் உண்டாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனத்தூய்மை என்பது ஆசை இல்லாமல் இருப்பதே; ஆசை இல்லாமல் இருப்பதோ மெய்ப்பொருளை விரும்புவதால் உண்டாகும்‌.

**கலைஞர் உரை**: தூய்மை என்பது பேராசையற்ற தன்மையாகும் அத்தூய்மை வாய்மையை நாடுவோர்க்கே வாய்க்கும்

**Couplet**: Desire's decease as purity men know; That, too, from yearning search for truth will grow

**English Explanation**: Purity (of mind) consists in freedom from desire; and that (freedom from desire) is the fruit of the love of truth

**Transliteration**: Thoouymai Enpadhu Avaavinmai Matradhu Vaaaimai Venta Varum

அவா அறுத்தல்
குறள் 365

அற்றவ ரென்பார் அவாவற்றார் மற்றையார்
அற்றாக அற்ற திலர்

**மு.வ உரை**: பற்றற்றவர் என்றுக் கூறப்படுவோர் அவா அற்றவரே, அவா அறாத மற்றவர் அவ்வளவாகப் பற்று அற்றவர் அல்லர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆசை இல்லாதவரே எதுவும் இல்லாதவர்; மற்றவரோ முழுவதும் இல்லாதவர் ஆகார்.

**கலைஞர் உரை**: ஆசையனைத்தும் விட்டவரே துறவி எனப்படுவார் முற்றும் துறவாதவர், தூய துறவியாக மாட்டார்

**Couplet**: Men freed from bonds of strong desire are free; None other share such perfect liberty

**English Explanation**: They are said to be free (from future birth) who are freed from desire; all others (who, whatever else they may be free from, are not freed from desire) are not thus free

**Transliteration**: Atravar Enpaar Avaaatraar Matraiyaar Atraaka Atradhu Ilar

அவா அறுத்தல்
குறள் 366

அஞ்சுவ தோரும் அறனே ஒருவனை
வஞ்சிப்ப தோரும் அவா

**மு.வ உரை**: ஒருவன் அவாவிற்கு அஞ்சி வாழ்வதே அறம், ஏன் எனில் ஒருவனைச் சோர்வு கண்டுகொடுத்து வஞ்சிப்பது அவாவே.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவனை வஞ்சித்துக் கெடுப்பது ஆசையே. அதனால் ஆசை உண்டாகி விடாமல் அஞ்சி வாழ்வதே அறம்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவரை வஞ்சித்துக் கெடுப்பதற்குக் காரணமாக இருப்பது ஆசையேயாகும் எனவே, ஆசைக்கு அடிமையாகக் கூடாது என்ற அச்சத்துடன் வாழ வேண்டும்

**Couplet**: Desire each soul beguiles; True virtue dreads its wiles

**English Explanation**: It is the chief duty of (an ascetic) to watch against desire with (jealous) fear; for it has power to deceive (and destroy) him

**Transliteration**: Anjuva Thorum Arane Oruvanai Vanjippa Thorum Avaa

அவா அறுத்தல்
குறள் 367

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவாவினை
தான்வேண்டு மாற்றான் வரும்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் ஆசையை முழுதும் ஒழித்தால், அவன் கெடாமல் வாழ்வதற்கு உரிய நல்ல செயல் அவன் விரும்புமாறு வாய்க்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆசையை முழுவதுமாக அறுத்து ஒழித்து விட்டால், தான் விரும்பும் வண்ணமே அழியாமல் வாழ்வதற்கான செயல் உண்டாகும்.

**கலைஞர் உரை**: கெடாமல் வாழ்வதற்குரிய நிலை, ஒருவன் விரும்புமாறு வாய்ப்பதற்கு, அவன் பேராசைக் குணத்தை முற்றிலும் ஒழித்தவனாக இருக்க வேண்டும்

**Couplet**: Who thoroughly rids his life of passion-prompted deed, Deeds of unfailing worth shall do, which, as he plans, succeed

**English Explanation**: If a man thoroughly cut off all desire, the deeds, which confer immortality, will come to him, in the path in which he seeks them

**Transliteration**: Avaavinai Aatra Aruppin Thavaavinai Thaanventu Maatraan Varum

அவா அறுத்தல்
குறள் 368

அவாவில்லார்க் கில்லாகுந் துன்பமஃ துண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும்

**மு.வ உரை**: அவா இல்லாதவர்க்குத் துன்பம் இல்லையாகும், அவா இருந்தால் எல்லாத் துன்பங்களும் மேலும் மேலும் ஒழியாமல் வரும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆசை இல்லாதவர்க்குத் துன்பம் வராது; இருப்பவர்க்கோ இடைவிடாமல், தொடர்ந்து துன்பம் வரும்.

**கலைஞர் உரை**: ஆசை இல்லாதவர்களுக்குத் துன்பம் இல்லை ஆசை உண்டானால், அதைத் தொடர்ந்து துன்பமும் மேலும் மேலும் வந்து கொண்டிருக்கும்

**Couplet**: Affliction is not known where no desires abide; Where these are, endless rises sorrow's tide

**English Explanation**: There is no sorrow to those who are without desire; but where that is, (sorrow) will incessantly come, more and more

**Transliteration**: Avaaillaark Killaakun Thunpam Aqdhuntel Thavaaadhu Menmel Varum

அவா அறுத்தல்
குறள் 369

இன்பம் இடையறா தீண்டும் அவாவென்னுந்
துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்

**மு.வ உரை**: அவா என்று சொல்லப்படுகின்ற துன்பங்களுள் பொல்லாதத் துன்பம் கெடுமானால் இவ் வுலகில் இன்பம் இடையறாமல் வாய்க்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆசை எனப்படும் பெருந்துன்பம் இல்லாது போனால், இன்பம் இடைவிடாமல் வரும்.

**கலைஞர் உரை**: பெருந்துன்பம் தரக்கூடிய பேராசை ஒழிந்தால் வாழ்வில் இன்பம் விடாமல் தொடரும்

**Couplet**: When dies away desire, that woe of woes Ev'n here the soul unceasing rapture knows

**English Explanation**: Even while in this body, joy will never depart (from the mind, in which) desire, that sorrow of sorrows, has been destroyed

**Transliteration**: Inpam Itaiyaraa Theentum Avaavennum Thunpaththul Thunpang Ketin

அவா அறுத்தல்
குறள் 370

ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும்

**மு.வ உரை**: ஒருபோதும் நிரம்பாத தன்மை உடைய அவாவை ஒழித்தால் ஒழித்த அந்நிலையே எப்போதும் மாறாதிருக்கும் இன்ப வாழ்வைத் தரும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒரு காலமும் முடிவு பெறாத குணத்தை உடைய ஆ‌சையை விட்டுவிட்டால், அதுவே ஒருவனுக்கு நிலைத்து வாழும் இயல்பைக் கொடுக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: இயல்பாகவே எழும் அடங்காத பேராசையை அகற்றி வாழும் நிலை, நீங்காத இன்பத்தை இயல்பாகவே தரக்கூடியதாகும்

**Couplet**: Drive from thy soul desire insatiate; Straight'way is gained the moveless blissful state

**English Explanation**: The removal of desire, whose nature it is never to be satisfied, will immediately confer a nature that can never be changed

**Transliteration**: Aaraa Iyarkai Avaaneeppin Annilaiye Peraa Iyarkai Tharum

ஊழ்
குறள் 371

ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள்
போகூழால் தோன்று மடி

**மு.வ உரை**: கைப்பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோர்வில்லாத முயற்சி உண்டாகும், கைப்பொருள் போவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோம்பல் ஏற்படும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பணம் சேர்வதற்கு உரிய விதி நமக்கு இருந்தால், சேர்ப்பதற்கான முயற்சி உண்டாகும். இருப்பதையும் இழப்பதற்கான விதி இருந்தால் சோம்பல் உண்டாகும்.

**கலைஞர் உரை**: ஆக்கத்திற்கான இயற்கை நிலை சோர்வு தலை காட்டாத ஊக்கத்தைக் கொடுக்கும் ஊக்கத்தின் அழிவுக்கான இயற்கைநிலை சோம்பலை ஏற்படுத்தும்

**Couplet**: Wealth-giving fate power of unflinching effort brings; From fate that takes away idle remissness springs

**English Explanation**: Perseverance comes from a prosperous fate, and idleness from an adverse fate

**Transliteration**: Aakoozhaal Thondrum Asaivinmai Kaipporul Pokoozhaal Thondrum Mati

ஊழ்
குறள் 372

பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும்
ஆகலூ ழுற்றக் கடை

**மு.வ உரை**: பொருள் இழந்தற்கு காரணமான ஊழ், பேதை யாக்கும் பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழ் அறிவைப் பெருக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தாழ்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு மனிதனைப் பேதை ஆக்கும்; உயர்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு விரிவு பெறும்.

**கலைஞர் உரை**: அழிவுதரும் இயற்கை நிலை, அறியாமையை உண்டாக்கும்; ஆக்கம் தரும் இயற்கை நிலை, அதற்கேற்ப அறிவை விரிவாக்கும்

**Couplet**: The fate that loss ordains makes wise men's wisdom foolishness; The fate that gain bestows with ampler powers will wisdom bless

**English Explanation**: An adverse fate produces folly, and a prosperous fate produces enlarged knowledge

**Transliteration**: Pedhaip Patukkum Izhavoozh Arivakatrum Aakaloozh Utrak Katai

ஊழ்
குறள் 373

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
உண்மை யறிவே மிகும்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் நுட்பமான நூல் பலவற்றைக் கற்றாலும் ஊழுக்கு ஏற்றவாறு அவனுக்கு உள்ள தாகும் அறிவே மேம்பட்டுத் தோன்றும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பேதை ஆக்குவதற்கு உரிய விதி நமக்கு இருந்தால், நுட்பமான கருத்துக்களை உடைய பல நூல்களைக் கற்றாலும் இயல்பான அறிவே இருக்கும். ( அறிவு விரிவ பெறாது)

**கலைஞர் உரை**: கூரிய அறிவு வழங்கக் கூடிய நூல்களை ஒருவர் கற்றிருந்த போதிலும் அவரது இயற்கை அறிவே மேலோங்கி நிற்கும்

**Couplet**: In subtle learning manifold though versed man be, 'The wisdom, truly his, will gain supremacy

**English Explanation**: Although (a man) may study the most polished treatises, the knowledge which fate has decreed to him will still prevail

**Transliteration**: Nunniya Noolpala Karpinum Matrundhan Unmai Yarive Mikum

ஊழ்
குறள் 374

இருவே றுலகத் தியற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு

**மு.வ உரை**: உலகத்தின் இயற்க்கை ஊழின் காரணமாக இரு வேறு வகைப்படும், செல்வம் உடையவராதலும் வேறு அறிவு உடையவராதலும் வேறு.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உலகின் இயல்பு இருவகைப்பட்டது; செல்வரை ஆக்கும் விதியும், அறிஞரை ஆக்கும் விதியும் வேறு வேறாம்.

**கலைஞர் உரை**: உலகின் இயற்கை நிலை இரு வேறுபட்டதாகும் ஒருவர் செல்வமுடையவராகவும், ஒருவர் அறிவுடையவராகவும் இருப்பதே அந்த வேறுபாடாகும்

**Couplet**: Two fold the fashion of the world: some live in fortune's light; While other some have souls in wisdom's radiance bright

**English Explanation**: There are (through fate) two different natures in the world, hence the difference (observable in men) in (their acquisition of) wealth, and in their attainment of knowledge

**Transliteration**: Iruveru Ulakaththu Iyarkai Thiruveru Thelliya Raadhalum Veru

ஊழ்
குறள் 375

நல்லவை யெல்லாஅந் தீயவாந் தீயவும் 
நல்லவாஞ் செல்வஞ் செயற்கு

**மு.வ உரை**: செல்வத்தை ஈட்டும் முயற்சிக்கு ஊழ்வகையால் நல்லவை எல்லாம் தீயவை ஆதலும் உண்டு, தீயவை நல்லவை ஆதலும் உண்டு.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நாம் பணத்தைப் பெருக்க எடுக்கும் முயற்சியில் காலம், இடம், தொழில் ஆகியவை சரியாக இருந்தாலும், தீய விதி குறுக்கிட்டால் நட்டம் உண்டாகும். அவை சரியாக இல்லை என்றாலும் நல்ல விதி வருமானால் லாபம் உண்டாகும்.

**கலைஞர் உரை**: நல்ல செயல்களை ஆற்ற முற்படும்போது அவை தீமையில் போய் முடிந்துவிடுவதும், தீய செயல்களை ஆற்றிட முனையும்போது அவை நல்லவைகளாக முடிந்து விடுவதும் இயற்கை நிலை எனப்படும்

**Couplet**: All things that good appear will oft have ill success; All evil things prove good for gain of happiness

**English Explanation**: In the acquisition of property, every thing favourable becomes unfavourable, and (on the other hand) everything unfavourable becomes favourable, (through the power of fate)

**Transliteration**: Nallavai Ellaaan Theeyavaam Theeyavum Nallavaam Selvam Seyarku

ஊழ்
குறள் 376

பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம

**மு.வ உரை**: ஊழால் தமக்கு உரியவை அல்லாதப் பொருள்கள் வருந்திக்காப்பாற்றினாலும் நில்லாமல் போகும் தமக்கு உரியவை கொண்டு போய்ச் சொரிந்தாலும் போகா.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எத்தனை காத்தாலும் நமக்கு விதி இல்லை என்றால், செல்வம் நம்மிடம் தங்காது. வேண்டா என்று நாமே வெளியே தள்ளினாலும் விதி இருந்தால் செல்வம் நம்மை விட்டுப் போகமாட்டாது.

**கலைஞர் உரை**: தனக்கு உரிமையல்லாதவற்றை எவ்வளவுதான் பாதுகாப்பாக வைத்தாலும் அவை தங்காமல் போய்விடக் கூடும்; உரிமையுள்ளவற்றை எங்கே கொண்டு போய்ப் போட்டாலும் அவை எங்கும் போகமாட்டா

**Couplet**: Things not your own will yield no good, howe'er you guard with pain; Your own, howe'er you scatter them abroad, will yours remain

**English Explanation**: Whatever is not conferred by fate cannot be preserved although it be guarded with most painful care; and that, which fate has made his, cannot be lost, although one should even take it and throw it away

**Transliteration**: Pariyinum Aakaavaam Paalalla Uyththuch Choriyinum Pokaa Thama

ஊழ்
குறள் 377

வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லாற் கோடி
தொகுத்தார்க்குந் துய்த்த லரிது

**மு.வ உரை**: ஊழ் ஏற்ப்படுத்திய வகையால் அல்லாமல் முயன்று கோடிக்கணக்கானப் பொருளைச் சேர்த்தவருக்கும் அவற்றை நுகர முடியாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கோடிப்பொருள் சேர்ந்திருந்தாலும் , இறைவன் விதித்த விதிப்படிதான் நாம் அதை அனுபவிக்க முடியுமே தவிர, நம் விருப்பப்படி அனுபவிப்பது கடினம்.

**கலைஞர் உரை**: வகுத்து முறைப்படுத்திய வாழ்க்கை நெறியை ஒட்டி நடக்கா விட்டால் கோடிப் பொருள் குவித்தாலும், அதன் பயனை அனுபவிப்பது என்பது அரிதேயாகும்

**Couplet**: Save as the 'sharer' shares to each in due degree, To those who millions store enjoyment scarce can be

**English Explanation**: Even those who gather together millions will only enjoy them, as it has been determined by the disposer (of all things)

**Transliteration**: Vakuththaan Vakuththa Vakaiyallaal Koti Thokuththaarkku Thuyththal Aridhu

ஊழ்
குறள் 378

துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார் உறற்பால
ஊட்டா கழியு மெனின்

**மு.வ உரை**: வரவேண்டிய துன்பங்கள் வந்து வருத்தாமல் நீங்குமானால் நுகரும் பொருள் இல்லாத வறியவர் துறவறம் மேற்க்கொள்வர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் விதி, ஏழைகளைத் தடுத்திருக்கவில்லை என்றால், அவர்கள் துறவியர் ஆகியிருப்பார்கள்.

**கலைஞர் உரை**: நுகர்வதற்குரியது எதுவுமில்லை என்ற உறுதியினால், தம்மை வருத்தக்கூடிய உணர்வுகள் வந்து வருத்தாமல் நீங்கிவிடுமானால் துறவறம் மேற்கொள்வர்

**Couplet**: The destitute with ascetics merit share, If fate to visit with predestined ills would spare

**English Explanation**: The destitute will renounce desire (and become ascetics), if (fate) do not make them suffer the hindrances to which they are liable, and they pass away

**Transliteration**: Thurappaarman Thuppura Villaar Urarpaala Oottaa Kazhiyu Menin

ஊழ்
குறள் 379

நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால்
அல்லற் படுவ தெவன்

**மு.வ உரை**: நல்வினை விளையும் போது நல்லவை எனக் கருதி மகிழ்கின்றனர், தீவினை விளையும் போது துன்பப்பட்டுக் கலங்குவது ஏனோ.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நல்லது நடக்கும்போது மட்டும் நல்லது என அனுபவிப்பவர், தீயது நடக்கும்போது மட்டும் துன்பப்படுவது ஏன்?

**கலைஞர் உரை**: நன்மையும் தீமையும் வாழ்க்கையில் மாறி மாறி வரும். நன்மை கண்டு மகிழ்கிறவர்கள், தீமை விளையும்போது மட்டும் மனம் கலங்குவது ஏன்?

**Couplet**: When good things come, men view them all as gain; When evils come, why then should they complain

**English Explanation**: How is it that those, who are pleased with good fortune, trouble themselves when evil comes, (since both are equally the decree of fate) ?

**Transliteration**: Nandraangaal Nallavaak Kaanpavar Andraangaal Allar Patuva Thevan?

ஊழ்
குறள் 380

ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினுந் தான்முந் துறும்

**மு.வ உரை**: ஊழை விட மிக்க வலிமையுள்ளவை வேறு எவை உள்ளன, ஊழை விலக்கும் பொருட்டு மற்றோரு வழியைஆராய்ந்தாலும் அங்கும் தானே முன் வந்து நிற்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: விதியை வெல்ல வேறொரு வழியை எண்ணி நாம் செயற்பட்டாலும், அந்த வழியிலேயோ வேறு ஒரு வழியிலேயோ அது நம்முன் வந்து நிற்கும்‌; ஆகவே விதியை விட வேறு எவை வலிமையானவை?

**கலைஞர் உரை**: இயற்கை நிலையை மாற்றி மற்றொரு செயற்கை நிலையை அமைத்திட முனைந்தாலும், இயற்கை நிலையே முதன்மையாக வந்து நிற்பதால் அதைவிட வலிமையானவையாக வேறு எவை இருக்கின்றன?

**Couplet**: What powers so great as those of Destiny? Man's skill Some other thing contrives; but fate's beforehand still

**English Explanation**: What is stronger than fate ? If we think of an expedient (to avert it), it will itself be with us before (the thought)

**Transliteration**: Oozhir Peruvali Yaavula Matrondru Soozhinun Thaanmun Thurum

இறைமாட்சி
குறள் 381

படைகுடி கூழமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசரு ளேறு

**மு.வ உரை**: படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் என்று கூறப்படும் ஆறு அங்கங்களையும் உடையவனே அரசருள் ஆண் சிங்கம் போனறவன்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வீரம் மிக்க படை, நாட்டுப்பற்று மிக்க மக்கள், எடுக்கக் குறையாத செல்வம், நாட்டின் நலம் அறிந்து செயல்படும் அமைச்சர், துன்பத்தில் உதவும் அண்டை மாநில நட்பு, அழிக்கமுடியாத காவல் ஆறும் உடையதே அரசுகளில் சிங்கம் போன்றது.

**கலைஞர் உரை**: ஆற்றல்மிகு படை, அறிவார்ந்த குடிமக்கள், குறையா வளம், குறையற்ற அமைச்சு, முரிபடாத நட்பு, மோதியழிக்க முடியாத அரண் ஆகிய ஆறு சிறப்புகளும் உடையதே அரசுகளுக்கிடையே ஆண் சிங்கம் போன்ற அரசாகும்

**Couplet**: An army, people, wealth, a minister, friends, fort: six things- Who owns them all, a lion lives amid the kings

**English Explanation**: He who possesses these six things, an army, a people, wealth, ministers, friends and a fortress, is a lion among kings

**Transliteration**: Pataikuti Koozhamaichchu Natparan Aarum Utaiyaan Arasarul Eru

இறைமாட்சி
குறள் 382

அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தற் கியல்பு

**மு.வ உரை**: அஞ்சாமை, ஈகை , அறிவுடைமை, ஊக்கமுடைமை இந்த நான்கு பண்புகளும் குறைவு படாமல் இருத்தலே அரசனுக்கு இயல்பாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அநீதிக்கும் பகைவர்க்கும் பயப்படாதிருப்பது, வேண்டுவோர்க்கு வேண்டிய கொடுப்பது, வரும் முன்காக்கும் அறிவு, ஆபத்து வந்த பின் தளராத ஊக்கம் - இந்நான்கிலும் குறையாமல் இருப்பது ஆளுவோரின் இயல்பாக இருக்க வேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: துணிவு, இரக்க சிந்தை, அறிவாற்றல், உயர்ந்த குறிக்கோளை எட்டும் முயற்சி ஆகிய நான்கு பண்புகளும் அரசுக்குரிய தகுதிகளாகும்

**Couplet**: Courage, a liberal hand, wisdom, and energy: these four Are qualities a king adorn for evermore

**English Explanation**: Never to fail in these four things, fearlessness, liberality, wisdom, and energy, is the kingly character

**Transliteration**: Anjaamai Eekai Arivookkam Innaankum Enjaamai Vendhark Kiyalpu

இறைமாட்சி
குறள் 383

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை அம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனாள் பவற்கு

**மு.வ உரை**: காலம் தாழ்த்தாத தன்மை, கல்வியுடைமை, துணிவுடைமை இந்த மூன்று பண்புகளும் நிலத்தை ஆளும் அரசனுக்கு நீங்காமல் இருக்க வேண்டியவை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செயல் ஆற்றுவதில் சோர்வு இல்லாமை, அனைத்தையும் அறியும் கல்வி, தீயவை எதிர்த்தாலும் நல்லன செய்வதற்கு ஏற்ற துணிவு இம்மூன்றும் நாட்டை ஆளுவோரை விட்டு விலகக்கூடாது.

**கலைஞர் உரை**: காலம் தாழ்த்தாத விரைவான நடவடிக்கைகளும், அறிவுடைமையும், துணிவும் நாடாளுகின்றவர்களுக்குத் தேவையானவையும், நீங்காமல் நிலைத்திருக்க வேண்டியவையுமான பண்புகளாகும்

**Couplet**: A sleepless promptitude, knowledge, decision strong: These three for aye to rulers of the land belong

**English Explanation**: These three things, viz, vigilance, learning, and bravery, should never be wanting in the ruler of a country

**Transliteration**: 383 Thoongaamai Kalvi Thunivutaimai Immoondrum Neengaa Nilanaan Pavarkku

இறைமாட்சி
குறள் 384

அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மான முடைய தரசு

**மு.வ உரை**: ஆட்சி முறைக்கு உரிய அறத்தில் தவறாமல் அறமல்லாதவற்றை நீக்கி வீரத்தில் குறைபடாத மானத்தை உடையவனே சிறந்த அரசன் ஆவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தனக்குச் சொல்லப்பட்ட அறத்திலிருந்து விலகாமல், அறமற்ற கொடுமைகள் தன் நாட்டில் நடைபெறாமல் விலக்கி, வீரத்தில் தவறாமல் நின்று மானத்தைப் பெரிதாக மதிப்பதே அரசு.

**கலைஞர் உரை**: அறநெறி தவறாமலும், குற்றமேதும் இழைக்காமலும், வீரத்துடனும், மானத்துடனும் ஆட்சி நடத்துபவர்களே சிறந்தவர்களாவார்கள்

**Couplet**: Kingship, in virtue failing not, all vice restrains, In courage failing not, it honour's grace maintains

**English Explanation**: He is a king who, with manly modesty, swerves not from virtue, and refrains from vice

**Transliteration**: Aranizhukkaa Thallavai Neekki Maranizhukkaa Maanam Utaiya Tharasu

இறைமாட்சி
குறள் 385

இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலுங் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு

**மு.வ உரை**: பொருள் வரும் வழிகளை மேன்மேலும் இயற்றலும் வந்த பொருள்களைச் சேர்த்தலும், காத்தலும் காத்தவற்றை வகுத்துச் செலவு செய்தலும் வல்லவன் அரசன்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொருள் வரும் வழிகளை உருவாக்குவது வந்த பொருள்களைத் தொகுப்பது, தொகுத்தவற்றைப் பிறர்கவராமல் காப்பது, காத்தவற்றை அறம், பொருள், இன்பம் நோக்கிச் செலவிடுவது என்னும் இவற்றில் திறமை மிக்கதே அரசு.

**கலைஞர் உரை**: முறையாக நிதி ஆதாரங்களை வகுத்து, அரசாங்கக் கருவூலத்திற்கான வருவாயைப் பெருக்கி, அதைப் பாதுக்காத்துத் திட்டமிட்டுச் செலவிடுவதுதான் திறமையான நல்லாட்சிக்கு இலக்கணமாகும்

**Couplet**: A king is he who treasure gains, stores up, defends, And duly for his kingdom's weal expends

**English Explanation**: He is a king who is able to acquire (wealth), to lay it up, to guard, and to distribute it

**Transliteration**: Iyatralum Eettalung Kaaththalum Kaaththa Vakuththalum Valla Tharasu

இறைமாட்சி
குறள் 386

காட்சி கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்

**மு.வ உரை**: காண்பதற்கு எளியவனாய்க் கடுஞ்சொல் கூறாதவாய் இருந்தால் அந்த மன்னனுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நாட்டை உலகம் புகழும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நீதி வேண்டி வருபவர் காண்பதற்கு எளியனாய், எவர் இடத்தும் கடுஞ்சொல் கூறாதவனாய் இருந்தால், ஆளுவோனின் ஆட்சிப் பரப்பு விரிவடையும். (அவர் கட்சி வெற்றி பெறும்தொகுதிகள் கூடும்)

**கலைஞர் உரை**: காட்சிக்கு எளிமையும், கடுஞ்சொல் கூறாத இனிய பண்பாடும் உடைய அரசைத்தான் உலகம் புகழும்

**Couplet**: Where king is easy of access, where no harsh word repels, That land's high praises every subject swells

**English Explanation**: The whole world will exalt the country of the king who is easy of access, and who is free from harsh language

**Transliteration**: Kaatchik Keliyan Katunjollan Allanel Meekkoorum Mannan Nilam

இறைமாட்சி
குறள் 387

இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லாற்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு

**மு.வ உரை**: இனியச் சொற்களுடன் தக்கவர்க்குப் பொருளை உதவிக் காக்க வல்ல அரசனுக்கு இவ்வுலகம் தன் புகழோடு தான் கருதியபடி அமைவதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இனிய சொல்லுடன் பிறர்க்குக் கொடுக்கவும், அவர்களைக் காக்கவும் ஆற்றல் பெற்ற அரசிற்கு அது எண்ணிய எல்லாவற்றையும் இவ்வுலகம் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: வாக்கில் இனிமையும், பிறர்க்கு வழங்கிக் காத்திடும் தன்மையும் கொண்டவர்க்கு இவ்வையகமே வசப்படும்

**Couplet**: With pleasant speech, who gives and guards with powerful liberal hand, He sees the world obedient all to his command

**English Explanation**: The world will praise and submit itself to the mind of the king who is able to give with affability, and to protect all who come to him

**Transliteration**: Insolaal Eeththalikka Vallaarkkuth Thansolaal Thaankan Tanaiththiv Vulaku

இறைமாட்சி
குறள் 388

முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்
கிறையென்று வைக்கப் படும்

**மு.வ உரை**: நீதி முறை செய்து குடிமக்களைக் காப்பாற்றும் மன்னவன், மக்களுக்கு தலைவன் என்றுக் கருதித் தனியே மதிக்கப்படுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நீதிவழங்கி மக்களைக் காக்கும் அரசு மக்களைக் காக்கும் கடவுள் என்று கருதப்படும்.

**கலைஞர் உரை**: நீதிநெறியுடன் அரசு நடத்தி, மக்களைக் காப்பாற்றும் ஆட்சியாளன்தான் மக்களுக்குத் தலைவன் எனப் போற்றப்படுவான்

**Couplet**: Who guards the realm and justice strict maintains, That king as god o'er subject people reigns

**English Explanation**: That king, will be esteemed a God among men, who performs his own duties, and protects (his subjects).

**Transliteration**: Muraiseydhu Kaappaatrum Mannavan Makkatku Iraiyendru Vaikkap Patum

இறைமாட்சி
குறள் 389

செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கு முலகு

**மு.வ உரை**: குறைகூறுவோறின் சொற்களைக் செவிகைக்கும் நிலையிலும் பொறுக்கின்ற பண்பும் உடைய அரசனது குடைநிழலில் உலகம் தங்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இடித்துக் கூறும் தகுதி மிக்க பெரியோரின் சொற்கள் தனக்கு ஏற்பன அல்ல என்றாலும் வருவது எண்ணிப் பொறுத்துக் கொள்ளும் பண்புள்ள அரசின் குடைக் கீழ், இந்த உலகமே தங்கும்.

**கலைஞர் உரை**: காதைக் குடையக்கூடிய கடுஞ்சொற்களையும் பொறுத்துக் கொள்கிற பண்பாளரின் அரசுக்குத்தான் மக்களிடம் மதிப்பு இருக்கும்

**Couplet**: The king of worth, who can words bitter to his ear endure, Beneath the shadow of his power the world abides secure

**English Explanation**: The whole world will dwell under the umbrella of the king, who can bear words that embitter the ear

**Transliteration**: Sevikaippach Chorporukkum Panputai Vendhan Kavikaikkeezhth Thangum Ulaku

இறைமாட்சி
குறள் 390

கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி

**மு.வ உரை**: கொடை, அருள், செங்கோல்முறை, தளர்ந்த குடிமக்களைக்காத்தல் ஆகிய நான்கும் உடைய அரசன், அரசர்க்கெல்லாம் விளக்குப் போன்றவன்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தேவைப்படுவோர்க்குத் தேவையானவற்றைக் கொடுப்பது, எதிர் கட்சியினரிடமும் இனிதாய்ப்போசுவது, நீதி விளங்கும் ஆட்சி செய்வது, மக்களைப் பாதுகாப்பது இவை நான்கையும் உடையதே அரசுகளுக்கு விளக்குப் போன்றது.

**கலைஞர் உரை**: நலவாழ்வுக்கு வேண்டியவற்றை வழங்கியும், நிலையுணர்ந்து கருணை காட்டியும், நடுநிலை தவறாமல் ஆட்சி நடத்தியும், மக்களைப் பேணிக் காப்பதே ஓர் அரசுக்குப் புகழொளி சேர்ப்பதாகும்

**Couplet**: Gifts, grace, right sceptre, care of people's weal; These four a light of dreaded kings reveal

**English Explanation**: He is the light of kings who has there four things, beneficence, benevolence, rectitude, and care for his people

**Transliteration**: Kotaiyali Sengol Kutiyompal Naankum Utaiyaanaam Vendhark Koli

கல்வி
குறள் 391

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் 
நிற்க அதற்குத் தக

**மு.வ உரை**: கல்வி கற்க நல்ல நூல்களைக் குற்றமறக் கற்க வேண்டும், அவ்வாறு கற்ற பிறகு, கற்ற கல்விக்கு தக்கவாறு நெறியில் நிற்க வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கற்கத் தகும் நூல்களைப் பிழை இல்லாமல் கற்க; கற்ற பிறகு கற்ற கல்விக்கு ஏற்ப நல்ல வழிகளில் வாழ்க.

**கலைஞர் உரை**: பிழை இல்லாதவற்றைத் தனது குறைகள் நீங்குமளவுக்குக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கற்ற பிறகு அதன்படி நடக்கவேண்டும்

**Couplet**: So learn that you may full and faultless learning gain, Then in obedience meet to lessons learnt remain

**English Explanation**: Let a man learn thoroughly whatever he may learn, and let his conduct be worthy of his learning

**Transliteration**: Karka Kasatarak Karpavai Katrapin Nirka Adharkuth Thaka

கல்வி
குறள் 392

எண்ணென்ப ஏனை யெழுத்தென்ப இவ்விரண்டுங்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு

**மு.வ உரை**: எண் என்று சொல்லப்படுவன எழுத்து என்று சொல்லப்படுவன ஆகிய இரு வகைக் கலைகளையும் வாழும் மக்களுக்குக் கண்கள் என்று கூறுவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வாழும் நல்லவர்க்கு அறிவியலும் கலைஇயலும் சிறந்த கண் என்று அறிந்தவர் கூறுவர்.

**கலைஞர் உரை**: எண்ணும் எழுத்தும் எனப்படும் அறிவுக் கண்களைப் பெற்றவர்களே, உயிர் வாழ்வோர் எனக் கருதப்படுவார்கள்

**Couplet**: The twain that lore of numbers and of letters give Are eyes, the wise declare, to all on earth that live

**English Explanation**: Letters and numbers are the two eyes of man

**Transliteration**: Ennenpa Enai Ezhuththenpa Ivvirantum Kannenpa Vaazhum Uyirkku

கல்வி
குறள் 393

கண்ணுடைய ரென்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் கல்லா தவர்

**மு.வ உரை**: கண்ணுடையவர் என்றுக் கூறப்படுபவர் கற்றவரே, கல்லாதவர் முகத்தில் இரண்டுப் புண் உடையவர் ஆவார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கற்றவரே கண் உடையவர்; கல்லாதவரோ முகத்தில் இரண்டு புண்ணையே உடையவர்.

**கலைஞர் உரை**: கண்ணில்லாவிடினும் அவர் கற்றவராக இருப்பின் கண்ணுடையவராகவே கருதப்படுவார் கல்லாதவருக்குக் கண் இருப்பினும் அது புண் என்றே கருதப்படும்

**Couplet**: Men who learning gain have eyes, men say; Blockheads' faces pairs of sores display

**English Explanation**: The learned are said to have eyes, but the unlearned have (merely) two sores in their face

**Transliteration**: Kannutaiyar Enpavar Katror Mukaththirantu Punnutaiyar Kallaa Thavar

கல்வி
குறள் 394

உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்
அனைத்தே புலவர் தொழில்

**மு.வ உரை**: மகிழும் படியாகக் கூடிபழகி (இனி இவரை எப்போது காண்போம் என்று ) வருந்தி நினைக்கும் படியாகப் பிரிதல் புலவரின் தொழிலாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மற்றவர்கள் கூடி வரும்போது, மனம் மகிழ அவர்களுடன் கலந்து பேசி, இனி இவரை எப்போது, எவ்வாறு சந்திக்கப் போகிறோம் என்று அவர்கள் எண்ணுமாறு பிரிவது கற்று அறிந்தவரின் செயல்.

**கலைஞர் உரை**: மகிழ்ச்சி பொங்கிடச் சேர்ந்து பழகுவதும், பிரிந்திட நேரும் போது மனங்கலங்குவதும் அறிவிற் சிறந்தோர் செயலாகும்

**Couplet**: You meet with joy, with pleasant thought you part; Such is the learned scholar's wonderous art

**English Explanation**: It is the part of the learned to give joy to those whom they meet, and on leaving, to make them think (Oh! when shall we meet them again.)

**Transliteration**: Uvappath Thalaikkooti Ullap Piridhal Anaiththe Pulavar Thozhil

கல்வி
குறள் 395

உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
கடையரே கல்லா தவர்

**மு.வ உரை**: செல்வர் முன் வறியவர் நிற்பது போல் (கற்றவர்முன்) ஏங்கித் தாழ்ந்து நின்றும் கல்விக் கற்றவரே உயர்ந்தவர், கல்லாதவர் இழிந்தவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செல்வர் முன்னே ஏழைகள் நிற்பது போல் ஆசிரியர் முன்னே, விரும்பிப் பணிந்து கற்றவரே உயர்ந்தவர்; அப்படி நின்று கற்க வெட்கப்பட்டுக் கல்லாதவர், இழிந்தவரே.

**கலைஞர் உரை**: அறிவுடையார் முன் அறிவில்லாதவர் போல் தாழ்ந்து நின்று, மேலும் கற்றுக்கொள்பவர்களின் ஆர்வத்தைக் கற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் கடைநிலை மாந்தராக கருதப்படுவார்கள்

**Couplet**: With soul submiss they stand, as paupers front a rich man's face; Yet learned men are first; th'unlearned stand in lowest place

**English Explanation**: The unlearned are inferior to the learned, before whom they stand begging, as the destitute before the wealthy

**Transliteration**: Utaiyaarmun Illaarpol Ekkatrung Katraar Kataiyare Kallaa Thavar

கல்வி
குறள் 396

தொட்டனைத் தூறு மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத் தூறும் அறிவு

**மு.வ உரை**: மணலில் உள்ள கேணியில் தோண்டிய அளவிற்க்கு நீர் ஊறும், அதுபோல் மக்களின் கற்றக் கல்வியின் அளவிற்கு அறிவு ஊறும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மணலில் தோண்டிய அளவு சிறு குளத்தில் நீர் ஊறும்; மக்கள் கற்ற அளவே அறிவும் வளரும்.

**கலைஞர் உரை**: தோண்டத் தோண்ட ஊற்றுநீர் கிடைப்பது போலத் தொடர்ந்து படிக்கப் படிக்க அறிவு பெருகிக் கொண்டே இருக்கும்

**Couplet**: In sandy soil, when deep you delve, you reach the springs below; The more you learn, the freer streams of wisdom flow

**English Explanation**: Water will flow from a well in the sand in proportion to the depth to which it is dug, and knowledge will flow from a man in proportion to his learning

**Transliteration**: Thottanaith Thoorum Manarkeni Maandharkkuk Katranaith Thoorum Arivu

கல்வி
குறள் 397

யாதானும் டாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன்
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு

**மு.வ உரை**: கற்றவனுக்கு தன் நாடும் ஊரும் போல வேறு எதுவாயினும் நாடாகும், ஊராகும் ஆகையால் ஒருவன் சாகும் வரையில் கல்லாமல் காலங்கழிப்பது ஏன்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கற்றவனுக்கு எல்லா நாடும் சொந்த நாடாம்; எல்லா ஊரும் சொந்த ஊராம். இதனைத் தெரிந்தும் ஒருவன் இறக்கும் வரை கூடப் படிக்காமல் இருப்பது ஏன்?

**கலைஞர் உரை**: கற்றோர்க்கு எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா ஊர்களிலும் சிறப்பு என்கிறபோது, ஒருவன் சாகும் வரையில் கற்காமல் காலம் கழிப்பது ஏனோ?

**Couplet**: The learned make each land their own, in every city find a home; Who, till they die; learn nought, along what weary ways they roam

**English Explanation**: How is it that any one can remain without learning, even to his death, when (to the learned man) every country is his own (country), and every town his own (town) ?

**Transliteration**: Yaadhaanum Naataamaal Ooraamaal Ennoruvan Saandhunaiyung Kallaadha Vaaru

கல்வி
குறள் 398

ஒருமைக்கண் தான்னற்ற கல்வி ஒருவற் 
கெழுமையும் ஏமாப் புடைத்து

**மு.வ உரை**: ஒரு பிறப்பில் தான் கற்றக் கல்வியானது அப்பிறப்பிற்கு மட்டும் அல்லாமல் அவனுக்கு ஏழுபிறப்பிறப்பிலும் உதவும் தன்மை உடையது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவன் ஒரு பிறவியில் கற்ற கல்வி, அவனுக்கு ஏழு பிறப்பிலும் - எழும் பிறவிதோறும் கூடவே சென்று உதவும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒரு தலைமுறையில் பெறும் கல்வி அறிவானது, ஏழேழு தலைமுறைக்கும் பாதுகாப்பாக அமையும்

**Couplet**: The man who store of learning gains, In one, through seven worlds, bliss attains

**English Explanation**: The learning, which a man has acquired in one birth, will yield him pleasure during seven births

**Transliteration**: Orumaikkan Thaan Katra Kalvi Oruvarku Ezhumaiyum Emaap Putaiththu

கல்வி
குறள் 399

தாமின் புறுவ துலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந் தார்

**மு.வ உரை**: தாம் இன்புறுவதற்குக் காரணமான கல்வியால் உலகமும் இன்புறுவதைக் கண்டு, கற்றறிந்த அறிஞர் மேன்மேலும் (அக் கல்வியையே) விரும்புவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தம் மனத்தை மகிழ்விக்கும் கல்வியினால் உலகம் மகிழ்வதைக் கண்டு கற்று அறிந்தவர்கள் மேலும் கற்கவே விரும்புவார்கள்.

**கலைஞர் உரை**: தமக்கு இன்பம் தருகின்ற கல்வியறிவு உலகத்தாருக்கும் இன்பம் தருவதைக் கண்டு, அறிஞர்கள் மேலும் மேலும் பலவற்றைக் கற்றிட விரும்புவார்கள்

**Couplet**: Their joy is joy of all the world, they see; thus more The learners learn to love their cherished lore

**English Explanation**: The learned will long (for more learning), when they see that while it gives pleasure to themselves, the world also derives pleasure from it

**Transliteration**: 399 Thaamin Puruvadhu Ulakin Purak Kantu Kaamuruvar Katrarin Thaar

கல்வி
குறள் 400

கேடில் விழுச் செல்வங் கல்வி யொருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை

**மு.வ உரை**: ஒருவனுக்கு அழிவு இல்லாத சிறந்த செல்வம் கல்வியே ஆகும், கல்வியைத் தவிர மற்றப் பொருள்கள் (அத்தகைய சிறப்புடைய) செல்வம் அல்ல.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கல்வியே அழிவு இல்லாத சிறந்த செல்வம்; பிற எல்லாம் செல்வமே அல்ல.

**கலைஞர் உரை**: கல்வி ஒன்றே அழிவற்ற செல்வமாகும் அதற்கொப்பான சிறந்த செல்வம் வேறு எதுவும் இல்லை

**Couplet**: Learning is excellence of wealth that none destroy; To man nought else affords reality of joy

**English Explanation**: Learning is the true imperishable riches; all other things are not riches

**Transliteration**: Ketil Vizhuchchelvam Kalvi Yoruvarku Maatalla Matrai Yavai

கல்லாமை
குறள் 401

அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே நிரம்பிய
நூலின்றிக் கோட்டி கொளல்

**மு.வ உரை**: அறிவு நிரம்புவதற்குக் காரணமானக் நூல்களைக் கற்காமல் கற்றவரிடம் சென்று பேசதல், சூதாடும் அரங்கு இழைக்காமல் வட்டுக்காயை உருட்டிஆடினார் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறிவு வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற நூல்களைக் கல்லாதவர், கற்றவர் அவையில் பேசுவது, கட்டம் போடாமல் தாயம் உருட்டுவது போலாம்.

**கலைஞர் உரை**: நிறைந்த அறிவாற்றல் இல்லாமல் அவையில் பேசுவது ஆடுவதற்கான கட்டம் போட்டுக் கொள்ளாமலே சொக்கட்டான் விளையாடுவதைப் போன்றதாகும்

**Couplet**: Like those at draughts would play without the chequered square, Men void of ample lore would counsels of the learned share

**English Explanation**: To speak in an assembly (of the learned) without fullness of knowledge, is like playing at chess (on a board) without squares

**Transliteration**: Arangindri Vattaati Yatre Nirampiya Noolindrik Kotti Kolal

கல்லாமை
குறள் 402

கல்லாதான் சொற்கா முறுதன் முலையிரண்டும்
இல்லாதாள் பெண்காமுற் றற்று

**மு.வ உரை**: (கற்றவரின் அவையில்) கல்லாதவன் ஒன்றைச் சொல்ல விரும்புதல், முலை இரண்டும் இல்லாதவள் பெண் தன்மையை விரும்பினாற் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: படிக்காதவன் கற்றவர் அவையில் பேச ஆசைப்டுபடுவது, இரு முலையும் வளர்ச்சி பெறாத பெண் ஒருத்தி உடலுறவு கொள்ள ஆசைப்பட்டது போலாம்.

**கலைஞர் உரை**: கல்லாதவனின் சொல்கேட்க விரும்புவது, மார்பகம் இல்லாத பெண்மீது மையல் கொள்வதற்கு ஒப்பானது

**Couplet**: Like those who doat on hoyden's undeveloped charms are they, Of learning void, who eagerly their power of words display

**English Explanation**: The desire of the unlearned to speak (in an assembly), is like a woman without breasts desiring (the enjoyment of ) woman-hood

**Transliteration**: Kallaadhaan Sorkaa Murudhal Mulaiyirantum Illaadhaal Penkaamur Ratru

கல்லாமை
குறள் 403

கல்லா தவரும் நனிநல்லர் கற்றார்முன்
சொல்லா திருக்கப் பெறின்

**மு.வ உரை**: கற்றவரின் முன்னிலையில் ஒன்றையும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கப் பெற்றால் கல்லாதவர்களும் மிகவும் நல்லவரே ஆவார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கற்றவர் அவையில் பேசாதிருந்தால் படிக்காதவரும் மிகநல்லவரே.

**கலைஞர் உரை**: கற்றவர்களின் முன்னிலையில் எதுவும் பேசாமல் இருக்கக் கற்றிருந்தால் கல்வி கற்காதவர்கள்கூட நல்லவர்களாகவே கருதப்படுவார்கள்

**Couplet**: The blockheads, too, may men of worth appear, If they can keep from speaking where the learned hear

**English Explanation**: The unlearned also are very excellent men, if they know how to keep silence before the learned

**Transliteration**: Kallaa Thavarum Naninallar Katraarmun Sollaa Thirukkap Perin

கல்லாமை
குறள் 404

கல்லாதான் ஒட்பங் கழியநன் றாயினுங்
கொள்ளார் அறிவுடை யார்

**மு.வ உரை**: கல்லாதவனுடைய அறிவுடைய ஒருக்கால் மிக நன்றாக இருந்தாலும் அறிவுடையோர் அதனை அறிவின் பகுதியாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: படித்தவர் முன் பேசினால் படிக்காதவரின் பெருமை குறைந்து போகும்.

**கலைஞர் உரை**: கல்வி கற்காதவனுக்கு இயற்கையாகவே அறிவு இருந்தாலும்கூட, அவனைக் கல்வியில் சிறந்தோன் என்று அறிவுடையோர் ஒப்புக் கொள்ள மாட்டார்கள்

**Couplet**: From blockheads' lips, when words of wisdom glibly flow, The wise receive them not, though good they seem to show

**English Explanation**: Although the natural knowledge of an unlearned man may be very good, the wise will not accept for true knowledge

**Transliteration**: Kallaadhaan Otpam Kazhiyanan Raayinum Kollaar Arivutai Yaar

கல்லாமை
குறள் 405

கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து
சொல்லாடச் சோர்வு படும்

**மு.வ உரை**: கல்லாதவன் ஒருவன் தன்னைத்தான் மகிழ்ந்து பேசும் மதிப்பு ( கற்றவரிடம்) கூடிபேசும் போது அப்பேசினால் கெடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: படித்தவர் முன் பேசினால் படிக்காதவரின் பெருமை குறைந்து போகும்.

**கலைஞர் உரை**: கல்வியறிவில்லாதவர்கள் தங்களைப் பெரிய மேதைகளைப் போல் காட்டிக் கொள்ளும் போலி வேடம், கற்றுத் தேர்ந்த அறிஞர்களிடம் அவர்கள் உரையாடும்போது கலைந்து போய்விடும்

**Couplet**: As worthless shows the worth of man unlearned, When council meets, by words he speaks discerned

**English Explanation**: 51 The self-conceit of an unlearned man will fade away, as soon as he speaks in an assembly (of

**Transliteration**: Kallaa Oruvan Thakaimai Thalaippeydhu Sollaatach Chorvu Patum

கல்லாமை
குறள் 406

உளரென்னும் மாத்திரைய ரல்லால் பயவாக்
களரனையர் கல்லா தவர்

**மு.வ உரை**: கல்லாதவர் உயிரோடிருக்கின்றனர் என்று சொல்லப்படும் அளவினரே அல்லாமல் ஒன்றும் விளையாத களர் நிலத்திற்கு ஒப்பாவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: படிக்காதவர் உடலால் இருப்பவர் என்று சொல்லும் அளவினரே அன்றி, எவர்க்கும் பயன்படாதவர், ஆதலால் விளைச்சல் தராத களர் நிலத்திற்கு ஒப்பாவர்.

**கலைஞர் உரை**: கல்லாதவர்களைக் களர்நிலத்துக்கு ஒப்பிடுவதே பொருத்தமானது காரணம் அவர்கள் வெறும் நடைப்பிணங்களாகவே கருதப்படுவார்கள்

**Couplet**: 'They are': so much is true of men untaught; But, like a barren field, they yield us nought

**English Explanation**: The unlearned are like worthless barren land: all that can be said of them is, that they exist

**Transliteration**: Ularennum Maaththiraiyar Allaal Payavaak Kalaranaiyar Kallaa Thavar

கல்லாமை
குறள் 407

நுண்மாண் நுழைபுல மில்லான் எழினலம்
மண்மாண் புனைபாவை யற்று

**மு.வ உரை**: நுட்பமானதாய் மாட்சியுடையதாய் ஆராய வல்லவான அறிவு இல்லாதவனுடைய எழுச்சியான அழகு மண்ணால் சிறப்பாகப் புனையப்பட்ட பாவை போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நுண்ணிய, சிறந்த பல நூல்களிலும் நுழைந்த அறிவு இல்லாதவனின் உடல் வளர்ச்சியும் அழகும், மண்ணால் சிறப்பாகச் செய்யப்பட்ட பொம்மையின் அழகு போன்றதாகும்.

**கலைஞர் உரை**: அழகான தோற்றம் மட்டுமே இருந்து, ஆழ்ந்து தெளிந்த அறிவில்லாமல் இருப்பவர்கள், கண்ணைக் கவரும் மண் பொம்மையைப் போன்றவர்களாகவே மதிக்கப்படுவார்கள்

**Couplet**: Who lack the power of subtle, large, and penetrating sense, Like puppet, decked with ornaments of clay, their beauty's vain pretence

**English Explanation**: The beauty and goodness of one who is destitute of knowledge by the study of great and exquisite works, is like (the beauty and goodness) of a painted earthen doll

**Transliteration**: Nunmaan Nuzhaipulam Illaan Ezhilnalam Manmaan Punaipaavai Yatru

கல்லாமை
குறள் 408

நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே
கல்லார்கண் பட்ட திரு

**மு.வ உரை**: கல்லாதவனிடம் சேர்ந்துள்ள செல்வமானது, கற்றறிந்த நல்லவரிடம் உள்ள வறுமையைவிட மிகத்துன்பம் செய்வதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: படிக்காதவரிடம் இருக்கும் செல்வம், நல்லவரிடம் இருக்கும் வறுமையைக் காட்டிலும் கொடியது.

**கலைஞர் உரை**: முட்டாள்களிடம் குவிந்துள்ள செல்வம், நல்லவர்களை வாட்டும் வறுமையைவிட அதிக துன்பத்தைத் தரும்

**Couplet**: To men unlearned, from fortune's favour greater-evil springs Than poverty to men of goodly wisdom brings

**English Explanation**: Wealth, gained by the unlearned, will give more sorrow than the poverty which may come upon the learned

**Transliteration**: Nallaarkan Patta Varumaiyin Innaadhe Kallaarkan Patta Thiru

கல்லாமை
குறள் 409

மேற்பிறந்தா ராயினுங் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்துங்
கற்றா ரனைத்திலர் பாடு

**மு.வ உரை**: கல்லாதவர் உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவராக இருப்பினும் தாழ்ந்த குடியில் பிறந்திருந்தும் கல்விக் கற்றவரைப் போன்ற பெருமை இல்லாதவரே.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: படிக்காதவர் மேல்சாதியில் பிறந்திருந்தாலும், கீழ்சாதியில் பிறந்திருந்தும் படித்தவர் அளவிற்குப் பெருமை இல்லாதவரே.

**கலைஞர் உரை**: கற்றவர் என்ற பெருமை, உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்ற வேறுபாட்டைப் போக்கிவிடும்

**Couplet**: Lower are men unlearned, though noble be their race, Than low-born men adorned with learning's grace

**English Explanation**: The unlearned, though born in a high caste, are not equal in dignity to the learned; though they may have been born in a low caste

**Transliteration**: Merpirandhaa Raayinum Kallaadhaar Keezhppirandhum Katraar Anaiththilar Paatu

கல்லாமை
குறள் 410

விலங்கொடு மக்க ளனையர் இலங்குநூல்
கற்றாரோ டேனை யவர்

**மு.வ உரை**: அறிவு விளங்குதற்குக் காரணமான நூல்களைக் கற்றவரோடுக் கல்லாதவர், மக்களோடு விலங்குகளுக்கு உள்ள அவ்வளவு வேற்றுமை உடையவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: விலங்கை நோக்க மக்கள் எவ்வளவு வேறுபட்டவரோ, சிறந்த நூலைக் கற்றவரை நோக்கக் கல்லாதவர் அவ்வளவு வேறுபட்டவர்.

**கலைஞர் உரை**: மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்குமிடையே என்ன வேற்றுமையோ, அதே அளவு வேற்றுமை அறிவு நூல்களைப் படித்தவர்களுக்கும், அந்த நூல்களைப் படிக்காதவர்களுக்கும் இடையே உண்டு

**Couplet**: Learning's irradiating grace who gain, Others excel, as men the bestial train

**English Explanation**: As beasts by the side of men, so are other men by the side of those who are learned in celebrated works

**Transliteration**: Vilangotu Makkal Anaiyar Ilangunool Katraarotu Enai Yavar

கேள்வி
குறள் 411

செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வஞ்
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை

**மு.வ உரை**: செவியால் கேட்டறியும் செல்வம், செல்வங்களுள் ஒன்றாகப் போற்றப்படும் செல்வமாகும், அச் செல்வம் செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையானதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செவியால் கேட்டுப் பெறும் செல்வமே சிறந்த செல்வம்; இது பிற செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் முதன்மையானது.

**கலைஞர் உரை**: செழுமையான கருத்துகளைச் செவிவழியாகப் பெறும் செல்வமே எல்லாச் செல்வங்களுக்கும் தலையாய செல்வமாகும்

**Couplet**: Wealth of wealth is wealth acquired be ear attent; Wealth mid all wealth supremely excellent

**English Explanation**: Wealth (gained) by the ear is wealth of wealth; that wealth is the chief of all wealth

**Transliteration**: Selvaththut Selvanj Chevichchelvam Achchelvam Selvaththu Lellaan Thalai

கேள்வி
குறள் 412

செவிக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்

**மு.வ உரை**: செவிக்கு கேள்வியாகிய உணவு இல்லாத போது (அதற்க்கு துணையாக உடலை ஒப்புமாறு) வயிற்றுக்கும் சிறிது உணவு தரப்படும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செவிக்கு உணவாகிய கேள்வி கிடைக்காதபோது, வயிற்றுக்கும் சிறிது உணவு இடப்படும்.

**கலைஞர் உரை**: செவி வழியாக இன்பம் தரும் உணவு இல்லாதபோதே சிறிதளவு உணவு வயிற்றுக்குத் தரும் நிலை ஏற்படும்

**Couplet**: When 'tis no longer time the listening ear to feed With trifling dole of food supply the body's need

**English Explanation**: When there is no food for the ear, give a little also to the stomach

**Transliteration**: Sevikkuna Villaadha Pozhdhu Siridhu Vayitrukkum Eeyap Patum

கேள்வி
குறள் 413

செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்
ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து

**மு.வ உரை**: செவியுணவாகிய கேள்வி உடையவர் நிலத்தில் வாழ்கின்றவரே ஆயினும் அவி உணவைக் கொள்ளும் தேவரோடு ஒப்பாவார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செவி உணவாகிய கேள்வியைப் பெற்றிருப்பவர் இப்பூமியில் வாழ்பவரே என்றாலும், வேள்வித் தீயில் கொடுக்கப்படும் நெய் முதலிய உணவைப் பெறும் விண்ணுலகத் தேவர்க்குச் சமமாவர்.

**கலைஞர் உரை**: குறைந்த உணவருந்தி நிறைந்த அறிவுடன் விளங்கும் ஆன்றோர்க்கு ஒப்பாகக் கேள்வி ஞானம் எனும் செவியுணவு அருந்துவோர் எண்ணப்படுவர்

**Couplet**: Who feed their ear with learned teachings rare, Are like the happy gods oblations rich who share

**English Explanation**: Those who in this world enjoy instruction which is the food of the ear, are equal to the Gods, who enjoy the food of the sacrifices

**Transliteration**: Seviyunavir Kelvi Yutaiyaar Aviyunavin Aandraaro Toppar Nilaththu

கேள்வி
குறள் 414

கற்றில னாயினுங் கேட்க அஃதொருவற்
கொற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை

**மு.வ உரை**: நூல்களைக் கற்றவில்லையாயினும், கற்றறிந்தவர்களிடம் கேட்டறிய வேண்டும், அது ஒருவனுக்கு வாழ்க்கையில் தளர்ச்சி வந்த போது ஊன்றுகோல் போல் துணையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கல்லாதவனே என்றாலும் கற்றவர் கூறும் சிறந்த செய்திகளைக் கேட்க வேண்டும்; அப்படிக் கேட்பது அவனுக்கு நெருக்கடி வரும்போது பிடிப்பதற்கு ஏற்ற துணையாக உதவும்.

**கலைஞர் உரை**: நூல்களைக் கற்காவிட்டாலும், கற்றவரிடம் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டால், அது நடை தளர்ந்தவனுக்கு உதவிடும் ஊன்றுகோலைப் போலத் துணையாக அமையும்

**Couplet**: Though learning none hath he, yet let him hear alway: In weakness this shall prove a staff and stay

**English Explanation**: Although a man be without learning, let him listen (to the teaching of the learned); that will be to him a staff in adversity

**Transliteration**: Katrila Naayinung Ketka Aqdhoruvarku Orkaththin Ootraan Thunai

கேள்வி
குறள் 415

இழுக்க லுடையுழி ஊற்றுக்கோ லற்றே
ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்

**மு.வ உரை**: ஒழுக்கமுடைய சான்றோரின் வாய்ச் சொற்கள், வழுக்கல் உடைய சேற்று நிலத்தில் ஊன்றுகோல் போல் வாழ்க்கையில் உதவும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கற்று, ஒழுக்கம் மிக்கவரின் வாயிலிருந்து பிறந்த சொற்கள் வழுக்கும் தரையில் ஊன்றுகோல் உதவுவது போல் துன்ப நேரத்தில் உதவும்.

**கலைஞர் உரை**: வழுக்கு நிலத்தில் நடப்பதற்கு ஊன்றுகோல் உதவுவது போல் ஒழுக்கம் உடையவர்களின் அறிவுரையானது உதவும்

**Couplet**: Like staff in hand of him in slippery ground who strays Are words from mouth of those who walk in righteous ways

**English Explanation**: The words of the good are like a staff in a slippery place

**Transliteration**: Izhukkal Utaiyuzhi Ootrukkol Atre Ozhukka Mutaiyaarvaaich Chol

கேள்வி
குறள் 416

எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
ஆன்ற பெருமை தரும்

**மு.வ உரை**: எவ்வளவு சிறிதே ஆயினும் நல்லவற்றைக் கேட்டறிய வேண்டும், கேட்ட அந்த அளவிற்கு அவை நிறைந்த பெருமையைத் தரும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: சிறிது நேரமே என்றாலும் உறுதி தரம் நற்பொருளைக் கேட்க வேண்டும். அதுகூட நிறைந்த பெருமையைத் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: நல்லவற்றை எந்த அளவுக்குக் கேட்கிறோமோ அந்த அளவுக்குப் பெருமை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்

**Couplet**: Let each man good things learn, for e'en as he Shall learn, he gains increase of perfect dignity

**English Explanation**: Let a man listen, never so little, to good (instruction), even that will bring him great dignity

**Transliteration**: Enaiththaanum Nallavai Ketka Anaiththaanum Aandra Perumai Tharum

கேள்வி
குறள் 417

பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா ரிழைத்துணர்ந்
தீண்டிய கேள்வி யவர்

**மு.வ உரை**: நுட்பமாக உணர்ந்து நிறைந்த கேள்வியறிவை உடையவர், ( ஒரு கால் பொருள்களைத்) தவறாக உணர்ந்திருந்தாலும் பேதைமையானவற்றைச் சொல்லார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நுண்ணிதாக ஆராய்ந்து அறிந்து, கேள்வி ஞானத்தால் நிறைந்தவர், பிழைபட உணர்ந்தபோதும், அறிவற்ற சொற்களைச் சொல்லமாட்டார்.

**கலைஞர் உரை**: எதையும் நுணுகி ஆராய்வதுடன் கேள்வி அறிவும் உடையவர்கள், சிலவற்றைப் பற்றித் தவறாக உணர்ந்திருந்தாலும் கூட, அப்போதும் அறிவற்ற முறையில் பேசமாட்டார்கள்

**Couplet**: Not e'en through inadvertence speak they foolish word, With clear discerning mind who've learning's ample lessons heard

**English Explanation**: Not even when they have imperfectly understood (a matter), will those men speak foolishly, who have profoundly studied and diligently listened (to instruction)

**Transliteration**: Pizhaith Thunarndhum Pedhaimai Sollaa Rizhaiththunarn Theentiya Kelvi Yavar

கேள்வி
குறள் 418

கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
தோட்கப் படாத செவி

**மு.வ உரை**: கேள்வியறிவால் துளைக்கப் படாத செவிகள், ( இயற்கையான துளைகள் கொண்டு ஓசையைக்) கேட்டறிந்தாலும் கேளாத செவிட்டுத் தன்மை உடையனவே.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கேள்வி ஞானத்தால் துளைக்கப்படாத செவிகள் ஓசைகளைக் கேட்டாலும் அவை செவிட்டுத் தன்மையவே.

**கலைஞர் உரை**: இயற்கையாகவே கேட்கக்கூடிய காதுகளாக இருந்தாலும் அவை நல்லோர் உரைகளைக் கேட்க மறுத்தால் செவிட்டுக் காதுகள் என்றே கூறப்படும்

**Couplet**: Where teaching hath not oped the learner's ear, The man may listen, but he scarce can hear

**English Explanation**: The ear which has not been bored by instruction, although it hears, is deaf

**Transliteration**: Ketpinung Kelaath Thakaiyave Kelviyaal Thotkap Pataadha Sevi

கேள்வி
குறள் 419

நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய
வாயின ராத லரிது

**மு.வ உரை**: நுட்பமான பொருள்களைக் கேட்டறிந்தவர் அல்லாத மற்றவர், வணக்கமானச் சொற்களைப் பேசும் வாயினை உடையவராக முடியாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நுண்ணிய கேள்வி ஞானம் இல்லாதவர், பணிவுமிக்க சொற்களைப் பேசுபவராக ஆவது கடினம்.

**கலைஞர் உரை**: தெளிவான கேள்வியறிவு இல்லாதவர்கள், அடக்கமாகப் பேசும் அமைதியான பண்புடையவர்களாக இருக்க இயலாது

**Couplet**: 'Tis hard for mouth to utter gentle, modest word, When ears discourse of lore refined have never heard

**English Explanation**: It is a rare thing to find modesty, a reverend mouth- with those who have not received choice instruction

**Transliteration**: Nunangiya Kelviya Rallaar Vanangiya Vaayina Raadhal Aridhu

கேள்வி
குறள் 420

செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
அவியினும் வாழினு மென்

**மு.வ உரை**: செவியால் கேள்விச் சுவை உணராமல் வாயின் சுவையுணர்வு மட்டும் உடைய மக்கள், இறந்தாலும் என்ன, உயிரோடு வாழ்ந்தாலும் என்ன.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செவியால் நுகரப்படும் சுவைகளை உணராமல், வாயால் அறியப்படும் சுவைகளை மட்டுமே அறியும் மனிதர் இருந்தால் என்ன? இறந்தால்தான் என்ன?

**கலைஞர் உரை**: செவிச்சுவை உணராமல் வாயின் சுவைக்காக மட்டுமே வாழும் மக்கள் உயிரோடு இருப்பதும் ஒன்றுதான் இல்லாமற் போவதும் ஒன்றுதான்

**Couplet**: His mouth can taste, but ear no taste of joy can give! What matter if he die, or prosperous live

**English Explanation**: What does it matter whether those men live or die, who can judge of tastes by the mouth, and not by the ear ?

**Transliteration**: Seviyir Suvaiyunaraa Vaayunarvin Maakkal Aviyinum Vaazhinum En?

அறிவுடைமை
குறள் 421

அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும்
உள்ளழிக்க லாகா அரண்

**மு.வ உரை**: அறிவு அழிவு வராமல் காக்கும் கருவியாகும், அன்றியும் பகைகொண்டு எதிர்ப்பவர்க்கும் அழிக்க முடியாத உள்ளரணும் ஆகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறிவு நமக்கு அழிவு வராமல் காக்கும் ஆயுதம், பகைவராலும் அழிக்க முடியாத உட்கோட்டை.

**கலைஞர் உரை**: பகையால் அழிவு வாராமல் பாதுகாக்கும் அரண், அறிவு ஒன்றுதான்

**Couplet**: True wisdom wards off woes, A circling fortress high; Its inner strength man's eager foes Unshaken will defy

**English Explanation**: Wisdom is a weapon to ward off destruction; it is an inner fortress which enemies cannot destroy

**Transliteration**: 421 Arivatrang Kaakkung Karuvi Seruvaarkkum Ullazhikka Laakaa Aran

அறிவுடைமை
குறள் 422

சென்ற இடத்தாற் செலவிடா தீதொரீஇ
நன்றின்பா லுய்ப்ப தறிவு

**மு.வ உரை**: மனத்தை சென்ற இடத்தில் செல்லவிடாமல், தீமையானதிலிருந்து நீக்கிக் காத்து நன்மையானதில் செல்லவிடுவதே அறிவாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனம் சென்ற வழியெல்லாம் அதைச் செல்ல விடாமல், தீமையை விட்டு விலக்கி, நல்ல வழியில் நடத்துவது அறிவு.

**கலைஞர் உரை**: மனம் போகும் வழியெல்லாம் போக விடாமல் தீய வழிகளைத் தள்ளிவிட்டு, நல்வழியைத் தேர்வு செய்வதே அறிவுடைமையாகும்

**Couplet**: Wisdom restrains, nor suffers mind to wander where it would; From every evil calls it back, and guides in way of good

**English Explanation**: Not to permit the mind to go where it lists, to keep it from evil, and to employ it in good, this is wisdom

**Transliteration**: Sendra Itaththaal Selavitaa Theedhoreei Nandrinpaal Uyppa Tharivu

அறிவுடைமை
குறள் 423

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு

**மு.வ உரை**: எப்பொருளை யார் யார் இடம் கேட்டாலும் (கேட்டவாறே கொள்ளாமல்) அப் பொருளின் மெய்யானப் பொருளைக் காண்பதே அறிவாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எந்தக் கருத்தை எவர் சொன்னாலும், அக்கருத்தின் உண்மையைக் காண்பது அறிவு.

**கலைஞர் உரை**: எந்தவொரு பொருள்குறித்து எவர் எதைச் சொன்னாலும், அதை அப்படியே நம்பி ஏற்றுக் கொள்ளாமல் உண்மை எது என்பதை ஆராய்ந்து தெளிவதுதான் அறிவுடைமையாகும்

**Couplet**: Though things diverse from divers sages' lips we learn, 'Tis wisdom's part in each the true thing to discern

**English Explanation**: To discern the truth in every thing, by whomsoever spoken, is wisdom

**Transliteration**: Epporul Yaaryaarvaaik Ketpinum Apporul Meypporul Kaanpa Tharivu

அறிவுடைமை
குறள் 424

எண்பொருள வாகச் செலச்சொல்லித் தான்பிறர்வாய்
நுண்பொருள் காண்ப தறிவு

**மு.வ உரை**: தான் சொல்லுவன எளிய பொருளையுடையனவாகப் பதியுமாறு சொல்லி, தான் பிறரிடம் கேட்பவற்றின் நுட்பமானப் பொருளையும் ஆராய்ந்து காண்பது அறிவாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அரிய கருத்துகளைக்கூடக் கேட்பவர்க்கு விளங்கும்படி எளியனவாகவும், அவர் மனங் கொள்ளும்படியும் சொல்லும்; பிறர் சொல்லும் கருத்து நுண்ணியது என்றாலும் அதை எளிதாக விளங்கிக் கொள்ளும்; இது அறிவு.

**கலைஞர் உரை**: நாம் சொல்ல வேண்டியவைகளை எளிய முறையில் கேட்போரின் இதயத்தில் பதியுமாறு சொல்லிப் பிறர் சொல்லும் நுட்பமான கருத்துக்களையும் ஆராய்ந்து தெளிவதே அறிவுடைமையாகும்

**Couplet**: Wisdom hath use of lucid speech, words that acceptance win, And subtle sense of other men's discourse takes in

**English Explanation**: To speak so as that the meaning may easily enter the mind of the hearer, and to discern the subtlest thought which may lie hidden in the words of others, this is wisdom

**Transliteration**: Enporula Vaakach Chelachchollith Thaanpirarvaai Nunporul Kaanpa Tharivu

அறிவுடைமை
குறள் 425

உலகந் தழீஇய தொட்பம் மலர்தலுங்
கூம்பலு மில்ல தறிவு

**மு.வ உரை**: உலகத்து உயர்ந்தவரை நட்பாக்கி கொள்வது சிறந்த அறிவு, முன்னே மகிழ்ந்து விரிதலும் பின்னே வருந்திக் குவிதலும் இல்லாத அறிவு.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உலகை நட்பாக்கிக் கொள்வது அறிவு; நட்பின் ஆரம்பத்தில் பெரிதாக மகிழ்வதும், நாளடைவில் வாடுவதும் இல்லாது. எப்போதும் ஒரே சீராக இருப்பது அறிவு.

**கலைஞர் உரை**: உயர்ந்தோரே உலகோர் எனப்படுவதால் அவர்களுடன் நட்பு கொண்டு இன்பம் துன்பம் ஆகிய இரண்டையும் ஒரே நிலையாகக் கருதுவதே அறிவுடைமையாகும்

**Couplet**: Wisdom embraces frank the world, to no caprice exposed; Unlike the lotus flower, now opened wide, now petals strictly closed

**English Explanation**: To secure the friendship of the great is true wisdom; it is (also) wisdom to keep (that friendship unchanged, and) not opening and closing (like the lotus flower)

**Transliteration**: Ulakam Thazheeiya Thotpam Malardhalum Koompalum Illa Tharivu

அறிவுடைமை
குறள் 426

எவ்வ துறைவ துலக முலகத்தோ
டவ்வ துறைவ தறிவு

**மு.வ உரை**: உலகம் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றதோ, உலகத்தோடு பொருந்திய வகையில் தானும் அவ்வாறு நடப்பதே அறிவாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உலகத்துப் பெரியோர் எவ்வாறு வாழ்கின்றார்களோ, அவரோடு சேர்ந்து, தானும் அப்படியே வாழ்வது அறிவு.

**கலைஞர் உரை**: உயர்ந்தோர் வழியில் உலகம் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றதோ அதற்கேற்ப நடந்து கொள்வதே அறிவாகும்

**Couplet**: As dwells the world, so with the world to dwell In harmony- this is to wisely live and well

**English Explanation**: To live as the world lives, is wisdom

**Transliteration**: Evva Thuraivadhu Ulakam Ulakaththotu Avva Thuraiva Tharivu

அறிவுடைமை
குறள் 427

அறிவுடையார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார்
அஃதறி கல்லா தவர்

**மு.வ உரை**: அறிவுடையோர் எதிர்காலத்தில் நிகழப்போவதை முன்னே எண்ணி அறியவல்லார், அறிவில்லாதவர் அதனை அறிய முடியாதவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறிவுடையார் நாளை வர இருப்பதை முன் அறிய வல்லவர்; அறிவு இல்லாதவரோ அதனை அறிய இயலாதவர்.

**கலைஞர் உரை**: ஒரு விளைவுக்கு எதிர் விளைவு எப்படியிருக்குமென அறிவுடையவர்கள்தான் சிந்திப்பார்கள்; அறிவில்லாதவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்கள்

**Couplet**: The wise discern, the foolish fail to see, And minds prepare for things about to be

**English Explanation**: The wise are those who know beforehand what will happen; those who do not know this are the unwise

**Transliteration**: Arivutaiyaar Aava Tharivaar Arivilaar Aqdhari Kallaa Thavar

அறிவுடைமை
குறள் 428

அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவ
தஞ்சல் அறிவார் தொழில்

**மு.வ உரை**: அஞ்சத்தக்கதைக் கண்டு அஞ்சாதிருப்பது அறியாமையாகும், அஞ்சத் தக்கதைக் கண்டு அஞ்சுவதே அறிவுடையவரின் தொழிலாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பயப்பட வேண்டியதற்குப் பயப்படாமல் இருப்பது மூடத்தனம்; பயப்படுவது அறிவாளிகளின் செயல்.

**கலைஞர் உரை**: அறிவில்லாதவர்கள்தான் அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்ச மாட்டார்கள் அறிஞர்கள் மட்டுமே அஞ்ச வேண்டியதற்கு அஞ்சுவார்கள்

**Couplet**: Folly meets fearful ills with fearless heart; To fear where cause of fear exists is wisdom's part

**English Explanation**: Not to fear what ought to be feared, is folly; it is the work of the wise to fear what should be feared

**Transliteration**: Anjuva Thanjaamai Pedhaimai Anjuvadhu Anjal Arivaar Thozhil

அறிவுடைமை
குறள் 429

எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க் கில்லை
அதிர வருவதோர் நோய்

**மு.வ உரை**: வரப்போவதை முன்னே அறிந்து காத்துக் கொள்ளவல்ல அறிவுடையவர்க்கு, அவர் நடுங்கும் படியாக வரக்கூடிய துன்பம் ஒன்றும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நாளை வர இருப்பதை முன்னதாக அறிந்து காக்கும் அறிவை உடையோர்க்கு, அவர் நடுங்க வரும் துன்பமே இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: வருமுன் அறிந்து காத்துக்கொள்ளும் திறனுடையவர்களுக்கு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய துன்பம் ஏற்படாது

**Couplet**: The wise with watchful soul who coming ills foresee; From coming evil's dreaded shock are free

**English Explanation**: No terrifying calamity will happen to the wise, who (foresee) and guard against coming evils

**Transliteration**: Edhiradhaak Kaakkum Arivinaark Killai Adhira Varuvadhor Noi

அறிவுடைமை
குறள் 430

அறிவுடையார் எல்லா முடையார் அறிவிலார்
என்னுடைய ரேனு மிலர்

**மு.வ உரை**: அறிவுடையவர் (வேறொன்றும் இல்லாதிருப்பினும்) எல்லாம் உடையவரே ஆவர், அறிவில்லாதவர் வேறு என்ன உடையவராக இருப்பினும் ஒன்றும் இல்லாதவரே ஆவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஏதும் இல்லாதவரானாலும் அறிவுடையார் எல்லாவற்றையும் உடையவரே; எதைப் பெற்றவராய் இருந்தாலும், அறிவு இல்லாதவர் ஏதும் இல்லாதவரே.

**கலைஞர் உரை**: அறிவு இல்லாதவர்களுக்கு வேறு எது இருந்தாலும் பெருமையில்லை; அறிவு உள்ளவர்களுக்கு வேறு எது இல்லாவிட்டாலும் சிறுமை இல்லை

**Couplet**: The wise is rich, with ev'ry blessing blest; The fool is poor, of everything possessed

**English Explanation**: Those who possess wisdom, possess every thing; those who have not wisdom, whatever they may possess, have nothing

**Transliteration**: Arivutaiyaar Ellaa Mutaiyaar Arivilaar Ennutaiya Renum Ilar

குற்றங்கடிதல்
குறள் 431

செருக்குஞ் சினமுஞ் சிறுமையும் இல்லார்
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து

**மு.வ உரை**: செருக்கும் சினமும் காமமும் ஆகிய இந்தக் குற்றங்கள் இல்லாதவனுடைய வாழ்வில் காணும் பெருக்கம் மேம்பாடு உடையதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தான் என்னும் அகங்காரம், கோபம், பெண்ணாசை என்னும் சிறுமை இவை இல்லாத ஆட்சியாளர்களின் செல்வம் மேன்மையானது.

**கலைஞர் உரை**: இறுமாப்பு, ஆத்திரம், இழிவான நடத்தை இவைகள் இல்லாதவர்களுடைய செல்வாக்குதான் மதிக்கத் தக்கதாகும்

**Couplet**: Who arrogance, and wrath, and littleness of low desire restrain, To sure increase of lofty dignity attain

**English Explanation**: 54 Truly great is the excellence of those (kings) who are free from pride, anger, and lust

**Transliteration**: Serukkunj Chinamum Sirumaiyum Illaar Perukkam Perumidha Neerththu

குற்றங்கடிதல்
குறள் 432

இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு

**மு.வ உரை**: பொருள் கொடாத தன்மையும் மாட்சியில்லாத மானமும், தகுதியற்ற மகிழ்ச்சியும் தலைவனாக இருப்பனுக்கு குற்றங்களாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நியாயமாகத் தேவைப்படுவோர்க்குத் தேவையானவற்றைக் கொடாதிருப்பது, பெரியோர் என்று தெரிந்தும் தம் பதவிப் பெருமை கருதி வணங்காதிருப்பது, தீயவற்றில் மகிழ்வது - இவை ஆட்சியாளர்க்குக் குற்றங்களாம்.

**கலைஞர் உரை**: மனத்தில் பேராசை, மான உணர்வில் ஊனம், மாசுபடியும் செயல்களில் மகிழ்ச்சி ஆகியவை தலைமைக்குரிய தகுதிக்கே பெருங்கேடுகளாகும்

**Couplet**: A niggard hand, o'erweening self-regard, and mirth Unseemly, bring disgrace to men of kingly brith

**English Explanation**: Avarice, undignified pride, and low pleasures are faults in a king

**Transliteration**: Ivaralum Maanpirandha Maanamum Maanaa Uvakaiyum Edham Iraikku

குற்றங்கடிதல்
குறள் 433

தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பழிநாணு வார்

**மு.வ உரை**: பழி நாணுகின்ற பெருமக்கள் தினையளவாகிய சிறு குற்றம் நேர்ந்தாலும் அதை பனையளவாகக் கருதிக் (குற்றம் செய்யாமல்) காத்துக் கொள்வர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பழிபாவங்களுக்கு அஞ்சி, நானும் பெரியோர், தினை என மிகச்சிறிய அளவே குற்றம் வந்தாலும், அதனைப் பனை என மிகப்பெரிய அளவாகக் கொள்வர்.

**கலைஞர் உரை**: பழிக்கு நாணுகின்றவர்கள், தினையளவு குற்றத்தையும் பனையளவாகக் கருதி, அதைச் செய்யாமல், தங்களைக் காத்துக் கொள்வார்கள்

**Couplet**: Though small as millet-seed the fault men deem; As palm tree vast to those who fear disgrace 'twill seem

**English Explanation**: Those who fear guilt, if they commit a fault small as a millet seed, will consider it to be as large as a palmyra tree

**Transliteration**: Thinaiththunaiyaang Kutram Varinum Panaiththunaiyaak Kolvar Pazhinaanu Vaar

குற்றங்கடிதல்
குறள் 434

குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே
அற்றந் தரூஉம் பகை

**மு.வ உரை**: குற்றமே ஒருவனுக்கு அழிவை உண்டாக்கும் பகையாகும், ஆகையால் குற்றம் செய்யாமல் இருப்பதே நோக்கமாகக் கொண்டு காத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அரசிற்கு அழிவுதரும் பகை மனக்குற்றந்தான். அதனால் அக்குற்றம் தன்னிடம் வராமல் காப்பதையே பொருளாகக் கொள்ள வேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: குற்றம் புரிவது அழிவை உண்டாக்கக் கூடிய பகையாக மாறுவதால் குற்றம் புரியாமல் இருப்பது என்பதையே நோக்கமாகக் கொள்ள வேண்டும்

**Couplet**: Freedom from faults is wealth; watch heedfully 'Gainst these, for fault is fatal enmity

**English Explanation**: Guard against faults as a matter (of great consequence; for) faults are a deadly enemy

**Transliteration**: Kutrame Kaakka Porulaakak Kutrame Atran Tharooum Pakai

குற்றங்கடிதல்
குறள் 435

வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர்
வைத்தூறு போலக் கெடும்

**மு.வ உரை**: குற்றம் நேர்வதற்கு முன்னமே வராமல் காத்துக் கொள்ளாதவனுடைய வாழ்க்கை, நெருப்பின் முன் நின்ற வைக்கோல் போர் போல் அழிந்துவிடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தனக்கு ஒரு குற்றம் வருவதற்கு முன்பே வராமல் காத்துக் கொள்ளாத அரசு, நெருப்பிற்கு முன் வைக்கப்பட்ட வைக்கோல் போல அழிந்துபோகும்.

**கலைஞர் உரை**: முன்கூட்டியே எச்சரிக்கையாக இருந்து ஒரு தவறான செயலைத் தவிர்த்துக் கொள்ளாதவருடைய வாழ்க்கையானது நெருப்பின் முன்னால் உள்ள வைக்கோல் போர் போலக் கருகிவிடும்

**Couplet**: His joy who guards not 'gainst the coming evil day, Like straw before the fire shall swift consume away

**English Explanation**: The prosperity of him who does not timely guard against faults, will perish like straw before fire

**Transliteration**: Varumunnark Kaavaadhaan Vaazhkkai Erimunnar Vaiththooru Polak Ketum

குற்றங்கடிதல்
குறள் 436

தன்குற்ற நீக்கிப் பிறர்குற்றங் காண்கிற்பின்
என்குற்ற மாகும் இறைக்கு

**மு.வ உரை**: முன்னே தன் குற்றத்தைக் கண்டு நீக்கி பிறகு பிறருடையக் குற்றத்தை ஆராயவல்லவனானால், தலைவனுக்கு என்ன குற்றமாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முதலில் தன் குற்றத்தைக் கண்டு விலக்கிப் பிறகு அடுத்தவர் குற்றத்தைக் காணும் ஆற்றல் மிக்க அரசிற்குக் குற்றம் ஏதும் வராது!

**கலைஞர் உரை**: முதலில் தனக்குள்ள குறையை நீக்கிக் கொண்டு அதன் பின்னர் பிறர் குறையைக் கண்டு சொல்லும் தலைவனுக்கு என்ன குறை நேரும்?

**Couplet**: Faultless the king who first his own faults cures, and then Permits himself to scan faults of other men

**English Explanation**: What fault will remain in the king who has put away his own evils, and looks after the evils of others

**Transliteration**: Thankutram Neekkip Pirarkutrang Kaankirpin Enkutra Maakum Iraikku?

குற்றங்கடிதல்
குறள் 437

செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
உயற்பால தன்றிக் கெடும்

**மு.வ உரை**: செய்யத்தக்க நன்மைகளைச் செய்யாமல் பொருளைச் சேர்த்து வைத்திருப்பவனுடைய செல்வம், உய்யுந் தன்மை இல்லாமல் அழியும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செல்வத்தால் தனக்குச் செய்து கொள்ள வேண்டியவற்றைப் பொருள்மீது கொண்ட பற்றினால் செய்யாமல், கஞ்சனாய் வாழும் ஆட்சியாளனின் செல்வம் வீணே கெட்டு, அழிந்து போகும்.

**கலைஞர் உரை**: நற்பணிகளைச் செய்யாமல் சேமித்து வைக்கப்படும் கருமியின் செல்வம் பயன் ஏதுமின்றிப் பாழாகிவிடும்

**Couplet**: Who leaves undone what should be done, with niggard mind, His wealth shall perish, leaving not a wrack behind

**English Explanation**: The wealth of the avaricious man, who does not expend it for the purposes for which he ought to expend it will waste away and not continue

**Transliteration**: Seyarpaala Seyyaa Thivariyaan Selvam Uyarpaala Thandrik Ketum

குற்றங்கடிதல்
குறள் 438

பற்றுள்ள மென்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும்
எண்ணப் படுவதொன் றன்று

**மு.வ உரை**: பொருளினிடத்தில் பற்றுக் கொள்ளும் உள்ளமாகிய ஈயாத்தன்மை, குற்றம் எதனோடும் சேர்ந்து எண்ணத்தகாத ஒரு தனிக் குற்றமாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செலவிட வேண்டியவற்றிற்குச் செலவிடாமல் செல்வத்தின் மீது ஆசை கொண்ட கஞ்ச மனத்தைப் பெற்றிருப்பது குற்றங்கள் எல்லாவற்றிலும் கொடிய குற்றமாகும்.

**கலைஞர் உரை**: எல்லாக் குற்றங்களையும்விடத் தனிப்பெருங் குற்றமாகக் கருதப்படுவது பொருள் சேர்ப்பதில் பற்றுக்கொண்டு எவருக்கும் எதுவும் ஈயாமல் வாழ்வதுதான்

**Couplet**: The greed of soul that avarice men call, When faults are summed, is worst of all

**English Explanation**: Griping avarice is not to be reckoned as one among other faults; (it stands alone - greater than all)

**Transliteration**: Patrullam Ennum Ivaranmai Etrullum Ennap Patuvadhon Randru

குற்றங்கடிதல்
குறள் 439

வியவற்க எஞ்ஞான்றுந் தன்னை நயவற்க
நன்றி பயவா வினை

**மு.வ உரை**: எக்காலத்திலும் தன்னை மிக உயர்வாக எண்ணி வியந்து மதிக்கக் கூடாது, நன்மை தராத செயலைத்தான் விரும்பவும் கூடாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எவ்வளவு பெரிதாக வளர்ந்தாலும் அகங்காரம் கொண்டு பெரிதாகப் பேசாதே; நாட்டுக்கும் ஆட்சிக்கும் நன்மை தராத செயல்களைச் செய்ய விரும்பாதே.

**கலைஞர் உரை**: எந்தவொரு காலகட்டத்திலும் தன்னைத்தானே உயர்வாக எண்ணிடும் தற்பெருமைகொண்டு நன்மை தராத செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது

**Couplet**: Never indulge in self-complaisant mood, Nor deed desire that yields no gain of good

**English Explanation**: Let no (one) praise himself, at any time; let him not desire to do useless things

**Transliteration**: Viyavarka Egngnaandrum Thannai Nayavarka Nandri Payavaa Vinai

குற்றங்கடிதல்
குறள் 440

காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல்

**மு.வ உரை**: தன் விருப்பம் பிறர்க்கு தெரியாதபடி விருப்பமான வற்றை நுகர வல்லவனானால், பகைவர் தன்னை வஞ்சிப்பதற்காகச் செய்யும் சூழ்ச்சிகள் பலிக்காமல் போகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தான் செய்ய எண்ணியவற்றைப் பிறர் முன்னதாகவே அறிந்துவிடாதபடி காத்தால், அவனை அழிக்க எண்ணும் பகைவர் எண்ணம் பழுதுபடும்.

**கலைஞர் உரை**: தமது விருப்பத்தைப் பகைவர் அறிந்து கொள்ள முடியாமல் நிறைவேற்றுபவரிடம் அந்தப் பகைவரின் எண்ணம் பலிக்காமற் போய்விடும்

**Couplet**: If, to your foes unknown, you cherish what you love, Counsels of men who wish you harm will harmless prove

**English Explanation**: If (a king) enjoys, privately the things which he desires, the designs of his enemies will be useless

**Transliteration**: Kaadhala Kaadhal Ariyaamai Uykkirpin Edhila Edhilaar Nool

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
குறள் 441

அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல்

**மு.வ உரை**: அறம் உணர்ந்தவராய்த் தன்னை விட மூத்தவராய் உள்ள அறிவுடையவரின் நட்பை, கொள்ளும் வகை அறிந்து ஆராய்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறத்தின் நுண்மையை அறிந்து, குறிப்பிட்ட துறையிலும் வளர்ந்த அறிவுடையவரின் நட்பை, அதன் அருமையையும், அதைப் பெறும் திறத்தையும் அறிந்து பெறுக.

**கலைஞர் உரை**: அறமுணர்ந்த மூதறிஞர்களின் நட்பைப் பெறும் வகை அறிந்து, அதனைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்

**Couplet**: As friends the men who virtue know, and riper wisdom share, Their worth weighed well, the king should choose with care

**English Explanation**: Let (a king) ponder well its value, and secure the friendship of men of virtue and of mature knowledge

**Transliteration**: Aranarindhu Mooththa Arivutaiyaar Kenmai Thiranarindhu Therndhu Kolal

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
குறள் 442

உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும்
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்

**மு.வ உரை**: வந்துள்ள துன்பத்தை நீக்கி, இனித் துன்பம் வராதபடி முன்னதாகவே காக்கவல்ல தன்மையுடையவரைப் போற்றி நட்புக் கொள்ள வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வந்த துன்பங்களைப் போக்கும் வழி அறிந்து போக்கி, அவை திரும்பவும் வராமல் முன்னதாகவே காக்கும் ஆற்றல் மிக்கவரை, அவருக்கு வேண்டியதைச் செய்து, துணையாகப் பெறுக.

**கலைஞர் உரை**: வந்துள்ள துன்பத்தைப் போக்கி, மேலும் துன்பம் நேராமல் காக்கவல்ல பெரியோர்களைத் துணையாகக் கொள்ள வேண்டும்

**Couplet**: Cherish the all-accomplished men as friends, Whose skill the present ill removes, from coming ill defends

**English Explanation**: Let (a king) procure and kindly care for men who can overcome difficulties when they occur, and guard against them before they happen

**Transliteration**: Utranoi Neekki Uraaamai Murkaakkum Petriyaarp Penik Kolal

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
குறள் 443

அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே பெரியாரைப்
பேணித் தமராக் கொளல்

**மு.வ உரை**: பெரியாரைப் போற்றி தமக்குச் சுற்றத்தாராக்கிக் கொள்ளுதல், பெறத்தக்க அரிய பேறுகள் எல்லாவற்றிலும் அருமையானதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: துறைப் பெரியவர்களுக்கு அவர் விரும்புகின்றவற்றைச் செய்து, அவரைத் தமக்கு உரியவராகச் செய்து கொள்வது அரிய பேறுகளுள் எல்லாம் அரிது.

**கலைஞர் உரை**: பெரியவர்களைப் போற்றிப் பாராட்டி அவர்களுடன் உறவாடுதல் எல்லாப் பேறுகளையும் விடப் பெரும் பேறாகும்

**Couplet**: To cherish men of mighty soul, and make them all their own, Of kingly treasures rare, as rarest gift is known

**English Explanation**: To cherish great men and make them his own, is the most difficult of all difficult things

**Transliteration**: Ariyavatru Lellaam Aridhe Periyaaraip Penith Thamaraak Kolal

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
குறள் 444

தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் தலை

**மு.வ உரை**: தம்மைவிட (அறிவு முதலியவற்றால் ) பெரியவர் தமக்குச் சுற்றத்தராகுமாறு நடத்தல், வல்லமை எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறிவு முதலியவற்றால் தம்மைக் காட்டிலும் சிறந்த துறை அறிவுடையவரைத் தமக்கு உரியவராகக் கொண்டு, அவர் காட்டும் வழியில் நடப்பது, வலிமையுள் எல்லாம் முதன்மை ஆனதாகும்.

**கலைஞர் உரை**: அறிவு ஆற்றல் ஆகியவற்றில் தம்மைக் காட்டிலும் சிறந்த பெரியவராய் இருப்பவரோடு உறவுகொண்டு அவர்வழி நடப்பது மிகப்பெரும் வலிமையாக அமையும்

**Couplet**: To live with men of greatness that their own excels, As cherished friends, is greatest power that with a monarch dwells

**English Explanation**: So to act as to make those men, his own, who are greater than himself is of all powers the highest

**Transliteration**: Thammir Periyaar Thamaraa Ozhukudhal Vanmaiyu Lellaan Thalai

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
குறள் 445

சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல்

**மு.வ உரை**: தக்க வழிகளை ஆராய்ந்து கூறும் அறிஞரையே உலகம் கண்ணாகக் கொண்டு நடத்தலால், மன்னவனும் அத்தகையாரைக் ஆராய்ந்து நட்புக்கொள்ள வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன்னைச் சூழ இருப்பவரைக் கண்ணாகக் கொண்டு அரசு இயங்குவதால் அப்படியே சூழும் துறைப் பெரியவரையே துணையாகக் கொள்க.

**கலைஞர் உரை**: கண்ணாக இருந்து எதனையும் கண்டறிந்து கூறும் அறிஞர் பெருமக்களைச் சூழ வைத்துக் கொண்டிருப்பதே ஆட்சியாளர்க்கு நன்மை பயக்கும்

**Couplet**: The king, since counsellors are monarch's eyes, Should counsellors select with counsel wise

**English Explanation**: As a king must use his ministers as eyes (in managing his kingdom), let him well examine their character and qualifications before he engages them

**Transliteration**: Soozhvaarkan Naaka Ozhukalaan Mannavan Soozhvaaraik Soozhndhu Kolal

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
குறள் 446

தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச்
செற்றார் செயக்கிடந்த தில்

**மு.வ உரை**: தக்க பெரியாரின் கூட்டத்தில் உள்ளனவாய் நடக்கவல்ல ஒருவனுக்கு,அவனுடைய பகைவர் செய்யக்கூடியத் தீங்கு ஒன்றும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தகுதி மிக்க துறைப்பெரியவரை நட்பாகக் கொண்டு, அவர் காட்டும் வழியில் நடப்பவரைப் பகைவர் ஏதும் செய்ய இயலாது.

**கலைஞர் உரை**: அறிவும், ஆற்றலும் கொண்ட ஒருவன், தன்னைச் சூழவும் அத்தகையோரையே கொண்டிருந்தால் பகைவர்களால் எந்தத் தீங்கையும் விளைவிக்க முடியாது

**Couplet**: The king, who knows to live with worthy men allied, Has nought to fear from any foeman's pride

**English Explanation**: There will be nothing left for enemies to do, against him who has the power of acting (so as to secure) the fellowship of worthy men

**Transliteration**: Thakkaa Rinaththanaaith Thaanozhuka Vallaanaich Chetraar Seyakkitandha Thil

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
குறள் 447

இடிக்குந் துணையாரை யாள்வாரை யாரே
கெடுக்குந் தகைமை யவர்

**மு.வ உரை**: கடிந்து அறிவுரைக் கூறவல்ல பெரியாரின் துணை கொண்டு நடப்பவரை கெடுக்கும் ஆற்றல் உள்ளவர் எவர் இருக்கின்றனர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தீயன கண்டபோது நெருங்கிச் சொல்லும் துறைப் பெரியவரைத் துணையாகக் கொண்டு செயல்படுபவரைக் கெடுக்கக் கூடியவர் எவர்?

**கலைஞர் உரை**: இடித்துரைத்து நல்வழி காட்டுபவரின் துணையைப் பெற்று நடப்பவர்களைக் கெடுக்கும் ஆற்றல் யாருக்கு உண்டு?

**Couplet**: What power can work his fall, who faithful ministers Employs, that thunder out reproaches when he errs

**English Explanation**: Who are great enough to destroy him who has servants that have power to rebuke him ?

**Transliteration**: Itikkun Thunaiyaarai Yaalvarai Yaare Ketukkun Thakaimai Yavar

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
குறள் 448

இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்

**மு.வ உரை**: கடிந்து அறிவுரைக் கூறும் பெரியாரின் துணை இல்லாதக் காவலற்ற அரசன், தன்னைக் கெடுக்ககும் பகைவர் எவரும் இல்லாவிட்டாலும் கெடுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தீயன கண்டபோது கடிந்து சொல்லும் துறைப் பெரியவரைத் துணையாகக் கொள்ளாத பாதுகாப்பு அற்ற அரசு, அதைக் கெடுப்பார் இல்லாமலேயே தானாகவே கெடும்.

**கலைஞர் உரை**: குறையை உணர்த்துவோர் இல்லாத அரசு தானாகவே கெடும்

**Couplet**: The king with none to censure him, bereft of safeguards all, Though none his ruin work, shall surely ruined fall

**English Explanation**: The king, who is without the guard of men who can rebuke him, will perish, even though there be no one to destroy him

**Transliteration**: Itippaarai Illaadha Emaraa Mannan Ketuppaa Rilaanung Ketum

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
குறள் 449

முதலிலார்க் கூதிய மில்லை மதலையாஞ்
சார்பிலார்க் கில்லை நிலை

**மு.வ உரை**: முதல் இல்லாத வணிகர்க்கு அதனால் வரும் ஊதியம் இல்லை, அதுபோல் தம்மைத் தாங்கிக் காப்பாற்றும் துணை இல்லாதவர்க்கு நிலைபேறு இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முதல் இல்லாதவர்களுக்கு அதனால் வரும் லாபம் இல்லை, அதுபோலவே தன்னைத் தாங்கும் துறைப் பெரியவர் துணை இல்லாத அரசுக்கு அவர்களால் வரும் பயனும் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: கட்டடத்தைத் தாங்கும் தூண் போலத் தம்மைத் தாங்கி நிற்கக் கூடிய துணையில்லாதவர்களின் நிலை, முதலீடு செய்யாத வாணிபத்தில் வருவாய் இல்லாத நிலையைப் போன்றதேயாகும்

**Couplet**: Who owns no principal, can have no gain of usury; Who lacks support of friends, knows no stability

**English Explanation**: 56 There can be no gain to those who have no capital; and in like manner there can be no permanence to

**Transliteration**: Mudhalilaarkku Oodhiya Millai Madhalaiyaanjjch Aarpilaark Killai Nilai

பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
குறள் 450

பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் தொடர்கை விடல்

**மு.வ உரை**: நல்லவராகிய பெரியாரின் தொடர்பைக் கைவிடுதல் பலருடைய பகையைத் தேடிக்கொள்வதைவிடப் பத்து மடங்கு தீமை உடையதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: துறைப் பெரியவர் நட்பைப் பெறாமல் அதை விட்டுவிடுவது, தனியனாய் நின்று, பலரோடும் பகை கொள்வதைக் காட்டிலும், பல பத்து மடங்கு தீமை ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: நல்லவர்களின் தொடர்பைக் கைவிடுவது என்பது பலருடைய பகையைத் தேடிக் கொள்வதை விடக் கேடு விளைவிக்கக் கூடியதாகும்

**Couplet**: Than hate of many foes incurred, works greater woe Ten-fold, of worthy men the friendship to forego

**English Explanation**: It is tenfold more injurious to abandon the friendship of the good, than to incur the hatred of the many

**Transliteration**: Pallaar Pakai Kolalir Paththatuththa Theemaiththe Nallaar Thotarkai Vital

சிற்றினம் சேராமை
குறள் 451

சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்

**மு.வ உரை**: பெரியோரின் இயல்பு சிற்றினத்தை அஞ்சி ஒதுக்கும், சிறியோரின் இயல்பு அதையே சுற்றமாக எண்ணித் தழுவிக் கொள்ளும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தீய குணத்தாரோடு சேரப் பெரியோர் அஞ்சுவர்; சிறியாரோ அவர்களைத் தம் உறவாகவே கருதி விடுவர்.

**கலைஞர் உரை**: பெரியோர், கீழ்மக்களின் கூட்டத்தோடு சேர மாட்டார்கள் ஆனால் சிறியோர்களோ இனம் இனத்தோடு சேருமென்பதுபோல் அந்தக் கீழ் மக்கள் கூட்டத்துடன் சேர்ந்து கொள்வார்கள்

**Couplet**: The great of soul will mean association fear; The mean of soul regard mean men as kinsmen dear

**English Explanation**: (True) greatness fears the society of the base; it is only the low - minded who will regard them as friends

**Transliteration**: 451 Sitrinam Anjum Perumai Sirumaidhaan Sutramaach Choozhndhu Vitum

சிற்றினம் சேராமை
குறள் 452

நிலத்தியல்பான் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்
கினத்தியல்ப தாகும் அறிவு

**மு.வ உரை**: சேர்ந்த நிலத்தின் இயல்பால் அந்த நீர் வேறுபட்டு அந் நிலத்தின் தன்மையுடையதாகும், அதுபோல் மக்களுடைய அறிவு இனத்தின் இயல்பினை உடையதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தான் சேர்ந்த நிலத்தின் தன்மையால் நீர் தன் இயல்பை இழந்து, நிலத்தின் இயல்பாகவே மாறிவிடும்; மனிதரின் அறிவும் அவர் சேர்ந்த இனத்தின் இயல்பாகவே ஆகிவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: சேர்ந்த நிலத்தின் தன்மையால் நீரானது வேறுபட்டு அந்த நிலத்தின் தன்மையை அடைந்துவிடும் அதுபோல மக்களின் அறிவும், தாங்கள் சேர்ந்த இனத்தின் தன்மையைப் பெற்றதாகிவிடும்

**Couplet**: The waters' virtues change with soil through which they flow; As man's companionship so will his wisdom show

**English Explanation**: As water changes (its nature), from the nature of the soil (in which it flows), so will the character of men resemble that of their associates

**Transliteration**: Nilaththiyalpaal Neerdhirin Thatraakum Maandharkku Inaththiyalpa Thaakum Arivu

சிற்றினம் சேராமை
குறள் 453

மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம்
இன்னா னெனப்படுஞ் சொல்

**மு.வ உரை**: மக்களுக்கு இயற்கையறிவு மனத்தால் ஏற்படும், இப்படிப் பட்டவன் என்று உலகத்தாரால் மதிக்கப்படும் சொல், சேர்ந்த இனத்தால் ஏற்படும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மக்களுக்கு இயல்பான அறிவு அவர்தம் மனததால் உண்டாகும்; ஆனால், ஒருவன் இப்படிப்பட்டவன் என்று பெரியோர் சொல்லும் சொல் அவன் சார்ந்த இனம் காரணமாகவே உண்டாகும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவரின் உணர்ச்சி, மனத்தைப் பொருத்து அமையும் அவர் இப்படிப்பட்டவர் என்று அளந்து சொல்வது அவர் சேர்ந்திடும் கூட்டத்தைப் பொருத்து அமையும்

**Couplet**: Perceptions manifold in men are of the mind alone; The value of the man by his companionship is known

**English Explanation**: The power of knowing is from the mind; (but) his character is from that of his associates

**Transliteration**: Manaththaanaam Maandhark Kunarchchi Inaththaanaam Innaan Enappatunj Chol

சிற்றினம் சேராமை
குறள் 454

மனத்து ளதுபோலக் காட்டி ஒருவற்
கினத்துள தாகும் அறிவு

**மு.வ உரை**: ஒருவனுக்கு சிறப்பறிவு மனத்தில் உள்ளது போலக் காட்டி (உண்மையாக நோக்கும் போது) அவன் சேர்ந்த இனத்தில் உள்ளதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறிவு ஒருவன் மனத்துள் இருப்பது போலத் தோன்றும்; உண்மையில் அது அவன் சேர்ந்துள்ள இனத்தின்பால் இருந்து பெறப்படுவதே ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவரின் அறிவு அவரது மனத்தின் இயல்பு என்பது போல் தோன்றினாலும், அது அவர் சேர்ந்த கூட்டத்தாரின் தொடர்பால் வெளிப்படுவதேயாகும்

**Couplet**: Man's wisdom seems the offspring of his mind; 'Tis outcome of companionship we find

**English Explanation**: Wisdom appears to rest in the mind, but it really exists to a man in his companions

**Transliteration**: Manaththu Ladhupolak Kaatti Oruvarku Inaththula Thaakum Arivu

சிற்றினம் சேராமை
குறள் 455

மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்
இனந்தூய்மை தூவா வரும்

**மு.வ உரை**: மனத்தின் தூய்மை செய்யும் செயலின் தூய்மை ஆகிய இவ்விரண்டும் சேர்ந்த இனத்தின் தூய்மையைப் பொறுத்தே ஏற்ப்படும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனத்தூய்மை, செய்யும் செயல் சிறப்பு ஆகிய இரண்டும், ஒருவன் சேர்ந்துள்ள இனத்தின் தூய்மையை ஆதாரமாகக் கொண்டே பிறக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவன் கொண்டுள்ள தொடர்பு தூய்மையானதாக இருந்தால்தான் அவனுடைய மனமும் செயலும் தூய்மையானவையாக இருக்கும்

**Couplet**: Both purity of mind, and purity of action clear, Leaning no staff of pure companionship, to man draw near

**English Explanation**: Chaste company is the staff on which come, these two things, viz, purity of mind and purity of conduct

**Transliteration**: Manandhooimai Seyvinai Thooimai Irantum Inandhooimai Thoovaa Varum

சிற்றினம் சேராமை
குறள் 456

மனந்தூயார்க் கெச்சநன் றாகும் இனந்தூயார்க்
கில்லைநன் றாகா வினை

**மு.வ உரை**: மனம் தூய்மையாகப் பெற்றவர்க்கு , அவர்க்குப் பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழ் முதலியவை நன்மையாகும், இனம் தூய்மையாக உள்ளவர்க்கு நன்மையாகாத செயல் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனத்தால் நல்லவர்க்கு அவர் விட்டுச் செல்வனவே நல்லவை; இனத்தால் நல்லவர்க்கோ நல்லதாக அமையாத செயல் என்று எதுவுமே இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: மனத்தின் தூய்மையால் புகழும், சேர்ந்த இனத்தின் தூய்மையால் நற்செயல்களும் விளையும்

**Couplet**: From true pure-minded men a virtuous race proceeds; To men of pure companionship belong no evil deeds

**English Explanation**: To the pure-minded there will be a good posterity By those whose associates are pure, no deeds will be done that are not good

**Transliteration**: Manandhooyaark Kechchamnan Raakum Inandhooyaarkku Illainan Raakaa Vinai

சிற்றினம் சேராமை
குறள் 457

மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்
எல்லாப் புகழுந் தரும்

**மு.வ உரை**: மனதின் நன்மை உயிர்க்கு ஆக்கமாகும், இனத்தின் தன்மை (அவ்வளவோடு நிற்காமல்) எல்லாப் புகழையும் கொடுக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நிலைபெற்று வரும் உயிர்களுக்கு மனநலம் சிறந்த செல்வம் தரும்; இன நலமோ எல்லாப் புகழையும் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: மனத்தின் நலம் உயிருக்கு ஆக்கமாக விளங்கும் இனத்தின் நலமோ எல்லாப் புகழையும் வழங்கும்

**Couplet**: Goodness of mind to lives of men increaseth gain; And good companionship doth all of praise obtain

**English Explanation**: Goodness of mind will give wealth, and good society will bring with it all praise, to men

**Transliteration**: Mananalam Mannuyirk Kaakkam Inanalam Ellaap Pukazhum Tharum

சிற்றினம் சேராமை
குறள் 458

மனநலம் நன்குடைய ராயினுஞ் சான்றோர்க்
கினநலம் ஏமாப் புடைத்து

**மு.வ உரை**: மனதின் நன்மையை உறுதியாக உடையவராயினும் சான்றோர்க்கு இனத்தின் நன்மை மேலும் நல்ல காவலாக அமையும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனநலத்தைச் சிறப்பாகப் பெற்றவரே ஆயினும், நல்ல குணம் உடையவர்க்கு இனநலம் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: மனவளம் மிக்க சான்றோராக இருப்பினும் அவர் சேர்ந்துள்ள கூட்டத்தினரைப் பொருத்தே வலிமை வந்து வாய்க்கும்

**Couplet**: To perfect men, though minds right good belong, Yet good companionship is confirmation strong

**English Explanation**: Yet good companionship is confirmation strong

**Transliteration**: Mananalam Nankutaiya Raayinum Saandrorkku Inanalam Emaap Putaiththu

சிற்றினம் சேராமை
குறள் 459

மனநலத்தி னாகும் மறுமைமற் றஃதும்
இனநலத்தி னேமாப் புடைத்து

**மு.வ உரை**: மனத்தின் நன்மையால் மறுமை இன்பம் உண்டாகும், அதுவும் இனத்தின் நன்மையால் மேலும் சிறப்புடையதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவனுக்கு மனநலத்தால் மறுமை இன்பம் கிடைக்கும். அதுவுங்கூட இனநலத்தால் வலிமை பெறும்.

**கலைஞர் உரை**: நல்ல உறுதியான உள்ளம் படைத்த உயர்ந்தோராக இருந்தாலும் அவர் சார்ந்த இனத்தின் உறுதியும் அவருக்கு வலிமையான துணையாக அமையக் கூடியதாகும்

**Couplet**: Although to mental goodness joys of other life belong, Yet good companionship is confirmation strong

**English Explanation**: Future bliss is (the result) of goodness of mind; and even this acquires strength from the society of the good

**Transliteration**: Mananalaththin Aakum Marumaimar Raqdhum Inanalaththin Emaap Putaiththu

சிற்றினம் சேராமை
குறள் 460

நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின்
அல்லற் படுப்பதூஉ மில்

**மு.வ உரை**: நல்ல இனத்தைவிடச் சிறந்ததாகிய துணையும் உலகத்தில் இல்லை, தீய இனத்தைவிடத் துன்பப்படுத்தும் பகையும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவனுக்கு நல்ல இனத்தைக் காட்டிலும் பெரிய துணையும் இல்லை; தீய இனத்தைக் காட்டிலும் துன்பம் தருவதும் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: நல்ல இனத்தைக் காட்டிலும் துணையாக இருப்பதும், தீய இனத்தைக் காட்டிலும் துன்பம் தரக்கூடியதும் எதுவுமே இல்லை

**Couplet**: Than good companionship no surer help we know; Than bad companionship nought causes direr woe

**English Explanation**: There is no greater help than the company of the good; there is no greater source of sorrow than the company of the wicked

**Transliteration**: Nallinaththi Noongun Thunaiyillai Theeyinaththin Allar Patuppadhooum Il

தெரிந்து செயல்வகை
குறள் 461

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமுஞ் சூழ்ந்து செயல்

**மு.வ உரை**: (ஒரு செயலைத் தொடங்குமுன்) அதனால் அழிவதையும் அழிந்த பின் ஆவதையும், பின்பு உண்டாகும் ஊதியத்தையும் ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒரு செயலைச் செய்யும்போது வரும் நட்டத்தையும், பின் விளைவையும் பார்த்து, அதற்குப்பின் வரும் லாபத்தையும் கணக்கிட்டுச் செய்க.

**கலைஞர் உரை**: எந்த அளவுக்கு நன்மை கிடைக்கும் அல்லது தீமை ஏற்படும் என்று விளைவுகளைக் கணக்குப் பார்த்த பிறதே ஒரு செயலில் இறங்க வேண்டும்

**Couplet**: Expenditure, return, and profit of the deed In time to come; weigh these- than to the act proceed

**English Explanation**: Let a man reflect on what will be lost, what will be acquired and (from these) what will be his ultimate gain, and (then, let him) act

**Transliteration**: Azhivadhooum Aavadhooum Aaki Vazhipayakkum Oodhiyamum Soozhndhu Seyal

தெரிந்து செயல்வகை
குறள் 462

தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்
கரும்பொருள் யாதொன்று மில்

**மு.வ உரை**: ஆராய்ந்து சேர்ந்த இனத்துடன் (செயலைப்பற்றி) நன்றாகத் தேர்ந்து, தாமும் எண்ணிப்பார்த்துச் செய்கின்றவர்க்கு அறிய பொருள் ஒன்றும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தாம் தேர்ந்துகொண்ட நிருவாகச் சுற்றத்தோடு ஒரு செயலை ஆராய்ந்து திட்டமிட்டுச் செய்பவர்க்குச் செய்ய முடியாத செயல் என்று எதுவும் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: தெளிந்து தேர்ந்த நண்பர்களுடன், சேர்ந்து, ஆற்ற வேண்டிய செயலை ஆராய்ந்து, தாமும் நன்கு சிந்தித்துச் செய்தால் ஆகாதது ஒன்றுமில்லை

**Couplet**: With chosen friends deliberate; next use the private thought; Then act By those who thus proceed all works with ease are wrought

**English Explanation**: There is nothing too difficult to (be attained by) those who, before they act, reflect well themselves, and thoroughly consider (the matter) with chosen friends

**Transliteration**: Therindha Inaththotu Therndhennich Cheyvaarkku Arumporul Yaadhondrum Il

தெரிந்து செயல்வகை
குறள் 463

ஆக்கங் கருதி முதலிழக்குஞ் செய்வினை
ஊக்கா ரறிவுடை யார்

**மு.வ உரை**: பின் விளையும் ஊதியத்தைக் கருதி இப்போது கையில் உள்ள முதலை இழந்து விடக் காரணமாச் செயலை அறிவுடையோர் மேற்க்கொள்ள மாட்டார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வரும் லாபத்தை எண்ணி, இருக்கும் முதலையும் இழந்துவிடுவதற்கு ஏற்ற செயலை அறிவுள்ளவர் செய்யமாட்டார்.

**கலைஞர் உரை**: பெரும் ஆதாயம் கிட்டுமென்று எதிர்பார்த்துக் கை முதலையும் இழந்து விடக்கூடிய காரியத்தை அறிவுடையவர்கள் செய்யமாட்டார்கள்

**Couplet**: To risk one's all and lose, aiming at added gain, Is rash affair, from which the wise abstain

**English Explanation**: Wise men will not, in the hopes of profit, undertake works that will consume their principal

**Transliteration**: Aakkam Karudhi Mudhalizhakkum Seyvinai Ookkaar Arivutai Yaar

தெரிந்து செயல்வகை
குறள் 464

தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
ஏதப்பா டஞ்சு பவர்

**மு.வ உரை**: இழிவு தருவதாகியக் குற்றத்திற்கு அஞ்சுகின்றவர் (இன்ன ஊதியம் பயிக்கும் என்னும்) தெளிவு இல்லாத செயலைத் தொடங்கமாட்டார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தனக்கு அவமானம் என்னும் குற்றம் வரும் என்று பயப்படுபவர், நம்பிக்கை இல்லாத செயலைச் செய்யத் தொடங்கமாட்டார்.

**கலைஞர் உரை**: களங்கத்துக்குப் பயப்படக் கூடியவர்கள்தான் விளைவுகளை எண்ணிப் பார்த்து அந்தக் களங்கம் தரும் காரியத்தில் இறங்காமல் இருப்பார்கள்

**Couplet**: A work of which the issue is not clear, Begin not they reproachful scorn who fear

**English Explanation**: Those who fear reproach will not commence anything which has not been (thoroughly considered) and made clear to them

**Transliteration**: Thelivi Ladhanaith Thotangaar Ilivennum Edhappaatu Anju Pavar

தெரிந்து செயல்வகை
குறள் 465

வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப்
பாத்திப் படுப்பதோ ராறு

**மு.வ உரை**: செயலின் வகைகளை எல்லாம் முற்ற எண்ணாமல் செய்யத்தொடங்குதல், பகைவரை வளரும் பாத்தியில் நிலைபெறச் செய்வதொரு வழியாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முறையாகத் திட்டமிடாது ஒரு செயலைத் தொடங்குவது, வளரும் நிலத்திலே எதிர் அணியினரை நிலைபெறச் செய்யும் வழியாகும்.

**கலைஞர் உரை**: முன்னேற்பாடுகளை முழுமையாக ஆராய்ந்து செய்யாமல் பகைவரை ஒடுக்க முனைவது அந்தப் பகைவரின் வலிமையை நிலையாக வளர்க்கும் வழியாக ஆகிவிடும்

**Couplet**: With plans not well matured to rise against your foe, Is way to plant him out where he is sure to grow

**English Explanation**: One way to promote the prosperity of an enemy, is (for a king) to set out (to war) without having thoroughly weighed his ability (to cope with its chances)

**Transliteration**: Vakaiyarach Choozhaa Thezhudhal Pakaivaraip Paaththip Patuppadho Raaru

தெரிந்து செயல்வகை
குறள் 466

செய்தக்க அல்ல செயக்கெடுஞ் செய்தக்க
செய்யாமை யானுங் கெடும்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் செய்யத்தகாத செயல்களைச் செய்வதனால் கெடுவான், செய்யத்தக்க செயல்களை செய்யாமல் விடுவதனாலும் கெடுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செய்யக்கூடாதவற்றைச் செய்தாலும் செய்ய வேண்டியவற்றைச் செய்யாமல் விட்டாலும் அழிவு வரும்.

**கலைஞர் உரை**: செய்யக் கூடாததைச் செய்வதால் கேடு ஏற்படும்; செய்ய வேண்டியதைச் செய்யாமல் விட்டாலும் கேடு ஏற்படும்

**Couplet**: 'Tis ruin if man do an unbefitting thing; Fit things to leave undone will equal ruin bring

**English Explanation**: 58 He will perish who does not what is not fit to do; and he also will perish who does not do what it is fit to

**Transliteration**: Seydhakka Alla Seyak Ketum Seydhakka Seyyaamai Yaanung Ketum

தெரிந்து செயல்வகை
குறள் 467

எண்ணித் துணிக கருமந் துணிந்தபின்
எண்ணுவ மென்ப திழுக்கு

**மு.வ உரை**: (செய்யத் தகுந்த) செயலையும் வழிகளை எண்ணிய பிறகே துணிந்து தொடங்க வேண்டும், துணிந்த பின் எண்ணிப் பார்க்கலாம் என்பது குற்றமாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒரு செயலைச் செய்து முடிக்கும் வழியை அறிந்து தொடங்குக. தொடங்கியபின் அது பற்றி எண்ணிக் கொள்வோம் என்பது குற்றம்.

**கலைஞர் உரை**: நன்றாகச் சிந்தித்த பிறகே செயலில் இறங்க வேண்டும்; இறங்கிய பிறகு சிந்திக்கலாம் என்பது தவறு

**Couplet**: Think, and then dare the deed! Who cry, 'Deed dared, we'll think,' disgraced shall be

**English Explanation**: Consider, and then undertake a matter; after having undertaken it, to say "We will consider," is folly

**Transliteration**: Ennith Thunika Karumam Thunindhapin Ennuvam Enpadhu Izhukku

தெரிந்து செயல்வகை
குறள் 468

ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர்நின்று
போற்றினும் பொத்துப் படும்

**மு.வ உரை**: தக்கவழியில் செய்யப்படாத முயற்சி பலர் துணையாக நின்று(அதை முடிக்குமாறு) காத்த போதிலும் குறையாகிவிடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒரு செயலை முடிக்கும் வழி அறியாது தொடங்கினால், பலர் சேர்ந்து துணை செய்தாலும், அச்செயல் கெட்டுப் போகும்.

**கலைஞர் உரை**: எத்தனை பேர்தான் துணையாக இருந்தாலும் முறையாகச் செய்யப்படாத முயற்சி இறுதியில் முடங்கிப் போய்விடும்

**Couplet**: On no right system if man toil and strive, Though many men assist, no work can thrive

**English Explanation**: The work, which is not done by suitable methods, will fail though many stand to uphold it

**Transliteration**: Aatrin Varundhaa Varuththam Palarnindru Potrinum Poththup Patum

தெரிந்து செயல்வகை
குறள் 469

நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண் டவரவர்
பண்பறிந் தாற்றாக் கடை

**மு.வ உரை**: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அவர் அவர் குணநலன்களை அறிந்து செயல் ஆற்றாவிட்டால் நல்லது செய்வதிலும் பிழை நேர்ந்து விடும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவருடைய இயல்பைப் புரிந்து கொண்டுதான் நன்மையைக் கூடச் செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அதுவே தீமையாகத் திருப்பித் தாக்கும்

**Couplet**: Though well the work be done, yet one mistake is made, To habitudes of various men when no regard is paid

**English Explanation**: There are failures even in acting well, when it is done without knowing the various dispositions of men

**Transliteration**: Nandraatra Lullun Thavuruntu Avaravar Panparin Thaatraak Katai

தெரிந்து செயல்வகை
குறள் 470

எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டுந் தம்மொடு
கொள்ளாத கொள்ளா துலகு

**மு.வ உரை**: தம் நிலையோடு பொருந்தாதவற்றை உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளாது, ஆகையால் உலகம் இகழ்ந்து தள்ளாத செயல்களை ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன் தகுதிக்குப் பொருந்தாத வழிமுறைகளைச் செய்தால் மக்கள் அதை இகழ்வர்; அதனால் மக்கள் இகழாத வழிமுறைகளை எண்ணிச் செய்ய வேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: தம்முடைய நிலைமைக்கு மாறான செயல்களை உயர்ந்தோர் பாராட்டமாட்டார்கள் என்பதால், அவர்கள் பழித்துரைக்காத செயல்களையே செய்திடல் வேண்டும்

**Couplet**: Plan and perform no work that others may despise; What misbeseems a king the world will not approve as wise

**English Explanation**: Let a man reflect, and do things which bring no reproach; the world will not approve, with him, of things which do not become of his position to adopt

**Transliteration**: Ellaadha Ennich Cheyalventum Thammotu Kollaadha Kollaadhu Ulaku

வலியறிதல்
குறள் 471

வினைவலியுந் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துணைவலியுந் தூக்கிச் செயல்

**மு.வ உரை**: செயலின் வலிமையும் தன் வலிமையும் பகைவனுடைய வலிமையும் ,இருவருக்கும் துணையானவரின் வலிமையும் ஆராய்ந்து செயல்பட வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செய்வதற்கு எண்ணும் செயலின் வலிமை, செய்ய முயலும் தன் வலிமை, அதை எதிர்க்கும் எதிரியின் வலிமை, இருவர்க்கும் துணை வருவார் வலிமை என்னும் இவற்றை எல்லாம் நன்கு எண்ணிச் செயலைச் செய்க.

**கலைஞர் உரை**: செயலின் வலிமை, தனது வலிமை, பகைவரின் வலிமை, இருசாராருக்கும் துணையாக இருப்போரின் வலிமை ஆகியவற்றை ஆராய்ந்தறிந்தே அந்தச் செயலில் ஈடுபட வேண்டும்

**Couplet**: The force the strife demands, the force he owns, the force of foes, The force of friends; these should he weigh ere to the war he goes

**English Explanation**: Let (one) weigh well the strength of the deed (he purposes to do), his own strength, the strength of his enemy, and the strength of the allies (of both), and then let him act

**Transliteration**: Vinaivaliyum Thanvaliyum Maatraan Valiyum Thunaivaliyum Thookkich Cheyal

வலியறிதல்
குறள் 472

ஒல்வ தறிவ தறிந்ததன் கண்தங்கிச்
செல்வார்க்குச் செல்லாத தில்

**மு.வ உரை**: தனக்குப் பொருந்தும் செயலையும் அதற்காக அறிய வேண்டியதையும் அறிந்து அதனிடம் நிலைத்து முயல்கின்றவர்க்கு முடியாதது ஒன்றும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தம்மால் செய்யமுடியும் செயலையும் அதைச் செய்வதற்கு ஏற்ற ஆற்றலையும் அறிந்து அதையே மனத்துள் சிந்தித்துச் செயலாற்றுவார்க்கு, முடியாதது ஒன்றும் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: ஒரு செயலில் ஈடுபடும்போது அச்செயலைப் பற்றிய அனைத்தையும் ஆராய்ந்தறிந்து முயற்சி மேற்கொண்டால் முடியாதது எதுவுமில்லை

**Couplet**: Who know what can be wrought, with knowledge of the means, on this, Their mind firm set, go forth, nought goes with them amiss

**English Explanation**: There is nothing which may not be accomplished by those who, before they attack (an enemy), make themselves acquainted with their own ability, and with whatever else is (needful) to be known, and

**Transliteration**: Olva Tharivadhu Arindhadhan Kandhangich Chelvaarkkuch Chellaadhadhu Il

வலியறிதல்
குறள் 473

உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்

**மு.வ உரை**: தன்னுடைய வலிமை இவ்வளவு என அறியாமல் ஊக்கத்தால் முனைந்து தொடங்கி இடையில் அதை முடிக்க வகையில்லாமல் அழிந்தவர் பலர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தம் ஆற்றலை அறியாமல், ஒரு வேகத்தில் செயலைச் செய்யத் தொடங்கித் தொடரமுடியாமல் இடையே விட்டுக் கெட்டவர் பலர்.

**கலைஞர் உரை**: தம்முடைய வலிமையின் அளவை அறியாமல் உணர்ச்சி வயப்பட்டு ஒரு செயலைத் தொடங்கி இடையில் கெட்டுப் போனவர்கள் பலர் உண்டு

**Couplet**: Ill-deeming of their proper powers, have many monarchs striven, And midmost of unequal conflict fallen asunder riven

**English Explanation**: There are many who, ignorant of their (want of) power (to meet it), have haughtily set out to war, and broken down in the midst of it

**Transliteration**: Utaiththam Valiyariyaar Ookkaththin Ookki Itaikkan Murindhaar Palar

வலியறிதல்
குறள் 474

அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
வியந்தான் விரைந்து கெடும்

**மு.வ உரை**: மற்றவர்களோடு ஒத்து நடக்காமல், தன் வலிமையின் அளவையும் அறியாமல், தன்னை வியந்து மதித்துக் கொண்டிருப்பவன் விரைவில் கெடுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பிறருடன் மனங்கலந்து பழகாமல், தன் சொந்த பலத்தையும் அறியாமல் தன்னைப் பெரிதாக எண்ணியவன் விரைவில் அழிவான்.

**கலைஞர் உரை**: மற்றவர்களை மதிக்காமலும், தன் வலிமையை உணர்ந்து கொள்ளாமலும், தன்னைத் தானே பெரிதாக விளம்பரப் படுத்திக் கொண்டிருப்பவர்கள் விரைவில் கெட்டுத் தொலைவார்கள்

**Couplet**: Who not agrees with those around, no moderation knows, In self-applause indulging, swift to ruin goes

**English Explanation**: 59 He will quickly perish who, ignorant of his own resources flatters himself of his greatness, and does

**Transliteration**: Amaindhaang Kozhukaan Alavariyaan Thannai Viyandhaan Viraindhu Ketum

வலியறிதல்
குறள் 475

பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
சால மிகுத்துப் பெயின்

**மு.வ உரை**: மயிலிறகு ஏற்றிய வண்டியே ஆனாலும் , அந்த பண்டமும் (அளவோடு ஏற்றாமல்) அளவு கடந்து மிகுதியாக ஏற்றினால் அச்சு முறியும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மயில்தோகைதானே என்று அதை அளவுக்கு அதிகமாக வண்டியில் ஏற்றினால் வண்டியின் அச்சு முறிந்துபோகும்.

**கலைஞர் உரை**: மயில் இறகாக இருந்தாலும்கூட அதிகமாக ஏற்றப்பட்டால் வண்டியின் அச்சு முரிகின்ற அளவுக்கு அதற்குப் பலம் வந்து விடும்

**Couplet**: With peacock feathers light, you load the wain; Yet, heaped too high, the axle snaps in twain

**English Explanation**: The axle tree of a bandy, loaded only with peacocks' feathers will break, if it be greatly overloaded

**Transliteration**: Peelipey Saakaatum Achchirum Appantanjjch Aala Mikuththup Peyin

வலியறிதல்
குறள் 476

நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்

**மு.வ உரை**: ஒரு மரத்தின் நுனிக்கொம்பில் ஏறியவர், அதையும் கடந்து மேலே ஏற முனைந்தால், அவருடைய உயிர்க்கு முடிவாக நேர்ந்துவிடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒரு மரக்கிளையின் நுனியில் ஏறிவிட்டவர், அந்த அளவையும் கடந்து மேலும் ஏற முயன்றால், அம் முயற்சியே அவர் உயிருக்கு முடிவாகிவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: தன்னைப்பற்றி அதிகமாகக் கணக்குப் போட்டுக் கொண்டு, எல்லை மீறிப் போகிற ஒருவர், நுனிக் கிளையில் ஏறியவர் அதற்கு மேலும் ஏறிட முயற்சி செய்தால் என்ன ஆவாரோ அந்தக் கதிக்கு ஆளாவார்

**Couplet**: Who daring climbs, and would himself upraise Beyond the branch's tip, with life the forfeit pays

**English Explanation**: There will be an end to the life of him who, having climbed out to the end of a branch, ventures to go further

**Transliteration**: Nunikkompar Erinaar Aqdhiran Thookkin Uyirkkirudhi Aaki Vitum

வலியறிதல்
குறள் 477

ஆற்றின் அளவறிந் தீக அதுபொருள்
போற்றி வழங்கு நெறி

**மு.வ உரை**: தக்க வழியில் பிறர்க்கு கொடுக்கும் அளவு அறிந்து வாழாதவனுடைய வாழ்க்கை (பல வளமும்) இருப்பது போல் தோன்றி இல்லாமல் மறைந்து விடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எதைப் பிறர்க்குக் கொடுத்தாலும் தம் பொருளாதார நிலையை அறிந்து கொடுக்கவும்; அப்படிக் கொடுப்பதே பொருளைக் காத்துக் கொண்டு, கொடுக்கும் முறையான வழியாகும்.

**கலைஞர் உரை**: வருவாய் அளவை அறிந்து, அதனை வகுத்து வழங்குவதே பொருளைச் சீராகக் காத்து வாழும் வழியாகும்

**Couplet**: With knowledge of the measure due, as virtue bids you give! That is the way to guard your wealth, and seemly live

**English Explanation**: Let a man know the measure of his ability (to give), and let him give accordingly; such giving is the way to preserve his property

**Transliteration**: Aatrin Aravarindhu Eeka Adhuporul Potri Vazhangu Neri

வலியறிதல்
குறள் 478

ஆகா றளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை
போகா றகலாக் கடை

**மு.வ உரை**: பொருள் வரும் வழி (வருவாய்) சிறிதாக இருந்தாலும், போகும் வழி (செலவு) விரிவுபடாவிட்டால் அதனால் தீங்கு இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வருமானம் அளவில் சிறிது என்றாலும் செலவினம் பெரிதாகாதபோது கேடு இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: எல்லை கடந்த செலவு இல்லாமல் இருக்குமேயானால் வரவு, குறைவாக இருப்பதால் கேடு எதுவும் விளைவதில்லை

**Couplet**: Incomings may be scant; but yet, no failure there, If in expenditure you rightly learn to spare

**English Explanation**: Even though the income (of a king) be small, it will not cause his (ruin), if his outgoings be not larger than his income

**Transliteration**: Aakaaru Alavitti Thaayinung Ketillai Pokaaru Akalaak Katai

வலியறிதல்
குறள் 479

அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்

**மு.வ உரை**: பொருளின் அளவு அறிந்து வாழாதவனுடைய வாழ்க்கை (பல வளமும்) இருப்பது போல் தோன்றி இல்லாமல் மறைந்து கெட்டு விடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன் சொத்தின் மதிப்பை அறிந்து அதற்கு ஏற்ப வாழாதவனின் வாழ்க்கை, இருப்பது போல் காட்சி தந்து இல்லாமல் அழிந்துவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: இருப்பது, இயற்றக்கூடியது, இனியும் ஈட்டக்கூடியது ஆகியவற்றின் அளவு அறிந்து செயல் திட்டங்களை வகுத்துக் கொள்ளாவிட்டால், வலிமையோ அல்லது வளமோ இருப்பதுபோல் தோன்றினாலும்கூட இல்லாமல் மறைந்து போய்விடும்

**Couplet**: Who prosperous lives and of enjoyment knows no bound, His seeming wealth, departing, nowhere shall be found

**English Explanation**: The prosperity of him who lives without knowing the measure (of his property), will perish, even while it seems to continue

**Transliteration**: Alavara�ndhu Vaazhaadhaan Vaazhkkai Ulapola Illaakith Thondraak Ketum

வலியறிதல்
குறள் 480

உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை 
வளவரை வல்லைக் கெடும்

**மு.வ உரை**: தனக்கு பொருள் உள்ள அளவை ஆராயாமல் மேற்கொள்ளும் ஒப்புரவினால், ஒருவனுடைய செல்வத்தின் அளவு விரைவில் கெடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொருளாதார நிலையை எண்ணாது பிறர்க்குச் செய்யும் உபகாரத்தால் ஒருவனது செல்வத்தின் அளவு, விரைவில் கெடும்.

**கலைஞர் உரை**: தன்னிடமுள்ள பொருளின் அளவை ஆராய்ந்து பார்க்காமல் அளவின்றிக் கொடுத்துக் கொண்டேயிருந்தால் அவனது வளம் விரைவில் கெடும்

**Couplet**: Beneficence that measures not its bound of means, Will swiftly bring to nought the wealth on which it leans

**English Explanation**: The measure of his wealth will quickly perish, whose liberality weighs not the measure of his property

**Transliteration**: Ulavarai Thookkaadha Oppura Vaanmai Valavarai Vallaik Ketum

காலமறிதல்
குறள் 481

பகல்வெல்லுங் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது

**மு.வ உரை**: காக்கை தன்னைவிட வலிய கோட்டானைப் பகலில் வென்றுவிடும், அதுபோல் பகையை வெல்லக்கருதும் அரசர்க்கும் அதற்கு ஏற்ற காலம் வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன்னைவிடப் பலமுள்ள கோட்டானைக் காக்கை பகலில் வென்றுவிடும்; ஆகவே பகைவரை வெல்ல எண்ணுபவர்க்கு அதற்கு ஏற்ற காலம் அவசியம்.

**கலைஞர் உரை**: பகல் நேரமாக இருந்தால் கோட்டானைக் காக்கைவென்று விடும் எனவே எதிரியை வீழ்த்துவதற்கு ஏற்ற காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்

**Couplet**: A crow will conquer owl in broad daylight; The king that foes would crush, needs fitting time to fight

**English Explanation**: A crow will overcome an owl in the day time; so the king who would conquer his enemy must have (a suitable) time

**Transliteration**: Pakalvellum Kookaiyaik Kaakkai Ikalvellum Vendharkku Ventum Pozhudhu

காலமறிதல்
குறள் 482

பருவத்தோ டொட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு

**மு.வ உரை**: காலத்தோடுப் பொருந்துமாறு ஆராய்ந்து நடத்தல் ( நில்லாத இயல்பு உடைய) செல்வத்தை நீங்காமல் நிற்குமாறு கட்டும் கயிறாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: காலந் தவறாமல் காரியம் ஆற்றுவது, ஓடும் செல்வத்தை ஓடாமல் கட்டும் கயிறு ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: காலம் உணர்ந்து அதற்கேற்பச் செயல்படுதல், அந்த நற்செயலின் வெற்றியை நழுவவிடாமல் கட்டிப்பிணிக்கும் கயிறாக அமையும்

**Couplet**: The bond binds fortune fast is ordered effort made, Strictly observant still of favouring season's aid

**English Explanation**: Acting at the right season, is a cord that will immoveably bind success (to a king)

**Transliteration**: Paruvaththotu Otta Ozhukal Thiruvinaith Theeraamai Aarkkung Kayiru

காலமறிதல்
குறள் 483

அருவினை யென்ப உளவோ கருவியாற்
கால மறிந்து செயின்

**மு.வ உரை**: (செய்யும் செயலை முடிப்பதற்கு வேண்டிய) கருவிகளுடன் ஏற்றக் காலத்தையும் அறிந்து செய்தால் அரிய செயல்கள் என்பது உண்டோ.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செயலைச் செய்து முடிப்பதற்கு ஏற்ற திறமைகளுடனும் தந்திரங்களுடனும், உரிய காலத்தைக் கண்டு ஒரு செயலைச் செய்தால் செய்வதற்கு அரிய செயல் என்று ஏதேனும் உண்டா?

**கலைஞர் உரை**: தேவையான சாதனங்களுடன் உரிய நேரத்தையும் அறிந்து செயல்பட்டால் முடியாதவை என்று எவையுமே இல்லை

**Couplet**: Can any work be hard in very fact, If men use fitting means in timely act

**English Explanation**: Is there anything difficult for him to do, who acts, with (the right) instruments at the right time ?

**Transliteration**: Aruvinai Yenpa Ulavo Karuviyaan Kaalam Arindhu Seyin

காலமறிதல்
குறள் 484

ஞாலங் கருதினுங் கைகூடுங் காலம்
கருதி இடத்தாற் செயின்

**மு.வ உரை**: (செயலை முடிப்பதற்கு ஏற்ற) காலத்தை அறிந்து இடத்தோடு பொருந்துமாறு செய்தால், உலகமே வேண்டும் எனக் கருதினாலும் கைகூடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஏற்ற காலத்தையும் இடத்தையும் அறிந்து ஒரு செயலைச் செய்தால், பூவுலகம் முழுமையையும் வேண்டினாலும் அது கைவசப்படும்.

**கலைஞர் உரை**: உரிய காலத்தையும் இடத்தையும் ஆய்ந்தறிந்து செயல்பட்டால் உலகமேகூடக் கைக்குள் வந்துவிடும்

**Couplet**: The pendant world's dominion may be won, In fitting time and place by action done

**English Explanation**: Though (a man) should meditate (the conquest of) the world, he may accomplish it if he acts in the right time, and at the right place

**Transliteration**: Gnaalam Karudhinung Kaikootung Kaalam Karudhi Itaththaar Seyin

காலமறிதல்
குறள் 485

காலங் கருதி இருப்பர் கலங்காது
ஞாலங் கருது பவர்

**மு.வ உரை**: உலகத்தைக் கொள்ளக் கருதிகின்றவர் அதைப்பற்றி எண்ணிக் கலங்காமல் அதற்கு ஏற்ற காலத்தைக் கருதிக்கொண்டு பொறுத்திருப்பர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பூவுலகம் முழுவதும் வேண்டும் என்போர், ஏற்ற காலத்தை எண்ணித் தவறாமல் காத்து இருப்பர்.

**கலைஞர் உரை**: கலக்கத்துக்கு இடம் தராமல் உரிய காலத்தை எதிர்பார்த்துப் பொறுமையாக இருப்பவர்கள் இந்த உலகத்தையேகூட வென்று காட்டுவார்கள்

**Couplet**: Who think the pendant world itself to subjugate, With mind unruffled for the fitting time must wait

**English Explanation**: They who thoughtfully consider and wait for the (right) time (for action), may successfully meditate (the conquest of) the world

**Transliteration**: Kaalam Karudhi Iruppar Kalangaadhu Gnaalam Karudhu Pavar

காலமறிதல்
குறள் 486

ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து

**மு.வ உரை**: ஊக்கம் மிகுந்தவன் (காலத்தை எதிர்பார்த்து) அடங்கியிருத்தல் போர் செய்யும் ஆட்டுக்கடா தன் பகையைத் தாக்குவதற்க்காகப் பின்னே கால் வாங்குதலைப் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஏற்ற காலம் பார்த்து ஆற்றல் மிக்கவன் காத்திருப்பது சண்டையிடும் ஆட்டுக்கடா, தன் பகைமீது பாய்வதற்காகப் பின்வாங்குவது போன்றதாகும்.

**கலைஞர் உரை**: கொடுமைகளைக் கண்டும்கூட உறுதி படைத்தவர்கள் அமைதியாக இருப்பது அச்சத்தினால் அல்ல; அது ஆட்டுக்கடா ஒன்று தனது பகையைத் தாக்குவதற்குத் தன் கால்களைப் பின்னுக்கு வாங்குவதைப் போன்றதாகும்

**Couplet**: The men of mighty power their hidden energies repress, As fighting ram recoils to rush on foe with heavier stress

**English Explanation**: The self-restraint of the energetic (while waiting for a suitable opportunity), is like the drawing back of a fighting-ram in order to butt

**Transliteration**: Ookka Mutaiyaan Otukkam Porudhakar Thaakkarkup Perun Thakaiththu

காலமறிதல்
குறள் 487

பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்
துள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்

**மு.வ உரை**: அறிவுடையவர் ( பகைவர் தீங்கு செய்த) அப்பொழுதே உடனே புறத்தில் சினம் கொள்ளமாட்டார், (வெல்வதற்கு ஏற்ற) காலம் பார்த்து அகத்தில் சினம் கொள்வார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தம்பகைவர் அடாது செய்தால் அவர் அறியத் தம் பகைமையை அறிவுடையவர், விரைந்து வெளியே காட்டமாட்டார், ஆனால், ஏற்ற காலம் நோக்கிச் சினத்தை மனத்திற்குள் வைத்திருப்பர்.

**கலைஞர் உரை**: பகையை வீழ்த்திட அகத்தில் சினங்கொண்டாலும் அதனை வெளிப்படுத்தாமல் இடம் காலம் இரண்டுக்கும் காத்திருப்பதே அறிவுடையார் செயல்

**Couplet**: The glorious once of wrath enkindled make no outward show, At once; they bide their time, while hidden fires within them glow

**English Explanation**: The wise will not immediately and hastily shew out their anger; they will watch their time, and restrain it within

**Transliteration**: Pollena Aange Puramveraar Kaalampaarththu Ulverppar Olli Yavar

காலமறிதல்
குறள் 488

செறுநரைக் காணிற் சுமக்க இறுவரை
காணிற் கிழக்காந் தலை

**மு.வ உரை**: பகைவரைக் கண்டால் பொறுத்துச் செல்லவேண்டும், அப் பகைவர்க்கு முடிவுகாலம் வந்த போது அவருடைய தலை கீழே விழும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பகைவர்க்கு அழிவுகாலம் வரும்வரை அவரைக் கண்டால் பணிக; அழிவுகாலம் வரும்போது தடை இன்றி அழிந்தபோவர்.

**கலைஞர் உரை**: பகைவர்க்கு முடிவு ஏற்பட்டு அவர்கள் தாமாகவே தலைகீழாகக் கவிழ்ந்திடும் உரிய நேரம் வரும் வரையில் தங்களின் பகையுணர்வைப் பொறுமையுடன் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும்

**Couplet**: If foes' detested form they see, with patience let them bear; When fateful hour at last they spy,- the head lies there

**English Explanation**: If one meets his enemy, let him show him all respect, until the time for his destruction is come; when that is come, his head will be easily brought low

**Transliteration**: Serunaraik Kaanin Sumakka Iruvarai Kaanin Kizhakkaam Thalai

காலமறிதல்
குறள் 489

எய்தற் கரிய தியைந்தக்கால் அந்நிலையே
செய்தற் கரிய செயல்

**மு.வ உரை**: கிடைத்தற்கறிய காலம் வந்து வாய்க்குமானால், அந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு அப்போதே செய்தற்கரியச் செயல்களைச் செய்ய வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அடைவதற்கு அரியதை அடைவதற்கு ஏற்ற காலம் வந்து விட்டால் அப்பொழுதே தான் செய்வதற்கு அரிய செயல்களைச் செய்து கொள்க.

**கலைஞர் உரை**: கிடைப்பதற்கு அரிய காலம் வாயக்கும்போது அதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு அப்போதே செயற்கரிய செய்து முடிக்க வேண்டும்

**Couplet**: When hardest gain of opportunity at last is won, With promptitude let hardest deed be done

**English Explanation**: If a rare opportunity occurs, while it lasts, let a man do that which is rarely to be accomplished (but for such an opportunity)

**Transliteration**: Eydhar Kariyadhu Iyaindhakkaal Annilaiye Seydhar Kariya Seyal

காலமறிதல்
குறள் 490

கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து

**மு.வ உரை**: பொறுத்திருக்கும் காலத்தில் கொக்குப் போல் அமைதியாக இருக்க வேண்டும், காலம் வாய்த்த போது அதன் குத்து போல் தவறாமல் செய்து முடிக்க வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒடுங்கி இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் கொக்கைப் போல் ஒடுங்கிக் காத்து இரு. செயற்படும் நேரம் வந்தபோது கொக்கு தவறாமல் தன் இரையைக் குத்திப் பிடிப்பதுபோல் பிழையின்றிச் செய்து முடி.

**கலைஞர் உரை**: காலம் கைகூடும் வரையில் கொக்குபோல் பொறுமையாகக் காத்திருக்கவேண்டும் காலம் வாய்ப்பாகக் கிடைத்ததும் அது குறி தவறாமல் குத்துவது போல் செய்து முடிக்க வேண்டும்

**Couplet**: As heron stands with folded wing, so wait in waiting hour; As heron snaps its prey, when fortune smiles, put forth your power

**English Explanation**: At the time when one should use self-control, let him restrain himself like a heron; and, let him like it, strike, when there is a favourable opportunity

**Transliteration**: Kokkokka Koompum Paruvaththu Matradhan Kuththokka Seerththa Itaththu

இடனறிதல்
குறள் 491

தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இடங்கண்ட பின்னல் லது

**மு.வ உரை**: முற்றுகை செய்வதற்கு ஏற்ற இடத்தைக் கண்டபின் அல்லாமல் எச் செயலையும் தொடங்கக்கூடாது, பகைவரை இகழவும் கூடாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பகைவரை வளைத்து வெல்லும் இடத்தைக் காணும் முன் எந்தச் செயலையும் தொடங்க வேண்டா; பகைவரை அற்பர் என்று இகழவும் வேண்டா.

**கலைஞர் உரை**: ஈடுபடும் செயல் ஒன்றும் பெரிதல்ல என இகழ்ச்சியாகக் கருதாமல், முற்றிலும் சரியான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து அச்செயலில் இறங்க வேண்டும்

**Couplet**: Begin no work of war, depise no foe, Till place where you can wholly circumvent you know

**English Explanation**: Let not (a king) despise (an enemy), nor undertake any thing (against him), until he has obtained (a suitable) place for besieging him

**Transliteration**: Thotangarka Evvinaiyum Ellarka Mutrum Itanganta Pinal Ladhu

இடனறிதல்
குறள் 492

முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்
ஆக்கம் பலவுந் தரும்

**மு.வ உரை**: மாறுபாடு பொருந்திய வலிமை உடையவர்க்கும் அரணோடு பொருந்தி ஏற்படுகின்ற வெற்றியானது பல வகைப் பயன்களையும் கொடுக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பகை உணர்வுகள் நிறைந்தும், ஆற்றலில் மிகுந்தும் இருப்பவர்க்குப் பாதுகாப்பான இடத்துள் இருப்பது பல பயன்களையும் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: வரும்பகையை எதிர்க்கும் வலிமை இருப்பினும், அத்துடன் அரணைச் சார்ந்து போரிடும் வாய்ப்பும் இணையுமானால் பெரும்பயன் கிட்டும்

**Couplet**: Though skill in war combine with courage tried on battle-field, The added gain of fort doth great advantage yield

**English Explanation**: Even to those who are men of power and expedients, an attack in connection with a fortification will yield many advantages

**Transliteration**: Muranserndha Moimpi Navarkkum Aranserndhaam Aakkam Palavun Tharum

இடனறிதல்
குறள் 493

ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்

**மு.வ உரை**: தக்க இடத்தை அறிந்து தம்மைக் காத்துக் கொண்டு பகைவரிடத்திற் சென்று தம் செயலைச் செய்தால், வலிமை இல்லாதவறும் வலிமை உடையவராக வெல்வர்,

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பலம் இல்லாதவர் என்றாலும்கூட ஏற்ற இடத்தை அறிந்து, தம்மையும் காத்து, பகைவரோடு மோதுபவர், பலம் உள்ளவராய்ப் பகையை அழிப்பர்.

**கலைஞர் உரை**: தாக்குதல் நடத்துவதற்குரிய இடத்தையும் தேர்ந்து, தம்மையும் காத்துக்கொண்டு பகைவருடன் மோதினால் வலிமையில்லாதவர்க்கும் வலிமை ஏற்பட்டு வெற்றி கிட்டும்

**Couplet**: E'en weak ones mightily prevail, if place of strong defence, They find, protect themselves, and work their foes offence

**English Explanation**: Even the powerless will become powerful and conquer, if they select a proper field (of action), and guard themselves, while they make war on their enemies

**Transliteration**: Aatraarum Aatri Atupa Itanarindhu Potraarkan Potrich Cheyin

இடனறிதல்
குறள் 494

எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து
துன்னியார் துன்னிச் செயின்

**மு.வ உரை**: தக்க இடத்தை அறிந்து பொருந்தியவராய்ச் செயலைச் செய்வாராயின், அவரை வெல்ல எண்ணியிருந்த பகைவர் தம் எண்ணத்தை இழந்துவிடுவார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஏற்ற இடத்தை அறிந்து அதைச் சூழ்ந்து செயல் செய்வார் என்றால், அவரை வெல்ல எண்ணிய பகைவர். அவ் எண்ணத்தில் தோல்வி அடைவர்.

**கலைஞர் உரை**: ஏற்ற இடமறிந்து தொடர்ந்து தாக்கினால் பகைவர்கள், வெற்றி என்பதை நினைத்துக்கூடப் பார்க்க மாட்டார்கள்

**Couplet**: The foes who thought to triumph, find their thoughts were vain, If hosts advance, seize vantage ground, and thence the fight maintain

**English Explanation**: If they who draw near (to fight) choose a suitable place to approach (their enemy), the latter, will have to relinquish the thought which they once entertained, of conquering them

**Transliteration**: Enniyaar Ennam Izhappar Itanarindhu Thunniyaar Thunnich Cheyin

இடனறிதல்
குறள் 495

நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற

**மு.வ உரை**: ஆழமுள்ள நீரில் முதலை மற்ற உயிர்களை வெல்லும், ஆனால் நீரிலிருந்து விலகிவந்தால் அந்த முதலையையும் மற்ற உயிர்கள் வென்றுவிடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முதலை நீரில் வெற்றி பெறும்; நீரைவிட்டு வெளியே வந்தால் அதனை மற்றவை வெல்லும்.

**கலைஞர் உரை**: தண்ணீரில் இருக்கும் வரையில்தான் முதலைக்குப் பலம்; தண்ணீரைவிட்டு வெளியே வந்து விட்டால் ஒரு சாதாரண உயிர்கூட அதனை விரட்டி விடும்

**Couplet**: The crocodile prevails in its own flow of water wide, If this it leaves, 'tis slain by anything beside

**English Explanation**: In deep water, a crocodile will conquer (all other animals); but if it leave the water, other animals will conquer it

**Transliteration**: Netumpunalul Vellum Mudhalai Atumpunalin Neengin Adhanaip Pira

இடனறிதல்
குறள் 496

கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
நாவாயும் ஓடா நிலத்து

**மு.வ உரை**: வலிய சக்கரங்களையுடைய பெரியத் தேர்கள் கடலில் ஓடமுடியாது, கடலில் ஓடுகின்ற கப்பல்களும் நிலத்தில் ஓடமுடியாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: வலிய சக்கரங்களை உடைய நெடிய தேர்கள் கடலில் ஒடமாட்டா; கடலில் ஓடும் கப்பல்கள் நிலத்தில் ஓடமாட்டா.

**கலைஞர் உரை**: ஒரு செயலுக்குரிய இடத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பவர் `தேர் கடலிலே ஓடாது' `கப்பல் நிலத்தில் போகாது' என்பதையாவது தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும்

**Couplet**: The lofty car, with mighty wheel, sails not o'er watery main, The boat that skims the sea, runs not on earth's hard plain

**English Explanation**: Wide chariots, with mighty wheels, will not run on the ocean; neither will ships that the traverse ocean, move on the earth

**Transliteration**: Katalotaa Kaalval Netundher Katalotum Naavaayum Otaa Nilaththu

இடனறிதல்
குறள் 497

அஞ்சாமை யல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
எண்ணி யிடத்தாற் செயின்

**மு.வ உரை**: (செய்யும் வழிவகைகமைக்) குறைவில்லாமல் எண்ணித் தக்க இடத்தில் பொருந்திச் செய்தால், அஞ்சாமை அல்லாமல் வேறு துணை வேண்டியதில்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செய்யும் செயலை இடைவிடாமல் எண்ணி, இடம் அறிந்து செயதால், பகைக்குப் பயப்படாத மனஉறுதி போதும்; வேறு துணை தேவை இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: ஒரு செயலுக்குரிய வழி முறைகளைக் குறையின்றிச் சிந்தித்துச் செய்யுமிடத்து, அஞ்சாமை ஒன்றைத் தவிர, வேறு துணை தேவையில்லை

**Couplet**: Save their own fearless might they need no other aid, If in right place they fight, all due provision made

**English Explanation**: You will need no other aid than fearlessness, if you thoroughly reflect (on what you are to do), and select (a suitable) place for your operations

**Transliteration**: Anjaamai Allaal Thunaiventaa Enjaamai Enni Itaththaal Seyin

இடனறிதல்
குறள் 498

சிறுபடையான் செல்லிடஞ் சேரின் உறுபடையான்
ஊக்கம் அழிந்து விடும்

**மு.வ உரை**: சிறிய படை உடையவனுக்குத் தக்கதாக உள்ள இடத்தில் பொருந்தி நின்றால், பெரிய படை உடையவன் தன் ஊக்கம் அழிவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பெரிய படையை உடையவன், சிறிய படையை உடையவன் ஓடி இருக்கும் இடந்தேடிப் போனால், போனவனின் பெருமை அழியும்.

**கலைஞர் உரை**: சிறிய படை என்றாலும் அது தனக்குரிய இடத்தில் இருந்து போரிட்டால் பெரிய படையை வென்று விட முடியும்

**Couplet**: If lord of army vast the safe retreat assail Of him whose host is small, his mightiest efforts fail

**English Explanation**: The power of one who has a large army will perish, if he goes into ground where only a small army can act

**Transliteration**: Sirupataiyaan Sellitam Serin Urupataiyaan Ookkam Azhindhu Vitum

இடனறிதல்
குறள் 499

சிறைநலனுஞ் சீறும் இலரெனினும் மாந்தர்
உறைநிலத்தோ டொட்ட லரிது

**மு.வ உரை**: அரணாகிய நன்மையும் மற்றச் சிறப்பும் இல்லாதவராயினும் பகைவர் வாழ்கின்ற இடத்திற்குச் சென்று அவரைத் தாக்குதல் அரிது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனிதர்கள் வலிமையான கோட்டையும், மிகுந்த பலமும் இல்லாதவர்தாம் என்றாலும் அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கே சென்று தாக்குவது கடினம்.

**கலைஞர் உரை**: பாதுகாப்புக்கான கோட்டையும், மற்றும் பல படைச் சிறப்புகளும் இல்லாதிருப்பினும், அப்பகைவர் வாழும் நிலையான இடத்திற்குப் படையெடுத்துச் சென்று தாக்குவது எளிதான செயல் அல்ல

**Couplet**: Though fort be none, and store of wealth they lack, 'Tis hard a people's homesteads to attack

**English Explanation**: It is a hazardous thing to attack men in their own country, although they may neither have power nor a good fortress

**Transliteration**: Sirainalanum Seerum Ilareninum Maandhar Urainilaththotu Ottal Aridhu

இடனறிதல்
குறள் 500

காலாழ் களரின் நரியடுங் கண்ணஞ்சா
வேலாள் முகத்த களிறு

**மு.வ உரை**: வேல் ஏந்திய வீரரைக் கோர்த்தெடுத்த கொம்பு உடைய யானையையும், கால் ஆழும் சேற்று நில்த்தில் அகப்பட்ட போது நரிகள் கொன்றுவிடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பாகனுக்கு அடங்காததும், தன்னை எதிர்த்துப் பிடித்த வீரனைத் தன் தந்தத்தால் தாக்கித் தூக்கியதுமான ஆண்யானை, கால் புதையும் சேற்றில் சிக்கிக் கொண்டால், நரிகூட அதைக் கொன்றுவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: வேலேந்திய வீரர்களை வீழ்த்துகின்ற ஆற்றல் படைத்த யானை, சேற்றில் சிக்கி விட்டால் அதனை நரிகள் கூடக் கொன்று விடும்

**Couplet**: The jackal slays, in miry paths of foot-betraying fen, The elephant of fearless eye and tusks transfixing armed men

**English Explanation**: A fox can kill a fearless, warrior-faced elephant, if it go into mud in which its legs sink down

**Transliteration**: Kaalaazh Kalaril Nariyatum Kannanjaa Velaal Mukaththa Kaliru

தெரிந்து தெளிதல்
குறள் 501

அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின்
திறந்தெரிந்து தேறப் படும்

**மு.வ உரை**: அறம், பொருள், இன்பம், உயிர்காக அஞ்சும் அச்சம் ஆகிய நான்கு வகையாலும் ஆராயப்பட்ட பிறகே ஒருவன் (ஒரு தொழிலுக்கு உரியவனாகத்) தெளியப்படுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறத்தைக் காக்க அரசைக் கவிழ்ப்போம், சம்பள உயர்வு தராத அரசைக் கவிழ்ப்போம், உனக்காகவே வாழும் பெண் இவள் என்பது போல் கூறி அறம், பணம், பெண் என்னும் மூன்று பொய்க் காரணங்களால் சோதிப்பது, அவனது உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிப்பது போல் நடிப்பது என இந்நான்கு சோதனைகளால் ஒருவனின் மன இயல்பை ஆராய்ந்து அவனைப் பதவிக்குத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: அறவழியில் உறுதியானவனாகவும், பொருள் வகையில் நாணயமானவனாகவும், இன்பம் தேடி மயங்காதவனாகவும், தன்னுயிருக்கு அஞ்சாதவனாகவும் இருப்பவனையே ஆய்ந்தறிந்து ஒரு பணிக்கு அமர்த்த வேண்டும்

**Couplet**: How treats he virtue, wealth and pleasure? How, when life's at stake, Comports himself? This four-fold test of man will full assurance make

**English Explanation**: Let (a minister) be chosen, after he has been tried by means of these four things, viz,-his virtue, (love of) money, (love of) sexual pleasure, and tear of (losing) life

**Transliteration**: Aramporul Inpam Uyirachcham Naankin Thirandherindhu Therap Patum

தெரிந்து தெளிதல்
குறள் 502

குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பரியும்
நாணுடையான் கட்டே தெளிவு

**மு.வ உரை**: நல்லகுடியில் பிறந்து குற்றங்களிலிருந்து நீங்கிப் பழியாச் செயல்களைச் செய்ய அஞ்சுகின்ற நாணம் உடையவனையே நம்பித் தெளிய வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்து குற்றம் ஏதும் இல்லாதவனாய்ப் பழிக்கு அஞ்சி, வெட்கப்படுபவனையே பதவிக்குத் தெரிவு செய்யவேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: குற்றமற்றவனாகவும், பழிச்செயல் புரிந்திட அஞ்சி நாணுகின்றவனாகவும் இருப்பவனையே உயர்குடியில் பிறந்தவன் எனத் தெளிவு கொள்ள வேண்டும்

**Couplet**: Of noble race, of faultless worth, of generous pride That shrinks from shame or stain; in him may king confide

**English Explanation**: (The king's) choice should (fall) on him, who is of good family, who is free from faults, and who has the modesty which fears the wounds (of sin)

**Transliteration**: Kutippirandhu Kutraththin Neengi Vatuppariyum Naanutaiyaan Sutte Thelivu

தெரிந்து தெளிதல்
குறள் 503

அரியகற் றாசற்றார் கண்ணுந் தெரியுங்கால்
இன்மை அரிதே வெளிறு

**மு.வ உரை**: அரிய நூல்களைத் கற்றுத் தேர்ந்து குற்றம் அற்றவரிடத்திலும் ஆராய்ந்துப் பார்க்குமிடத்தில் அறியாமை இல்லாதிருப்பது அருமையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அரிய நூல்களை எல்லாம் கற்று குற்றம் ஏதும் இல்லாதவரே எனினும் கூர்ந்து பார்த்தால் அவரிடமும் அறியாமை இல்லாமல் இராது.

**கலைஞர் உரை**: அரிய நூல்கள் பல கற்றவர் என்றும், எக்குறையும் அற்றவர் என்றும் புகழப்படுவோரைக்கூட அழமாக ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது அவரிடம் அறியாமை என்பது அறவே இல்லை எனக் கணித்துவிட இயலாது

**Couplet**: Though deeply learned, unflecked by fault, 'tis rare to see, When closely scanned, a man from all unwisdom free

**English Explanation**: When even men, who have studied the most difficult works, and who are free from faults, are (carefully) examined, it is a rare thing to find them without ignorance

**Transliteration**: Ariyakatru Aasatraar Kannum Theriyungaal Inmai Aridhe Veliru

தெரிந்து தெளிதல்
குறள் 504

குணநாடிக் குற்றமு நாடி அவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல்

**மு.வ உரை**: ஒருவனுடைய குணங்களை ஆராய்ந்து, பிறகு குற்றங்களையும் ஆராய்ந்து, மிகுதியானவை எவையென ஆராய்ந்து, மிகுந்திப்பவற்றால் தெளிந்து கொள்ள வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவனின் குணங்களை ஆராய்ந்து அவனிடம் இருக்கும் குற்றங்களையும் ஆராய்ந்து இரண்டிலும் எவை அதிகமாக இருக்கின்றன என்பதையும் ஆராய்ந்து குணங்களின் மிகுதியைக் கொண்டே அவனைப் பதவிக்குத் தெரிவு செய்யவேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவரின் குணங்களையும், அவரது குறைகளையும் ஆராய்ந்து பார்த்து அவற்றில் மிகுதியாக இருப்பவை எவை என்பதைத் தெரிந்து அதன் பிறகு அவரைப் பற்றிய ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வரவேண்டும்

**Couplet**: Weigh well the good of each, his failings closely scan, As these or those prevail, so estimate the man

**English Explanation**: Let (a king) consider (a man's) good qualities, as well as his faults, and then judge (of his character) by that which prevails

**Transliteration**: Kunamnaatik Kutramum Naati Avatrul Mikainaati Mikka Kolal

தெரிந்து தெளிதல்
குறள் 505

பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்குந் தத்தங்
கருமமே கட்டளைக் கல்

**மு.வ உரை**: (மக்களுடைய குணங்களாலாகிய) பெருமைக்கும் (குற்றங்களாலாகிய) சிறுமைக்கும் தேர்ந்தறியும் உரைக் கல்லாக இருப்பவை அவரவருடைய செயல்களே ஆகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உயர்ந்த குணத்தையும் சிறுமைக் குணத்தையும் உரசிக்கண்டு அறிவதற்கு ஏற்றக் கட்டளைக்கல் அவரவர் செய்யும் செயல்களே.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவர் செய்யும் காரியங்களையே உரைகல்லாகக் கொண்டு, அவர் தரமானவரா அல்லது தரங்கெட்டவரா என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம்

**Couplet**: Of greatness and of meanness too, The deeds of each are touchstone true

**English Explanation**: A man's deeds are the touchstone of his greatness and littleness

**Transliteration**: Perumaikkum Enaich Chirumaikkum Thaththam Karumame Kattalaik Kal

தெரிந்து தெளிதல்
குறள் 506

அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர்
பற்றிலர் நாணார் பழி

**மு.வ உரை**: சுற்றத்தாறின் தெடர்பு அற்றவரை நம்பித் தெளியக்கூடாது, அவர் உலகத்தில் பற்று இல்லாதவராகையால் பழிக்கு நாண மாட்டார்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உறவு பலம் இல்லாதவரைப் பதவிகளுக்குத் தெரிவு செய்வதைத் தவிர்க்கவும் ஏன் எனில், அவர்களுக்குப் பந்த பாசம் இல்லை. பழிக்கு வெட்கப்படவுமாட்டார்.

**கலைஞர் உரை**: நெறியற்றவர்களை ஒரு பணிக்குத் தேர்வு செய்வது கூடாது அவர்கள் உலகத்தைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல், பழிக்கு நாணாமல் செயல்படுவார்கள்

**Couplet**: Beware of trusting men who have no kith of kin; No bonds restrain such men, no shame deters from sin

**English Explanation**: Let (a king) avoid choosing men who have no relations; such men have no attachment, and thereforehave no fear of crime

**Transliteration**: Atraaraith Therudhal Ompuka Matravar Patrilar Naanaar Pazhi

தெரிந்து தெளிதல்
குறள் 507

காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை எல்லாந் தரும்

**மு.வ உரை**: அறியவேண்டியவற்றை அறியாதிருப்பவரை அன்புடைமை காரணமாக நம்பித்தெளிதல், (தெளிந்தவர்க்கு) எல்லா அறியாமையும் கெடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறியவேண்டியவற்றை அறியாதவர்களை அவர்கள் மீதுள்ள அன்பு காரணமாகப் பதவியில் அமர்த்துவது அறியாமை பலவற்றையும் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: அறிவில்லாதவரை அன்பு காரணமாகத் தேர்வு செய்வது அறியாமை மட்டுமல்ல; அதனால் பயனற்ற செயல்களே விளையும்

**Couplet**: By fond affection led who trusts in men of unwise soul, Yields all his being up to folly's blind control

**English Explanation**: Yields all his being up to folly's blind control

**Transliteration**: Kaadhanmai Kandhaa Arivariyaarth Therudhal Pedhaimai Ellaan Tharum

தெரிந்து தெளிதல்
குறள் 508

தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும்

**மு.வ உரை**: மற்றவனை ஒன்றும் ஆராயாமல் தெளிந்தால் அஃது (அவனுக்கு மட்டும் அல்லாமல்) அவனுடைய வழிமுறையில் தோன்றினவருக்கும் துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நாட்டுச் சிந்தனைகளில் பற்று இல்லாதவனை, அவன் பின்னணி பற்றி ஆராயாது பதவியில் அமர்த்தினால் அச்செயல் நீங்காத துன்பத்தைத் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: ஆராய்ந்து பார்க்காமல் ஒருவரைத் துணையாகத் தேர்வு செய்து, அமர்த்திக் கொண்டால் அவரால் வருங்காலத் தலைமுறையினர்க்கும் நீங்காத துன்பம் விளையும்

**Couplet**: Who trusts an untried stranger, brings disgrace, Remediless, on all his race

**English Explanation**: Sorrow that will not leave even his posterity will come upon him chooses a stranger whose character he has not known

**Transliteration**: Theraan Piranaith Thelindhaan Vazhimurai Theeraa Itumpai Tharum

தெரிந்து தெளிதல்
குறள் 509

தேறற்க யாரையுந் தேராது தேர்ந்தபின்
தேறுக தேறும் பொருள்

**மு.வ உரை**: யாரையும் ஆராயாமல் தெளியக்கூடாது, நன்றாக ஆராய்ந்த பின்னர் அவரிடம் தெளிவாகக் கொள்ளத்தக்க பொருள்களைத் தெளிந்து நம்ப வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எவரையும் ஆராயாமல் பதவியில் அமர்த்த வேண்டா; ஆராய்ந்த பிறகு தேர்ந்தவற்றின்மேல் சந்தேகம் கொள்ளவும் வேண்டா.

**கலைஞர் உரை**: நன்கு ஆராய்ந்து தெளிந்த பிறகு ஒருவரிடம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் ஆராய்ந்து பாராமல் யாரையும் நம்பிவிடக் கூடாது

**Couplet**: Trust no man whom you have not fully tried, When tested, in his prudence proved confide

**English Explanation**: Let (a king) choose no one without previous consideration; after he has made his choice, let him unhesitatingly select for each such duties as are appropriate

**Transliteration**: Therarka Yaaraiyum Theraadhu Therndhapin Theruka Therum Porul

தெரிந்து தெளிதல்
குறள் 510

தேரான் தெளிவுந் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும்

**மு.வ உரை**: ஒருவனை ஆராயாமல் தெளிவடைதலும், ஆராய்ந்து தெளிவடைந்த ஒருவனிடம் ஐயப்படுதலும் ஆகிய இவை நீங்காதத் துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவனை ஆராயாமல் பதவியில் அமர்த்துவதும், அமர்த்தியபின் அவன்மீதே சந்தேகம் கொள்வதும் நீங்காத துன்பத்தைத் தரும்.

**கலைஞர் உரை**: ஆராயாமல் ஒருவரைத் தேர்வு செய்து ஏற்றுக் கொள்வதும், ஆராய்ந்து தேர்வு செய்து ஏற்றுக்கொண்டபின் அவரைக் சந்தேகப்படுவதும் தீராத துன்பத்தைத் தரும்

**Couplet**: Trust where you have not tried, doubt of a friend to feel, Once trusted, wounds inflict that nought can heal

**English Explanation**: To make choice of one who has not been examined, and to entertain doubts respecting one who has been chosen, will produce irremediable sorrow

**Transliteration**: Theraan Thelivum Thelindhaankan Aiyuravum Theeraa Itumpai Tharum

தெரிந்து வினையாடல்
குறள் 511

நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த
தன்மையான் ஆளப் படும்

**மு.வ உரை**: நன்மையும் தீமையுமாகிய இரண்டையும் ஆராய்ந்து நன்மை தருகின்றவற்றையே விரும்புகின்ற இயல்புடையவன் (செயலுக்கு உரியவனாக) ஆளப்படுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒரு செயலை நம்மிடம் செய்யக் கொடுத்தால் அச்செயலின் நன்மை தீமை இரண்டையும் ஆராய்ந்து எது நன்மையோ அதையே செய்ய வேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: நன்மை எது தீமை எது என ஆராய்ந்து அறிந்த, நற்செயலில் மட்டுமே நாட்டங் கொண்டவர்கள் எப்பணியினை ஆற்றிடவும் தகுதி பெற்றவராவார்கள்

**Couplet**: Who good and evil scanning, ever makes the good his joy; Such man of virtuous mood should king employ

**English Explanation**: He should be employed (by a king), whose nature leads him to choose the good, after having weighed both the evil and the good in any undertaking

**Transliteration**: Nanmaiyum Theemaiyum Naati Nalampurindha Thanmaiyaan Aalap Patum

தெரிந்து வினையாடல்
குறள் 512

வாரி பெருக்கி வளம்படுத் துற்றவை
ஆராய்வான் செய்க வினை

**மு.வ உரை**: பொருள் வரும் வழிகளைப் பெருக்கச் செய்து, அவற்றால் வளத்தை உண்டாக்கி, வரும் இடையூறுகளைஆராய்ந்து நீக்க வல்லவனே செயல் செய்ய வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: பொருள் வரும் வழியை விரிவாக்கி, வந்த பொருளால் மேலும் செல்வத்தை வளர்த்து, அப்போது அதனாலும் வரும் இடையூறுகளை ஆராய்ந்து நீக்கக் கூடியவன் பணியாற்றுக.

**கலைஞர் உரை**: வருமானம் வரக்கூடிய வழிகளை விரிவாக்கி, வளங்களையும் பெருக்கி, இடையூறுகளையும் ஆராய்ந்து நீக்கிட வல்லவனே செயலாற்றும் திறனுடையவன்

**Couplet**: Who swells the revenues, spreads plenty o'er the land, Seeks out what hinders progress, his the workman's hand

**English Explanation**: Let him do (the king's) work who can enlarge the sources (of revenue), increase wealth and considerately prevent the accidents (which would destroy it)

**Transliteration**: Vaari Perukki Valampatuththu Utravai Aaraaivaan Seyka Vinai

தெரிந்து வினையாடல்
குறள் 513

அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும்
நன்குடையான் கட்டே தெளிவு

**மு.வ உரை**: அன்பு, அறிவு, ஐயமில்லாமல் தெளியும் ஆற்றல், அவா இல்லாமை ஆகிய இந் நான்கு பண்புகளையும் நிலையாக உடையவனைத் தெளியலாம்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நிர்வாகத்தின்மேல் அன்பு, நிர்வாகத்திற்கு நன்மை தருவதை அறியும் அறிவு, அதற்கான செயல்களைச் செய்யும்போது உறுதி, பணியில் பொருள் வந்தால் அதன்மீது ஆசை இன்மை இந்த நான்கையும் உடையவனிடத்தே பதவி தருவதுதான் தெளிவு.

**கலைஞர் உரை**: அன்பு, அறிவு, செயலாற்றும் திறமை, பேராசைப் படாத குணம் ஆகிய நான்கு பண்புகளையும் நிலையாகப் பெற்றிருப்பவரைத் தேர்வு செய்வதே நலம்

**Couplet**: A loyal love with wisdom, clearness, mind from avarice free; Who hath these four good gifts should ever trusted be

**English Explanation**: Let the choice (of a king) fall upon him who largely possesses these four things, love, knowledge, a clear mind and freedom from covetousness

**Transliteration**: Anparivu Thetram Avaavinmai Innaankum Nankutaiyaan Katte Thelivu

தெரிந்து வினையாடல்
குறள் 514

எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான்
வேறாகும் மாந்தர் பலர்

**மு.வ உரை**: எவ்வகையால் ஆராய்ந்து தெளிந்த பிறகும்(செயலை மேற்க்கொண்டு செய்யும் போது) அச் செயல்வகையால் வேறுபடும் மக்கள் உலகத்தில் பலர் உண்டு.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எல்லா வகையிலும் ஆராய்ந்து உரிய பதவி வழங்கிய பின்னும், செயல் திறத்தால், எதிர்பார்த்த அளவு இல்லாத மாந்தர் பலராவர்.

**கலைஞர் உரை**: எவ்வளவுதான் வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து தெளிந்து தேர்ந்தெடுத்தாலும் செயல்படும் பொழுது வேறுபடுகிறவர்கள் பலர் இருப்பர்

**Couplet**: Even when tests of every kind are multiplied, Full many a man proves otherwise, by action tried

**English Explanation**: Even when (a king) has tried them in every possible way, there are many men who change, from the nature of the works (in which they may be employed)

**Transliteration**: Enaivakaiyaan Theriyak Kannum Vinaivakaiyaan Veraakum Maandhar Palar

தெரிந்து வினையாடல்
குறள் 515

அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற் கல்லால் வினைதான்
சிறந்தானென் றேவற்பாற் றன்று

**மு.வ உரை**: (செய்யும் வழிகளை) அறிந்து இடையூறுகளைத்தாங்கிச் செய்து முடிக்க வல்லவனை அல்லாமல், மற்றவனைச் சிறந்தவன் என்றுக் கருதி ஒருச் செயலைச் செய்யுமாறு ஏவக்கூடாது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: செய்யும் வழிமுறைகளை அறிந்து தடை வந்தாலும் செய்யும் திறமை உடையவனிடம் அன்றி . இவன் நம்மவன் (கட்சி இனம்) என்று எண்ணி, ஒரு செயலை ஒப்படைக்கக்கூடாது.

**கலைஞர் உரை**: ஆய்ந்தறிந்து செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவர்களை அல்லாமல் வேறொருவரைச் சிறந்தவர் எனக் கருதி ஒரு செயலில் ஈடுபடுத்தக் கூடாது

**Couplet**: No specious fav'rite should the king's commission bear, But he that knows, and work performs with patient care

**English Explanation**: (A king's) work can only be accomplished by a man of wisdom and patient endurance; it is not of a nature to be given to one from mere personal attachment

**Transliteration**: Arindhaatrich Cheykirpaarku Allaal Vinaidhaan Sirandhaanendru Evarpaar Randru

தெரிந்து வினையாடல்
குறள் 516

செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோ
டெய்த உணர்ந்து செயல்

**மு.வ உரை**: செய்கின்றவனுடைய தன்மையை ஆராய்ந்து, செயலின் தன்மையையும் ஆராய்ந்து, தக்கக் காலத்தோடு பொறுந்துமாறு உணர்ந்து செய்விக்க வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முதலில் ஒரு செயலைச் செய்ய வேண்டியவனின் தகுதிகளை எண்ணி அவன் செய்ய வேண்டிய செயலின் தகுதியையும் எண்ணி பிறகு அவனையும் அச்செயலையும் செய்யப்படும் காலத்தோடு பொருத்தி எண்ணிச் செயல் செய்க.

**கலைஞர் உரை**: செயலாற்ற வல்லவனைத் தேர்ந்து, செய்யப்பட வேண்டிய செயலையும் ஆராய்ந்த, காலமுணர்ந்து அதனைச் செயல்படுத்தவேண்டும்

**Couplet**: Let king first ask, 'Who shall the deed perform?' and 'What the deed?' Of hour befitting both assured, let every work proceed

**English Explanation**: Let (a king) act, after having considered the agent (whom he is to employ), the deed (he desires to do), and the time which is suitable to it

**Transliteration**: Seyvaanai Naati Vinainaatik Kaalaththotu Eydha Unarndhu Seyal

தெரிந்து வினையாடல்
குறள் 517

இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்
ததனை அவன்கண் விடல்

**மு.வ உரை**: இந்தச் செயலை இக்கருவியால் இன்னவன் செய்துமுடிப்பான் என்று ஆராய்ந்த பிறகே அத் தொழிலை அவனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: இந்தச் செயலை இன்ன ஆள் பலத்தாலும், பொருள் பலத்தாலும் இவன் செய்து முடிப்பான் என்பதை நன்கு எண்ணி அந்தச் செயலை அவனிடம் விடுக.

**கலைஞர் உரை**: ஒரு காரியத்தை ஒருவர் எப்படி செய்து முடிப்பார் என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து, அதற்குப் பிறகு அந்தக் காரியத்தை அவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்

**Couplet**: 'This man, this work shall thus work out,' let thoughtful king command; Then leave the matter wholly in his servant's hand

**English Explanation**: After having considered, "this man can accomplish this, by these means", let (the king) leave with him the discharge of that duty

**Transliteration**: Ithanai Ithanaal Ivanmutikkum Endraaindhu Adhanai Avankan Vital

தெரிந்து வினையாடல்
குறள் 518

வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை
அதற்குரிய னாகச் செயல்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் ஒரு தொழிலைச் செய்வதற்கு உரியவனாக இருப்பதை ஆராய்ந்த பிறகு அவனைத் அத் தொழிலுக்கு உரியவனாகும்படிச் செய்ய வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவனை ஒரு பதவிக்கு உரியவனாக நியமித்த பிறகு, அப்பதவிக்கு உரிய செயல்களை அவனே செய்யுமாறு விட்டுவிடுக.

**கலைஞர் உரை**: ஒரு செயலில் ஈடுபடுவதற்கு ஏற்றவனா என்பதை ஆராய்ந்து அறிந்த பிறகே, அவனை அந்தச் செயலில் ஈடுபடுத்த வேண்டும்

**Couplet**: As each man's special aptitude is known, Bid each man make that special work his own

**English Explanation**: Having considered what work a man is fit for, let (the king) employ him in that work

**Transliteration**: Vinaik Kurimai Naatiya Pindrai Avanai Adharkuriya Naakach Cheyal

தெரிந்து வினையாடல்
குறள் 519

வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே றாக
நினைப்பானை நீங்குந் திரு

**மு.வ உரை**: மேற்க்கொண்ட தொழிலில் எப்போதும் முயற்சி உடையவனின் உறவைத் தவறாக நினைக்கும் தலைவனை விட்டுச் செல்வம் நீங்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன் பதவியில் செயல்திறம் உடையவன் நிர்வாகத்திற்கு வேண்டியவனாக இருக்க, அவனை ஒழிக்க எண்ணிக் கோள் மூட்டுவார் சொல்லை நிர்வாகம் கேட்குமானால் அந்த நிர்வாகத்தை விட்டுச் செல்வத் திருமகள் நீக்குவான்.

**கலைஞர் உரை**: எடுத்த காரியத்தை முடிப்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பவரின் உறவைத் தவறாக எண்ணுபவரை விட்டுப் பெருமை அகன்று விடும்

**Couplet**: Fortune deserts the king who ill can bear, Informal friendly ways of men his tolls who share

**English Explanation**: Prosperity will leave (the king) who doubts the friendship of the man who steadily labours in the discharge of his duties

**Transliteration**: Vinaikkan Vinaiyutaiyaan Kenmaive Raaka Ninaippaanai Neengum Thiru

தெரிந்து வினையாடல்
குறள் 520

நாடோறு நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடா துலகு

**மு.வ உரை**: தொழில் செய்கின்றவன் கோணாதிருக்கும் வரையில் உலகம் கெடாது, ஆகையால் மன்னன் நாள்தோறும் அவனுடைய நிலைமையை ஆராய வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மேல் பதவியில் இருப்பவன் தவறு செய்யாவிட்டால் மக்களும் தவற செய்யார். அதனால் பதவியில் இருப்பவரை நாளும் கவனித்து நிர்வாகம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: உழைப்போர் உள்ளம் வாடாமல் இருக்கும் வரையில் உலகின் செழிப்பும் வாடாமல் இருக்கும் எனவே உழைப்போர் நிலையை ஒவ்வொரு நாளும் அரசினர் ஆய்தறிந்து ஆவன செய்ய வேண்டும்

**Couplet**: Let king search out his servants' deeds each day; When these do right, the world goes rightly on its way

**English Explanation**: Let a king daily examine the conduct of his servants; if they do not act crookedly, the world will not act crookedly

**Transliteration**: 520 Naatorum Naatuka Mannan Vinaiseyvaan Kotaamai Kotaa Thulaku

சுற்றந் தழால்
குறள் 521

பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே உள

**மு.வ உரை**: ஒருவன் வறியவனான காலத்திலும் அவனுக்கும் தமக்கும் இருந்த உறவைப் பாராட்டிப் பேசும் பண்புகள் சுற்றத்தாரிடம் உண்டு.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவன் பிடிமானம் ஏதும் இல்லாமல் எல்லாம் இழந்த நிலையில் இருந்தபோதும், அவனுடன் தங்களுக்கு உள்ள பழந்தொடர்பைக் கூறுவது சுற்றத்தாரிடம் மட்டுமே உண்டு.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவருக்கு வறுமை வந்த நேரத்திலும் அவரிடம் பழைய உறவைப் பாராட்டும் பண்பு உடையவர்களே சுற்றத்தார் ஆவார்கள்

**Couplet**: When wealth is fled, old kindness still to show, Is kindly grace that only kinsmen know

**English Explanation**: Even when (a man's) property is all gone, relatives will act towards him with their accustomed (kindness)

**Transliteration**: Patratra Kannum Pazhaimaipaa Raattudhal Sutraththaar Kanne Ula

சுற்றந் தழால்
குறள் 522

விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
ஆக்கம் பலவுந் தரும்

**மு.வ உரை**: அன்பு நீங்காத சுற்றம் ஒருவனுக்குக் கிடைத்தால், அது மேன்மேலும் வளர்ச்சி குறையாத ஆக்கம் பலவற்றையும் அவனுக்குக் கொடுக்கும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவனுக்கு அன்பு நீங்காத சுற்றம் மட்டும் அமைந்து விடுமானால், அவனுக்கு அது வளர்ச்சி குறையாத செல்வங்கள் பலவற்றையும் கொடுக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: எந்த நிலைமையிலும் அன்பு குறையாத சுற்றம் ஒருவருக்குக் கிடைத்தால் அது அவருக்கு ஆக்கமும், வளர்ச்சியும் அளிக்கக் கூடியதாக அமையும்

**Couplet**: The gift of kin's unfailing love bestows Much gain of good, like flower that fadeless blows

**English Explanation**: If (a man's) relatives remain attached to him with unchanging love, it will be a source of everincreasing wealth

**Transliteration**: Virupparaach Chutram Iyaiyin Arupparaa Aakkam Palavum Tharum

சுற்றந் தழால்
குறள் 523

அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக்
கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று

**மு.வ உரை**: சுற்றத்தாரோடு மனம் கலந்து பழகும் தன்மை இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கை, குளப்பரப்பானது கரையில்லாமல் நீர் நிறைந்தாற் போன்றது.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: சுற்றத்தாரோடு மனந்திறந்து உறவாடாதவன் வாழ்க்கை, கரை இல்லாத குளப்பரப்பில் நீர் நிறைந்திருப்பது போன்றது.

**கலைஞர் உரை**: உற்றார் உறவினர் எனச் சூழ இருப்போருடன் அன்பு கலந்து மகிழ்ந்து பழகாதவனுடைய வாழ்க்கையானது; கரையில்லாத குளத்தில் நீர் நிறைந்ததைப் போலப் பயனற்றதாகி விடும்

**Couplet**: His joy of life who mingles not with kinsmen gathered round, Is lake where streams pour in, with no encircling bound

**English Explanation**: 65 The wealth of one who does not mingle freely with his relatives, will be like the filling of water in a

**Transliteration**: Alavalaa Villaadhaan Vaazhkkai Kulavalaak Kotindri Neernirain Thatru

சுற்றந் தழால்
குறள் 524

சுற்றத்தாற் சுற்றப் படவொழுகல் செல்வந்தான்
பெற்றத்தாற் பெற்ற பயன்

**மு.வ உரை**: தக்கவழியில் செய்யப்படாத முயற்சி பலர் துணையாக நின்று(அதை முடிக்குமாறு) காத்த போதிலும் குறையாகிவிடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தன் சுற்றத்தால் தான் சூழப்படும்படி அவர்களைத் தழுவி வாழ்வதே ஒருவன் செல்வத்தைப் பெற்றதன் பயன் ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: தன் இனத்தார், அன்புடன் தன்னைச் சூழ்ந்து நிற்க வாழும் வாழ்க்கையே ஒருவன் பெற்ற செல்வத்தினால் கிடைத்திடும் பயனாகும்

**Couplet**: The profit gained by wealth's increase, Is living compassed round by relatives in peace

**English Explanation**: To live surrounded by relatives, is the advantage to be derived from the acquisition of wealth

**Transliteration**: Sutraththaal Sutrap Pataozhukal Selvandhaan Petraththaal Petra Payan

சுற்றந் தழால்
குறள் 525

கொடுத்தலும் இன்சொல்லும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தாற் சுற்றப் படும்

**மு.வ உரை**: பொருள் கொடுத்தலும் இன்சொல் கூறுதலுமாகிய இரண்டும் செய்யவல்லவனானால் ஒருவன் தொடர்ந்த பலச் சுற்றத்தால் சூழப்படுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவன் தன் சுற்றத்தார்க்கு வேண்டியதைக் கொடுத்தும், அவர்களிடம் இனிய சொற்களைச் சொல்லியும் வருவான் என்றால், பல்வகைச் சுற்றத்தாராலும் அவன் சூழப்படுவான்.

**கலைஞர் உரை**: வள்ளல் தன்மையும், வாஞ்சைமிகு சொல்லும் உடையவனை அடுத்தடுத்துச் சுற்றத்தார் சூழ்ந்து கொண்டேயிருப்பார்கள்

**Couplet**: Who knows the use of pleasant words, and liberal gifts can give, Connections, heaps of them, surrounding him shall live

**English Explanation**: He will be surrounded by numerous relatives who manifests generosity and affability

**Transliteration**: Kotuththalum Insolum Aatrin Atukkiya Sutraththaal Sutrap Patum

சுற்றந் தழால்
குறள் 526

பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
மருங்குடையார் மாநிலத் தில்

**மு.வ உரை**: பெரிய கொடையாளியாகவும் சினமற்றவனாகவும் ஒருவன் இருந்தால் அவனைப் போல் சுற்றத்தாரை உடையவர் உலகத்தில் யாரும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒருவன் பெருங்கொடையை உடையவனாய், சினத்தை விரும்பாதவனாய் இருப்பான் என்றால் அவனைப் போலச் சுற்றம் உடையவர் உலகில் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: பெரிய கொடையுள்ளம் கொண்டவனாகவும், வெகுண்டு எழும் சீற்றத்தை விலக்கியவனாகவும் ஒருவன் இருந்தால் அவனைப் போல் சுற்றம் சூழ இருப்போர் உலகில் யாரும் இல்லை எனலாம்

**Couplet**: Than one who gifts bestows and wrath restrains, Through the wide world none larger following gains

**English Explanation**: No one, in all the world, will have so many relatives (about him), as he who makes large gift, and does not give way to anger

**Transliteration**: Perungotaiyaan Penaan Vekuli Avanin Marungutaiyaar Maanilaththu Il

சுற்றந் தழால்
குறள் 527

காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும் 
அன்னநீ ரார்க்கே உள

**மு.வ உரை**: காக்கை (தனக்கு கிடைத்ததை) மறைத்து வைக்காமல் சுற்றத்தைக் கூவி அழைத்து உண்ணும். ஆக்கமும் அத்தகைய இயல்பு உடையவர்க்கே உண்டு.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: காக்கை தன் உணவை மறைக்காமல், தன் இனத்தைச் சத்தமிட்டு அழைத்து உண்ணும்; இதுபோன்ற குணம் உடையவர்க்கே செல்வமும் உள ஆகும்.

**கலைஞர் உரை**: தனக்குக் கிடைத்ததை மறைக்காமல் தனது சுற்றத்தைக் கூவி அழைத்துக் காக்கை உண்ணும் அந்தக் குணம் உடையவர்களுக்கு மட்டுமே உலகில் உயர்வு உண்டு

**Couplet**: The crows conceal not, call their friends to come, then eat; Increase of good such worthy ones shall meet

**English Explanation**: The crows do not conceal (their prey), but will call out for others (to share with them) while they eat it; wealth will be with those who show a similar disposition (towards their relatives)

**Transliteration**: Kaakkai Karavaa Karaindhunnum Aakkamum Annanee Raarkke Ula

சுற்றந் தழால்
குறள் 528

பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர்

**மு.வ உரை**: அரசன் எல்லாரையும் பொதுவகையாக நோக்காமல், அவரவர் சிறப்புக்கு ஏற்றவாறு நோக்கினால், அதை விரும்பி சுற்றமாக வாழ்கின்றவர் பலர் ஆவர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: சுற்றத்தார் எல்லாரையும் ஒன்று போலவே எண்ணாமல், அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப ஆட்சியாளன் உபசரிப்பான் என்றால், அச்சிறப்பை எண்ணி அவனை விடாமல் வாழும் சுற்றத்தார் பலராவர்.

**கலைஞர் உரை**: அனைத்து மக்களும் சமம் எனினும், அவரவர்க்குரிய ஆற்றலுக்கேற்ப அவர்களைப் பயன்படுத்திக் கொண்டால், அந்த அரசை அனைவரும் அரணாகச் சூழ்ந்து நிற்பர்

**Couplet**: Where king regards not all alike, but each in his degree, 'Neath such discerning rule many dwell happily

**English Explanation**: Many relatives will live near a king, when they observe that he does not look on all alike, but that he looks on each man according to his merit

**Transliteration**: Podhunokkaan Vendhan Varisaiyaa Nokkin Adhunokki Vaazhvaar Palar

சுற்றந் தழால்
குறள் 529

தமராகித் தற்றுறந்தார் சுற்றம் அமராமைக்
காரண மின்றி வரும்

**மு.வ உரை**: முன் சுற்றத்தாறாக இருந்து பின் ஒருக் காரணத்தால் பிரிந்தவரின் உறவு, அவ்வாறு அவர் பொருந்தாமலிருந்த காரணம் நீங்கியபின் தானே வந்து சேரும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: முன்பு தன் அரசியல் இயக்கத்தில் இருந்து, ஆட்சியாளனிடம் உள்ள ஒழுக்கமின்மை காரணமாகப் பிரிந்து போனவர்கள், ஆட்சியாளனிடம் அந்தக் குற்றம் இல்லாது போனதைக் கண்டு அவர்களாகவே திரும்ப வருவர்.

**கலைஞர் உரை**: உறவினராக இருந்து ஏதோ ஒரு காரணம் கூறிப் பிரிந்து சென்றவர்கள், அந்தக் காரணம் பொருந்தாது என்று உணரும்போது மீண்டும் உறவு கொள்ள வருவார்கள்

**Couplet**: Who once were his, and then forsook him, as before Will come around, when cause of disagreement is no more

**English Explanation**: Those who have been friends and have afterwards forsaken him, will return and join themselves (to him), when the cause of disagreement is not to be found in him

**Transliteration**: Thamaraakik Thatrurandhaar Sutram Amaraamaik Kaaranam Indri Varum

சுற்றந் தழால்
குறள் 530

உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன்
இழைத்திருந் தெண்ணிக் கொளல்

**மு.வ உரை**: தன்னிடமிருந்து பிரிந்து சென்று பின் ஒருக் காரணம்பற்றித் திரும்பிவந்தவனை, அரசன் அவன் நாடிய உதவியைச் செய்து ஆராய்ந்து உறவு கொள்ள வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஒரு காரணமும் இல்லாமல், தானே இயக்கத்தை விட்டுப் பிரிந்து போன ஒருவன் ஏதோ ஒரு காரணத்தோடு திரும்ப வந்தாள் என்றால், ஆட்சியாளன் பொறுத்து இருந்து, ஆராய்ந்து அவனைச் சேர்த்துக் கொள்க.

**கலைஞர் உரை**: ஏதோ காரணம் கற்பித்துப் பிரிந்து போய், மீண்டும் தலைவனிடம் தக்க காரணத்தினால் வந்தவரை, நன்கு ஆராய்ந்து ஏற்றுக் கொள்ளல் வேண்டும்

**Couplet**: Who causeless went away, then to return, for any cause, ask leave; The king should sift their motives well, consider, and receive

**English Explanation**: When one may have left him, and for some cause has returned to him, let the king fulfil the object (for which he has come back) and thoughtfully receive him again

**Transliteration**: Uzhaippirindhu Kaaranaththin Vandhaanai Vendhan Izhaith Thirundhu Ennik Kolal

பொச்சாவாமை
குறள் 531

இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த 
உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு

**மு.வ உரை**: பெரிய உவகையால் மகிழ்ந்திருக்கும் போது மறதியால் வரும் சோர்வு, ஒருவனுக்கு வரம்பு கடந்த சினம் வருவதைவிடத் தீமையானதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மிகுந்த மகிழ்ச்சிப் பெருக்கால் வரும் மறதி, அளவு கடந்த கோபத்தைக் காட்டிலும் கொடுமையானது.

**கலைஞர் உரை**: அகமகிழ்ச்சியினால் ஏற்படும் மறதி, அடங்காத சினத்தினால் ஏற்படும் விளைவை விடத் தீமையானது

**Couplet**: 'Tis greater ill, it rapture of o'erweening gladness to the soul Bring self-forgetfulness than if transcendent wrath control

**English Explanation**: More evil than excessive anger, is forgetfulness which springs from the intoxication of great joy

**Transliteration**: Irandha Vekuliyin Theedhe Sirandha Uvakai Makizhchchiyir Sorvu

பொச்சாவாமை
குறள் 532

பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை
நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு

**மு.வ உரை**: நாள் தோறும் விடாமல் வரும் வறுமை அறிவைக் கொல்வது போல, ஒருவனுடைய புகழை அவனுடைய மறதிக் கொன்று விடும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நித்த வறுமை அறிவைக் கொன்றுவிடுவது போல, மறதி புகழைக் கெடுத்துவிடும்.

**கலைஞர் உரை**: நாளும் தொடர்ந்து வாட்டுகின்ற வறுமை, அறிவை அழிப்பது போல மறதி, புகழை அழித்து விடும்

**Couplet**: Perpetual, poverty is death to wisdom of the wise; When man forgets himself his glory dies

**English Explanation**: Forgetfulness will destroy fame, even as constant poverty destroys knowledge

**Transliteration**: Pochchaappuk Kollum Pukazhai Arivinai Nichcha Nirappuk Kon Raangu

பொச்சாவாமை
குறள் 533

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை யதுவுலகத்
தெப்பானூ லோர்க்குந் துணிவு

**மு.வ உரை**: மறதியால் சோர்ந்து நடப்பவர்க்குப் புகழுடன் வாழும் தன்மையில்லை, அஃது உலகத்தில் எப்படிப்பட்டநூலோர்க்கும் ஒப்ப முடிந்த முடிப்பாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மறதியை உடையவர்க்குப் புகழ் உடைமை இல்லை; இது இவ்வுலகத்தில் எந்தத் துறை நுகர்வோர்க்கும் முடிவான கருத்தாகும்.

**கலைஞர் உரை**: மறதி உடையவர்களுக்கு, மங்காப் புகழ் இல்லை என்பதே அனைத்தும் கற்றுணர்ந்த அறிஞர்களின் முடிவான கருத்தாகும்

**Couplet**: 'To self-oblivious men no praise'; this rule Decisive wisdom sums of every school

**English Explanation**: Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world

**Transliteration**: Pochchaappaark Killai Pukazhmai Adhuulakaththu Eppaalnoo Lorkkum Thunivu

பொச்சாவாமை
குறள் 534

அச்ச முடையார்க் கரணில்லை ஆங்கில்லை
பொச்சாப் புடையார்க்கு நன்கு

**மு.வ உரை**: உள்ளத்தில் அச்சம் உடையவர்க்குப் புறத்திலே அரண் இருந்து பயன் இல்லை, அதுபோல் மறதி உடையவர்க்கு நல்ல நிலை வாய்த்தும் பயன் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மனத்துள் பயம் உள்ளவர்க்கு எத்தகைய பாதுகாப்பாலும் பயன் இல்லை. அதுபோலவே மறதி உடையவர்க்கும் பாதுகாப்பால் பயன் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: பயத்தினால் நடுங்குகிறவர்களுக்குத் தம்மைச் சுற்றிப் பாதுகாப்புக்கான அரண் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் எந்தப் பயனுமில்லை அதைப் போலவே என்னதான் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் மறதி உடையவர்களுக்கு அந்த நிலையினால் எந்தப் பயனுமில்லை

**Couplet**: 'To cowards is no fort's defence'; e'en so The self-oblivious men no blessing know

**English Explanation**: Just as the coward has no defence (by whatever fortifications ha may be surrounded), so the thoughtless has no good (whatever advantages he may possess)

**Transliteration**: Achcha Mutaiyaarkku Aranillai Aangillai Pochchaap Putaiyaarkku Nanku

பொச்சாவாமை
குறள் 535

முன்னுறக் காவா திழுக்கியான் தன்பிழை
பின்னூ றிரங்கி விடும்

**மு.வ உரை**: வரும் இடையூறுகளை முன்னே அறிந்துக் காக்காமல் மறந்து சோர்ந்தவன், பின்பு அவை வந்துற்றபோது தன் பிழையை நினைத்து இரங்குவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: துன்பங்கள் வரும் முன்பே அவற்றைத் தடுக்காமல் மறந்திருந்தவன், பின் அவை வந்தபோது தடுக்க முடியாமல் தன் பிழையை எண்ணி வருந்துவான்.

**கலைஞர் உரை**: முன்கூட்டியே சிந்தித்துத் தன்னைக் காத்துக் கொள்ளத் தவறியவன், துன்பம் வந்தபிறகு தன் பிழையை எண்ணிக் கவலைப்பட நேரிடும்

**Couplet**: To him who nought foresees, recks not of anything, The after woe shall sure repentance bring

**English Explanation**: The thoughtless man, who provides not against the calamities that may happen, will afterwards repent for his fault

**Transliteration**: Munnurak Kaavaadhu Izhukkiyaan Thanpizhai Pinnooru Irangi Vitum

பொச்சாவாமை
குறள் 536

இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
வாயின் அதுவொப்ப தில்

**மு.வ உரை**: யாரிடத்திலும் எக்காலத்திலும் மறந்தும் சோர்ந்திருக்காதத் தன்மை தவறாமல் பொருந்தியிருக்குமானால், அதற்கு ஒப்பான நன்மை வேறொன்றும் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: எவரிடத்திலேனும் எப்போதும் விடாமல் மறதி இல்லாத குணம் மட்டும் இருக்கும் என்றால், அதைப் போன்ற நன்மை வேறு இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: ஒருவரிடம், மறவாமை என்னும் பண்பு தவறாமல் பொருந்தியிருக்குமேயானால், அதைவிட அவருக்கு நன்மை தரக்கூடியது வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது

**Couplet**: Towards all unswerving, ever watchfulness of soul retain, Where this is found there is no greater gain

**English Explanation**: There is nothing comparable with the possession of unfailing thoughtfulness at all times; and towards all persons

**Transliteration**: Izhukkaamai Yaarmaattum Endrum Vazhukkaamai Vaayin Adhuvoppadhu Il

பொச்சாவாமை
குறள் 537

அரியவென் றாகாத இல்லைபொச் சாவாக்
கருவியாற் போற்றிச் செயின்

**மு.வ உரை**: மறவாமை என்னும் கருவிகொண்டு (கடமைகளைப்) போற்றிச் செய்தால், செய்வதற்கு அரியவை என்று ஒருவனால் முடியாத செயல்கள் இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: மறதி இல்லாத மனத்தால் எண்ணிச் செய்தால் ஒருவருக்குச் செய்ய முடியாதது என்று எதுவும் இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: மறதியில்லாமலும், அக்கறையுடனும் செயல்பட்டால், முடியாதது என்று எதுவுமே இல்லை

**Couplet**: Though things are arduous deemed, there's nought may not be won, When work with mind's unslumbering energy and thought is done

**English Explanation**: There is nothing too difficult to be accomplished, if a man set about it carefully, with unflinching endeavour

**Transliteration**: Ariyaendru Aakaadha Illaipoch Chaavaak Karuviyaal Potrich Cheyin

பொச்சாவாமை
குறள் 538

புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டுஞ் செய்யா
திகழ்ந்தார்க் கெழுமையும் இல்

**மு.வ உரை**: சான்றோர் புகழ்ந்து சொல்லியச் செயல்களைப் போற்றிச் செய்யவேண்டும், அவ்வாறு செய்யாமல் மறந்து சோர்ந்தவர்க்கு ஏழுப் பிறப்பிலும் நன்மை இல்லை.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உயர்ந்தோர் புகழ்ந்து சொன்னவற்றை விரும்பிக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். கடைப்பிடிக்க மறந்தவர்க்கு ஏழு பிறப்பிலும் நன்மை இல்லை.

**கலைஞர் உரை**: புகழுக்குரிய கடமைகளைப் போற்றிச் செய்திடல் வேண்டும் அப்படிச் செய்யாமல் புறக்கணிக்கப்பவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் உயர்வே இல்லை

**Couplet**: Let things that merit praise thy watchful soul employ; Who these despise attain through sevenfold births no joy

**English Explanation**: Let (a man) observe and do these things which have been praised (by the wise); if he neglects and fails to perform them, for him there will be no (happiness) throughout the seven births

**Transliteration**: Pukazhndhavai Potrich Cheyalventum Seyyaadhu Ikazhndhaarkku Ezhumaiyum Il

பொச்சாவாமை
குறள் 539

இகழ்ச்சியிற் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து

**மு.வ உரை**: தாம் தம் மகிழ்ச்சியால் செருக்குக் கொண்டு கடமையை மறந்திருக்கும் போது, அவ்வாறு சோர்ந்திருந்த காரணத்தால் முற்காலத்தில் அழிந்தவரை நினைக்க வேண்டும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: தம் மகிழ்ச்சியில் மனவலிமை பெறும்பொழுது எல்லாம் முற்காலத்தில் மகிழ்ச்சியால் மறதி கொண்டு அழிந்தவர்களை நினைவிற் கொள்க.

**கலைஞர் உரை**: மமதையால் பூரித்துப்போய்க் கடமைகளை மறந்திருப்பவர்கள், அப்படி மறந்துபோய் அழிந்து போனவர்களை நினைத்துப் பார்த்துத் திருந்திக் கொள்ள வேண்டும்

**Couplet**: Think on the men whom scornful mind hath brought to nought, When exultation overwhelms thy wildered thought

**English Explanation**: Let (a king) think of those who have been ruined by neglect, when his mind is elated with joy

**Transliteration**: Ikazhchchiyin Kettaarai Ulluka Thaandham Makizhchchiyin Maindhurum Pozhdhu

பொச்சாவாமை
குறள் 540

உள்ளிய தெய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான்
உள்ளிய துள்ளப் பெறின்

**மு.வ உரை**: ஒருவன் எண்ணியதை விடாமல் எண்ணி (சோர்வில்லாமல்) இருக்கப் பெற்றால், அவன் கருதியதை அடைதல் எளிதாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நினைத்ததைத் தொடர்ந்து நினைத்துக் கொண்டிருக்க முடியுமானால் நினைத்ததை நினைத்தபடியே அடைவது எளிது.

**கலைஞர் உரை**: கொண்ட குறிக்கோளில் ஊக்கத்துடன் இருந்து அதில் வெற்றி காண்பதிலேயே நாட்டமுடையவர்களுக்கு அந்தக் குறிக்கோளை அடைவது எளிதானதாகும்

**Couplet**: 'Tis easy what thou hast in mind to gain, If what thou hast in mind thy mind retain

**English Explanation**: It is easy for (one) to obtain whatever he may think of, if he can again think of it

**Transliteration**: Ulliyadhu Eydhal Elidhuman Matrundhaan Ulliyadhu Ullap Perin

செங்கோன்மை
குறள் 541

ஓர்ந்துகண் ணோடா திறைபுரிந் தியார்மாட்டும்
தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை

**மு.வ உரை**: யாரிடத்திலும் (குற்றம் இன்னதென்று) ஆராய்ந்து, கண்ணோட்டம் செய்யாமல் நடுவுநிலைமைப் பொருந்தி (செய்யத்தக்கதை) ஆராய்ந்து செய்வதே நீதிமுறையாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: குடிமக்கள் செய்யும் குற்றத்தை ஆய்ந்து எவரிடத்தும் விருப்பு, வெறுப்பு இல்லாமல், நடுநிலையோடு நூல்வழி ஆராய்ந்து, குற்றத்திற்கு ஏற்ற தண்டனையை வழங்குவதே நேர்மையான ஆட்சி.

**கலைஞர் உரை**: குற்றம் இன்னதென்று ஆராய்ந்து எந்தப் பக்கமும் சாயாமல் நடுவுநிலைமை தவறாமல் வழங்கப்படுவதே நீதியாகும்

**Couplet**: Search out, to no one favour show; with heart that justice loves Consult, then act; this is the rule that right approves

**English Explanation**: To examine into (the crimes which may be committed), to show no favour (to any one), to desire to act with impartiality towards all, and to inflict (such punishments) as may be wisely resolved on,

**Transliteration**: Orndhukan Notaadhu Iraipurindhu Yaarmaattum Therndhusey Vaqdhe Murai

செங்கோன்மை
குறள் 542

வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோனோக்கி வாழுங் குடி

**மு.வ உரை**: உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் மழையை நம்பி வாழ்கின்றன, அதுபோல் குடிமக்கள் எல்லாம் அரசனுடைய செங்கோலை நோக்கி வாழ்கின்றனர்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: உயிர்கள் எல்லாம் மழையை எதிர்பார்த்தே வாழும்; குடிமக்களோ ஆளுவோரின் நேர்மையான ஆட்சியை எதிர்பார்த்தே வாழ்வர்.

**கலைஞர் உரை**: உலகில் உள்ள உயிர்கள் வாழ்வதற்கு மழை தேவைப்படுவது போல ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் வாழ்வதற்கு நல்லாட்சி தேவைப்படுகிறது

**Couplet**: All earth looks up to heav'n whence raindrops fall; All subjects look to king that ruleth all

**English Explanation**: When there is rain, the living creation thrives; and so when the king rules justly, his subjects thrive

**Transliteration**: Vaanokki Vaazhum Ulakellaam Mannavan Kol Nokki Vaazhung Kuti

செங்கோன்மை
குறள் 543

அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல்

**மு.வ உரை**: அந்தணர் போற்றும் மறைநூலுக்கும் அறத்திற்கும் அடிப்படையாய் நின்று உலகத்தைக் காப்பது அரசனுடைய செங்கோலாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அறிவை வளர்த்துக் கொள்பவர்தம் ஞான நூல்களுக்கும், அறத்திற்கும் அடிப்படையாய் இருப்பது ஆளுவோரின் நேர்மையான ஆட்சியே.

**கலைஞர் உரை**: ஓர் அரசின் செங்கோன்மைதான் அறவோர் நூல்களுக்கும் அறவழிச் செயல்களுக்கும் அடிப்படையாக அமையும்

**Couplet**: Learning and virtue of the sages spring, From all-controlling sceptre of the king

**English Explanation**: The sceptre of the king is the firm support of the Vedas of the Brahmin, and of all virtues therein described

**Transliteration**: Andhanar Noorkum Araththirkum Aadhiyaai Nindradhu Mannavan Kol

செங்கோன்மை
குறள் 544

குடிதழீஇக் கோலோச்சு மாநில மன்னன்
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு

**மு.வ உரை**: குடிகளை அன்போடு அணைத்துக் கொண்டு செங்கோல் செலுத்துகின்ற அரசனுடைய அடியைப்பொருந்தி உலகம் நிலை பெறும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: குடிமக்களை அணைத்துக் கொண்டு, நேர்மையான ஆட்சியை நடத்தும் சிறந்த ஆட்சியாளரின் கால்களைச் சுற்றியே மக்கள் வாழ்வர்.

**கலைஞர் உரை**: குடிமக்களை அரவணைத்து ஆட்சி நடத்தும் நல்லரசின் அடிச்சுவட்டை நானிலமே போற்றி நிற்கும்

**Couplet**: Whose heart embraces subjects all, lord over mighty land Who rules, the world his feet embracing stands

**English Explanation**: The world will constantly embrace the feet of the great king who rules over his subjects with love

**Transliteration**: Kutidhazheeik Kolochchum Maanila Mannan Atidhazheei Nirkum Ulaku

செங்கோன்மை
குறள் 545

இயல்புளிக் கோலோச்சு மன்னவ னாட்ட
பெயலும் விளையுளுந் தொக்கு

**மு.வ உரை**: நீதி முறைப்படி செங்கோல் செலுத்தும் அரசனுடைய நாட்டில் பருவ மழையும் நிறைந்த விளைவும் ஒருசேர ஏற்படுவனவாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அரச நீதிநூல்கள் கூறியபடி, நேர்மையாக ஆளும் ஆட்சியாளரிடம் பருவமழையும், குறையாத விளைச்சலும் சேர்ந்தே இருக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: நீதி வழுவாமல் ஓர் அரசு நாட்டில் இருக்குமேயானால் அது, பருவகாலத்தில் தவறாமல் பெய்யும் மழையினால் வளமான விளைச்சல் கிடைப்பதற்கு ஒப்பானதாகும்

**Couplet**: Where king, who righteous laws regards, the sceptre wields, There fall the showers, there rich abundance crowns the fields

**English Explanation**: Rain and plentiful crops will ever dwell together in the country of the king who sways his sceptre with justice

**Transliteration**: Iyalpulik Kolochchum Mannavan Naatta Peyalum Vilaiyulum Thokku

செங்கோன்மை
குறள் 546

வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉங் கோடா தெனின்

**மு.வ உரை**: ஒருவனுக்கு வெற்றி பெற்றுத் தருவது வேல் அன்று, அரசனுடைய செங்கோலே ஆகும், அச் செங்கோலும் கோணாதிருக்குமாயின்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆட்சியாளருக்கு வெற்றி தருவது ஆயுதம் அன்று; அவரின் நேரிய ஆட்சியே; அதுவும் தவறான ஆட்சியாக இல்லாதிருக்க வேண்டும்.

**கலைஞர் உரை**: ஓர் அரசுக்கு வெற்றியைத் தருவது பகைவரை வீழ்த்தும் வேலல்ல; குடிமக்களை வாழவைக்கும் வளையாத செங்கோல்தான்

**Couplet**: Not lance gives kings the victory, But sceptre swayed with equity

**English Explanation**: It is not the javelin that gives victory, but the king's sceptre, if it do no injustice

**Transliteration**: Velandru Vendri Tharuvadhu Mannavan Koladhooung Kotaa Thenin

செங்கோன்மை
குறள் 547

இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை 
முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்

**மு.வ உரை**: உலகத்தை எல்லாம் அரசன் காப்பாற்றுவான், நீதிமுறை கெடாதவாறு ஆட்சி செய்வானாயின் அரசனை அந்த முறையே காப்பாற்றும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: ஆட்சியாளர் பூமியைக் காப்பர்; அவரையோ அவரது குறையற்ற நேர்மையான ஆட்சி காக்கும்.

**கலைஞர் உரை**: நீதி வழுவாமல் ஓர் அரசு நடைபெற்றால் அந்த அரசை அந்த நீதியே காப்பாற்றும்

**Couplet**: The king all the whole realm of earth protects; And justice guards the king who right respects

**English Explanation**: The king defends the whole world; and justice, when administered without defect, defends the king

**Transliteration**: Iraikaakkum Vaiyakam Ellaam Avanai Muraikaakkum Muttaach Cheyin

செங்கோன்மை
குறள் 548

எண்பதத்தான் ஓரா முரறசெய்யா மன்னவன்
தண்பதத்தான் தானே கெடும்

**மு.வ உரை**: எளிய செவ்வி உடையவனாய் ஆராய்ந்து நீதி முறை செய்யாத அரசன், தாழ்ந்த நிலையில் நின்று (பகைவரில்லாமலும் ) தானே கெடுவான்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: நீதி தேடி வருவார்க்கு எளிய காட்சியாளனாய், நீதி தேடுவார் சொல்வதைப் பலவகை நூலாரோடும், ஆராய்ந்து நீதி வழங்காத ஆட்சியாளன். பாவமும் பலியும் எய்தித் தானே அழிவான்.

**கலைஞர் உரை**: ஆடம்பரமாகவும், ஆராய்ந்து நீதி வழங்காமலும் நடைபெறுகிற அரசு தாழ்ந்த நிலையடைந்து தானாகவே கெட்டொழிந்து விடும்

**Couplet**: Hard of access, nought searching out, with partial hand The king who rules, shall sink and perish from the land

**English Explanation**: The king who gives not facile audience (to those who approach him), and who does not examine and pass judgment (on their complaints), will perish in disgrace

**Transliteration**: Enpadhaththaan Oraa Muraiseyyaa Mannavan Thanpadhaththaan Thaane Ketum

செங்கோன்மை
குறள் 549

குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றங் கடிதல்
வடுவன்று வேந்தன் தொழில்

**மு.வ உரை**: குடிகளைப் பிறர் வருந்தாமல் காத்து, தானும் வருந்தாமல் காப்பாற்றி, அவற்களுடைய குற்றங்களைத் தக்க தண்டனையால் ஒழித்தல், அரசனுடைய தொழில் பழி அன்று.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: அயலவர் அழிக்காமல் குடிமக்களையும் தன்னையும் காத்து, குடிகளின் குறைகளைக் களைந்து நேரிய ஆட்சி செய்வது, ஆட்சியாளருக்குக் குறை ஆகாது. அது அவர் தொழில்.

**கலைஞர் உரை**: குடிமக்களைப் பாதுகாத்துத் துணை நிற்பதும், குற்றம் செய்தவர்கள் யாராயினும் தனக்கு இழுக்கு வரும் என்று கருதாமல் தண்டிப்பதும் அரசின் கடமையாகும்

**Couplet**: Abroad to guard, at home to punish, brings No just reproach; 'tis work assigned to kings

**English Explanation**: 68 In guarding his subjects (against injury from others), and in preserving them himself; to punish crime

**Transliteration**: Kutipurang Kaaththompik Kutram Katidhal Vatuvandru Vendhan Thozhil

செங்கோன்மை
குறள் 550

கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ்
களைகட் டதனொடு நேர்

**மு.வ உரை**: கொடியவர் சிலரைக் கொலைத்தண்டனையால் அரசன் ஒறுத்தல் பயிரைக் காப்பாற்றக் களையைச் களைவதற்க்கு நிகரான செயலாகும்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: கொடியவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துத் தக்கவரைக் காப்பது, உழவன் களையைக் களைந்து பயிரைக் காப்பதற்குச் சமம்.

**கலைஞர் உரை**: கொலை முதலிய கொடுமைகள் புரிவோரை, ஓர் அரசு தண்டனைக்குள்ளாக்குவது பயிரின் செழிப்புக்காகக் களை எடுப்பது போன்றதாகும்

**Couplet**: By punishment of death the cruel to restrain, Is as when farmer frees from weeds the tender grain

**English Explanation**: For a king to punish criminals with death, is like pulling up the weeds in the green corn

**Transliteration**: Kolaiyir Kotiyaarai Vendhoruththal Paingoozh Kalaikat Tadhanotu Ner

கொடுங்கோன்மை
குறள் 551

கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்
டல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து

**மு.வ உரை**: குடிகளை வருத்தும் தொழிலை மேற்கொண்டு, முறையல்லாத செயல்களைச் செய்து நடக்கும் அரசன் கொலைத் தொழிலைக் கொண்டவரை விடக் கொடியவன்.

**சாலமன் பாப்பையா உரை**: குடிமக்களின் பொருள்மீது ஆசை கொண்டு அவர்களைத் துன்புறுத்தித் தவறாக ஆளும் அரசு பகைகொண்டு பிறரைக் கொலை செய்பவரைக் காட்டிலும் கொடியது.

**கலைஞர் உரை**: அறவழி மீறிக் குடிமக்களைத் துன்புறுத்தும் அரசு, கொலையைத் தொழிலாகக் கொண்டவரைவிடக் கொடியதாகும்

**Couplet**: Than one who plies the murderer's trade, more cruel is the king Who all injustice works, his subjects harassing

**English Explanation**: The king who gives himself up to oppression and acts unjustly (towards his subjects) is more cruel than the man who leads the life of a murderer

**Transliteration**: Kolaimerkon Taarir Kotidhe Alaimerkontu Allavai Seydhozhukum Vendhu

கொடுங்கோன்மை
குறள் 552

வேலொடு நின்ற