arrow_back

வாலிழந்த பன்றிக் குட்டி

வாலிழந்த பன்றிக் குட்டி

Anitha Ramkumar


License: Creative Commons
Source: StoryWeaver (storyweaver.org.in)

பன்றிக் குட்டியான பொங்கலுக்கு ஒரு சிறிய சிக்கல்! பரபரப்பான சாகசங்களைத் தேடி அவளுடைய வால் மட்டும் அடிக்கடி அவளை விட்டுவிட்டு ஓடிப்போய்விடுகிறது! ஒளிந்திருப்பதைக் கண்டுபிடிக்கும் இந்தப் புத்தகத்தில் தன் ஓடிப்போன வாலைக் கண்டுபிடிக்க பொங்கலுக்கு உதவுங்களேன்!